România Liberă, martie 1972 (Anul 30, nr. 8507-8533)

1972-03-18 / nr. 8522

Pagina a 6-a —18 martie 7972 > MICA PUBLICITATE CERERI Şl OFERTE DE SERVICIU DIRECTA de Telecomunicaţii a Mu­nicipiului București, cu sediul în Ca­lea Victoriei nr. 37, sect. 1 (Palatul Telefoanelor) angajează în condițiile legii nr. 12/1971, următoarele cate­gorii de personal : ing. Tc. cu spe­cialitate de electronist, electromeca­nici telecomunicaţii, conducători auto, economişti, tinichigii, bobinatori mo- toare electrice, mecanic întreţinere exploatare motoare Diesel, muncitori recalificaţi în vederea calificării în meseria de electromecanici reţea. Do­ritorii se vor adresa serv. Personal şi învăţămînt, etaj IV, camera 403, tel. 04.400. (1187) * AAArtArt AAAAAAAAA AAAAA AAAAA AAi» ‚ UZINA Mecanică de Utilaj Chî- £ › mic — Bucureşti, str. Prelungirea › › Bd. Metalurgiei (Berceni) Bucu- ‚ › reşti, angajează de urgenţă , ca- › › zangii categ. 1—6, lăcătuşi con- › › fecţii metalice categ. 1—6, sudon › › categ. 1—6, strungari categ. 1—6, › › electricieni categ. 1—6, modelieri › › categ. 1—6, macaragii pod ru- › ‚ lant categ. 1—4,­ automacaragii, £ › primitori distribuitori materiale şi › › scule, care să fie calificaţi în £ › una din meseriile de mai sus, › › mecanici locomotivă Diesel LDH › ‚ 250 C.P., muncitori necalificaţi › › pentru calificare cf. H.C.M. › fi ‚ că următoarele condiţii : să aibă › › vîrsta între 21—40 ani, să fie ab­ › › solvenţi a 4—8 cl. elementare. › › Pentru cazare la candidaţii din › › provincie li se acordă o îndeme l­­­nizaţie lunară de 300 Iei.­­­CVVVVVVVVVVVVVVVV­V­VVVVVV . FUNDAŢIA Elias angajează de cur­­entă : economist specialist în conta­bilitate, cu vechime de cel puţin 5 ani în specialitate ; contabil cu stu­dii medii, specialist­ în probleme fi­nanciare, cu cel puţin 5 ani vechime în specialitate ; revizor contabil, cu studii superioare, cu vechime de cel puţin 5 ani în specialitate, economist specialist în probleme financiar-ban­­care, perfect cunoscător al limbilor germană şi franceză, cu cel puţin 5 ani vechime în specialitate, inginer agronom, pentru muncă de teren, con­ducător auto. Informaţii tel. 16 31 47. AArtAAAAAn AA/' AAAAAAAAAAAAAAAA 3 ÎNTREPRINDEREA pentru Colec- ‰ tarea Metalelor, București, str. ‰ Aman nr. 4, sector 7, tel. › › Th. nmuii iu. T, ■»«v.iwi •/ h» › 14 06 17, angajează prin concurs : › › ingineri principali proiectanţi ‚ › grad. 2, în specialităţile construc- ‚ › ţii industriale, instalaţii hidroteh- › › nice, instalaţii termotehnice pen- › ‰ tru atelierul de proiectare ; mg. ‹ % mecanici pentru serv. : Producţie, ‹ › Tehnic, Organizarea Producţiei şi ‹­­ Normarea Muncii , revizori con- › Stabili pentru serv. C.F.I., dactilo- › ^ grafe principale, portari şi îngri-'^ 3 jitoare. De asemenea angajâm › › pentru Baza Caransebeş — tel. £ ›515. A — inginer şef şi şefi serv. › › plan, producţie, mecanic şef, şefi ^ › birouri — aprovizionare-desface- › › re, transporturi, contabilitate, fi- £ inanciar, consilier juridic, şefi o- › › telier pentru prelucrări mecanice › › şi la prelucrări scoarţe, ingineri › › mecanici, pentru Baza Simeria — › 5 Hunedoara, tel. 1821, 2822, 1966 ; › › şefi serv. plan, producţie, QPro* ^ › vizionare, desfacere contabilită fi- › ‚ nanciar, inginer mecanic › pentru › › C.T.C. — protecţia muncii. Soli- £ › citanţii trebuie să îndeplinească · 3 condiţiile de studii şi stagiu pre- › › văzute de legea nr. 12/1991 şi se › ‚ vor adresa direct bazelor respec- £ ‰ tive. (11 ’8) › 1^rVVVVVVVVVVVV''VVVVVVVVVVV , TRUSTUL de Mecanizare, cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 164, angajează de urgenţă ingineri spe­cialitatea : mecanici, electromecanici şi constructori pentru funcţiile de : ing. principal gr. 2 (proiectare şi in­dustrie), inginer principal proiectant, inginer proiectant, inginer pr. meca­nic, ing. principal tehnolog, şefi serv. (serv tehnice şi economice). relaţii serv. personal, tel. 23 79 40 sau 23 88 80 int. 172. (2068) vAAAAAAAAA AA A A A A AAAAAA AAA AAA A,› 3 ÎNTREPRINDEREA Comerţului cu ‹ › Ridicata pentru Textile-încălţă- › › minte, angajează prin examen £ ‚ sau concurs, în condiţiile legii › ‚ 12/1971 şi cu respectarea condi- £ › ţiilor de studii şi stagiu : şef › › serv. comercial, şef serv. construc- £ ‚ ţii — întreţinere-investiţii,­­ conta- ‚ 3 pili principali, revizori principali £ ‚ gestiune, tehnician protecţia mun- · 3 cii, primitori-distribuitori mărfuri, £ › şef depozit nivel VI, şef secţie ‹ 3 — depozit cu gestiune, inspector › › pr. personal, consilier juridic. So- › 3 licitanţii se vor adresa serv. per- ‹ › sonal, în str. Decebal nr. 2, sect. ‡ 3­4, tel. 1411 31. (1185) . Î/vvvvvvvvvvvvvvvvmwvvvwV ÎNTREPRINDEREA de Prefabricate — Granitul, cu sediul în Bucureşti, Şos. Vergului nr 18, sect. 3, angajea­ză : instalatori sanitari sudori, şefi de depozit, contabil pr., economist contabil, economist , serv. desfacere, şef serv. aprovizionare, ingineri constructori, cu îndeplinirea condiţii­lor de stagiu, cf. H.C.M. 914/1968.(1186) ^.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA­AA/v › ÎNTREPRINDEREA Comunală Ba- ‚­­­cău, cu sediul în Bacău, str. Nar- › › ciselor nr. 7, tel. 1 41 31, 1 42 07, ‹ ‡ 1 36 08, angajează imediat : şo- ‹ › feri posesori ai permisului de­­ conducere categ. D., pentru au- › ›­tobuze transport orăşenesc, pen- ^ ‰ tru şoferi în funcţie de rezulta- › › tele obţinute în muncă se asigură › › în cursul anului locuinţe la bloc. › 3 (1192) › i’mvwvwwvvvwvvvvvvvvvvvvs UZINA Steaua Roşie — Bucureşti, tel. 23 19 10/128, angajează strungari categ. 1—6, lăcătuşi montatori categ. 1—5, sculeri S.D.V.-uri categ. 1—6, vopsitori industriali categ. 1—5, for­jori categ. 1—5, sudori categ. 1—5, frezori categ. 1—5. Candidaţii tre­buie să aibă domiciliul stabil în Bucureşti sau comunele subordonate. (2061) ’ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAÍ * < ÎNTREPRINDEREA Piscicolă > 3 Constanţa din Constanţa, str. Bd. £ ‚ Lenin nr. 306, angajează prin ‹ 3 concurs , inginer şef fermă — £ › specialitatea piscicultură şi a­me- ‹ ‰ najări piscicole pentru ferma pis- £ 3cicolă Bugeac, corn. Ostrov. An- › › gajarea se va face conf. legii nr. › 3­12/23 oct. 1971, şi H.C.M. 914/­­ ‚ 1968. Relaţii suplimentare se pot › › obţine zilnic la sediul întreprin- › › derii din Constanţa, Bd. Lenin nr. › ‚ 306, tel. 3 13 22, sau 3 13 76, int.