Révai Nagy Lexikona, 6. kötet: Dúc-Etele (1912)

E, É - Enfants de France - Enfants de troupe - Enfants perdus - Enfants sanssouci - Enfant terrible - Enfida - Enfield - enfield-fegyver - Enfilade

Enfants de France — 501 — jégbe ütközőnek talált; E.-t és társait, Rodriguezt, Chevalier Michelt, Duveyriert, Barrault-t stb. esküdtszék elé állították. E.-t 1832. fogságra és pénzbírságra ítélték, társaságát feloszlatták, mire a Saint-Simonizmus is Franciaországban meg­szűnt. E. pár hónap múlva szabadon bocsáttatván, előbb mint mérnök a nílusi gátépítéseknél volt alkalmazva, majd visszatérve Franciaországba, postamester lett. A februárosi forradalom után ismét lapot alapított Le Crédit public címen, amely­ben elveit szolgálta, de a lap pénzhiány miatt csakhamar megszűnt. Később a lyoni vasútnál kapott alkalmazást. Összes műveit Saint-Simonéi­val együtt 17 kötetben adták ki: Oeuvres de Saint-Simon et l'E. (Paris 1865-77, 24—40. köt.). Enfants de France (franc., ejtsd: anfan de f­ransz) a. m. Franciaország gyermekei, így nevez­ték hajdan a francia királyok törvényes gyerme­keit és unokáit, míg a természetes gyermekek princes és princesses du sang (vérszerinti herce­gek és hercegnők) nevet viseltek. Enfants de troupe (franc., anfan de trup), a francia hadseregben azok a fiuk (többnyire régóta szolgáló katonák gyermekei vagy katonai árvák), akik 1884-ig az állam költségén a csapatoknál neveltettek (egy-egy századnál 1—2). Jelenleg az ily katona-gyermekek szülei vagy gyámjai addig, míg a fiuk 12 évesek nem lesznek, évenként az apa tisztsége szerint 100—180 frankot kapnak a felnevelés költségeinek fedezésére, azontúl ka­tonai nevelőintézetekbe vétetnek fel, ahol altisz­tekké képeztetnek ki. Enfants perdus (franc., ejtsd: anfaní perdU) a. m. elveszett gyermekek, a mult sz. végéig, külö­nösen merész és vállalkozó szellemű katonákból összeállított osztagok, amelyeket a legveszélye­sebb hadműködések végrehajtására alkalmaztak. Enfants sans souci (franc.,ejtsd: anfan szan szu­szi) a. m. gondtalan ifjak, egy a párisi polgárosz­tály ifjaiból alakult színjátszótársaság neve, mely­nek tagjai egy különös műfajt, a szatirikus élű sottie-t művelték tarka öltözetben, csörgősipkával a fejükön. Az E. főnökét prince des sotsnak (bo­londok fejedelmének) nevezték. A társaság a XIV. sz. végén tűnt fel, darabjait politikai célzásai kö­vetkeztében többször betiltották, de véglegesen csak 1659. oszlott fel. A sottie legkiválóbb műve­lője Pierre Gringore volt. V. O. Picot, La sottie en France (Romania, VII. évf.). Enfant terrible (franc., ejtsd: anfajt terribl), a. m. fenegyerek, szószerint: rettenes gyerek, voltakép olyan csacska gyerek, aki látott vagy hallott dolgok elbeszélésével zavarokat okoz ; tágasabb értelemben olyan ember, aki pártját, vagy valamely ügyet kompromittál. A kifejezést állítólag Gavarni, szatirikus rajzoló (meghalt 1866) találta ki, aki egy rajzsorozatát Les enfants terribles c. alatt adta ki. A kifejezés azonban ré­gibb, már Goethe is használta egyik levelében. Enfida, tuniszi vidék Szuszától Ny.-ra, melyet fenyvesek és tujafaerdők borítanak. A rómaiak idejében itt 17 város volt, most csak négy falu van rajta, hármat berberek, egyet maltabeliek laknak, kiket egy marseillei társaság telepített ide. Enfield (ejtsd: enfild), város Middlesex angol countyban, (1911) 56,344 lak., nagy királyi fegy­vergyárral és Erzsébet királynő egykori palotá­jának romjaival. Enfield-fegyver, nevét az enfieldi angol fegy­vergyárról kapta. 1853-ban fogadták el 14­7 mm. kaliberrel s vele az összes gyalogságot fegyve­rezték fel. Enfilade (franc.) a. m. sor; az építészetben így nevezik a paloták v. nagyobb lakások szobáit, ha az egymásba nyíló termek szárnyas ajtóinak közepe mind egy tengelybe esik. (L. az ábrát.) A középkor nem kereste az E.-okat, ellenben rend­kívül kedvelte azokat a XVII-XVIII. sz. barokk-és rokokó-építészete. Nálunk még kisebb lakások­ban is, gyakran a kényelem és lakhatóság rová­sára, E.-ban szeretik a szobákat és ajtókat alkal­mazni, holott a külföld modern építészete arról, mint kis lakásokban impraktikusról, már rég le- Enfilade. Enfilade

Next