România Liberă, august 1978 (Anul 36, nr. 10502-10527)

1978-08-04 / nr. 10505

„Románia liberó”• Excelenţei Sale Domnului HABIB BQURGUIBA Preşedintele Republicii Tunisiene TUNIS La aniversarea zilei dumneavoastră de naştere, am plăcerea să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate, fericire şi viaţă îndelungată. NICOLAE CEAUŞESCU Preşedintele Republicii Socialiste România Excelenţei Sale Domnului NICOLAE CEAUŞESCU Preşedintele Republicii Socialiste România Cu profundă recunoştinţă şi deosebită plăcere am primit amabi­lul mesaj de felicitare pe care Excelenţa Voastră a binevoit să mi-l adreseze cu ocazia aniversării zilei noastre naţionale. Este o mare plăcere pentru mine să exprim Excelenţei Voastre mulţumiri din inimă pentru nobilele sentimente şi, sincerele urări adresate mie şi poporului egiptean. Profit de acest prilej pentru a transmite Excelenţei Voastre cele mai bune urări de multă sănă­tate şi fericire iar poporului român prieten urări de progres şi prosperitate continuă sub conducerea dumneavoastră înţeleaptă. Doresc să subliniez totodată că relaţiile de prietenie şi cooperare care unesc ţările noastre vor continua să se întărească în viitor, spre binele reciproc al popoarelor noastre şi în interesul edifică­rii păcii şi securităţii în Orientul Mijlociu. Cu cea mai înaltă recunoştinţă şi consideraţie. MOHAMED ANWAR EL SADAT Preşedintele Republicii Arabe Egipt Excelenţei Sale DATUK HUSSEIN BIN OIN KUALA LUMPUR Reînvestirea dumneavoastră în funcţia de prim-ministru al Ma­­layeziei îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite calde felicitări împreună cu cele mai bune urări de succes. îmi exprim convingerea că bunele relaţii existente între ţările noastre se vor dezvolta în continuare, în interesul celor două po­poare, al păcii şi colaborării internaţionale.­­ MANEA MANESCU Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România Prim-ministru al Malayeziei Plecarea reprezentantului preşedintelui Republicii Socialiste România la ceremonia instalării noului preşedinte al Republicii Columbia Pentru a participa la ceremo­nia instalării noului preşedinte al Republicii Columbia, Julio Cesar Turbay Ayala joi dimi­neaţa a părăsit Capitala, îndrep­­tîndu-se spre Bogota, tovarăşul Emil Bobu, vicepreşedinte al Consiliului de Stat, care repre­zintă pe preşedintele Republicii Socialiste România, însoţit de Ilie Râdulescu, ministru secre­tar de stat la Ministerul Aface­rilor Externe. La plecare pe aeroportul Otopeni a fost prezent tovară­şul Ştefan Voitec, vicepreşedin­te al Consiliului de Stat. A fost de faţă ambasadorul Columbiei la Bucureşti, Fer­nando Urdaneta. (Agerpres) Prima sesiune a Comisiei mixte româno-benineză de cooperare economică şi tehnică Comisia mixtă româno­­benineză de cooperare economi­că şi tehnică a ţinut prima sa sesiune la Bucureşti, între 31 iulie—3 august 1978. Delegaţia română a fost con­dusă de tovarăşul Ştefan Andrei, membru supleant al Comitetu­lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. Delegaţia benineză a fost condusă de Michel Alladaye, membru al Biroului politic al C.C. al Partidului Revoluţiei Populare din Benin, ministrul afacerilor externe şi al coope­rării al R.P. Benin. Şeful delegaţiei benineze a fost primit de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, preşedintele Repu­blicii Socialiste România, căruia i-a transmis din partea