­­­0 5. Se asigură locuinţa la sediul ‹ › fermei. (1196) ‹ ?VVVV V V VVVVVVV V vvvvvvv vv vv vv % FABRICA de Prefabricate din Beton — Progresul — Bucureşti, şos. Giur­giului nr. 5, Jilava, sect. 5., angajăm urgent : strungari, frezori, electrici­eni, lăcătuşi mecanici, impiegaţi miş­care pentru loneşti — Găieşti, insta­latori­­ sanitari, dactilografă cu ve­chime, muncitori necalificaţi, tehnici­eni normatori, betonişti. Asigurăm masa contra cost şi cazare la cămin. Informaţii suplimentare la tel. 23 40 40, serv. organizarea muncii si serv. personal. (1183) "■ A A AAA AAA A AAAAA AAAAA AAAAA A A A/|­› BAZA pentru desfacerea cărţii › 3 Bucureşti — Cal. Moşilor nr. ‡ ‚ 62—68, sect. 4, anunţă pe data ‹ 3 de 20 martie 1972, ora 10, con- › 3 curs pentru ocuparea postului­ de ‹ › şef birou C.F.I. cu îndeplinirea › 3 condiţiilor : studii superioare şi ‹ › stagiu 6 ani în specialitate, con- › 3 form legii 12/1971 şi H.C.M. ‹ 914/1968 şi cu buletinul de iden- ‹ 3 titate, numai de Capitală. De a- £ a semenea angajează 5 primitori- ‹ 3 distribuitori (bărbaţi). Relaţii la ‚ › bir. Personal — tel. 15 70 70. · 3 (3990) ‡ .VWWVVVVVVVVVVVVVVV>'V''V V V vv . INSTITUTUL de arte Plastice — Nicolae Grigorescu — Bucureşti an­gajează dactilograf pr.ţ, în conformi­tate cu prevederile legii nr. 12/1971. Informaţii la bir. personal, tel. 15­67­37, din str. Gral. Budişteanu 19. (2465) AEROPORTUL Internaţional Bucu­reşti — Otopeni, scoate la concurs următoarele posturi vacante : radio­­telegrafişti cu calificare prin M.P.T., ingineri exploatare şi reparaţii auto, ingineri constructori, revizori tehnici auto, electricieni, tehnicieni auto. Concursul va avea loc în ziua de 25 martie 1972, la Aeroportul Internaţio­nal Bucureşti — Otopeni. Doritorii se vor adresa la tel. 33 75 61, sau centrala telefonică 33 31 37/112.(1190) AAAA AAA A/> A -\ A A A AAAAA AAAAAAAAT < ÎNTREPRINDEREA Transporturi › 3 auto Bucureşti — Autobaza nr. 6, ‹ › cu sediul în str. Fabrica de Chi- ‚ 3 brituri nr. 7—9, sect. 5., anga- ‹ › jează următoarele categorii de › › muncitori , şoferi posesori ai per- £ › misului de conducere categ. E., ‡ 3 pentru transporturile interurbane › › în vederea selecţionării pentru › 3 transporturile internaţionale, me- › › canici auto,, forjori arcuri. (1188) › ›vvv vvv vv vvvvvvv vvv vvvvvvv I.E.I.L.I.F.G.A. Bucureşti, angajează strungari, sudori, tinichigiu auto şi rutierişti, pot fi şi din provincie. In­formaţii la tel. 35 47 54. (2181) ^AAAAAA­AA­­AAAAAAAAaAAAAAAAAA/1* 3 GRUPUL de Şantiere Instalaţii ‚­­ Bucureşti, str. Popa Tatu nr. 26, c­3 angajează urgent : instalatori e- ¡­­­lectricieni, instalatori sanitarişti. ‡ :_____ .­­.. (1189) ‡ ?V VVV V vvvvvvv vvvvvvv vvv vvv vv* UZINELE Chimice Române — Bucu­reşti, şos. Panduri nr. 71, sect. 6, angajează foch­işti autorizaţi şi ges­tionari. (2258) MAAAAAA A­AAAAA AAAAA/­AAAAAAA­AA/­­ S.U.C.T. — Bucureşti, Secţia · 3 Transporturi Auto, cu sediul în ‹ › Bucureşti, str. Drumul Sahoreni £ 3 nr. 49—51, sect. 7, angajează : › › lăcătuşi mecanici şi electricieni ^ › auto, pentru care salarizarea se · 3 face în regie, beneficiind de re- £ › gim prelungit de 10 ore/zi. De a-› › «an­enafl nnnnîanTn Irnrlnritli rll- ^ VIND Dacia 1100. 61 67 96. C ' * > /vwwvvwvvvv vvv VVWVVVV VV vv ^ CAUT persoană pentru îngrijire co­pil 5 ani. Tel. 44 06 05, după orele 16. (4700) › AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi^ 3 FABRICA de Ulei — 13 Decem­- › ‰ brie — București, str. Halmeu nr. ‡ ·25, sect. 2, tramvai 4, 16, 17, 24, · 326, 27, staţia Lizeanu, tel. J 3 11 28 87, int. 903, angajăm fo- › 3 chist cu autorizare pentru cazane › › cu presiune medie, manevranţi · 3 vagoane, sudor categ. 4, strungar · 5 categ. 4 şi şef formaţie P.C.I., lă- ‹ ^cătuş categ. 2—3. (4074) ‡ ^VVVVVVV V V vv vvvvvvv VVVVVVV V v ANGAJAM femeie internă îngrijire bolnavă. Tel. 71 02 66. (4087) ›AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-3 UZINA de Sîrmă — Buzău — › › angajează un maistru electrician › 3 pentru bobinaje, motoare electri-­ů­i ce, curent continuu și alternativ. › › Salariu cf. 914. Se asigură şi Io­ ‹ acuinţă. Tel. 2997, 2893, Bulău. ‡ › (1197) 1 . vvv VVVVVVV VVV vvv vvvvvvv vvv v1* CAUT femeie internă, recomandaţii, pentru ajutor menaj, îngrijire copil , condiţii bloc. Tel. 13 00 16. (4144) › \AAAAAA AAA A/\ AAAAA AAAAA AAAAA VI › SALINA Slănic, cu sediul # în ‹ 3 Slănic, str. Slănicului nr. 4, jud. ^ › Prahova, angajează de urgenţă : · 3 contabil şef, şef serv. contabilita­ › › te­ şef serv. financiar. Condiţiile › 3 de angajare sînt cele prevăzute › › de legea nr. 12/1971. Informaţii › 3 suplimentare la tel. 248 — bir. › › personal Salina Slănic. 1­3 (mp. 1508) , fvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv^ ŞOFER pensionar, toate gradele, caut serviciu. Tel. 61 06 33.____(4210) ANGAJEZ internă, femeie îngrijire fetiţă 3 ani. Tramvai 19. 27, staţia Ozana, bl. J 9, ap. 62.______(4252) CAUT femeie îngrijire copil 3 ani. I. Şulea 12 bloc I 17, sc. E, et. 2, ap 69. Tramvai 19, 27 staţia Ozana (duminică ora 14).___________(4274) CAUTĂM fată ajutor menaj, inter­nă (externă). Tel. 43 68 56._____(4300) ANGAJAM persoană internă, îngri­jire 2 copii 5—7 ani, ajutor menaj. Ofer cameră — Cişmigiu. Tel. 16 29 44. (39968) SUPRAVEGHEZ copii preşcolari — domiciliul meu, vorbesc germana. Str. Tomis 2, bl. B 6, ap. 50, cartier Bd. Şulea, staţia Rm. Sărat.______(2673) ANGAJEZ femeie îngrijire 2 copii preşcolari. Str. Sabinelor. Tel. 31 38 63. (2202) ANGAJEZ femeie gospod­ină inter­nă. Tel. 32 72 62.____________(1770) DOAMNĂ foarte pricepută îngrijire copii şi menaj caut post internă. Că­suța agenției 4198.. VÎNZĂRI VINO garsonieră, ultracentral, li­beră, cameră mare, vestibul, baie, parter. Telefon 12 05 61._______(5645) TRABANT 601, armă vînătoare U­IT 16, prin Magazinul Vînătorul, telefon 21 27 27.____________ (5322) MOSKVICI 408, alb, 20 OOO,km., vînd­ Ploieşti. Tel. 1 17 39__________(5526) OPEL Rekord 1 700 ultimul tip, vînd sau schimb, preferabil Dacia 1 300, Moskvici 412 şi diferență. Vizibil azi parcaj Lido. Tel. 21 72 67. (mp 1548) DACIA 1300, zero km., vînd sau schimb cu casă + diferenţa. Tel. 51 89 89 după ora 16. (5250) S MERCEDES 220­0 alb, stare foarte bună, vînd. Tel. 12 77 64. (4143) “DAaĂ“1100, excepţională, 29 000 km. Str. Petru şi Pavel 19, cap tram­vaiului 10 Chitila (prin str. Proleta­riatului). Vizibil duminică 19 martie 1972. (4092) WIND Moskvici 412, stare ireproşa­bilă , pianină Ofenbach de comandă. Aştept provincia. Tel. 22 67 53. (4063) km.46 000. Tel. (3939) DACIA 1100 —. 16 000 km., antenă televizor 12 elemenți. Tel. 14 03 09. (3922) DACIA 1100, zero km., frigider Sie­mens Bosch 3 steie, nefolosit, vînd. Aştept provincia. Căsuţa agenţiei 2712, WARTBURG 1000 tip 311, stare per­fectă, vînd. Şos. Olteniţei 119. (2657) SKODA 1000 MB, stare perfectă. Tel. 33 33 53, după ora 17._____(2637) VÎND autoturism Moskvici 403, e­­ventual schimb cu Fiat 600. Tel. S2 45 26.