Reggeli Délvilág, 1995. december (6. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-01 / 282. szám

William Perry vé­delmi minisz­ter közlése szerint a boszniai küldetés­ben részt vevő ame­rikai csapatok vasúti kocsikon érkeznek majd I Németországból ^ a dél-magyaror­szági logisztikai­­hadtápbázisra, on­nan azonban M1A-1 harckocsikon, pán­célozott járműve­ken és teherautó­kon mennek majd tovább az állomás­helyükként kijelölt tuzlai körzetbe. A brüsszeli NATO-ta­­nácskozásról haza­térőben a repülő­gép fedélzetén szerda este újság­íróknak elmondta, hogy a telepítés gyors ütemű lesz, és az alakulatok zárt oszlopban fog­nak vonulni, hogy támadás esetén azonnal vissza tud­janak vágni. El­mondta, hogy a te­lepítés előkészíté­sébe egy ezerötszáz fős amerikai egység is bekapcsoló­dik: az alakulat egyik fele hama­rosan Bosz­niába, másik fe­le Horvátországba utazik. Tájékoztatá­sa szerint a boszni­ai megállapodás pá­rizsi aláírása után két nappal már megindulnak a NA­­TO-kötelék részét képező egységek is. Vonattal jönnek a katonák Előbb csak azt hittem, véletlen. Telefonon kerestem a polgár­­mester urat, a titkársági válasz: el­foglalt. Mondám, én is, merthogy épp dolgozni szeretnék. Az üzenet­­rögzítő élő vevőkészülék természe­tesen ígéri, visszahívnak. Pontosan két hónapja várok erre a pillanat­ra. Időközben bemerészkedém a polgármesteri hivatalba, és előadám, hogy a város első embe­rét keresem, időpontot kérnék, nem randevút, közügyek­ben. A polgár­­mester úr tár­gyal, majd ke­res, szökik fel­felé aszó, utol­­érhetetlenül. Boldog újdondász koromban ilyenkor fittyet hányva az etikettre, szépen bekopogtam, és előadtam, mit akarok. Különös, de egyszer sem dobtak ki. Sőt, egy alkalommal arra vetemedtem, hogy télvíz ide­jén nyolc órát vártam a lakáshiva­tal vezetőjére. Akkor még úgymond létezett a tájékoztatási kötelezett­ség, ennek ellenére bujkált előlem a főhivatalnok. Egy hetem ment rá, amikor eldöntöttem, lerohanom. Nem csupán a struccok, de a ma­­gunkféle is különös állatfajta. Buj­dosni ugyan lehet, de eltűnni fölöt­tébb körülményes. Nos, a fenti eset­ben nem maradt más hátra, a cú­­gos folyosón várakozni. Kilincs per­sze nem volt egyetlen ajtón sem, ne­hogy be tudjanak jutni az ügyfelek, a polgárok, az érettük működtetett hivatalba. A csengőt kikapcsolták, és a főnök házon kívül múlatta a munkaidejét. Pénteken délután fél négykor mégis voltam bátor a hi­vatalába besompolygó főnőknek fel­tenni a kérdéseimet. Ez még az átkosban történt, az­óta az ilyesmi szinte mindennapos. Aköztisztvise- lői, a köz alkal­­zottai fogják ma­gukat, és átmen­nek struccba. De hát, mi ugyebár, nem a nagytestű, homokfutókat válasz­tottuk annak idején? Ők felte­hetően azért vannak a székeikben, mert ama bizonyos köz szolgálatá­ra kaptak megbízást, bizalmat. Ezen amnézia több mint betegség, törzsfejlődésbelí deformáltság. A struccokat lelövik, ugye, kérdé az egyik pedagógus ismerősöm, aki hetek óta képtelen bejutni a polgár­­mesterhez. A hozzá intézett levélre semmi válasz, merthogy újabban ez is sikk, a titkárnő szegény hazudik, mint a vízfolyás, szóval marad a fo­gadóóra, ha épp „betegség” miatt nem halasztódik. így állunk az Úr színe előtt; ki a pokolba, ki a mennyországba. A struccok feje pe­dig a homokban. Én spéciéi kivá­rom, míg levegőt vesznek. Biz’ Is­ten, aranyos kis szafári-ország. Kilencvennégy decembere óta polgármester Mátélyon Balogh Jánosné, aki a minap a Faluvédő és Szépítő Egyesületnek, a helybéli sportkörnek, a mozgáskorlátozottak helyi csoportjának, és a Nagycsaládosok Egyesületének-, illetve e szervezeteket kép­viselőknek - beszámolt megválasztása óta Mártély érdekében végzett munkájáról. A találkozóra minden helybelit vártak, sőt elvártak, s a községért tenni akarók közül sobn éltek is a lehetőséggel.