pre­şedintelui Republicii Populare Benin, Mathieu Kerekou, un mesaj de prietenie şi urări de sănătate şi fericire personală, precum şi de noi succese pe calea construirii în România a societăţii socialiste multilateral dezvoltate. Preşedintele Republicii Socia­liste România, mulţumind pen­tru mesaj, a adresat preşedinte­lui R.P. Benin salutul său, urări de sănătate şi fericire per­sonală, şi poporului beninez noi succese pe calea dezvoltării in­dependente a ţării sale. In timpul sesiunii Comisiei mixte cele două delegaţii au reliefat evoluţia favorabilă­­i a relaţiilor dintre cele două ţări, dorinţa de a le lărgi şi intensi­fica in conformitate cu înţele­gerile din iulie 1970 dintre pre­şedintele Republicii Socialiste România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, şi preşedintele R.P. Benin, Mathieu Kerekou. Cele două delegaţii au analizat sta­diul actual şi perspectivele co­operării bilaterale în domeniile economic, industrial, tehnic şi cultural şi au constatat existen­ţa unor importante posibilităţi pentru extinderea şi diversifica­rea acestei cooperări. S-a con­venit să se întreprindă măsurile necesare pentru finalizarea ac­ţiunilor de cooperare în diferite domenii ale dezvoltării econo­mice. Lucrările primei sesiuni­­ ale Comisiei mixte româno-benine­­ze s-au desfăşurat într-o atmos­feră de înţelegere şi stimă re­ciprocă. Cei doi miniştri au semnat protocolul sesiunii. Delegaţia benineză a exprimat părţii române mulţumiri pentru primirea caldă și cordială care i-a fost rezervată. Următoarea sesiune a Comi­siei mixte româno-benineze va avea loc la Cotonou în R.P. Benin, în 1979. Ne vizitează ţara ministrul afacerilor externe al Republicii Sri Lanka La invitaţia ministrului afa­cerilor externe al Republicii Socialiste România, joi a sosit într-o vizită oficială în ţara noastră Abdul Cader Şahul Hameed, ministrul afacerilor externe al Republicii Sri Lanka. La sosire, pe aeroportul Oto­peni, oaspetele a fost salutat de tovarăşul Ştefan Andrei, minis­trul afacerilor externe, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului, de alte persoane oficiale. ★ In aceeaşi zi, oaspetele din Sri Lanka, a vizitat cartiere de locuinţe ale Capitalei, precum şi întreprinderea de maşini grele. (Agerpres) încheierea vizitei in Republica Socialistă România a ministrului afacerilor externe al Republicii Sierra Leone, dr. Abdulay Conten­ Ministrul afacerilor externe al Republicii Sierra Leone, dr. Abdulay Conteh, care la invita­ţia ministrului afacerilor exter­ne al Republicii Socialiste Ro­mânia, Ştefan Andrei, a efec­tuat o vizită oficială în Româ­nia, a părăsit joi Capitala. Cu prilejul vizitei, miniştrii de externe ai României şi Sierrei Leone au apreciat evo­luţia pozitivă a relaţiilor bila­terale şi au reliefat posibilită­ţile întăririi şi diversificării lor viitoare. S-au discutat măsurile pentru realizarea unor obiective de cooperare în domeniile minier, geologic, forestier, turism şi în alte sectoare de interes reciproc precum şi pentru extinderea schimburilor comerciale. Cei doi miniştri au semnat, in acest sens, un memorandum pentru promovarea comerţului şi coope­rării economice între cele două ţări. S-a apreciat că un rol im­portant pentm realizarea acestui obiectiv îl are Comisia mixtă de cooperare economică şi teh­nică, convenindu-se ca prima ei sesiune să fie organizată pînă la sfîrşitul acestui