Reggeli Délvilág, 1994. július (5. évfolyam, 152-177. szám)

1994-07-01 / 152. szám

Új médiavezetők Ki jön Csúcsék után? Most, hogy Csúcs és Nahlik urak elballagnak, egyre több hír érkezik utódaikról, azaz a tévé és a rádió új vezetőiről. Ezek szerint a Magyar Tele­vízió elnöke Horváth Ádám lesz. Az ismert rendező sok éve dol­gozik az intézményben, többek között ő rendezi a Szomszédok című sorozatot, de több tévéfilm és operafilm is a nevéhez fűző­dik. Mellette a szakmai alelnök Székely Ferenc lenne, aki jelen­leg a Nap-TV főszerkesztője. A gazdasági alelnöki poszt váromá­nyosa Somosi Péter, aki a Hankiss-féle vezetés alatt már lá­tott el hasonló feladatot. Új vezetői lesznek a Híradó­nak is. A kiszemelt főszerkesztő állítólag Bethlen János, az ismert riporter, helyettese pedig Sebes György lesz, aki a megszűnt Egyenlegnél is ugyanezt a pozí­ciót töltötte be. A stábot való­színűleg alaposan fölfrissítik, a jelenlegi csapat többsége köz­ponti állományba fog kerülni. Az új Híradóban több régi „egyen­­leges” fog dolgozni. A külpolitikai főszerkesztői poszt várományosa Aczél Endre, aki Pálfy G. előtt a Híradót vezet­te, és eltávolítása óta külpolitikai kommentátorként működik. Arról is szól a fáma, hogy azok a vezetők, akik leginkább exponálták magukat a jelenle­gi koalíció mellett, szintén köz­ponti állományba kerülnek, majd néhány hónap — lapátra. Informátoraink szerint Pálfy G. Istvánról, Chrudinák Alajosról, Várkonyi Balázsról és Kocsis L. Mihályról van szó elsősor­ban, de könnyen lehet, hogy hozzájuk hasonló sors jut majd a Híradó és a Panoráma több ismert munkatársának. A Magyar Rádió elnöki posztjának várományosa Vincze Mátyás, a HVG alapí­tó-főszerkesztője. Alelnökjelöl­­tekről és alsóbb szintű vezetők­ről itt kevesebb a hír. Domány Andrást kérték föl, de ő elhárí­totta, s Magos Györgyöt aján­lotta maga helyett. Valószínű, hogy az új kor­mány már július közepén elő­terjeszti az új elnökök és alel­­nökök listáját. A tévében és a rádióban egyébként Hankiss Elemér és Gombár Csaba le­mondása óta nem voltak elnö­kök, a jogkört az alelnökök gyakorolták. Ugyancsak nem volt betöltve a másik alelnöki poszt sem. Ugyanakkor forma­ilag Göncz elnök mind a mai napig nem írta alá Hankiss és Gombár fólmentését. A jelölés joga a miniszterel­nöké, ezután a Parlament Kulturális Bizottsága hallgatja meg, majd a köztársasági elnök nevezi ki a jelölteket. Ebben kér­désben Hóm Gyula leendő mi­niszterelnöknek egyébként egyeztetnie kell majd Kuncze Gáborral, az SZDSZ koalíciós miniszterelnök-helyettesével. Valószínűleg ez lesz az első eset, amikor a koalíciós szerződésben rögzített egyeztetési kötelezett­ség működni fog az SZDSZ és az MSZP között. Göncz Árpád régebben több alelnöki kineve­zést megtagadott, arra hivatkoz­va, hogy a Kulturális Bizottság­ban a jelöltek nem kaptak két­harmados támogatottságot. A megtagadás jogszerűségét a kor­mánypártok vitatták, s ebben a kérdésben, az államfő kinevezé­si jogkörének értelmezése tár­gyában az Alkotmánybíróság két ítéletet is hozott. Most nem valószínű, hogy az elnök megtagadná Csúcs és Nahlik fölmentését Ezt a Kultu­rális bizottságban még az új el­lenzék (a volt kormánypártok) képviselői sem kifogásolták. Nem biztos, hogy az új jelölteket ők is támogatni fogják, bár pártokhoz nem kötődő személyekről van szó. Persze jelenleg az MSZP­­SZDSZ koalíciónak a Kulturális bizottságban is kétharmados több­sége van, már csak ezért sem va­lószínű, hogy Göncz elnök meg­tagadná a kinevezést. Másfelől Csúcs László és Nahlik Gábor föl­­mentése