Révai Nagy Lexikona, 6. kötet: Dúc-Etele (1912)

E, É - Energia megmaradása - Energia szétszóródása - Energico - Energida - Energikus - Energin - Energumen - Enervál - En escarpins - Enese - Eneták - Eneth - En éventail - En face - En famille - Enfantin

Energiaforgalom — 500 — szénhidrátok mennyisége tág határok között in­gadozhatok. Ha kevesebb fehérjét veszünk föl, he­lyette zsírokat és szénhidrátot, a zsírok helyett szénhidrátot vagy fehérjét stb. kell felvennünk, úgy, hogy a fölvett táplálékok együttes energia­tartalma fedezze a szervezet energiaszükségletét. Mivel a zsírok energiatartalma sokkal több, mint a szénhidrátoké és fehérjéké, természetesen zsír­ból sokkal kevesebbet kell fölvennünk fehérje és szénhidrát fedezésére. Ezt úgy szoktuk kifejezni, hogy az egyes tápanyagok egymást energiatar­talmuk aránya szerint helyettesíthetik (Rubner izodinamia törvénye). Kivétel csak a fehérje: egy bizonyos mennyiségű fehérjét (fehérje-mini­mumot) semmiféle más tápanyag nem helyet­tesíthet ; ennek az oka az, hogy bizonyos folya­matokhoz, mint elpusztult szervezeti részek pót­lásához a fehérje feltétlenül szükséges. A táp­anyagok kölcsönös helyettesítésének azonkívül határt szab a táplálócsatorna, mert minden állat táplálócsatornája az egyes tápanyagokat csak egy bizonyos határig tudja földolgozni. Az izodinamia törvénye szigorúan véve azon­ban csak alacsony hőmérsékleten, még­pedig a már említett kritikus hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten érvényes. Ha ennél magasabb hő­mérsékleten vizsgáljuk az állat E.-át, azt talál­juk, hogy a táplálkozás a hőprodukció fokozó­dását idézi elő; ez a fokozódás függ a felvett táp­anyag minőségétől és mennyiségétől, így a fehérje energiatartalmának 30­9%-ával, a zsír 127%-ával, a szénhidrát pedig b'8°10-áv­al emeli a hőproduk­ciót; ezt nevezzük az illető tápanyag specifikus dinamikai hatásának. Ez a hőmennyiség min­denek szerint azon folyamatok révén keletkezik, amelyeken a tápanyagnak az emésztőcsatornában át kell mennie s melyek a tápanyag asszimiláció­jával járnak. A kritikus hőmérsékleten alul ez nem nyilvánul meg, mert olyankor a szervezet­nek szüksége van a hőre; a szervezet maga is azért bont el anyagokat, hogy a keletkezett hő­vel magát f­űtse. Ilyenkor természetesen mindegy az, hogy a hő a bélcsatornában, vagy az izmok­ban, vagy a mirigyekben keletkezik; amennyivel több hő fejlődik a tápanyagok specifikus dinami­kai hatása folytán, annál kevesebbet kell a szer­vezetnek produkálnia, s ez anyagmegtakarítás­sal jár. De a kritikus hőmérséken felül a szervezet nem azért produkál hőt, hogy magát fűtse; ilyen­kor a hőtermelés szükségképess következménye a szervek belső munkájának, mely az élettel jár. Ha tehát a tápanyagok specifikus dinamikai ha­tása folytán hő keletkezik, azt a szervezet mint fölösleget leadja, anélkül, hogy abból valami haszna volna; az állati szervezet ugyanis, mint azt említettük, egyedül a kémiai energiát tudja életfolyamataira fölhasználni. Az egészséges szervezet az élet delelőjén leg­többnyire energiaegyensúlyban van, azaz annyi energiát veszít, amennyit fölvett, de ha a szer­vezet hízik vagy nő, úgy a felraktározódó anyag­gal energia is lesz visszatartva, s az energia­veszteség kisebb lesz a fölvételnél. A szervezetek E.