Reggeli Délvilág, 1995. október (6. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-02 / 231. szám

Schüssler László makói kőműves nem foglalja imáiba a Csongrád megyei Egészségbiztosítási Pénztárt. Hitetlen­nek ugyan nem mondható, áldozatnak annál inkább. Egy gyenge pillanatában - még 1986 októberében - belépett a Földmunkákat Végző és Szolgáltató GMK-ba, ami igencsak ti­szavirág életűnek tűnt, hisz már egy év múlva el is temették. A gyász úgymond azóta tart.- Schüssler úr, mi az Ön gondja?- Már csupán hónapok kérdése, és eltűnik fejünk fölül a tető. A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ugyanis ke­gyetlenül kasszíroz.- Ha nem fizettek!- Épp ellenkezőleg, a GMK mindegyik tagja befizette a rá eső tébét, de nyugtunk mégsincs, mert a pénzünkkel meglógott az egyik társunk, aki - cseppet sem mel­lesleg - a cég ügyintéző jogásza is volt. Az úr tettét még a rendőrségen is beis­merte, ennek ellenére a négyünk elsik­kasztott TB-járulékát az én házamra ter­helték.- Miért?- A doktor urat hosszú ideig nem ta­lálták, a GMK vezetője időközben elvált,' így a nevén ingatlan nem szerepelt, a munkáközösség második embere képte­len volt az OTP-tartozását fizetni, a házát tehát elárverezték, én maradtam a sor vé­gén, hozzám meg is érkezett a végrehaj­tó 1993- november 12-én. Ekkor társa­dalombiztosítási tartozás címén 233 ezer 704 forintot követeltek tőlem.-Eza négyük adóssága?-Természetesen, és mivel én sem vá­lással, sem egyéb csellel nem bujdokol­­tam el a hivatal elől, engem értek utol.- Úgy tudom, ezt a jegyzőkönyvet Ön nem írta alá.- Akkor és most sem ismerem el, hogy adós vagyok. Én időben kifizettem aTB-t, mégis rám terhelik; pótlékostól, kama­tostól, bírságostul. Ezért nem írtam alá a jegyzőkönyvet, ellenben a feleségemet rá­vették, vállalja az adós szerepét. Egyéb­ként nálunk nem tudtak foglalni, hisz az ágyunkat, a foteljainkat, a szekrényein­ket nem vihették el. Egyebünk meg nincs. (Folytatás a 3■ oldalon) Grozniji incidens Nyomatékosan tiltakozott* a grozniji EBESZ-képviseletnél tör­tént pénteki incidens miatt a szer­vezet soros elnöke, illetve az EBESZ- trojka nevében a Moszkvában tar­tózkodó Szent-lványi István, a kül­ügyminisztérium politikai államtit­kára. Szent-lványi Szergej Krilov orosz külügyminiszter-helyettessel folytatott megbeszélései során fel­hívta az orosz fél figyelmét, hogy rendkívüli jogsértésnek minősül a grozniji incidens. A politikai állam­titkár Moszkvában dolgozó magyar újságíróknak, köztük az MTI tudó­sítójának a történtekről szombaton elmondta; Groznij polgármestere felszólította az EBESZ-missziót, hogy azonnali hatállyal, azaz a pén­teki nappal függessze fel a képvise­let tevékenységét, és annak tagjai hagyják el a várost A felszólítás nyo­matékosítása érdekében fegyvere­sekkel vették körbe a misszió épü­letét A magyar külügyminisztérium politikai államtitkára követelte, hogy haladéktalanul állítsák hely­re a képviselet eredeti mandátu­mát, illetve szavatolják tagjainak biztonságát. Szent-lványi ugyancsak kérte, hogy távolítsák el a fegyvere­seket a . 8BESZ missziótól, és biz­tosítsanak védőőrizetet a képvise­let tagjai számára. Az orosz illeté­kesek intézkedéseket tettek, ami­nek eredményeként szombaton már két páncélozott harcjármű véd­te az épületet. Őrnagy úr a nyomozásról Nem kell félni Marinkétól? Akkor most ez a Marinko bűnös vagy ártatlan? Hát ezt mondja meg nekem szerkesztő úr! - fordult hozzám a mi­nap bánatos kérdésével öreg barátom. S hol is máshol, mint a szegedi Csillag börtön épülete előtt, ahol a Mars téri piac zsivaja keveredik a lángos illatával, s újabb rohamukra készülnek a zseb­metszők. - Ugye, az mégsem lehet, hogy egy ilyen kapitális gazfickót kien­gedjenek, mert megdőlnek a bizonyí­tékok- fűzte tovább aggodalmát.