____________________(2631) FORD tip 36, stare perfectă, în cir­culaţie, Str. Spinului 23, capăt tram­vai 21, 1, 4, Colentina._______(2629) FORD 85—1938, în circulaţie, radio Enescu, picup portabil. Tel. 17­05 24. ______________________(2623) DACIA 1100 stare excepțională, 33 000 km., vînd. Tel. 43 79 13. (2535) SKODA 1000 MB, 27 000­ km., stare excepțională, vînd. Tel. 43 37 14, orele 16-20._____________________(2522) SKODA 1000 MB, buna, 48 000 km., vînd. Tel. 43 22 09. Căsuța agenției 2478.___________________________ VOLGA gri, tip 1968, 50 000 km., vînd urgent. Tel. 14 33 47. ____(1332) SKODA-TOOO­MB, perfectă stare, vînd urgent. Tel. 24 80 94, după ora 16._________________________(1841) MOSKVICI 407, 18 000 km după re­parație, vînd. Aştept provincia. Tel. 34 86 28. (1847) JAWA 250 cmc, cu ataș. Str. Poiana cu Aluni 6 A, Pța. Colentina, prin Maior Băcilă.________________(1647) VÎND garsonieră dublă, ultracentra­lă, liberabilă. Tel. 53­52 11.___(4351) MIC apartament elegant, vestibul, 2 camere, baie, bucătărie, cămară, încălzire calorifer, etaj, vilă mică , Parcul Domenii. Căsuţa agenţiei 4184. ,CASA liberă 3 camere, dependinţe, grădină, Şos. Chiti­lei 211. (3033) IMOBIL 6 camere, 2 libere, restul liberabil, cartier Vitan. Tel. 18­47 09. ___________________________(4395) ULTRACENTRAL — Cişmigiu — apart. 3 camere, dependinţe multiple, gaze sobă, parter , liberabil schimb, loc garaj. 54 24 93.__________(3669) VILA liberă, 6 camere, 2 camere serviciu, dependințe, gaze, curte. Tel. 35 53 88. (3308) IMOBIL 2 camere, hol, dependințe, gaze, liberabil prin schimb. Tel. 35 53 88.____________________(3307) VÎND imobil 5 camere, total sau parţial, curte mare, viţă, dependinţe. Tel. 53 55 99, după orele 16 sau 18 80 79, toată ziua. (2613) VÎND apartament ultracentral, liber, 3 camere, hol, dependințe, cameră serviciu, încălzire centrală. Tel. 55 23 54.____________________(2710) CENTRAL apartament 3 camere, baie, bucătărie, lemne, liberabil prin schimb, 13 46 38., zilnic._______(2683) VÎND apartament elegant, 4 came­re, hol, toate dependințele, curte, lemne, liberabil schimb, posed autori­zație. Te. 21 73 78. (2677) LIBER la vâ­nzare casă tip vilă, parc central, 4 camere + dependinţe, curte garaj, încălzire centrală, even­tual schimb locuinţă şi maşină. Tel. 61 05 19, cele 11—14 ; 16—19. (2670) VÎND imobil 4 camere, 2 marchize, bucătărie, baie, pivniţă, singur curte, Nedelcu, tel. 31 15 33.________(2661) VÎND casă liberă. Cpt. Buruiană 11, sect. 7, prin Virginiu — Autorizație. 13 54 09. (2634) VILA 5 camere, 2 holuri, etaj, curte, Floreasca liberă. Tel. 16 73 74. __________________________(2632) I.C.R.A.L. Cotroceni anunță scoate­rea în vânzare prin licitaţie publică ap 4, et. 1, proprietatea personală a numitei Madelline Dodeni, situat în București, sect. 6, str. Mihai Vodă nr. 58, pentru acoperirea debitului de 45 000 lei. Vînzarea va avea loc în ziua de 30 martie 1972, orele 8—16. (3962) CONTRACT garsonieră schimb cu contract 2 camere. Variante. Tel. 43 53 12.____________________(2628) VIND casă veche, liberabilă, curte mare , autorizație clădire, cart. Pta. Chibrit. Tel. 33 71 90.__________(2621 LIBER apart. 3—4 camere, ultracen­tral, gaze, schimb contra garsonieră dublă, sau mic apartament, ultracen­tral plus diferență. Variante. Tel. 16 66 69.____________________(2620) TREI apartamente liberabile prin schimb, lemne, autorizaţie, convena­bil, Rahovei 404. Tel. 35 37 97.__(2619) CARTIER Militari — casă modestă, curte mare, livadă pomi, vie altoită, vînd. Tel. 41 31 23.___________(2547) VÎND apart, liber, et. 1, fînăriei, vestibul, hol, 3 camere, toate depen­dinţele, paze sobe. Tel. 37 18 96, o­­rele 11—17. (2428) IMOBIL 5 camere, dependinţe, curte, încălzire, lemne, posibilităţi calorifer, central, liber. Tel. 11 72 99.____(2420) CASA liberă la vînzare Str. Cons­tanţa 24, cartier Colentina.____(2205) VÂND casă vilă, 6 camere, depen­dințe, contra apartament proprietate, central, 2 camere dependințe, încăl­zire centrală şi diferență. Tel. 17 40 63. ________________________(2028) CASA liberă, 3 camere, garaj, curte mare, convenabil. Tel. 21 71 87. (2013) GARSONIERA liberă, proprietate, 26 mp., baie, vestibul, încălzire centrală, A. Ipătescu , pentru garsonieră du­blă, chicinetă, proprietate, central. Oferte detaliate — căsuţa agenţiei 1983. BREZOIANU bloc, 4 camere, hol, dependinţe, ocupat, vînd. Tel. 13 26 76. (1945) LIBER, cameră, garsonieră, aparta­ment total (parţial), lemne, (Gara Nord) Veronica Micle 30. Tel. 37 15 33. ________________________(39892 VTN, vilă, parţial liberă, restul li­berabil, sobe, teracotă, grădină pomi, Şos. Bucureşti—Ploieşti, sect. 1. Tel. 71 23 89, orele 19—21.________(9652) VÎND imobil 2 apartamente de 4 şi 6 camere, libere, lemne, curte mare, posed autorizaţie. Tel. 17 48 14. (1540) VIND convenabil apart. 2 camere, hol, bucătărie, pivniţă, parter, posi­bilităţi gaze. Tel. 15 13 10. (1539) CASX zid, 4 camere, curte, loc pivniță, vînd convenabil. Str. Ba­cului 11 (pod Constanţa) sect. 8.(1441) VÎND imobil — 3 camere, 2 holuri, dependințe, sobe teracotă, singur curte, parterul liber, etaj 2 camere li­berabile prin schimb. Tel. 51 53 25, după ora 18. (1403) ULTRACENTRAL — apropiere» Sca­la, garsonieră dublă, dependințe, te­rasă, liberabilă schimb similar, even­tual singur curte, gaze, central. 16­72 79.____________________(1373) VÂND 4 apartamente mici, compuse din : cameră, antreu, marchiză, bucă­tărie, apă canal, 2 libere, două pers­pectivă apropiată, Str. Dumitrescu II, nr. 48, Ranova. __ (1311) VINDEM ultracentral apart, etaj 1 — 3 camere, hol, dependinţe, gaze, liber prin schimb. Crăciun 11, prin Pţa. Romană — Dorobanţi.________(1279) VÎND casă începută 3 camere şi dependinţe, neacoperită, curte, auto­rizaţie. Băneasa. Adresați tel. 73 36 00. (1843) CONSTANŢA a vînd convenabil casă cu­ grădină, lîngă Mamaiei. Aş­tept provincia. Tel. 18 52 64, după ora 16. (1840) CONVENABIL grădină zarzavat, vie selecţionată, Otopeni, str. D. Ferme 22.________________________(1681) CASA 4 camere, singur curte, li­ber. Str. Alunişului 127 A, tramvai 12, staţia Şoimuş — Giurgiului. (1678) ~VIND casă de cărămidă, stare foar­te bună, 3 camere, dependinţe, sin­gur curte, lemne, liberă, Str. Mureş 31, Pţa. Chibrit. Tel. 57­67 83.___(1673) VIND apartament central, încălzire centrală, gaze, 2 camere, dependinţe, liber prin schimb apart, încălzire.(1662) VINDEM avantajos casă 7 camere zid, 2 libere, autorizaţie vînzare, Str. Zorilor 28, (Ferentari), lîngă piaţă, spaţiu construcţie garaj. Tel. 33 59 10. ________________________0638) SE vinde prin licitaţie publică la Tribunalul Municip. Bucureşti, Secţia a 4-a Civilă, Cal. Rahovei nr. 4, sect. 5, în ziua de 29 martie, ora 8 dim., imobilul din Bucureşti, str. Simetriei nr. 79, sect. 2, compus din 6 camere, magazii, bucătării, pivniţe, teren 250 mp. Licitaţia începe de la suma de 74 562 lei. Informațiuni detaliate se pot lua de la Moldoveanu Ion, str. Simetriei 79 S. 2, între orele 17—20. (4487) VÎND avantajos 5 camere ocupate, liberabile. Constantinescu, str. Lt. Icoişoreanu 12, autobuz 35, stafia feişoru­lui..