an. S-a semnat de asemenea, programul de schimburi cultu­rale şi ştiinţifice intre România şi Sierra Leone pe anii 1978— 1979. Miniştrii de externe ai Româ­niei şi Sierrei Leone au fă­cut un schimb de păreri asu­pra situaţiei în lume şi au con­venit să fie intensificată conlu­crarea dintre România și Sierra Leone pe plan internațional. In perioada 30 iulie-3 august, o delegaţie economică din Re­publica Guineea Ecuatorială, condusă de Obiang Nguema Mbasogo, adjunct al ministru­lui înzestrării, a efectuat o vi­zită în ţara noastră. Cu acest­­prilej a avut convorbiri la Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Inter­naţionale, la Ministerul Aface­rilor Externe şi Banca Română de Comerţ Exterior. De aseme­nea, delegaţia a vizitat unele obiective economice. CALENDAR 4 august 1978 Soarele răsare la ora 5,05 şi apune la ora 19,38 ft In 1870 s-a născut matematicianul Simion Sanielevici. • In 1861 s-a înfiinţat prima Aso­ciaţie a învăţătorilor din judeţul Satu Mare ; adunarea de constituire a avut loc în oraşul Cărei, iar prima şedinţă în comuna Pomi. 6 In 1953 a încetat din viaţă picto­rul Francisc Sirató. TELEVIZIUNE Programul 1 9 :Teleşcoală ; 10 : Telecinemateca ; 11,30 : Un fapt văzut de aproape ; 11,55 : Telex ; 16 : Telex ; 16,05 : Te­­leşcoala ; 16,35 : în mările Sudului ; 17 : Emisiune în limba germană ; 19,05 : Muzică populară ; 19,20 : 1001 de seri ; 19,30 : Telejurnal ; 20 : Pro­gramul partidului — programul po­­porului ; 20,20 : Film artistic : Racket, în distribuţie : Vito Cipolla, Franco D’Argentino, Pier Luigi Giorgio. Regia Alberto Negrin ; 21,35 : Muzică ro­mânească contemporană ; 21,45 : Re­vista literar-artistică TV ; 22,20 : Tele­jurnal. Programul 2 17 : Pe teme economice ; 17,15 : Cîn­­tarea României ; 17,40 : Ora veselă ; 18,35 : ,,Din pădure adunate..." 19 : Re­portaj TV ; 19,20 : 1001 de seri ; 19,30 : Telejurnal ; 20 : Radar pionieresc ; 20,20 : Capodopere. Mari interpreţi ; 21 : Flacăra vie a ştiinţei ; 21,30 : Te­lex ; 21,35 : Blocnotes ; 22 : Telerama­­sport. CINEMATOGRAFE ZORRO : Palatul Sporturilor şi Cul­turii (23 80 40), ora 18 . O FATA APROAPE CUMINTE : Patria (11 86 25). Orele 9 - 11,15 - 13,30 -15,45 — 18 — 20,15 ; Bucureşti (15 61 54), orele 9 - 11,15 - 13,30 - 16 - 18,15 -20,30 ! Favorit (3106 15), orele 9 -11,15 - 13,30 - 15,45 - 18 - 20,15 ! MELODII, MELODII : Scala (11 03 72), orele 10 - 11,15 - 13,30 - 16 - 18,15 -20,30 ; Capitol (16 29 17), orele 9,15 -11,30 - 13,45 — 16 - 18,15 - 20,30 ; Grădina Capitol, ora 20 ; Feroviar (50 51 40), orele 9 - 11,15 - 13,30 - 16 - 18, — 20 ; Gloria (47 46 75), orele 9 - 11,15 - 13,30 - 15,45 - 18 - 20,15 ; Gradina Buzesti, ora 20,30 ; CORSARUL DIN INSULA : Sala Pa­latului, orele 17,15 — 20 ; ÎNTOARCEREA: Luceafărul (15 87 67), orele 9,30 - 11,45 - 14 - 16,15 - 18,30 20,45; Festival (15 63 84), orele 9 -11,15 - 13,30 - 16 - 18,15 - 20,30 : Grădina Luceafărul, ora 20 : CELE 12 MUNCI ALE LUI ASTERIX ! Eforie (13 04 83), orele 9 - 11,15 -13,30 - 16 - 18,15 - 20,30 : BRIGADA SPECIALA : Victoria (16 28 79), orele 9- 11,15 - 13,30 -15,45 - 18 - 20,15 : Giulești (17 55 46), orele 9 - 11 - 13,15 - 15,30 - 17,45 - 20 : Aurora (3504 66), orele 9 - 11,13 - 13,30 - 15,45 - 18­- 20,15 ; Grădina Aurora, ora 20 : DACII : Central (14 12 24), orele 9,15 - 11,30 - 13,45 - 16 - 18,15 - 20,30 ; TAINA MICILOR REVOLUȚIONARI : Timpuri Noi (15 61 10), orele 10-12- 