-Hátlehet?-fordultam immár én is a sokakat foglalkoztató kérdéssel to­vább. Föllelve újfent az egyik fő illeté­kest, Kószó Zoltán nyomozó őrnagyot, aki már lapunkban is nyilatkozott Mag­da Marinko kihallgatásával telt hónap­jairól. Mert bizony az Év rendőre fag­gatta a délvidéki halálosztót, akiről mos­tanság mintha az derülne ki, hogy leg­feljebb habos kakaóval itatta ismerőse­it.- Meggyőződésem, hogy a bíróság minden vádpontban bűnösnek fogja ta­lálni Magdát, s hamarosan megkezdi jo­gos börtönbü ntetését - foglalta össze tö­mören véleményét Kószó úr, majd hoz­zátette: szerinte a közvéleményben azért alakulhatott ki a tárgyalás végére ez a bizonytalan állapot, mert az újsá­gok rendkívül szelektíven számoltak be a tárgyalás menetéről. Csak a szenzáci­óra, vagy az általuk szenzációsnak vélt hangokra kapták föl a fejüket a zsurna­liszták, s csak a fülüknek csengő mon­datokat írták aztán papírra. (Folytatás a J. oldalon) Egy vasárnapi lapnak a magy ar miniszterelnök kifejtette: kormányának legfontosabb cél­kitűzése, hogy az ország 2000- ig belépjen az Európai Unióba. Rámutatott, hogy Magyarország az egyetlen a közép- és kelet-eu­rópai államok közül, amely^^ rendszeresen konkrét kapcsolatban Horn hang­súlyozta, hogy Németország élen jár a közép- és kelet-euró­pai államok segítésében és kü­lönösen jelentős erkölcsi, poli­tikai és pénzügyi támogatást nyújt Magyarországnak. - Vala­mennyi nemzetközi törekvé­sünkben számíthatunk Bonn tá­mogatására. A hétfőn létrejövő hitelmegállapodás elsősorban a magyar gazdaság szerkezet­­átalakítását fogja szolgálni - nyi­latkozta a miniszterelnök. Nyugat-Europa utjain máig jó leiezer Hűli szaiadgai. Azaz Hűli tí­pusú elektromos kisautó, amit a hodmezovásarhelvi Puli Jármű- e> Gépgyártó ktt. állított eló. s amehnek felszámolása a végső stádium felé közeledik. A felszámolási eljárás két evvel ezelőtt moult meg, s az esztendő október huszonegyedikéig befeiezodik. A felszámoló, a Kossuth Holding Vagyonkezelő Rt. nemsokára a kft. összes vagyonát értékesíti, kintlévőségeit a rendelkezésre álló jogi eszközökkel behajtja, illetve a dolgozók munkajogi helyzetét is rendezi. Mindeközben a Puli összes - mintegy kilencven - volt alkalmazottja már a szintén hódmezővásárhelyi Speed Kft. kereti közt dolgozik.- A fölszámolással a Csongrád megyei bíróság hízta meg a Kossuth Holdin­got, amely úgy döntött: a fólszámolási folyamat ideje alatt is üzemelteti a gyá­rat. Mi alapján született e döntés? - kérdeztük Szabó Istvánt, a holding vállal­kozási igazgatóját. (Folytatás a 3■ oldalon.) A Promenád Ruházati Áruház tapéta, pvc és felkészült az őszre!!! szőnyegpadló Ajánlatunk: VASARI- női, férfi szövet és bőrkabátok, 1°^0%-oseng^ménnye|.- női nyúlszőr bunda 25 000 Ft helyett 19 000 Ft, PVC 2 m 9M Wm-tő’l- gyermek dzsekik, Szőnyegpadló- rövidáruk, kötőfonalak, cérnák, gombok, 2 m széles 890 Ft/fm,- méteráruk, lakástextíliák 4 m széles 1490 Ft/fm-től, bő választékával várjuk kedves vevőinket! Szentesen, a Kossuth és Vásárhely, Andrássy u. 1. a József A. u. sarok ben-az előző 10-ről 14,8 hektárra növelt területről átlag 34, összesen 504 ezer tonna répát várnak. A feldolgozási főpróba szerint egyelőre 14,5-15 százalékos a cukortartalom. A területnövelésben döntő szerepe volt a költségek 40-50 százalékos hitelezésének. Az őszi munkákra 10, a vetőmagra 17-19, növényvédelemre mintegy 20 ezer forint kölcsönt jut­tattak - 10 százalékos kamatkedvezményű hitelből - hektá­ronként a partnergazdaságoknak. Az öntözés aránya 54 szá­zalék, az öntözésfejlesztést