__________________(1511) LIBER apartament cartier Parfumului ---Romulus, 2 + 1 et. 1, gaze sobă, cameră serviciu, mobilă, obiecte cas­nice. Tel. 62­33 59.___________(5145) VÎND casă liberă cărămidă, 2 ca­mere, hol, bucătărie, cămară, pivni­ță, curte, lemne, butelie, Str. Agata Bîrsescu 8, tramvai 18, 19, autobuz 111 Depoul Dudeşti. .___________(5174) MAGNETOFON Körting stereo (ca­pete Bogen : 30—20 000 Hz) și benzi imprimate stereo Hi-Fi. Tel. 33 71 17 după_ 16.___________________(2753) VÎND dormitor Ludovic XVI, sufra­gerie Chipendalle, birou și bibliotecă, oglindă mare cristal. Tel. 15 57 30, orele 17—20. ______________(2674) DORMITOR florentin, splendid, as­pirator Racheta 120 V. Tel. 37 12 83. _______ (2643) DORMITOR Florentin, sifonier, per­dele macrame, galerii, binoclu, inel briliant. 23 27 58.____________(2449) MASA extensibilă furnir nuc, acva­riu, vînd. Tel. 36 80 29._______(2249) VÎND salon Louis XVI, complet şi canapea mare, stil Trianon, totul ex­cepţional. 16 06 05.___________(2066) VÎND convenabil birou, bibliotecă şi fotoliu, stare excepţională. Tel. 21_24 44.__ (1669)_ VÎND mobilă sculptată, stil româ­nesc. Cumpăr scară dublă. Tel. 33 66 95.____________________(1668)_ VIND axe planetare noi Dacia 1300. Tel. 12 30 23 după ora 16. (4326) MAGNETOFON Sony, aparat filmat Krasnogorsc 16 mm, stupi orizontali (gol). Tel. 15 07 03.___________(4310) VIND frigider Fram și aragaz cu 3 ochiuri. Tel. 51 54 84. (2660) MOTOCICLETA BMW 750 Sahariană și motor Dentz industrial 4 cai putere Călugăreni 22, tramvai 1 (Abator). _________ (4257) CONVENABIL vînd motocicletă Java 175 scu ataș platformă, perfectă. Tel. 18 84. Cîmpina, după ora 20. __________________________(3381) VIND motocicletă cu ataş EM 72, şi alte piese, albie aramă, aparat de sudură electric, tranzistor, cuptor ara­gaz. Tel. 55 31 49. (2848)­­AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ‚ VÎND maşină spălat AEG, corn­ ‚ › plot automată, capacitate mare, › › maşină cusut electriă Singer (12 › › operaţii automată), magnetofon › › Grundig TK Hi-Fi 246, stereo 4 › › piste automat, toate obiectele › › absolut noi. Tel. 44 36 09. (2790) › VVV V VVVVVVV VVW VVVVVVV VVs CAPOTA motor Mercedes 520, anve­lope Volkswagen puţin rulat. Tel. 62 51 24, după ora 17._______(2695) CHITARA electrică Super, acordeon Weltmeister, ambele noi, aparat co­piat foto. Tel. 33 45 45, după ora 16. * (2652) FRAM perfectă stare, funcţionează la gaze sau electric. Tel. 43 57 20. ___________________ (2308) WIND motocicletă Pitch 150, per­fectă stare şi capotă Renault 10. Tel. 18 96 86, după ora 15.________(1992) VÎND acumulator nou 26/21 cm bu­­jii champion, poncio (sal), brățară argint filigram, fular mohair. Tel. 33 65 61..___________________(1160) CONVENABIL frigider Zill, maşină de spălat, televizor Rubin, butelie a­ragaz. Tel._63 74 91.__________(1504) MAGNETOFON nou Grundig TK 146. Tel. 14 92 20, după ora 16. _______________(1852) BICICLETA damă Möwe 3/4, nouă şi avantajos frigider Fram 140 Itr., per­fectă stare. Tel. 15 05 28.______(1796) PIANINĂ excepţională, Schafhausen aur, bicicletă Mifa, bigudiuri electri­ce. Tel. 21 55 85. (1754) VATRA-Dornei, str. Podul Verde 2, Beri — vînd motocicletă Java 125 cmc, 11 000 km., motor turism Desota şi diferenţial stare de funcţionare. (1618)_ BUTELIE cu reşou emailat alb. Tel. 51 27 19.____________________(2667) VÎND butelie aragaz cu ceas. Tel. 22 12 54.____________________(2589) BUTELIE completă. Numai duminică — tel. 61 44 88.______________(1945) BUTELIE, aragaz cu 2 ochiuri, ara­gaz voiaj, mașină cusut Radom Spe­cial (electrică) vînd. Cal. Moșilor 299 Ionetcu.____________________(1895) VÎND butet­ie cu ceas și magneto­fon Sonet Duo Tesla nou. Tel. 44 89 96.____________________(1762) VÎND Manet, baterii uzate, eventu­al contra magnetofon, obiecte rate. J_e­._46 41 64._______________14325) MAȘINA cusut Singer, haină skai, guler vulpe argintie, nou, covoare lînă, cupoane ierse. Tel. 14 39 99.­­__________________________(4272) SALON Aubusson, candelabru, lam­pă cristal, masă marchetată, oglindă, radio Orion, tablouri liquide, vulpi argintii, diverse. Tel. 71 79 21. (4201) VIND bibliotecă Dana 5 corpuri, te­levizor Grigorescu, radio Baltica, dormitor (studio), bibliotecă, aspira­tor Record, clasor stejar, covoare, geamantane piele. Tel. 13 97 97, orele 13 1 1,7.____________________(4177) PALTON nou, elegant (Pavilionul de Mostre), radio Stassfurt, sufragerie masă, 6 scaune tapițate, inc. 17 52 42. ________________________(4125) GARSONIERA dublă - Cdll. Victo­riei, liberă schimb. 35 50 23, după ora 17._____ (51127) URGENT, convenabil șifonier triplu, studio, mese, tablou, obiecte- gospo­dărie. Str. Caimatei nr. 8, et. 3, Sta­­tuia Rosetti, zilnic 9—13, 17—21. (4050) HAINA piele (pentru damă) nouă. Tel. 21 18 06.________________(3967) ASPIRATOR Raketa, maşină spălat, sufragerie, frigider Fram, televizor Rubin, maşină cusut, şifonier 4 uşi, studio, fotoliu pat, oglindă cristal, mobilă bucătărie. Str. Murgeni 8, bl. O, ap. 8. (3747) TABLOU Aman. Tel. 12 06 80. (3506) MANTOU imitaţie vizon, maro des­chis, nou, superb, convenabil. Tel. 24 89 50.____________________(3387). HAINA imitaţie vizon bej, excepţio­nală. Tel. 18 06 36.___________(3292) COVOR Spartha, original, 3,50 4,30 roşu. Adresaţi duminică 19 martie, o­­rele 11—13, bd. Bălcescu 30, et. 7, apar­t._21._____ __________(3131) VIOARA, ţug trombon, tablouri mari, palton bărbătesc nou, poşetă seară. 14 97 51. (2692) VÎND cuverturi croşetate lînă, bum­bac, fete masă lucrate artistic. Tel. 51 54 88. (2689) VÎND haină (damă) piele, nouă, 42 şi eram perfectă stare. Tel. 54 29 86, ora 17.____________________(2662) GARAJ metalic demontabil, cau­ciucuri uzate Gordini, vînd urgent. Tel. 32 78 82. 2653) WARTBURG 311, eventual rate, mo­toretă Carpaţi Super, televizor, sta­bilizator nou, motopompă grădinărit, transformator sudură. Lungu Vasile, corn. Chitila, str. Școlii 13, sect. 8. _____________________(2610) STATUIE bronz — Carlier, inel bri­liante, smaragde, brățară — brilian­te, aragaz-resou, cârti drept. 31 58 07. ___________________________(2433)_ VIND răcitor, tablouri, rame lăzi, ro­chii scenă, pipă lut, magnetofon TR 145 de Luxe. Tel. 15 90 06. (2327) BALASTIERA C.A.P. Petroa­ia, corn. Crînguri, jud. Dîmboviţa, oferă balast de rîu cu transport auto şi C.F.R. A-p­resaţi la_sediul C.A.P._______(2277) DIVERSE piese Peugeot 1939, mag­netofon Philips 4404, Popser legetorie Im incomplet, pătuț (copil), frigider Fram, clavietă Hohner 3 octave, radio cu picup Stassfurt, Diamant. Tel. 57 66 99.________ (2138) VÎND mătase mobilă boaderoz, gar­nitură masă olandă fiftire ambele ex­cepționale. 13 59 18.