14 - 16 - 18 , 20 ; NEW YORK, NEW YORK : Studio (Cosa filmului 13 92 72), orele 10 — 13 - 16 - 19 ; PROGRAM DE DESENE ANIMATE : Doina (16 35 38), orele 9,15 - 10,30 -11.45 — 13 — 14,15 ; Ferentari, ora 15.30 : ONOAREA PIERDUTA A KATHARI­­NEI BLUM : Doina, orele 15,30 — 18 - 20,15 ; ALBUL R­M - URECHE NEAGRA : Buzesti (50 43 58), orele 9 - 12,30 - 16 - 19,30 ; AVENTURILE MAIMUŢEI MURY­­ Fla­­mura, ora 9 ; MARK POLIŢISTUL LA GENOVA - Flamura (85 77 12), orele 11,15 - 13,30 - 15,45 — 18 — 20,15 ; Excelsior (65 49 45), orele 9 - 11,15 - 13,30 - 15,45 - 18 - 20,15 ; Meladia (12 06 88), orele 9 - 11,15 - 13,30 - 16 - 18,15 -20,30­­ . PROFETUL, AURUL $I ARDELENII , Dacia (50 35 94), orele 9 - 11,15 -13,30 - 15,45 - 18 - 20 : NIMENI NU ALEARGĂ MEREU : Gri­­viţa (17 08 58), orele 9 - 11,15 - 13,30 - 15,45 - 18 - 20,15 ; Modern (23 71 01), orele 9 - 11,15 - 13,30 - 16 - 18,15 — 20,30 ; Grădina Modern, ora 20 : ULTIMA CINA ! Lira (31 71 71), ore­le 15,30 - 18 : MEREU ÎMPREUNA : Drumul Sării (31 28 13), orele 16 - 18 -20 ; UN POD PREA ÎNDEPĂRTAT : Bu­­cegi (17 05 47), orele 9 - 12,15 - 16 -19,30 ; Grădina Bucegi, ora 20 ; DE PARTEA CEALALTĂ A OGLINZII : Volga (79 71 26), orele 9 - 11,15 -13,30 - 16 - 18,15 - 20,15 ; Arta (21 31 86), orele 9 - 11,15 - 13,30 -15,45 - 13 - 20 ; EDITIE SPECIALA : Cotroceni (49 48 48), orele 9 - 11,15 - 13,30 -15,45 - 18 - 20,15 ! CUM SE HRĂNESTE UN MAGAR ! Ferentari (80 49 85), orele 18 - 20 ! AVENTURILE LUI ROBIN HOOD : Mioriţa (14 27 14), orele 9 - 11 - 13,13 - 15,30 - 17,45 - 20 ; A DISPĂRUT O FATA : Pacea (60 30 85), orele 16 - 18 - 20 ! MELODIILE NOPŢII ALBE : Horeas­că (33 29 71), orele 15,30 - 18 - 20 ; HYPERION : Popular (35 1517), ore­le 16 - 18 ; ADIOS MUCHACHOS : Munca (21 50 97), orele 9 - 11,15 - 13,30 -15,45 - 18 - 20 ; EU, TU ȘI OVIDIU : Cosmos (27 54 95), orele 16 - 18 -20 ; PODUL : Tomis (21 49 46), orele 9 - 11 - 13,15 - 15,30 - 17,45 - 20 ; Gră­dina Tomis, ora 20,30 ; ORA : Viitorul (11 40 03), orele 15,30 - 17,45 - 20 ; TRANSAMERICA EXPRESS : Flacăra (20 33 40), orele 10,30 - 13 - 15,30 - 18 - 20,30 ; Grădina Flacăra, ora 20 ; PROGRAM PENTRU COPII : Flacăra, ora 9 ; ACȚIUNEA „AUTOBUZUL“ : Progre­sul (23 94 10), orele 16 - 18 - 20 ; CINTA PENTRU MINE : Grădina Arta (21 31 86), orele 20,15 ; UN MILION PENTRU JAKE : Grădina Dinamo, ora 20,15 ; TENTACULE : Grădina Festival, ora 20 ; JUCĂRIA : Grădina Lira, ora 20,15 ; MELODIILE BROADWAYULUI : Parc Hotel (17 03 53), ora 20,15 ; UN OM CU „IDEI" : Grădina Titan, ora 20,15 ; Cinemateca - sala Union (13 49 04) ; ȘAPTE PĂCATE, ora 10 ; DANSATOA­REA DIN SINGAPORE, orele 12 -14,15 ; UMBRELELE DIN CHERBOURG, ora 16,30 ; PESCARUL DIN LOUSIANA, ora 18,45 ; SOYLEM­ GREEN, ora 20,45. NEVESTELE VESELE DIN BOEMA : Teatrul ,,C. Tănase" (15 56 78), ora 20 la grădina Boema ; SARA PE DEAL - SPECTACOL DE SUNET ŞI LUMINA PE VERSURI DE MIHAI EMINESCU : Teatrul Giuleşti (18 04 85), ora 20,30, în parcul din Drumul Taberei : BUN VENIT LA RAPSODIA : Ansamblul Rapsodia Română (13 13 00), ora 18,30. CERERI ŞI OFERTE DE SERVICIU CĂUTĂM femeie externă pentru menaj. Program între orele 7—15. Tel. 33 57 30. (1331) CĂUTAM urgent femeie externă, îngri­jire copil 4 luni, program 8—16, Dru­mul Taberei. Tel. 89 29 79, orele 16— 21. (9538) SUPRAVEGHEZ preșcolari la domiciliul meu, cartier Titan. Vorbesc limba fran­ceză și engleză. Tel. 61 68 34. (6236) CĂUTAM persoană