- Legfontosabbnak a mártélyi munkanélküliség mértékének csökkentését tartom, s a munka­helyteremtést - fogalmazott a pol­gármester asszony. - Ennek kap­csán együttműködünk a vásárhelyi Állás-Pont szervezettel, tanfolyamai­kon sok itteni vett részt, elsődlegesen fiatalok. A tanfolyamokon túlmenő­en az álláskeresésben is segítségünk­re volt a szervezet, illetve segítségünk­re áll most is. Itt, helyben föltehető­en nemsokára, elkezdi működését a MAROPA Kft., mely külföldre gyárt ru­haneműket, s mintegy húsz ember­nek adhat munkát értesüléseim sze­rint. Amennyiben a cég terjeszkedni tud majd - még többeknek is. Var­rónőket alkalmaznak majd. A polgármester asszony a további­akban elmondta, sikerült megvalósí­tani a kedvezményes telekvásárlást a faluban. Ez mártélyiaknak, nem mártélyiaknak egyaránt szól, s a cél: a stagnáló népességű - jelenleg ezerkettőszáznyolcvan fős - telepü­lés lélekszámát, így jelentőségét, nö­velni. S hogy mitől kedvezményes e telekvásárlás? - Magáért a földterü­letért nem kért pénzt az önkormány­zat, csak az általa kilencvenkettőben a közművesítésre fordított díjat kel­lett az igénylőknek megfizetniük. Ami azzal járt egyszersmind,'hogy ezeken az átlagméretű családi ház építésére alkalmas telkeken már ott van a vil­lany és a víz. Újfaluban találhatók egyébként.- Tervbe vettük annak idején egy szociális diszkont nyitását is - foly­tatta Balogh Jánosné. - De mert az önkormányzatnak erre nem volt pén­ze, helyi vállalkozó valósította meg. Jól működő üzlet ez, kedvezményes árai vannak, sokak megelégedésére. Neve megváltozik: Tisza Diszkont lesz. (Folytatás a 3■ oldalon) Makó ifjú titánjai Tévékamerák a föld alatt Megvan a november 27-én tör­tént XX. kerületi brutális gyer­mekgyilkosság gyanúsítottja - je­lentette be csütörtöki sajtótájé­koztatóján Bodrácskajános buda­pesti rendőr-főkapitány. A17 éves M. Lászlót - a lefejezett 12 esz­tendős István Zsolt barátját - éj­jel vitték be a rendőrök, kihall­gatása jelenleg is folyik. A közvé­leményt megrázó bűncselekmény motivációjáról Bodrácska János elmondta, hogy több száz nyomo­zó dolgozott a nem csak a lakos­ságot, hanem a rendőröket is megdöbbentő ügy felderítésén. M. Lászlóhoz tanúvallomások alap­ján jutottak el, ugyanis többen lát­ták őt a kérdéses időpontban az utcán, a háza előtt, illetve a lift­ben István Zsolttal. Ugyancsak észlelték, hogy néhány órával ezután M. László egy szemláto­mást nehéz bőröndöt cipelt ki a házból, amelyen meg is pihent. (A gyanúsított édesanyjával lakik kö­zös lakásban, aki a bűncselek­mény, időpontjában nem tartóz­kodott otthon.) (Folytatás a 2. oldalon) Az elmúlt héten a makói polgárok szemtanúi lehettek annak, hogy a 43- as főútvonal főtéri szakaszának egy ré­szén, egész pontosan a jelzőlámpáktól a Szegedi utcai ABC-ig éjt nappallá té­ve dolgoztak a Makói Térségi Víziközmű Kft. szakemberei, illetve a szolgáltató cég által megbízott vállalkozók. Koráb­ban megírtuk, bogy a munka célja nem más, mint az úttest alatt húzódó, tö­résveszéllyel fenyegető szennyvízcsa­torna felújítása. A munkagépek azóta elvonultak a helyszínről, és ezzel együtt megszűnt az ideiglenes forgalomkor­látozás is.Medgyesi Pált, a Víziközmű Kft. ügyvezető igazgatóját arról kérdez­tük: sikerrel jártak-e a munkálatok?- Igen. Megtörtént a műszaki át­adás, amely után nyugodtan mondha­tom: Makó egyik legveszélyeztetettebb csatornaszakaszából a legbiztonságo­sabbá vált az, amit az elmúlt napok­ban feltárás nélkül újítottak fel a szak­emberek. A repedezett csőben most már van egy béléscső, mely évtizedek­re garantálja, hogy ne történjen csőtö­rés.- Minden rendben folyt?