______(2065) MZ 175, portocalie, cu ataș, vînd sau schimb cu magnetofon Grundig, Philips. Tel. 21 44 98._______(1978) CERGA albă și colorată, fotoliu confortabil, vînd. Tel. 18 19 19. (1884) RESOU, pardesiu damă, 2 piese jerse lînă, măsuri mari, noi. 13 10 47. (1454) TRANZISTOR, electromotor 06, co­modă de nuc pentru aşternut cu vi­trină, cărţi diferite, ţiteră, masă de croitorie. Tel. 61­49 60. (1260) WIND ceas pendulă, recamier Ru­­xandra, magnetofon Grundig, cu mi­crofon TK 146, rochie mireasă­­ lungă, rochie dantelă, carpetă pluşată, servantă vitrină, masă şi diferite alte obiecte. Tel. 51 98 46. (1788) CUMPĂRĂRI CUMPĂR Fiat, Volkswagen, Renault —­ inclusiv sport, eventual ofer în schimb Skoda din depozit. Tel. 35 10 54 _________________ (3380) CUMPĂRAM maşină în stare bună de funcţionare, fabricaţie 1938—1942, chiar şi fără număr de circulaţie. Că­suţa agenţiei 445______________ MOTOR jumătate Carpaţi, cutie vi­teză sau Volgă (Ford 59). 62 48 07. __________________________(1259)_ CUMPĂR Trabant zero km. sau mai uzat sau Dacia 1100. Tel. 51 68 69. __________________________(3335) TRABANT 601 Combi, stare nouă c umpăr (aștept provincia). Tel. 51 95 60 (1894) MICROBUZ Volkswagen, sau alt tip. Tel. 43 49 43, după ora 19. (1921) CUMPĂR stabilizator 220 V și haină (damă) piele 44—46. Tel. 44 05 56. __________________________(2273) CUMPĂR apartament liber sau pre­iau contract 3 camere, încălzire cen­trală. Tel. 12 45 8^___________(2305) CUMPĂR injector automat 1—5 1/ ore, nou. Tel. 54 44 59.________(2456) CUMPĂR liber apart. sau casă 3 camere, hol,­ dependințe, încălzire sau preiau contract. Indiferent cartie­­rul. Tel. 41 39 91, orele 8—12. (2515) CUMPĂR recamier, fotolii, tranzis­tor, scurtă piele, maşină scris, noi. Vând studio, dormeze. 43 08 19.(2543) WARTBURG 312 bine întreţinut, cumpăr. Tel. 21 32 18, după ora 16. (2627) CUMPĂR (preiau contract) Cotroceni (vecinătate) apart. ireproşabil 2—3 camere, calorifer, gaze, sau casă sin­gur curte( eventual lemne). Ofer Co­troceni — apartament 3 camere, vilă stat, gaze, posibilități parat. Căsuța agenției 2681._________________ GARSONIERA dublă sau apart, ul­tracentral, liber,­­ încălzire centrală, preferabil cu garaj. Tel. 73­68 67, ore­le 6 7—14. ____ (2694) CUMPĂR central 2 apartamente li­bere, în vilă, încălzire centrală, gaze. Tel. 57 5814.________________(2709) CUMPĂR apartament 3 camere, în­călzire centrală, elegant, credit sau chirie, ofer garsonieră credit, central și apart. 2 camere, Militari, chirie. 16 39 54, după 18. (2715) PUNTE fata Pobeda (Warszawa) ne­­întrebuintata, eventual amortizoare. Tel. 12 53 92. (3786) SCHIMBURI DE LOCUINȚE OFER apartament două camere de­comandate, încălzire, etajul III, Ma­gistrală pentru apartament 3—4 ca­mere încălzire, central, Floreasca, Gara de Nord, variante. Telefon 23 87 59 după orele 15.____________ SCHIMB 2 camere spaţioase pe hol, baie, lemne , doresc spaţiu mai mare. Tel. 22 25 85.___________(1429) OFER apartament 2 camere, depen­dinţe şi balcon logie mare, încălzire centrală, gaze, Şos. Mihai Bravu (Piaţa lancului) , pentru apartament 3 camere, încălzire centrală. Tel. 22 08 23, după ora 16. (1747) PLOIEŞII — ofer apartament cen­tral, 2 camere bloc, pentru similar — Bucu­reşti. Tel. 971—1 53 24. (1769) CEDAM apartament central (Vi­rg­i­­liu), 3 camere, hol, vestibul, depen­dințe, et. 1, scară interioară, terasă, balcon 2 intrări, încălzire lemne (sobe petrol) , dorim apartament 2 camere decomandate, confort 1 + garsonie­ră sau cameră acces dependințe. Tel. 16­18­92.____________________(1288) SCHIMB cameră, bucătărie, cu lem­ne , pentru spaţiu mai mare. Tel. 45 59 75.__________ (1428) APARTAMENT 3 camere pe hol şi cameră, dependinţe (calorifer) alătu­rate ; pentru apartament 2 camere + garsonieră, alăturate. Tel. 61 66 88. (1452) APARTAMENT 2 camere, bloc ,­do­resc similar, proprietatea statului, gaze — Obor, Dudeşti, Amzuică, str. Liviu Rebreanu 9, bl. 50, sc. 2, et. 8, ap. 77, tramvai 19, Zăvideni. __________________________(2663) OFER apartament 2 camere, (supra­fața apartamentului 68 mp.) alee, verdeaţă, 1 Mai şi garsonieră (12 mp.) litan, pentru apartament 3 ca­mere, perimetru Piaţa Amzei. Tel. 27 79 24.____________________(38702. GARSONIERA 2 camere, comandate, 40 mp., gaze, curte — Cismigiu , pentru 2 și hol. Zilnic 13 01 72. _______ (4023) GALAȚI, ultracentral — apartament 2 camere, confort 1 , doresc similar Bucu­rești, tel. 22 13 33.________(4128) SCHIMB apartament 2 camere de­comandate, termoficare, cu 2 camere comandate sau garsonieră dublă. 45 52 38.____________________(41662 ULTRACENTRAL garsonieră dublă, dependințe, gaze, curte pentru mași­nă , doresc 2 camere, dependințe, încălzire sau similar, central, ultra­central. Tel. 56 07 88. (4192) SCHIMB apartament 2 camere pe hol și cameră de serviciu, locuibilă — comun, Facultatea de drept + gar­sonieră, confort 1 , cu apartament mai mare, perimetrul Cișmigiu — Co­troceni. Tel. 56 05 40, orele 18—20. ______________ (4299) SCHIMB urgent apartament ultra­central, 2 camere, dependințe exclu­sivitate gaze sobe, garaj, parter , pentru apartament decomandat, 3 camere pe hol, cameră serviciu, de­pendințe în exclusivitate, central, în­călzire gaze, sau calorifer, parter sau et. 1. Tel. 11­74­31, orele 16.22. ________ (4315) OFER apartament 2 camere, bucă­tărie, cămară, hol, lemne, singur în curte , pentru garsonieră. Tel. 44­80 45.____________ (4317) OFER apartament 2 camere deco­mandate, dependințe, et. 1, încălzire centrală, gaze , doresc 3—4 camere, confort similar, eventual garaj. Va­riante. Tel. 41 35 61. (4335) ÎNCHIRIERI CAUT apart. 2 camere, dependinţe, încălzire. Chiria anticipat. Tel. STUDENT Comerţ exterior caut ca­meră, eventual contra meditaţii ger­mană. Tel. 45 52 25, orele 16—19. __________________________(1860) POSED 2 locuri veci cimit. Belu , doresc asociat construcţie cavou. Tel. 22 36 76.