cunoscătoare limba germană, pentru supraveghere 2 copii. Tel. 31 633, Tîrgovişte. (1666) CĂUTAM femeie internă pentru ajutor menaj. Tel. 18 56­59. (5935) CENTRUL republican de creşterea şi ca­lificarea cailor de rasă, cu sediul în Bucu­reşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 8, sector 1, tel. 17­62 61, încadrează prin concurs revizor contabil principal, pentru control la unităţi din ţară, cu respecta­rea condiţiilor prevăzute de legea nr. 57/1974 şi legea nr. 12/1971. (1470) CĂUTAM familie, fochist şi îngrijitoare, bloc mic, strada Spătarului 32, sector 2. Oferim locuinţă. (6177) ŞCOALA generală nr. 179, tel. 67 02 47, caută urgent fochist. (6062) ••AAAAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAAAAAAAA, › › › FOCȘANI — vînd convenabil casă ‡ ‚, compusă din 6 camere.. una bucătă- £ una cămară, 4 holuri, două ma- *‚ r‘e\ › gazii, beci, 3 intrări şi alte depen-£ › dinte. Relaţii Bucureşti lel. 12 27 44 ›­­ după ora 11. (1494) › ‚­­aAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA › ^ VîND apartament trei camere, con- £ ‚ fort 1, decomandate. Drumul Taberei, · % et. 3, bloc 4 niveluri. Tel. 63 86 08, £ › după ora 16. (886) ›\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA > < DACIA 1300. excepţională. 51 000 rf < km. fabricație 1974. Tel. 30 86 53. ‹ › după ora 17. (879) £ ‚j \AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA > < VÎND urgent apartament două camere £ Í Berceni, Bd. Metalurgiei. Telefon > < 84 54 47. > ^ \AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA & < VÎND boiler electric, nou, neîntre- c $­buinţat, capacitatea 15 litri. Telefon ‹ «3371917. 2 5 *AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA £ < VÎND Dacia 1300, neagră, 35 000 £ kilometri, fabricaţie 1976. Telefon > *3 17 64 34. Aştept provincia. £ › \AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA > < VIND sufragerie, dormitor Chipen-g £ dale, stare excepţională, ceas aur > < Longines, Dacia 1300 Brak, butelie £ S aragaz, casetofon. Tel. 43 44 38. > ^ vvw vvvvvvw vvvvvvvvvvvvwvVÎ VIOARA veche lutier cunoscut, biblio­tecă chirurgicală vînd. 12 40 88. (4016) VÎND inel platină, briliante perfecte. Că­suţa agenţiei 4145. PORŢI fier, covor persan, nou Cisnădie, 3/4. Tel. 21 45 79. (4025) MOTOCICLETA M.Z. 250, ataş sau solo, ambreiaj, motor, instalaţie electrică — toate noi. 62 37 25. (1349) DORMITOR Ludovic XVI, stofă mobilă, lînă saltea, plapumă. Tel. 21 34 05 (16—20). (9903) VÎND covor ţesut manual, oltenesc, din lînă, cu două feţe, 3,30 x 2,30 m. Tel. 27 28 17. (4074) DACIA 1100, stare excepţională. Strada Popa Savu 79. (Piaţa Aviatorilor). BIROU sculptat jur-împrejur, stejar na­tur, cristal, 5 sertare, teracotă, instalaţie specială pe motorină şî petrol, consum minimum, sirbă nouă Satu Mare. 11 79 99 VÎND Renault Gordini, perfectă stare, revizuit general. Tel. 45 90 55. (9792) ALFA Romeo 1600 Sprint, în perfectă stare. Tel. 22 44 35. Aştept provincia. FIAT 850, vînd. Ploieşti, strada Cerce­luş, nr. 36. (8532) WARTBURG 311, stare excepţională, urgent. Aştept provincia. 60 10 97. VÎND urgent Fiat 600, stare excepţio­nală. Tel. 83 12 98. (6413) VÎND Fiat 850, pui Caniche, excepţio­nali, pedigre , motor 98 CP , faţă masă olandă, hamac, bufet. Tel. 56 11 01. DACIA 1300, stare excepţională, între­ţinută garaj, fabricaţie 1973. Tel. 47 41 47. (6336) AGVPS Bucureşti vinde prin licitaţie pu­blică, la 9 august 1978, un autoturism Dacia 1300, de culoare neagră. Autotu­rismul se poate vedea la sediul din Ca­lea Moşilor 128. Tel. 13 66 98. VÎND Skoda S. 100, stare excepţională. 