-át még más tényezők is befolyásolják, így em­bernél különösen mesterséges befolyások, mint a ruházkodás, lakás, fűtés, stb. Energia megmaradása, 1. Energia-Energia szétszóródása, 1. Energia. Energico, vagy con energia (pl.), a zenében erőteljes, határozott előadásra utal. Energica (lat.), Sachs botanikus kifejezése a sejtnek mint élettani egységnek a megjelölésére. Energikus a. m. erélyes. Energia, a neve egy rizsből előállított, annak proteinjeit tartalmazó, könnyen emészthető táp­láló készítménynek.Csaknem szagtalan és íztelen, szürkésfehér, finom por. Vízben megduzzad, de kevéssé oldódik. Szárítva kb. 92% proteint tar­talmaz. Energm­ien (gör.) a. m. ördöngös, az ős­keresztény egyházban a gonosz lélektől megszál­lottak, de őrültek, epileptikusok is. Külön osz­tályt alkottak a katechumenek és a bűnbánók között. Különleges fegyelmezésük (bebizonyít­hatólag a IV.—VII. sz.-ig) és a róluk való gon­doskodás az exorcistákra volt bízva. Enervál (lat.) a. m. elgyengít; enervált, kiélt, elerőtlenedett. En escarpins (franc.), 1. Escarprin. Enese, kisk. Győr vm. tószigetcsilizközi j.-ban, (1916) 520 magyar lak., vasúti állomás, posta-, táv­író- és telefonállomás. Eneták, ókori nép Parlagoniában.A hagyomány szerint Priamos trójai király szövetségesei voltak, fővárosuk Amisos, a mai Samsun, a Fekete-ten­ger mellett. Őket tartják a veneták őseinek, kik­ről viszont Venetia vette a nevét. Eneth, 1. Éne. En éventail (franc., ejtsd: an-névantaily) a. m­. legyezőszerűen. A katonaságnál oszlopból egy elől levő vonalra akként való fejlődés, hogy az osz­lop egyik része egyenesen halad előre, a többi részek pedig részint jobbra, részint balra rézsút haladnak a kijelölt vonal felé. En face (franc., ejtsd: an fász) a. m. szemben, elülről látható helyzetben, különösen olyan képmás, melyen az arc egészen látható. L. még En profil. En famille (franc., ejtsd: an family) a. m. csa­ládi, bizalmas körben, családiasan, bizalmasan. Enfantin (ejtsd: anfasten), Barthélemy Prosper (rendesen Pere E.-nek mondják), a Saint-Simo­nizmus főképviselője, szül. 1796 febr. 8. Párisban, megh. 1864 aug. 31. u. o. Mérnök és később bank­hivatalnok volt, de Saint-Simon munkáit tanul­mányozván, elhatározta, hogy annak elveit gya­korlatilag is megvalósítja. 1825-ben közkereseti társaságot alapított arra a célra, hogy a Le Pro­tecteur c. lapot fentarthassa; ebben a lapban fej­tette ki Saint-Simon elveit. Rövid idő alatt Bazard nevű társával egész kört alakított, az ú. n. Saint-Simonisták iskoláját. De a­míg Bazard Saint-Simon tanainak politikai irányát igyekezett ki­fejleszteni, Ez inkább szociális irányát követte, megtámadta a társadalom alkotta törvényeket, amelyeket igazságtalanságnak jelentett ki, köve­telte a nők teljes egyenjogúságát és a szerelem szabadságát. Emiatt iskolájának fejei közt meg­hasonlás tört ki, mire E. negyven hívével vissza­vonult ménilmontanti birtokára, ahol saját elvei alapján külön patriarchális szocialista társaságot alapított. Ezen a telepen azonban csakhamar olyan élet fejlődött ki, amelyet a hatóság a közerkölcsi­ infantin

Next