Reggeli Délvilág, 1994. április (5. évfolyam, 76-100. szám)

1994-04-01 / 76. szám

Ehhez azonban a száz­éves magyar szociálde­mokrata mozgalom örököse­ként a párt által mindig is hir­detett alapelveket: az igazsá­gosságot, a szolidaritást, az esélyegyenlőséget kell bizto­sítani, teljessé tenni. A létbiz­tonság megteremtését, a ki­szolgáltatottság megszünteté­sét kell segítenie programunk­nak. Megítélésünk szerint ma a társadalom többségének rend­kívül rossz közérzetét elsősor­ban az okozza: nagyon sokan elvesztették munkahelyüket, akik pedig dolgoznak, nem éreznek munkahelyüket illető­en biztonságot, stabilitást, mert a különböző szintű dön­tések, koncepciók, jogszabályi személyi és szervezeti válto­zások következtében rövid időn belül munkanélküliek le­hetnek. — Ilyen körülmények között sem jövőt, sem csalá­dot, sem a nyugdíjas kort ter­vezni nem lehet. Alapelveink szerint tehát programunknak a stabilitáshoz, a kiszámítható­sághoz, a biztonságos életkö­rülmények megteremtéséhez kell a lehetőségeket számba venni. A gazdasági fellendülés legfontosabb céljai: esélyt biz­tosítani a választópolgároknak a felemelkedésre, kiutat talál­ni a jelenlegi gazdasági krí­zisből. Ezekkel kapcsolatos néhány célkitűzésünk: csök­kenteni kívánjuk a pazarló központi kiadásokat, vissza­szorítjuk a nemzeti jövedelmet illetően az állam újraelosztó szerepét, egységes ágazati fel­tételrendszert valósítanánk meg, amelynek nyomán a gaz­dasági vállalkozások jogosít­ványokkal és kötelezettségek­kel rendelkeznek, kisebb mér­tékű, igazságosabb, a teherbí­ró képességet fokozottabban figyelembe vevő, a társadalom által is elfogadható és támo­gatható - tehát jobban végre­hajtható - adórendszert kívá­nunk bevezetni. Tervezzük azt is: az adófizetési kötelezettség meghatározott százalékát az adózó egyéni döntése szerint, követlenül juttathassa az álta­la megjelölt célokra. (Egyhá­zak, művészet, egészségügy, sport stb. támogatására) Rendkívül fontosnak tartjuk hazánk földrajzilag is adott le­hetőségeinek kihasználását: a kelet-közép-európai térségben kialakuló gazdasági kapcsola­tokat, a kelet-nyugati nyers­anyag és energiatranszportot, illetve a nyugati-keleti tech­nológia- és tőkeátvitelt, ezzel kapcsolatban a kombinált köz­lekedéspolitikai fejlesztést, a szolgáltatásfejlesztést, az^ag­rárágazat piaci lehetőségeit. - Mindezekhez a banki, a pénz­ügyi, az üzleti tevékenység kapcsolásával ugyanis egy­részt új munkahelyek sokasá­gát jelentő fejlesztés, másrészt a nemzeti jövedelem lényeges növelése valósítható meg. A tulajdonszerzés lehetőségeivel kapcsolatos álláspontunk: nap­jaink privatizációs folyamatá­ban a tulajdonhoz való jutást alapvető érdeknek tartjuk. Az eddigi tulajdonszerzések je­lentős részéről azonban az a véleményünk: gazdaságilag korruptak voltak, politikailag pedig a klientúrára építettek. Az MSZDP véleménye szerint a privatizációnak törvényes­nek és ellenőrizhetőnek kell lennie. A visszaélések elköve­tőivel szemben szükségesnek tartjuk eljárások kezdeménye­zését. A pénz vásárlóértékének megőrzésével, az infláció visszaszorításával, a fizetések re­álértékének megőrzésével majd növelésével, a családok általá­nos pénzügyi biztonságával kap­csolatos kérdéskörben különösen fontosnak tartjuk a gazdaságban meglévő monopolhelyzetek mi­előbbi felszámolását, a gazdaság szinte minden területén érzékel­hető, bénító hatású túlszabályo­zottság radikális csökkentését, továbbá a fejlődésünk szempont­jából is létfontosságú adósság­­állomány megfelelő kezelését. Célunk olyan nemzetközi egyez­mények elérése, amelyek lehe­tővé teszik e terhek leépítését, illetve csökkentését. Ennek esz­közei lehetnek: kedvezőbb hitel­­konstrukció elérése, adósság-tő­ke