____________________(2306) SCHIMB apartament 2 camere, de­pendinţe, lemne, pentru garsonieră. Vînd aragaz cu butelie, aspirator. Tel. 14 03 96. (3770) DECESE ANCA şi Lya Şahighian anun­ţă tuturor prietenilor şi cunoscu­ţilor împlinirea a 7 ani şi respec­tiv 14 ani, de la decesele părin­ţilor lor ION ŞAHIGHIAN şi E­­CATERINA NIŢULESCU-ŞAHI­­GHIAN. Comemorarea va avea loc la biserica Boteanu, dumini­că 19 martie, ora 12,30. (5665) FAMILIA Dan Răducanu face cu­noscut că duminică 19 martie, ora 12,30, are loc la biserica Boteanu, comemorarea a 7 ani de la moartea prof. ION RADUCANU, fost rector al Academiei Comerciale. (5594) ANETA soţie, Gerhard fiu, Ra­­luca nora, Difi fiu, anunţă înce­tarea fulgerătoare din viaţă a scumpului lor soţ şi tată, dr. do­cent SELMECIU IOSIF, prof. uni­versitar din Iaşi, înhumarea azi 18 martie 1972, orele 15, cimitirul Belu catolic. (5845) FLOAREA Cerghice soţie cu aceeaşi mare durere anunţă că duminică 19 martie 1972, se împlinesc 2 ani, de la încetarea din viaţă a dragului ei soţ prof. IOAN CERGHICE. Un gînd duios în amintirea lui. (4865) FLORICA anunţă rudele, priete­nii şi colegii că au trecut 20 de ani de cînd i-a părăsit bunul şi neuitatul dr. CONSTANTIN I. FORTUNESCU — neurolog. Trista comemorare va avea loc dumini­că 19 martie, orele 12, la biseri­ca Scaune, în spatele Spitalului Colţea. (3438) FAMILIA anunţă împlinirea unui an de la decesul col. (r) AUREL DANULESCU (născut în Dănuleşti — Rm. Sărat). Comemorarea va avea loc duminică 19 martie 1972, ora 12:30, la cimitirul Ghencea militar. (4781) ÎNDURERATA familie a preotu­lui Constantin Vulpe, de la pa­rohia Săpunari-Ialomiţa, anunţă că duminică 19 martie 1972, se îm­plinesc 3 luni de la moartea ful­gerătoare a unchiului şi părinte­lui sufletesc, a distinsului preot IOAN BUCUR de la parohia Po­pa Rusu-Bucureşti. Un pîndă duios şi o lacrimă a recunoştinţei pen­tru sufletul lui bun şi generos. (5255) DUŢICA Ana (Nina Marinescu — Popeta) mamă, prof. Virginia Du­­fică mătuşă anunţă comemorarea a 6 luni de la fulgerătoarea moarte, în urma unui accident cardiac a adora­tului for fizician CRISTIAN DUŢICA şi 27 ani de la decesul soţului şi ta­tălui ing DUMITRU DUŢICA, dumini­că 19 martie, biserica Buna Vestire. (4692) FIUL Mac, nepoţii Milcy, Vivi, Dudy şi Păpuşa, mulţumesc pe această cale tuturor care prin prezenţă, telegrame şi flori, au luat parte la marea durere pri­cinuită de moartea scumpei lor FLORICA ALGIU (născută Bră­­tianu), decedată in ziua de 9 martie 1972. (5812) FAMILIA ing. Mircea Simionescu a­­nunţă comemorarea de la deces pen­tru : VICTORIA SIMIONESCU (8 ani), CECILIA ZAPAN (11 ani), prof. ION SIMIONESCU (28 ani) şi MATILDA SIMIONESCU (23 ani) care va avea loc duminică 19 martie, ora 12,30, ci­mitirul Belu, fig. 117. (4936) CONDUCEREA Institutului de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Minist.­ Ind. Chimice, Consiliul Ştiinţific şi foştii colaboratori din I.C.C.F. anunţă cu profundă du­rere încetarea din viaţă a celui care a fost prof. dr. doc. IOSIF SELMECIU fost director ştiinţi­fic al acestui institut, aducându-i pe această cale un ultim oma­giu . Cele mai sincere condolean­ţe familiei îndoliate. FAMILIA anunţă împlinirea a 7 ani de la pierderea regretatului lor învă­ţător DUMITRU OPREA din Bălăcea­­nu — Rm. Sărat. Amintirea lui româ­ne neştearsă. (4548) mus şi Ion Dumitrescu, fiică şi ginere, cu familia anunţă cu profundă durere, încetarea din viaţă a bunului şi iubitului lor NICOLAE TRIFANESCU profesor, înhumarea are loc azi, sîmbătă 13 martie 1972, ora 15, la cimi­tirul Belu, unde se află depus. (5802) CU durere sofia anunţă împlinirea unui an de la decesul prof. GEORGE ŢENE. Comemorarea 19 martie, ora 12, Biserica Sf. Vasile — Calea Vic­toriei 198. (2937) FAMILIILE Gh. Anton, Constan­tin Rozescu şi Gh. Rozescu aduc la cunoştinţă pe această cale, stingerea din viaţă a veneratei lor mame, soacră şi bunica RO­ZESCU TRESIHORE în etate de 63 ani. înhumarea are loc azi, 18 martie, ora 16, la cimitirul Re­învierea. (5800) SOŢIA, copiii, sora, fraţii, cumna­tele, cumnaţii şi familiile înrudite a­­nunţă cu aceeaşi adîncă durere că azi, 18 martie 1972, se împlinesc 3 luni de cînd ne-a părăsit aceia,ce a fost prof. ION M. RADULESCU pen­­sionar. Un gînd duios în memoria lui. (3412) MIRCEA Du­rma mulţumeşte pe această cale celor care au luat parte la durerea încercată prin decesul mamei sale PAULA DUR­­MA şi anunţă comemorarea de 6 săptămîni duminică 19 martie, ora 12:30, la biserica Icoanei. (5796) ELENA soţie, Daniela fiică anunţă cu durere împlinirea a 6 ani de la decesul dragului lor soţ şi tată IONESCU CONSTANTIN COCAE. __________________________(3613) FLORICA Ghika cu aceeaşi infinită tristeţe reaminteşte împlinirea a 4 ani de la decesul regretatului ei soţ col. (r) BEIŞOR GHIKA. Comemorarea du­minică 19 martie, orele 13.30, biserica Boteanu. (4185) SOŢUL anunta împlinirea a 2 ani şi 2 luni la 19 martie, de la de­cesul scumpei sale soţii ALEXAN­­DROAIE MANDIŢA. COLEGII din Mun. Minelor, Pe­trolului şi Geologiei, anunţă cu durere stingerea din viaţă, după o lungă şi grea suferinţa a re­gretatului NADABAN DUMITRU, căruia îi vor păstra neştearsă a­­mintire. Transmitem familiei sin­cere condoleanţe. (5778) FAMILIILE Roescu şi prof. dr. docent Lucatu Emanoil, în nemăr­ginita lor durere anunţă că se împlinesc 3 luni de la decesul neaşteptat al mult iubitului, nobi­lului şi mult regretatului lor IONEL ROESCU — It. col. (R). Trista comemorare duminică 19 martie 1972, ora 11:30, la bise­rica Sf. Treime Tei. (5672) FAMILIA Coban mulţumeşte din i­­nimă tuturor celor care i-au ajutat şi au participat alături de ei la marea durere pricinuită de încetarea din viaţă a dragului lor ALEXANDRU COBAN, medic. (5807) FLORICA Pavlu mulţumeşte tu­turor acelora care au luat par­te la marea ei durere pricinuită de încetarea din viaţă a soţului ei, avocat EDUARD PAVLU. Tot­odată anunţă comemorarea pentru 40 zile, duminică 19 martie 1972, ora 12,30 la Biserica Boteanu. (5745) SOŢIA Sabina (Pusicu) Moscu în­durerată anunţă împlinirea a 40 zile de la decesul mult iubitului ei soţ ADRIAN (BEBE) MOSCU. Comemora­rea la biserica Dichiu, str. Icoanei 76, în ziua de 19 martie 1972, ora 11, dimineaţa. (5683) SOŢIA şi copiii anunţă cu du­rere împlinirea a 6 luni de la decesul nepreţuitului lor soţ şi tată MIHAI TALAUGESCU. Un gînd duios pentru sufletul lui nobil. (5391) COLECTIVUL de muncă al întrep. Industriale de Stat-Dacia—Bucureşti, profund îndurerat de pierderea celui ce a fost ing. ALEXE PETRE, om de înaltă ţinută morală şi de mare ca­pacitate profesională, mulţumeşte tu­turor salariaţilor ai Min. Ind. Uşoare şi ai Centralei Ind. Bumbacului, de­legaţi ai întreprinderilor din Bucu­reşti şi provincie — pentru participa­rea lor la greaua încercare pricinuită de dispariţia sa dintre noi. (5773) FAMILIILE Iovănescu şi Ar­icea, cu aceeaşi mare durere a­­mintesc împlinirea unui an de la decesul dragei lor prof. EMILIA IOVANESCU. Cei care au îndră­git-o sînt rugaţi să ia parte la comemorarea ce va avea loc du­minică 19 martie, ora 11, ci­mitirul Sineasca-Craiova. (5663) CU adîncă durere Elisabeta anun­ţă că s-au împlinit 40 zile de la moartea scumpului ei soţ ION PAN­­DURU. Comemorarea duminică 19 martie, ora 13, la biserica Bălănea­­nu-Iancu Nou. (5732) FAMILIA Gheorghe Chiriac mulţumeşte tuturor rudelor, prie­tenilor şi tuturor celor care prin prezenţa lor, sau prin telegrame, au participat la marea durere pricinuită­­de moartea scumpei şi adoratei lor soţie şi mamă BA­­LAŞA CHIRIAC. (5619) ING. Micu Ştefan-tată, Gabriela soră, Micu Anetta bunică şi familiile înrudite, anunţă cu aceeaşi durere că s-a împlinit un an de cînd scumpul lor ŞTEFANEL ADRIAN MICU, în e­­tate de 19 ani, i-a părăsit pentru totdeauna. O lacrimă pentru sufletul lui bun şi nevinovat. (5666) Vi zorii zilei de 19 martie se împlineşte 1 an de la dureroasa şi ireparabila despărţire de mult­­iubitul şi nepreţuitul nostru ing. ION JILAVU (Onei). Cu aceeaşi adîncă şi nemărginită durere Ele­na soţie, cu întreaga familie a­­nunţă şi roagă pe cei care l-au cunoscut, iubit şi preţuit să păs­treze aceleaşi sentimente pentru cel care a întruchipat modestia, dragostea, dăruirea de sine şi du­ioşia. Comemorarea 19 martie, ora 12, la cimitirul Ghencea militar. (5597) ANA Cristescu anunţă împlinirea a 15 ani de la moartea soţului AU­REL CHRISTESCU şi 10 ani de la moartea sore­­ ELISABETA FLORESCU (Lizeta). Comemorarea duminică 19, martie ora 13, cimitirul Belu, fig. 117.