- Nem. Több meglepetés is ért ben­nünket. Az egyik, hogy váratlan hideg­hullám köszöntött be. Ezt a technoló­giát ilyen körülmények között még nem próbálták ki, csupán mínusz 5 fo­kos hőmérsékletig tesztelték le - itt vi­szont- 7-10 fokkal is a 0 alá húzódott a hőmérő higanyszála. Emiatt sokkal nagyobb volt a vonórendszer terhelé­se, és előbb a vonósaru, később a csörlő is felmondta a szolgálatot. A kétnapos csúszás nagyrészt ennek tudható be. Emellett tapasztalnunk kellett, hogy az ifjú titánok éjszakánként azzal szóra­koztak, hogy az ideiglenes szennyvízel­vezető csöveket kiszurkálják, elvágják, a forgalomkorlátozó jelzőtáblákat fel­döntik, megrongálják.- A sikeres műszaki átadás után úgy tűnik, bevált ez az újdonságként alkalmazott módszer. Fogják-e alkal­mazni másutt is?- Terveink szerint igen. Ipari tévékamerák segítségével rendszere­sen vizsgáljuk a makói csatornarend­szert, és már sejtjük, hogy jövő ta­vasszal hol kell hasonló munkálato­kat végeznünk. A legvalószínűbb, hogy hozzá kell nyúlnunk a 43-as főútvo­nal alatti keresztező szakaszokhoz, emellett hamarosan sort kell keríte­nünk a mélyvezetésű csatornákra is. A most felújított csatornarésszel is lesz még egy kis munka: tavasszal felül­vizsgáljuk, ez azonban még annyi kel­lemetlenséget sem fog jelenteni a la­kosságnak, mint a nemrégiben végzett felújítás. SZABÓ IMRE Ismét forog a szerencsekerék a Sárkány játékboltban, ahol minden forgatás nyer, a nyeremény értéke akár a vásárolt érték _50%-a is lehet! Jöjjön el és játsszunk! Vásárhely, Szántó K. J. u. 4. Tel.: 62/345-777, Nagy Imre u. 2.62/344-619 SÁRKÁNY December 3-tól minden vasárnap nyitva lesz! A HÓD ÁRUHÁZBAN MEGNYÍLT BÚTOR OSZTÁLYON RIMO R KFT. TERMÉKEINKET TERMELŐI ÁRON KÍNÁLJUK Kárpitos garnitúrák, heverők 12 800 Ft-tól, franciaágyak 26 800 Ft-tól, fotelágyak 13 OOO Ft-tól, sarokgarnitúrák 37 700 Ft-tól Rövid határidőre az Ön által választott anyagból, 1 év garanciával. KÖZVETLEN A GYÁRTÓL GYÁRI ÁRON! Hódmezővásárhely, Andrássy u. 8-10. Módosítják a KRESZ-t Próbaj ogosítvány, büntető pontrendszer A közlekedési balesetek ma­gas számának visszaszorítása ér­dekében 1992-ben hozott szak­mai intézkedéssorozat ered­ményt hozott: azóta évente 4- 4,3 százalékkal csökkent a bal­esetek aránya. Az idén várható­an 20 ezer körül alakul ez a szám. Mindezt Keres László ez­redes, az Országos Rendőr-főka­pitányság Közlekedésrendésze­ti Főosztályának vezetője mond­ta el csütörtökön, Tatán, a há­romnapos III. országos közleke­désbiztonsági konferencia máso­dik napján, hozzátéve: további hasonló célú intézkedések szü­letnek a közeljövőben. Módosít­ják a KRESZT-t, bevezetik az úgynevezett próbajogosítványt és a büntető pontrendszert; mind­ezzel a közlekedési kultúra ja­vítását, s a megelőzést kívánják szolgálni. A KÉTMILLIOMODIK INTER-CItY UTAS. Tegnap délelőtt 9 óra 25 perckor a szegedi Nagyállomásra, az első vágányra gördült be a Budapestről érkező Inter-City szerelvény, amely a Ganz-Hunslet által kifejlesztett új, európai színvonalú villamos IC motorvonat. Különleges fogadóbizottság várakozott az állomás peronján, hi­szen a Budapest-Szeged vonalra váltott jegyet a kétmilliomodik Inter-City utas. Tóth Imre, a MÁV Rt. szegedi üzletigazgatóságá­nak vezetője azzal köszöntötte a kétmilliomodik Inter-City utast, hogy igen örül annak, hogy éppen egy szegedi lakost ajándékoz­hat meg. Márfai Csabánénak és a karonülő Bence nevű két és fél éves kisfiának adta át a tíz alkalomra szóló Inter-City retúrjegyet, valamint a MÁV Rt. ajándékcsomagját. Szirák And­rás, a Szegedi Paprikafeldolgozó Rt. marketingfőnöke egy hatal­mas ajándékkosárral köszöntötte a fiatalasszonyt és kisfiát. M. F. 1995/282. december L, péntek Ára: 19,50 Ft

Next

/
Thumbnails
Contents