anyagilag 1994-ben ösztönözték. A felvásárlási ár — 16 százalékos cukortartalommal számítva - négyezer forint tonnánként. A tavalyi cukorkészletet már kiürítették a gyárból. Megfi­gyeléseik szerint 8 százaléknál több import nem befolyásolta a belföldi piacot. Az értékesítési viszonyokhoz igazodva az 1996 évi termeltetést a Cég 13 ezer hektárra csökkenti. (Fohitatás a 3. oldalon) A makói Ráday lakótelepen élő emberek mostanság a frontvo­nalban érezhetik magukat - leg­alábbis így fogalmazott egy ismerő­söm a minap arra célozva, hogy lö­vészárokra hasonlító hosszú gödrök szabdalják a házak közötti teret ke­­resztül-kasul. Egy ugyancsak a kör­nyéken lakó olvasónk amiatt tele­fonált szerkesztőségünkbe, hogy az árokásó munkások jó néhány, az út­jukba álló fát is kivágtak... A helyszínen e sorok írója arról győződött meg, hogy egy-két fát va­lóban eltávolítottak, ám a legtöbb a helyén maradhatott, legfeljebb lombjaikat ritkították meg annak érdekében, hogy a munkások illet­ve a munkagépek elférjenek alat­tuk. Szemmel láthatólag gázvezeté­kek számára ásták a többfelé futó árkokat, éppen ezért a OÉGÁZ Rt. makói kirendeltségének vezetőjé­hez, Czeglédijózsefbez fordultunk felvilágosításért.- Czeglédi úr, miért kellett a fákat kivágni, és főleg, mi­ért volt szükség az árokásás­ra?- Az ok egyszerű: a lakótelep gáz­vezeték-rendszere immár húsz esz­tendős, aktuálissá vált tehát, hogy ki­cseréljük. Az itt élők biztonsága ér­dekében határoztunk úgy, hogy fel­újítjuk a csőrendszert. Tisztában va-Makó Ráday frontja gyünk azzal, hogy átmenetileg kelle­metlenséget jelent a munkagödrök kerülgetése, ám a vezetékek cseréjét másként nem tudjuk megoldani. Munkatársaink egyébként olyan gyor­san dolgoznak, amennyire csak lehet, és ígérhetem, hogy a jövő hétre vissza­temetjük az árkokat, pótoljuk az itt­­ott hiányzó aszfaltozást. A környék még rendezettebb lesz, mint volt. A közelmúltban végeztünk egy hasonló felújítást a főtéri Csipkeházsor mögött - tessék megnézni, ott milyen terüle­tet hagytunk magunk után!- És miért kellett fákat kivág­ni?- Annak idején ültettek ide egy egész fasort, mégpedig a gázveze­tékre. A telepítő sajnos megfeled­kezett arról az országszerte köte­lező előírásról, hogy a vezeték két méteres körzetében nem lehet fa. Tulajdonképpen kivághattuk volna valamennyit, ám úgy döntöttünk, megkíméljük őket, és az új csövet más nyomvonalon fektetjük le. Az új árok ásásakor kellett három fát eltávolítanunk (különben közülük kettő már ki volt száradva), ám így megmaradhatott az a tucatnyi, amelyeket a régi vezeték fölé ültet­tek-szabálytalanul.- Mibe kerül ez a felújítás a Ráday lakótelep családjainak?- Semmibe. A korszerűsítés költ­ségeit a DÉGÁZ Rt. fedezi abból a megfontolásból, hogy a lakók - az­az fogyasztóink - biztonsága, elé­gedettsége nekünk, mint szolgálta­tónak fontos. SZABÓ IMRE 995/711 nkfnhpr 7.. hptfn Ára: 19.50 Ft Búcsú Apátfa Iván 6. oldal Beismerte, mégis lóg - Tébé, te drága! A Hód-CsiUag milliói Keserédes cukorrépa A tavalyinál több cukorrépa-terület alig közepes termé­séből nyert cukor - kisebb kivitel mellett - megfelel a bel­földi fogyasztói szükségleteknek. A költségek arányában 25 százalékkal növekedhetnek a cukorárak. A jövedelmező­ség csökkenése kapcsán a répatermelési, termeltetési szán­dékok jövőre nem erősödnek. A Magyar Cukoripari Rt. és a Terméktanács az érdekek összehangolásán dolgozik. Ezek­ről néhány alföldi cukorgyár és répatermelő gazdaság ve­zetője, ágazati irányítója tájékoztatta lapunkat. A francia Beghin Say SA által privatizált Szolnoki Cukor­­evár vezérieazeatóia. Veres Sándor elmondta, hoev 1995-

Next

/
Thumbnails
Contents