csere, adósságleírás, stb. Nemcsak nekünk, hanem hite­lezőinknek is érdeke eladósodá­sunk rendezése, hiszen hazánk számunkra egyrészt piacot je­lent, másrészt kaput is a közép- és kelet-európai piacok felé. A fő hitelező országokkal olyan megállapodásra törekednénk, amelyek a kamatfizetéseket ma­gyarországi befektetésekké ala­kítanák át, így megakadályoznák az erőforrások kiáramlását. A szociálpolitikát a gazdaság szerves részeként olyan feladatkörnek tekintjük, amellyel el kell érni a létmi­nimum alatt élők számának mérséklését, a társadalmi szerinti elosztástól függetlenül meglévő társadalmi hátrányok mérséklését. Minden rászoru­ló magyar állampolgár felté­tel nélküli szociális ellátását biztosító rendszert oljjpn mó­don kell kialakítani, hogy el­sősorban az adott helyzetből történő kiemelkedést legyen képes ösztönözni. A nyugdíjrendszer meghatározó eleme a munká­val, járulékkal fedezett ellátás, mely az aktív életkorban vég­zett munka eredményeként je­lenik meg, mindenképpen az arányos értékmegőrzés igé­nyével. - A nyugdíjrendszer továbbfejlesztését szükséges­nek és lehetségesnek tartjuk. Elképzelésünk három elemet tartalmaz: az állami költség­­vetés és a társadalombiztosí­tás által megosztva fedezett alapnyugdíj, a járulékfizetés­sel megalapozott keresetará­nyos munkanyugdíj és az ön­kéntes kiegészítő biztosításból származó kiegészítő nyugdíj. Célszerűnek látjuk lehetővé tenni a nyugdíjkorúak saját tu­lajdonú ingóságainak, ingat­lanjainak jelzálog kikötésével történő életjáradékra váltását. Végül pedig leszögezzük: a nyugdíjkorhatár felemelésé­nek véleményünk szerint ma nincsenek meg a szükséges és lehetséges feltételei. A lakhatás jogát alapvető emberi jognak tartjuk, ezért a lakásépítés fel­lendítését, elsősorban a fiata­lok lakáshoz juttatását külö­nösen fontosnak ítéljük. Vé­leményünk szerint meg kell határozni azt a jövedelemszin­tet, ameddig szociálpolitikai, azon túl piaci kérdés a lakás. A szociálpolitikai szintnél ol­csó bérű állami lakást kell biz­tosítani, a második esetben pe­dig adó- és pénzügyi szabá­lyozókkal kell segíteni, ösz­tönözni a lakásépítést. A lakosság egészségi állapotának javítása érdekében az MSZDP célja a politikamentes, ember­­központú egészségügyi ellátás biztosítása minden állampol­gár számára. A lakosság álta­­lánős egészségi állapotának javítása érdekében erőteljesen vissza kell szorítani a kémiai, fizikai, biológiai és szellemi egészségkárosító tényezőket. A piacgazdaság körülményei között, állami garanciavállalás mellett, biztosítási alapon já­ró, a járulékfizetőknek korsze­rű, egységes színvonalú, térí­tésmentes ellátást biztosító megelőző, gyógyító és reha­bilitáló egészségügyi ellátást Magyarországi Szociáldemokrata Párt esélyegyenlőséget, a munka RD V-kampány Bemutatkoznak a pártok MSZDP a 100 éves múlt jövője kell biztosítani. Az MSZDP véleménye szerint az egész­ségügy területén szigorú taka­rékosságra, a helyenkén meglévő pazarlás megszünte­tésére, az ellátás javítására, ezek mellett pedig a meglévő szellemi tőke megfelelő anya­gi és erkölcsi elismerésére van szükség. Az oktatásban különösen fontosnak tartjuk a szociális igazságosság érvé­nyesülését, az államnak mint a feltételrendszer megalapozó­jának — részvételét, az általá­nosan kötelező, ingyenes, a költségvetés által finanszíro­zott alapképzésre épülő kö­zép- és felsőfokú oktatásnak olyan hálózatát, amelyben a képesség és a rátermettség kö­vetelménye érvényesül a je­lentkezők kiválasztásában, amely támogatja az egyéni te­hetség kibontakozását. Az agrárpolitikát az MSZDP természetesen nem akarja kisajátítani, de követe­li a mezőgazdaság alapvető gondjainak megoldását, annál is inkább, mert az ágazat mindenkori