­­ (5649) GENERALUL Stanică Ion anun­ţă împlinirea a 3 ani de la de­cesul neuitatei lui soţii, prof. ANA STANICA. Comemorarea du­minică 19 martie, ora 13,la ci­mitirul Sf. Vineri. (5585) MIMI anunţă împlinirea unui an de la decesul bunului său soţ LEO­­NIDA PAPP. Comemorarea azi, sîm­­bătă 18 martie. O lacrimă şi un gînd duios în memoria lui. (5638) FAMILIA Klassek cu aceeaşi nemărginită durere anunţă că s-au scurs 10 ani de la pierde­rea scumpului lor CARLI KLAS­SEK. Comemorarea duminică 19 martie, ora 12, la mormînt. (5547) ÎNDURERAŢI pentru toată viaţa Marinella fiică şi Ionică ginere a­­nunţă pierderea neaşteptată a scumpei şi celei mai bune mame EUFROSINA DIACONESCU. în­­mormîntarea are loc astăzi 18 martie 1972, ora 15,30, la cimiti­rul Belu. (5844) FAMILIA, rudele îndurerate anunţă împlinirea a 40 zile de la decesul dragei şi neuitatei lor FLORICA C. PANAITESCU. Comemorarea dumini­că 19 martie, ora 12, biserica Spi­rea Uranus şi capela familiei­ Belu. (5560) VALERIU, Mişu şi Paul cu fami­liile, anunţă încetarea din viaţă, în ziua de 15 martie 1972, a ma­mei lor BAUER DUMITRA. înmor­­mîntarea are loc azi, 18 martie, ora 15, la cimitirul Andronache. _____ (5882) FAMILIA anunță cu durere încet­­ din viată a dragei lor FELIG SPRINCEANA. Inmormîntarea are la azi, 18 martie, ora 14, la cimitir Belu, în capela căruia e depusă de funda. (584 FIFI, Christa şi Peter Alexandru, precum şi rudele, prietenii buni deplîng pierderea blînde, ior OPREA EUGENIA, mamă, bunică şi străbunică, înhumarea azi 18 marie 1972, ora 16, la cimbru) Evanghelic. (5869) GHEORGHE Focşeneanu cu ■ tii anunţă cu durere, moartea fării lor ELENA IAN COMŞESCU, înmormîntarea loc astăzi ora 14, la cimitirul sericii din Comarnic. (5) NEMÎNGÎIAŢI pentru tot restul vieţii Constanta. Paul, Nina, Cris­tina, Cornelia, Mia, Rodica anun­ţă moartea soţului, tatălui, bu­nicului socrului, cumnatului PAVULESCU DUMITRU, pensionar TAROM Înmormîntarea azi 18 martie, ora 14 cimitirul Strău­­lești. (5805) 51 15 50. a.­­ (zilnic după ora 15). CENTRAL bloc stat, apartament hochparter, gaze, 2 camere vagon (9 4­­12 mp.), toate dependințele, ex­clusivitate, curte, cartier Izvor , pen­tru similar mai mare, etaj, lift, Mihai Bravu, Dimitrov, Ștefan cel Mare. 37 25 61.____________________(1474)_ SCHIMB apartament mare 2 came­re decomandate + dependințe și boxă , Drumul Taberei , pentru a­­partament mai mic, Drumul Taberei și garsonieră, variante. Tel. 32 85 52. __________________________(2155) VIILOR — Belu apartament 2 came­re decomandate, pentru apartament 3 camere, exclus lemne. Tel. 41 34 13. __________________________(2254) GARSONIERA confort 1, Titan, schimb cu apartament 2 camere, a­­celași confort, indiferent cartierul. Tel. 43 26 93.________________(2207) APARTAMENT confort I, 3 camere, dependințe mari, balcon , Gara de Est, schimb cu apartament 2 camere + garsonieră. Alte variante, exclus lemne. rd^ 35 24 57.__________(2227) CARTIER Patria — apartament 3 ca­mere mari, bloc vechi, încălzire gaze, hol, pivniță, de amenajat baia și bu­cătăria ; doresc apartament 2 came­re + garsonieră, centrale. Variante. Tel 15­68 16, după ora 16.____(2285) DOU­A , camere mari, dependințe, gaze, central ; doresc 2 camere mai mici, gaze (bloc). 31 24 34, duminică. ____________ (2431) GARSONIERĂ, încălzire, aparta­ment lemne , pentru apartament 2—3 camere, încălzire, central. 23 27 58. (2448) APARTAMENT 3 camere, antreu, lemne, bucătărie, pivniță, garaj, sin­gur curte , doresc 2 camere, confort 1, et. 2—4, Drumul Taberei, Favorit, Giulești, 49 14 57, orele 16—19.(2470) APARTAMENT 2 camere, etaj 1, confort 2 sporit, Giurgiului — Topo­­rași, pentru apartament 3 camere, confort 1, 2, indiferent cartierul. Tel. 51 30 54._____________ (2537) OFER apartament ultracentral 2 ca­mere, încălzire centrală , doresc a­­partament 4 camere, condiţii similare (variante). Tel. 16 76 69, orele 17—22. ______________________(2576) ULTRACENTRAL apartament 3 ca­mere, încălzire centrală, dependințe, cameră serviciu, garaj , doresc apar­tament 3 camere + hol, aceleași con­­dițiuni. Tel. 31 72 31. (2577) *' AAAAA AAAAAA AAAAAAA AAAAAA < CEDEZ apartament 3 camere, > < bloc Balta Albă, poziţie excep- ^ › ţională (lîngă cinema Gloria) , › › pentru apartament (lemne) 3 ca- ^ › mere (una cu intrare separată), › › dependinţe, 2 bucătării, singur în › › curte. Variante. Căsuţa agenţiei ‚ ‚ 2618. > /V VWVVWVVVV WWW wwvwvwC. APARTAMENT 2 camere (Pajura) j doresc s'tnilar (central, Filantropia). Tel. 16 70 76.___ (2635) CAMERA spațioasă, bucătărie, boxă, separat baie, hol comun, etaj încălzire lemne ; doresc urgent gar­sonieră cu gaze. Tel. 11 11 79.(2636) GARSONIERA Drumul taberei — Favorit­­ pentru apartament 2 camere, exclus lemne. Tel. 32­70­63, după ora 18. __ ___ (2644) CEDĂM 2 camere (40 mp.), deco­mandate, bucătărie separată, gaze, holul și baia comune, ultracentral și garsonieră dublă, et. 4, confort 3, termoficare, Giurgiului — Toporaș , pentru 3 camere și hol, gaze (curte), central. Tel. 55 42 43._________(2645) DOUĂ camere, dependințe, încălzi­re centrală, cartier Cişmigiu ; doresc casă, singur curte, indiferent încăl­zirea, centra­l. Tel. 54 43 83.____(2647) SCHIMB parter, curte mare, came­ră, bucătărie, acces ba­r, lemne , pentru garsonieră, central,_ semicen­­tral, cu încălzire şi alte variante. Tel. 21_01 21.________.____________(2641) DOUA garsoniere, confort 1 şi 2, pentru apartament confort 1, Titan. Căsuţa agenţiei 2664.____________ CEDEZ apartament confort 3 — Piaţa Rahova , pentru _ garsonieră, confort 1, Drumul Taberei. Cotroceni, variante. Tel. 15 76 69. (2665) APARTAMENT 3 camere, Berceni , pentru similar, central. Tel. 83 74 58. ________ (2671) ULTRĂCENTRAL cedez apartament 3 camere + cameră serviciu (86 mp.), dependințe numeroase, încălzire cen­trală , doresc 2 apartamente a 2 şi 3 camere, apropiate, Floreasca, Circ, Dorobanţi. Tel. 12 80 86, după ora 16. ___________________(2679) “CONSTANŢA , ofer apartament 2 camere, confort 2, cartier Tomis 5 ; doresc similar Bucureşti. Tel. 32 76 60, după ora 17. (2693) CEDEZ apartament 2 camere, bloc nou, Piața Chibrit , pentru aparta­­rre­nr 3—4 camere, central, încălzire centrală, alte variante. Tel. 18­7131, după amiaza._______________(2706) CÎMPINĂ — apartament 2 camere, schimb cu similar București. Tel. 43 56 83.