43 82 78, după ora 15. (654) WIND Renault Gordini, convenabil. Tel. 16 42 43, după ora 13. (468) AUTOTURISM Plymouth 1937, repara­ţie capitală. Tel. 41 36 21, după ora 16. VOLKSWAGEN 1300, întreţinut irepro­şabil. Aştept provincia. 65 88 50, orele 15—19. (1601) CINCI cauciucuri cu camere Dacia 1100, sau Renault 10 Major redresor AEG. Tel. 21 38 59. (1518) VÎND Ford Taunis 17 M, motor linie, piese schimb, stare excepţională. Tel. 45 17 74. Aştept provincia. (1532) VÎND Manet. Tel. 27 22 02. (1499) PREDAU contract (vînd) apartament două camere, confort 2, decomandate (liber), achitat 25%, et. 5, Drumul Taberei (cap mașină 105). Tel. 47 19 52. (6774) VÎND casă trei camere, plus garsonieră, apă caldă, garaj , oglindă stil Venețian, guler blană nurci, maramă, ștergare arti­zanat, inel safir, bicicletă Pegas. 41 30 28. (6758) PREDAU contract apartament două ca­mere, confort 1, Taberei, liberabil prin schimb trei camere, Berceni. Tel. 77­83 26. (6731) VÎND casă mare, frumoasă, singur curte, posibilități garaj, cadă baie, obiecte sa­nitare, pătut copil, sobă petrol și bu­toaie. Tel. 23 07 83. (6403) VÎND apartament două camere. Tel. 39 05 52. (6398) ULTRACENTRAL, strada 13 Decembrie, două camere, et. 7. 54 25 28. (6374) PREDAU contract două camere, confort­­ 1, et. 7, Policlinica Titan, eventual libe­rabil schimb cu două, indiferent confor­tul. Tel. 63 02 17. (5373) VÎND vilă trei camere, hol mare, baie, bucătărie, cămară, pivniţă, spălătorie, şi două camere, antreu, toate lemne , posi­bilităţi garaj şi calorifer, cartier central, liberabil schimb cu garsonieră. Tel. 42­94 68. 87 OS 08. (6320) VÎND casă zid, liberă la vînzare, trei camere, baie, apă casă cu dependinţele necesare, lumină, sobe teracotă singur în curte comuna Voluntari, Şoseaua Ştefă­­neşti nr. 66, sector 2, Bucureşti. (6310) VÎND convenabil, ultracentral, două ca­mere, demisol, dependinţe, încălzire pe­trol, lemne, instalaţie calorifer, conve­nabil. 42 22 74. (6274) VÎND casă, linişte, liberabilă prin schimb. Relaţii tel. 49 98 69. 49 68 68. (6246) CASA modestă, liberă, singur curte, li­nişte, încălzire lemne, zona Brîncoveanu. Tel. 84 04 41. (6506) VÎND garsonieră, două camere, hol, baie, ultracentral. Tel. 51 10 60, după ora 17. VÎND garsonieră liberă, recamier, studio.­­ Tel. 39 33 85.­­ (6149) VÎND imobil patru camere libere, cu lemne, strada Orzari 42. (6053) VÎND apartament două camere, depen­dințe, vilă tip, fără încălzire, posiblități garaj. Tel. 27 00 17. (6030) VÎND apartament două camere, parchet confort 1, excepțional. Tel. 67 91 37. BREZOIANU, garsonieră spaţioasă, ves­tibul, baie, chicinetă, gaze, liberă. Tel. 13 83 21. (5991) VÎND două camere, confort 1, Berceni. Tel. 84 79 85. (5980) VÎND casă central, trei camere, hol, sin­gur curte. Cumpăr garsoniera. 20 94 52. VIND garsonieră central, cu lemne. Cum­păr garsonieră numai în Drumul Tabe­rei. Tel. 63 41 75. (1491) VÎND garsonieră confort sporit. Deva. Tel. 956/13 595. (5905) VÎND casă compusă din două aparta­mente, magazie, pivniţă, posibilităţi ga­raj, instalaţie apă, cu lemne, liberă la vînzare. Str. Străbună 107, sector 8, tramvai 10, stația Minerval, Șoseaua Chitila. (5939) VÂND casă patru camere, libere, Str. Va­­liug nr. 28 (Școala IRMA Băneasa) troleibuz 81. 