után a két intézményben valóban nem maradt egyetlen le­gitim vezető sem, s ezt a helyze­tet nem volna kívánatos hosszabb távon fönntartani. M. T. A pozsonyi új Szó csütörtö­ki kommentárja szerint a bűsi vitában „olyan megoldásra van szükség, amely lehetővé tesá a hágai kereset közös visszavo­nását” A lap feltételezi, hogy „az új magyar kormány egyik fontos feladatának fogja tekin­teni a hősi vízlépcső körüli vita lezárását” Csakhogy: „Duna­­csúnynál nemrég teljes gőzzel beindult a végleges vízi erőmű és hajózsilip építése, aminek be-Bős Rian a jég? fejezése után valóban felesleges­sé válik bármilyen további vi­ta. A legkézenfekvőbb megol­dásnak a dunakiliti duzzasztó­mű üzembe helyezése kínálkoz­na. Ebben az esetben azonban felmerül a kérdés: ki fizesse a C-váttozat eddig ,UI milliárd koronára becsülhető' építési költségeit?” Az új Szó szerint „Magyar­­országon várhatóan megtörik a hősi jég. de nem biztos, hogy ez közelebb vezet bennünket a megoldáshoz. V árható ugyan­is, hogy Július Binder sem ma­rad tétlen, és a továbblépést azonnal a nagymarosi gát fel­építésétől feszi függővé, ami vi­szont komoly szakítópróbát je­lent majd a magy arországi kor­mánykoalíció számára.” Igaz, a nyár folyanián a lap szerint az ügyben még nem várhatók igazán lényeges események, de „egyrészt őszre a magyar kor­mány munkája eléri a teljes for­dulatszámot, másrészt Szlová­kiában is tisztázódnak a politi­kai viszonyok.” Vásárhelyiek Hechingermel Német testvér is akadt Hódmezővásárhely immáron több külföldi várossal, régió­val tart fenn barátsági kapcsolatot. Testvérvárosai közé tartozik többek között a francia Vallauris, a holland Haarlemmemeer, a litván Kelme, az izraeli Varnak, a vajdasági Zenta, a romániai Arad. Újabban a németországi Hechingen is belépett a testvér­­városok táborába, miután dr. Rapcsák András, illetve Norbert Roth polgármesterek aláírták a barátsági nyilatkozatot. A barátsági nyilatkozat, amelyet Hechingenben írtak alá, tartalmazza mindazt, amire az elkövetkező időszakban megkü­lönböztetett figyelmet szándékoznak fordítani. Az elképzelések szerint szoros kapcsolat alakul ki a polgárok és egyesületek között, valamint az oktatás, a sport és a kultúra területén. Ugyan­ez vonatkozik a turizmusra is. Kölcsönös érdeklődés felkeltésére törekszenek a népművészet és honismeret iránt. Lehetővé teszik a tanulók és tanárok számára, hogy mind gyakrabban találkoz­zanak. Szoros együttműködésre számíthatnak a gazdaságban, a kereskedelemben és a kézműiparban dolgozók. Eme kapcsolatoknak a kezdeményezője Regős Sándor,ha­zánk németországi főkonzulja volt, aki Hechingenben részt vett azon az ünnepségen, ahol a két polgármester aláírta a barátsági nyilatkozatot. Róth polgármester ott azt hangsúlyozta, hogy a németek sohasem felejtik el az akkori magyar kormánynak azt a gesztusát, amikor lehetővé tette, hogy a határok megnyitásá­val eljuthassanak hozzájuk a Kelet-Németországból érkező me­nekültek. Ez a tény mélyen a németek tudatában él, ami alapul szolgálhat a kapcsolatok jó irányban történő alakulásánál. Dr. Rapcsák András is annak a véleményének adott hangot, hogy ez a barátsági nyilatkozat újabb mérföldkövet jelent az Európai Unió felé haladó úton. Továbbá azt is elmondta, hogy Hódmezővásárhely testvérvárosi kapcsolatait az utóbbi évek­ben a polgári élettel kötötték össze. Utalva a zenei, művészeti, valamint a gazdasági élet területén történő együttműködés el­mélyítésére. Mindkét fél részéről elhangzott a megállapítás, mi­szerint a kapcsolatfelvétel minden bizonnyal gazdagítani