­­ (2713) OFER 2 garsoniere, pentru aparta­ment central, încălzire. Tel. 12 72 27. __________________________(2714) CAMERA mare, bucătărie, acces baie, încălzire, 2 camere, bucătărie, lemne , pentru 3—4 camere, încălzire centrală. Tel. 55 31 49._________(2849) SCHIMB urgent apartament ele­gant, instalație lumină modernă, 3 camere , Piața lancului , cu aparta­ment 2 camere + garsonieră, termo­ficare, cartier Mihai Bravu, Dimitrov, Ștefan cel Mare. Tel. 35 30 98, orele 13—17. (3396) APARTAMENT 3 camere Drumul Ta­berei, schimb cu similar, central. 12 55 74.________________(3609) GARSONIERA centrală, mare + 2 camere în aceeași curte, garaj, curte 80 mp., telefon, cu lemne, schimb pentru garsonieră, cu încălzire, ultra­central, central. Căsuța agenției 3632. SCHIMB apartament 3 camere, pen­tru 2 garsoniere, confort 1 sau apar­tament 2 camere. Tel. 55­37­83.(3769) 14­741)8.........................."" " (2446) INTELECTUAL tînăr caut cameră mobilată, intrare separată, condiții bloc. Tel. 14 46 56.___________(2579) OFER cameră nemobilată, condiții bloc, cartier Titan. Tel. 43 15 95, după ora 16.___________________ (2624) PRIMESC în gazdă 2 fete, condiţii bloc. Tel. 45 36 03.__________(62648) TINERI căsătoriţi căutăm cameră (apartament) nemobilată, confort, cen­trali Tel. 15 26 20. __________(2658) PRIMESC o fată în gazdă. D. Ta­berei. Tel. 45 45 57.__________(2704) FRAŢI ingineri căutăm cameră mo­bilată, încălzire centrală, intrare se­parată, acces baie. Tel. 13 62 10. __________________________(3318) CĂUTAM apartament 2—3 camere, telefon, încălzire calorifer (gaze). Tel. 33 32_95.____________________(3767) TÎNĂR intelectual caut cameră mo­bilată, acces baie și telefon, de la 1 aprilie, cartier Militari, linia mas. 74. Oferte — tel. 33 21 86, orele 10— 15,_s­îmbată—d­u­minică.________(3969) CAUT cameră nemobilată (garso­nieră) central, gaze, acces, intrare ~ •­4......... (4097) meră) central, gaze, separată. Tel. 18 33 64. TINERI­­fizicieni căsătoriţi, căutăm garsonieră, apartament mic sau ca­meră nemobilată, acces, încălzire cen­trală, gaze. Tel. 17­44­01. (4262) DOMN singur, revizor contabil, caut cameră mobilată. Răsp­uns la că­suța agenţiei 4364. ________ TINERI căsătoriţi căutăm garsonie­ră, cameră acces dependințe. Tel. 23 81 94.____________________(4151) STUDENȚI căutăm cameră mobilată, ultracentral, zona Gării de Nord. 13 59 33. (4182) CAUT garsonieră, cameră mobilată, separată, acces, central. Tel. 13 08 75, orele 9—20._________________(4191) ÎNCHIRIEZ cameră mobilată, acces bloc nou, unui domn singur. Tel. 56 07 88.____________________(41932 TINERI căsătoriţi dorim garsonieră sau cameră cu acces, încălzire. Tel. 63 99 06, orele 17—21. “ INTELECTUAL singur (ne)mobilată, central., ţi­ei 4322. ______'(4284) caut cameră Căsuţa agen­'-'LECŢII — •­MEDITAŢII -1 MATEMATICA cl. 8—9 meditez. Tel. 13 43 35.____________________(1745) PROFESOR matematică meditez ad­miteri pentru liceu şi facultate. Tel. 22_06 15.______ (8412 MEDITEZ română, matematică admi­teri licee, facultăţi, corigente. Tel. 55 73 33. ' (767) STENODACTILOGRAFIA predă prof. Bosianu Tel. 14 44 16. (236) ANATOMIE admitere Medicină, Bio­logie, candidaţi provincie, pregăteşte medic primar. Pentru primirea mate­rialelor, scrieţi : Laurenţiu, Bucureşti 3, Orzari 96._______________(9283) PREDAU franceza gramatică, con­­versație, la domiciliul elevului. Tel. 2186 35.____________________(2310) STUDENT an IV, meditez matema­tică cl. 5—10 (domiciliu Titan). Tel. 21­86 62.___ (2360) STUDENT Politehnică ofer meditaţii matematică şi fizică orice nivel. Tel. 71 53 90.____________________(2594) DACTILOGRAFIĂ—Stenografia pot fi învăţate de către absolvenţii li­ceelor şi ai şcolilor generale, studen­­­­ţii şi salariaţii unităţilor socialiste, l­­a cursurile Casei de Cultură sect. 5 I (str. 11 Iunie nr. 41) conduse de ste­­­­nograful Paul Mihăilă. Se primesc în­scrieri şi pentru cercurile de croito­rie, acordeon, balet copii şi cineclub. _________.__________________1731 STUDENTA anul V, Filologie, medi­tez franceză. Tel. 71 19 18. (Cart. Mi-Htori)._____________________14111) PROFESOARA lucru predă lecţii de croit (croitorie). Tel. 14 82 11. (4254) PIERDERI ÎNTREPRINDEREA de prospecţiuni geologice şi geofizice Bucureşti, str. Coralilor 20, sector 8, anunţă pier­derea a 3 carnete bonuri colective de materiale a 100 file simbol 7—16 format 1/24, A, I, de la seria 104154 — 104301 pe care le declară nule. _ PIERDUT legitimaţie serviciu nr. 1079, pe numele Neagu Ion. O de­clar nulă. (2659) PIERDUT legitimaţie student pe nu­mele Gărgărea Doina. O declar nulă. __________________________(2666) PIERDUT carnet muncă seria Cg, nr. 140045, pe numele Bilavu Gh. îl declar^fiuL__________________(2684) APARAT topografic capsulă meta­lică, culoare gri, miner negru, pier­dut miercuri dim: 8 martie, ora 5:15, tramvaiul 2 — staţia Gara Nord. Pen­tru orice relaţii — tel. 44 17 93, sau 13 15 48._Ofer recompensă. (4089) 8 MĂRTIE, str. Gării de Nord, în faţa Poştei, pierdut cîine Pekinez, răs­punde Santana — Bună recompensă aducătorului sau informatorului. Tel. 18­05 99. (4393) ANUNŢURI DE FAMILIE FLORI, Sori şi Mihai urează pă­­rinfilor lor Mişu şi Aurelia — La mulţi ani DRAGOMIRESCU Maria şi loan tri­mit din Ulmeni Buzău, celei mai mici nepoate Mihaela Dragomirescu, la împlinirea a 10 ani şi celui mai mare nepot dr Corneliu Dragomirescu la împlinirea a 30 ani .urări de sănă­tate, bucurii ,succese şi tradiţionalul „La mulţi ani­­" LUCRĂRI de pietrărie şi ceramică originală. Str. Olteni nr. 26. (2468) ANUNŢURlie de mică și mo e publicitate, »e ermese de câne agen­ția de publ'C'*are td'tura „SClNTElA* Bucurest' INTRAREA ZALOMII m 2, ’elefon 16 79 45 O'O'ul de funcț'ona'6 al agenției» tun» $' *me' 12—IV. ma«ft. miercuri jo­ s- «imbă’â 8—14 Anuntu»*le pen»*u 'ub­'ca ..Decese* se primesc zii mc în cad'ul o'a-uij­ de tunefono­e omă la o­ele 13.30 cu except'o zile de simbă’â dna si pornesc nume* oină 'o o'ele 10.30 fan­tul anunţurile* de mtcă Dubl'cu*a»e pe cuvin* — Pierderi — 1.50 le* , Lecţii $i med'taţii cereri de serviciu - 2 le' Oferte de serviciu schimb de locuinţă, închirieri, anunțuri de familie — 2,50 le­ I Vînzăr» cumpărăr* diverse — 3 ien *o*n ful «runur. al unu anunț se percepe pen»’u 10 cuv*n*e Anunțurile din province se po* expedia prin postă, costul lor depu­­nîndu se la agenții filiale CEC .e aceeas* od*esă -ndieindu ^ contul 396 05 800 f'iiole CEC *ec*o* 7 București România liberă••

Next