82, stația Pod Băneasa. Preiau contract apartament două ca­mere. Tel. 61 39 41. (1722) PREDAU apartament patru camere, achi­tat 40%, Piața Pantel­imon. Preiau contract trei camere, Balta Albă, Berceni, 44 44 74, seara. (1681) PREDAU contract apartament trei ca­mere, achitat 40%, seu vând apartament intrarea Ion Șulea, bloc L. 15. Cumpăr (preiau contract) apartament bloc sau casă singur curte, sector 2-3-4. Tel. 39 13 50, după ora 17. (9936) PREDAU contract trei camere, et. 9. Drumul Taberei, liber, achiatat 40%. Tel. 23 25 32. (1665) CEDEZ garsonieră pentru două camere, sau casă, gaze. Tel. 86 22 34. (1488) VÎND trei camere, dependințe, parter, lemne, ultracentral, liber. Cumpăr garso­nieră. Tel. 20 13 83. (1460) APARTAMENTE libere, bloc, covor, car­pete. Cumpăr casă, gaze, singur. 63 60 87. (559) VIND casă 7 camere, libere, total sau parțial. Tel. 67 15 94. (1455) VÎND casă în zona Liceului Mihai Vi­teazul, două camere, hol, locuibil, antreu, baie, dependinţe, încălzire lemne, posi­bilităţi garaj. Tel. 44 11 80. (7172) VÎND convenabil frigider From, stare bună. Tel. 85 14 56. (6596) INJECTOR automat, cazan, boiler, rezer­vor păcură. Tel. 20 06 48. Aştept pro­vincia. (6462) VÎND radiocasetofon Sanio 4 lungimi, două verighete, medalion, cercei, inel 13 K. Tel. 44 33 61. (6300) VÎND ZEC — maşină de rulat tablă, apcant de îndoit tablă, bormaşină de bene, menghină mare. Tel. 51 15 27. VÎND maşină tricotat Brother, stere nouă. Tel. 39 20 56. (6066) CASETOFON Sanyo, nou, vînd. Tel. 55 58 00, după ora 11. (6010) VÎND boiler (var­iant), cu butelie și pu­tu aragaz. Tel. 15 20 77. (6000) VÎND cazan tip AM 1-2, pentru încălzire centrală, combustibil gaze, nou. Tel. 65 53 44. (5945) VÎND radiocasetofon stereo, cu boxe, combină radiocasetofon T.V., portabilă. Tel. 82 37 12. (4610) VÎND Grundig TK 146, boxă 8 W, mi­crofon GDM 313. Tel. 67 66 23. VÎND motor barcă 12,5 CP, nou. Tel. 80 86 71. Aștept provincia. (1531) TRUSA sudură autogenă, furtunuri re­­fa­ctor, cablu biox și 20 stîlpi seavă de 80 mm. Tel. 87 81 41. (1477) VÎND raidocasetofon Sanyo, două lun­gimi, absolut nou, sigilat. Tel .79 47 34,­­după ora 16. (1474) VÎND motoretă Carpati, Rubin 102, vioară 1/1, Tonitza pentru piese radio. Tel. 17 54 08. (1453) DOUA dulapuri Biedermayer, comodă Empire, două divanuri cu saltea, 3 fo­tolii capitonate, două șifoniere, obiecte uz casnic și gospodăresc, televizor Orion. 33 80 04. (9720) SUFRAGERIE Chippendalle, lustră, lăm­pi, rame tablouri și diapozitive, chitară rece, lustre fier forjat, lămpi, frigider Zill, mixer, pat studio, șifonier combi­nat, fotolii, masă televizor cu discotecă. 50 36 46. (9086) VÎND convenabil mobilă dormitor şi di­verse obiecte casnice. Tel. 17 93 01. VÎND convenabil studio şi maşină de cu­sut Ileana. Tel. 18 57 90. (6463) DORMITOR panel Lengyel, pat dublu, şifonier, toaletă, noptiere. Tel. 13 83 21. BAHUT Rococo sti! Louis XV, oglindă veneţiană 1,80/0,75, dormeză două persoane, cu saltea, stare bună, scrin nuc, diverse măsuţe. 