fogja mind Hódmezővásárhelyt, mind Hechingent. (pusztakeresztúri) Cikkeink visszhangja Biciklivel Makón AI(om)slalom Csongrádon Tisztelt Szerkesztőség! Lapjuk 1994. június 22-i számában P. Bodzsár Er­zsébet tollából megjelent Csongrádi slalom c. írás fö vonalához kívánok meg­jegyzést fűzni. Ehhez talán csak annyit —természetes dolog a vállalkozók ver­sengése, de talán ezt egymást megért­ve, netán segítve is lehetne. A cikkben az egyik szereplő Murá­nyi László, aki egyben a Csongrádi Képviselő-testület tagja, a Gazdasági Bizottság elnöke. Vele kapcsolatban a cikk egyik része találgatásra ad okot Mégpedig — miért nem fizet a Murá­nyi László által képviselt Autószerviz Szövetkezet vagy jogutódja a Szente­si úti Szerviz által elfoglalt önkormány­zati telek használatáért. Szeretném a T. Szerkesztőség és az olvasók ré­széről is eloszlatni a gyanút, nincs szó arról, hogy a képviselő, bizottsági el­nök képviselte cég kivételes elbánás­ban részesült. Az úgynevezett Szövetkezeti átme­neti törvény egyik rendelkezése tette lehetővé, hogy az önkormányzat 1992. február 15-ig tulajdoni igényt jelenthe­tett be olyan ingatlanokra, amelyet az állam ingyenesen juttatott a szövetke­zeteknek. Csongrádon érintett az Áfész, a Háziipari Szövetkezet és az Autószerviz Szövetkezet volt. Az igénybejelentés azonban nem ke­letkeztetett tulajdonjogot az önkormány­zatnak. A földhivatallal bejegyeztettük az igényt az ingatlanra, ez azonban csak értékesítési szándék esetén korlátozza a szövetkezetét Ilyenkor van lehetőség a tulajdoni igény érvényesítésére, ez tör­tént a szerviz telke egy részének érté­kesítésekor a múlt évben. A visszama­radó telket a szövetkezet illetve jogu­tódja bérleti díj nélkül használhatja to­vábbra is. Ugyanígy nem kell bérleti dí­jat fizetnie az Áfész-nek és a Háziipari Szövetkezetnek sem, amíg az ingatlant értékesíteni nem kívánta, és azt többé­­kevésbé arra a célra hasznosítja, amire ingyenesen kapta. Még egy megjegyzés a cikkhez. Csak megerősíteni kívánom, hogy Vavrek János elsők között kapott anyagi támogatást az önkormányzat vállalkozásélénkítési alapjából. Az olvasók tájékoztatásának teljes­sége érdekében kérem szíveskedje­nek fent leírtak közlését. Tisztelettel: DR. BERKES ISTVÁN jegyző Csongrád A Reggeli Délvilág június 30-i, csütörtöki számában kis­sé megbotránkozva olvastam a cikket, melynek címe: „A ma­kói rendőrök rosszallják — Za­bolátlan biciklisták”. Szabó Im­re írása, melyben — bűnét be­ismerve — arról ír, hogy éjjel 11 órakor Makón, a főtéren, a járdán kerékpározott, meglepett. Annál is inkább, mert nappal a főtéren járva szinte megszakí­tás nélkül lehet látni, hogy a fon­tos ügyeiket intéző emberek a járdán kerékpároznak. Ám nem ritka jelenség az sem, hogy a gyerekek randalíroznak, mert arra még nem volt példa, hogy őket bárki is figyelmeztette vol­na. Az eseten elgondolkozva eszembe jutott, hogy nagyobb városokban, így például Szege­den is, a járda egy része kerék­párúiként van elkülönítve. Makót talán ne ítéljük el a jár­dán kerékpározók miatt, mond­ván, hogy nem tisztességes vá­ros. Nem csak sajnálatos eset, hanem felháborítónak nevez­hetjük, hogy a rendőrök, még ha hivatásukat teljesítették is, azt az időt, amíg a járdán bicik­­lizőket keresték, talán el tudták volna tölteni azzal, hogy elfog­janak három kerékpártolvajt. Nem is beszélve arról, hogy olyan is van, hogy autót nyu­godtan kifosztanak, mert a rendőrök el vannak foglalva a fradista szurkolókkal, a járdán kerékpározókkal. Egyet azon­ban szeretnék megjegyezni. Jó lenne, ha a