eredményei köz­vetlenül befolyásolják orszá­gunk jólétét. Ezért támogatva a korszerűsítést, a tulajdonvi­szonyok átalakításának szük­ségszerűségét, kijelenti, hogy a mezőgazdaság privatizáció­ja nem jelentheti a jól műkö­dő, meglévő nagyüzemek szétverését. A vontatott priva­tizáció bizonytalanságot ered­ményez, ezért szükséges a tu­lajdonviszonyok azonnali sta­bilizálása, mind a tulajdonos', mind az üzemeltető véglege­sítése. A mezőgazdaság át­szervezése során, azokon a te­rületeken, ahol a feltételek adottak, a szövetkezeti kis- és farmergazdaságok létrehozá­sát, működtetését olcsó hite­lekkel, szubvenciókkal támo­gatni kell. Az MSZDP szerint a mezőgazdasági termékek piacán átfogó szabályozásra, aktív piac- és árpolitikára van szükség. Súlyos a tőkehiány, pedig befektetés nélkül nincs termelés, ezért beruházásra és folyamatos forgóeszköz-ellá­tásra van szükség, hogy a ter­mőföld, a vetőmag, a gépek. az öntözővíz, az állatállomány egy összefüggő rendszert ké­pezve ismét nemzetgazdasá­gunk meghatározó ágazata­ként működjön. Befejezésül néhány nagyon fontos kérdés­ről, egy-egy mondatban: a de­mokratikus társadalmi rendet illetően: eltérően a jelenlegi helyzettől, igazságos közte­herviselést, tényleges esély­­egyenlőséget, a közszolgálati hírközlő szerveknél is bizto­sított pártatlan tájékoztatást és tiszta közéletet kívánunk meg­valósítani. A közbiztonság területén: nem statisztikai ada­tokon, hanem a mindennapi tapasztalatokon alapuló biz­tonságérzetet, ehhez jól mű­ködő, megfelelően megbecsült rendőrséget tartunk szükséges­nek. Valláspolitikánk az állam és az egyház szerepének kö­vetkezetes szétválasztását, a teljes lelkiismereti és vallás­­szabadság elvét képviseli. Mindenki számára biztosítan­dó a vallás akadálytalan és szabad gyakorlása, azon egy­házhoz tartozása, melyet saját akaratából választ. A vallásos­ság ténye vagy ennek hiánya az egyén érvényesülésénél, társadalmi, gazdasági, politi­kai, állami megítélésénél sem előny, sem hátrány nem lehet. A kül- és biztonságpolitikai kérdéseket illetően: megítélé­sünk szerint a társadalomban a külső veszélyeztetettség ér­zése növekedett. Külpoliti­kánknak olyan koncepcióra van szükség, amely az egyen­lőség, a kölcsönös megbecsü­lés és bizalom alapján jó vi­szony kialakítására törekszik a szomszédos országokkal. A magyar fejlődés egyik legfon­tosabb kérdésének tartjuk a szomszédainkkal való viszony alakulását. Minden további vi­szonylatban a kölcsönös elő­nyöket és a reális lehetősége­ket figyelembevevő külpoliti­kát tartjuk célravezetőnek. Végül néhány gondolat egy nagyon fontos kérdésről, a tár­sadalmi béke kérdéséről. Az a véleményünk: az emberek döntő többsége szélsőségekből mentes, a legszélesebb töme­gek érdekeit képviselő, nem kirekesztő társadalmat szeret­ne. Olyan társadalmat, amely­ben nincs gyűlölködés, amely­ben nem ideológiai alapon tör­ténik a kiválasztódás, illetve a „kiválasztatás”. Többek kö­zött ezeket a gondolatokat szeretné a választópolgárok támogatásával az MSZDP a Parlamentben képviselni. - Ha ez a törekvésünk sikerül: jól fogjuk érezni magunkat Ma­gyarországon. Akik törekvéseinket megválasztásuk esetén a Parla­mentben képviselnék: 1. sz. vk. Szeged: Király Zoltán MSZDP elnöke 2. sz. vk. Szeged: dr. Halasi Szilveszter ügyvéd 3. sz. vk. Szeged: Tóth József MSZOSZ megyei ein. 4. sz. vk. Csongrád: Bö'kuti István szb-titkár 5. sz. vk. Szentes: Tonnes Károly igazgató 6. sz. vk. Hmvhely: Szabó Gábor osztályvezető 7. sz. vk. Makó: Wéber Mátyás polgármester MAGYARORSZÁG! SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT CSONGRÁD MEGYEI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA ma.ápr.i., péntek DÉLVILÁG

Next

/
Thumbnails
Contents