balesetek megelő­zése szempontjából, mint ahogy más városokban szokás, a járda egy részét az önkor­mányzat — ahol lehetséges — kijelölné a kerékpározóknak. Én 80 éves fejjel bízom abban, hogy az önkormányzat, a köz­lekedésrendészet erre felfigyel, és más városokhoz hasonlóan Makón is megoldja. Akkor nem kerülnek tisztességes, dolgukat intéző emberek ilyen kellemet­len helyzetbe. MÁRTON IMRE Makó, Kálvária u. 59. Cikkünk megjelenése óta Vavrek János is megkereste a szer­kesztőségünket. Ekkor kiderült, tényleg kapott támogatást. De hát akkor, mi is valójában a probléma? Szegeden, Szentesen, Biztonság Többen panaszkodtak az elmúlt napokban, hogy a robbantás után nagyon megnehezítették az Ország­házba való bejutást. A Kor­­mányó'rség buzgósága kö­vetkeztében, az egyik kép­viselőt is alig engedték be, mindenesetre alaposan megmotozták, ami példátlan eljárás. A nyitóülésen nem volt ilyen rossz a helyzet Persze röntgenezték a táskáinkat, volt fémjclző kapu, de újságíró-igazolvánnyal si­mán beengedtek, s a vendé­gek sem panaszkodtak hogy nehézségeik lettek volna. Csak a bicskámat zárolta az ó'r, mint támadásra al­kalmas fegyvert Igaz, ezt már megszoktam, a frank­furti reptéren is gyanúsnak találták, & elvették. Volt né­mi derültség, amikor Cincinattiban bemondta a hangosbcszélo, hogy az a frankfurti utas zsebkését fök v eheti a csomagkiadónál. Itt is visszakaptam távozáskor rendben. a Móra Ferenc Múzeumban az állandó kiállítások mellett a lá­togatók megtekinthetik Aba Novák Vilmos festőművész cen­tenáriumi kiállítását. A Horváth Mihály utcai Képtárban a Ma­kói Grafikai Művésztelep alko­tóinak munkáiból rendezett ki­állítás látható. A Kass Galériá­ban a Kass család kiállítása várja az érdeklődőket. A Fekete Ház­ban a Kossuth-emlékkiállítás és a Közlekedési Minisztérium anyagából rendezett modellbe­mutató tekinthető meg. A Sze­gedi Ifjúsági Házban ma, pénte­ken és holnap szombaton este 7 órától diszkó várja a fiatalokat. Érdemes kilátogatni a hét végén a szegedi Vadasparkba, amely mindig szolgál új meglepetések­kel, érdekességekkel. Vásárhelyen, a Tornyai János Múzeumban az állandó kiállítások láthatók, illetve a június 26-án nyílt Kotormán Nor­bert szobrászművész kiállítása. a Koszta József Múzeumban a Szentesi népélet, Mezővárostól a vásárvárosig, a Hun kori falvaink életéből című kiállítások, valamint Koszta József festményei és relik­viái láthatók. A művelődési és if­júsági házban pályázaton díjazott gyermekrajzokat tekinthetnek meg az érdeklődők. A Móricz Zsig­­mond Művelődési Házban pénte­programajánlat ken délben kezdődik a nyugdíjas­klub ebéddel egybekötött évzáró összejövetele. A művelődési és if­júsági ház Bandiszkójában szom­baton este 9 órától szórakozhatnak a fiatalok. A Csongrádi úti Graffiti­­klubban pénteken este 9 órakor rendezik meg az Anarchia és az Leukémia együttes koncertjét Makón, a József Attila Művelődési Köz­pont programja: július 2-án, szombaton, délelőtt 8—12 óráig a Közösségi Házban még meg­tekinthető a gyermekrajzkiállítás. 9 órától a bélyeggyűjtő kör tart­ja összejövetelét a Régi Város­házán. Csongrádon, a Tari László Múzeumban a Ku­bikosok című állandó, valamint a dr. Piroska János élete és pá­lyája című időszakos kiállítás váija az érdeklődőket. Belsővá­rosban, a Gyökér u. 1. szám alatt lévő múzeumház szerdától péntekig 13—17 óra között lá­togatható. A Csongrád Galériá­ban Piroska János festőművész állandó, valamint gyűjteményes kiállítása tekinthető meg. A Ti­sza Galériában (Dózsa Gy. tér 4.) Hadik Gyula szobrászművész kiállítása szerepel a programban. Vasárnap délelőtt 9 órától a mű­velődési központban a nyugdí­jasok, délelőtt 10 órától pedig a Csongrád Galéria földszinti tár­gyalójában a bélyeggyűjtők tart­ják összejövetelüket. Szarajevó városa jelképévé vált mindannak a horrornak, ami Bosznia-Hercegovinában az elmúlt két évben lezajlott. A pol­gárháború ártatlan lakosokat súj­tott, bosnyákokat, horvátokat, szer­­beket egyaránt A város lakói azon­ban kitartottak, s ami néhány hó­nappal ezelőtt még elképzelhetet­len volt, ma már valóság. A hóna­pokkal ezelőtt meghirdetett tűzszü­net tartósnak bizonyult, s lehető­séget nyújtott arra, hogy megte­remtsék a feltételeket a város újjáépítéséhez — hangoztatta Er­dős André nagykövet New York­ban, az ENSZ székhelyén megren­dezett „Szarajevói felajánlási kon­ferencián.” Magyarország földraj­zi közelsége és hagyományosan jó kapcsolatai miatt érdekelt abban, hogy részt vegyen az újjáépítési folyamatban. Jóllehet erőforrásai korlátozottak, viseli a délszláv pol­gárháborús menekültek ellátásának terhét, s a háború miatti nemzet­közi embargó a Jugoszláv Szövet­ségi Köztársasággal szemben 1,368 milliárd dollár kárt okozott a J KAMATOT L emeltökk: 1994. július 1-jétől a nálunk elhelyezett forintbetétekre még az eddigieknél is magasabb kamatot fizetünk. A lekötés Határidős IBUSZ BANK Gazdálkodói időtartama betét betétszámla betétszámla (éves bruttó) (éves bruttó (éves bruttó kamat) kamat) kamat) Látra szóló — 10,00% 8,00% 1 hónap 14,00% 14,00% 14,00% 2 hónap — 17,00% 17,00% 3 hónap 20,00% 20,00% 20,00% 6 hónap 21,00% 21,00% 21,00% 9 hónap — 21,50% 21,50% 12 hónap 24,00% 22,00% 22,00% 24 hónap 26,00% — — IBUSZ Lakossági és Kereskedelmi Bank Rt. Szeged, Klauzál tér 2., telefon: 62/471-060 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 5—7., telefon: 62/344-083 Makó, Széchenyi tér 18—20., telefon: 62/413-343 Szentes, Kossuth u. 12., telefon: 63/314-975. IBU^ANK n__________________r-1 KAMATOT L­­EMELTCAKS 1994. július 1-jétől a nálunk elhelyezett forintbetétekre még az eddigieknél is magasabb kamatot fizetünk. A lekötés Határidős IBUSZ BANK Gazdálkodói időtartama betét betétszámla betétszámla (éves bruttó) (éves bruttó (éves bruttó kamat) kamat) kamat) Látra szóló — 10,00% 8,00% 1 hónap 14,00% 14,00% 14,00% 2 hónap — 17,00% 17,00% 3 hónap 20,00% 20,00% 20,00% 6 hónap 21,00% 21,00% 21,00% 9 hónap — 21,50% 21,50% 12 hónap 24,00% 22,00% 22,00% 24 hónap 26,00% — — IBUSZ Lakossági és Kereskedelmi Bank Rt. Szeged, Klauzál tér 2., telefon: 62/471-060 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 5—7., telefon: 62/344-083 Makó, Széchenyi tér 18—20., telefon: 62/413-343 Szentes, Kossuth u. 12., telefon: 63/314-975. IBU^ANK n_________________r1 Szarajevó ujjaepul magyar gazdaságnak — szögezte le Erdős André. A magyar nagykö­vet elmondta, hogy az illetékes ha­tóságok vizsgálják a lehetőségeket, s mind állami, mind magánvállala­tok komoly érdeklődést mutatnak a nemzetközi programba való bekap­csolódás iránt Elsősorban műszaki szakértők küldéséről és mezőgaz­dasági termékek biztosításáról foly­nak egyeztetések. A bécsi konfe­rencia óta eltelt rövid idő miatt, s annak következtében, hogy az új kormány valószínűleg csak július közepén lép hivatalba, konkrét dön­tések még nem születtek, de Ma­gyarország napirenden tartja a kér­dést, s részt kíván venni a bécsi konferencia által létrehozott koor­dinációs, valamint tanácsadó bizott­ságok munkájában — hangsúlyoz­ta a magyar nagykövet mm&mmmmmmwmsmim. ím-w. /.,**««* msemmé DÉLVILÁG

Next

/
Thumbnails
Contents