17 12 92. (1330) VÎND sufragerie Lengyel perfectă. Tel. 43 61 46. (1493) VÎND cazan baie şi cadă, Strada Muşe­ţelului 37 (Spitalul central). (9773) VÎND pianină concert Sting!, original, oglindă cristal 150 pe 60 cm, saltea lînă 12 kg. Tel. 13 11 03. (7854) HAINA (de damă) din astrahan Bukhara Karakul, neagră, nouă, foarte modernă. Căsuţa agenţiei 6410. VÎND urgent cincisprezece familii de al­bine, stupi orizontali, cu tot utilajul. Tel. 67 30 29. (6306) VÎND rezervor tablă fier, forjat 5mm, circa 500 I. 22 25 96. (6293) VÎND pătat metal și unul lemn, antenă, smoking, arzător 400 scule instalator, butoaie metal 200 I și diferite lucruri în perfectă stare. 49 94 36. (6285) VIND blugi. Tel. 22 58 15, orele 6— 7,30, 17—23. (6251) VÎND rochie lungă, măsura 42—44 din dantelă. Tel. 39 78 89. (6242) WIND cazan calorifer, injector manual, rezervor 2000 I, case bani, motor Ford 8 V, parbriz Fiat 124, birou cu ruiou stejar, bicicletă 3/4, scînduri, grinzi, bile uși, pompă hama, prese­­ diferite. Tel. 11 92 99. (6159) FRIGIDER Zill, haină vizon sintetic, nouă. 13 06 09. (660) VÎND maşină tricotat Veritas 360 ace, nouă. 78 63 66. (709) VÎND butelie, casetofon Colibri. Tel. 21 61 10­ . (546) TABLOURI pictori consacraţi, farfurii cloisomne. Tel. 37 25 65. (578) VÎND pianină Rozenbronz, " placă bronz, corzi încrucişate", lustră, cuier, unicate, dormitor convenabil. Tel. 20 77 34. VÎND piese filatelie, maşină tricotat Ve­ritas, cu un singur pat. 30 77 93. VÎND bicicletă Pegas. Tel. 45 94 40. PIAN Petrol, mobilă dormitor, bucătă­rie, maşină cusut electrică, aparat fil­mat, proiecţie. Tel. 33 10 74. (6097) VÎND haină dama, nutrie, talia 46—48, nouă. Tel. 45 77 38. (5922) VÎND butelie aragaz. Tel. 87 59 51. VÎND convenabil pianină Koch Korselt. Tel. 45 79 16. (1583) BRAŢARA aur, lănţişor 14 K, serviciu ceai Rosenthal, fete de masă damasc, vînd. Tel. 21 23 54, după ora 12. ROCHIE lungă, albă. 42, televizor Lux S. pentru piese, pisicuţe siameze. Tel. 30 97 48, după ora 14. (1567) HAINĂ damă, nutrit, aparat foto FED, casete, verighete, maşină cusut electrica Singer, motoraş electric, transformator. Tel. 17 41 44. (1560) PIAN studiu elevi Hofbeier Viena, fri­gider Fram, bronz auriu. 83 62 02. MONUMENT funerar 0,850 x 0,600 x 0,150. Tel. 69 58 95. (1490) VÎND butelie si aragaz cu 3 ochiuri. Tel. 23 87 26. 1473) PACHEŢELE timbre filatelice romaneşti, străine, diverse perioade, fiecare 100 bucăţi, identice, vînd global. Tel. 35 12 79. (1469) CĂȚEI Basset, maro, vînd Tel. 57 24 04. CÎINE rasă lup alsacian. Tel. 47 76 09. CĂȚEI fox sîrmos 3 luni, galerii alamă, cuier fier, răcitor, cazan aramă, cu cotlon 100 l, somiere plasă cu picioare, cîntar Bercher, sifoane, note pian vechi, da­migene, patefon cu 30 plăci. 61 1402. VÎND pui lupi alsacieni, originali şi că­ţeaua mamă. Tel. 63 51 19. (6169) ^ A­AA­AAAAAAA­A­AAAAAAA AAAAAAAAAAAA£ 5 CUMPĂRĂM aparat de filmat de 16 › ‰ mm, Reflex, cu transfocator. Oferte ‡ › în scris, pe adresa : Oradea, strada ‹ › Breiner Bela 56, Clubul Construc- ‚ I torul. (6047)­­ο VvvvvwVvvvvvvvvvvvvvvvv vwv­t CUMPĂR Volkswagen 1200, 1302, 1303, numai stare nouă, excepţională. Căsuţa agenţiei 1517. CUMPĂR Skoda Felicia, sau OctaVia pentru caroserie şi piese. 61 06 33. CUMPĂR fotoliu de birou, stil Veneţian, De asemenea comodă, secretarie, bani. Preferinţă acelaşi stil. Tel. 24 86 28. CUMPaR­ează Galle, eventual plafonie­­ră. Aștept provincia. Tel. 24 86 28. MOTOR pentru tăiat lemne, nou, piese schimb IMS, caroserie tapiţată, îndife­­rent starea motorului, eventual pe mo­torină, casetofon Sanyo sigilat, cumpăr. Cornel Purcel, comuna Arieşeni-Stur, jud. Alba. (1378) CUMPĂR bloc motor Renault Gordini, urgent, Pandrea Gheorghe, comuna Hîr­­şeni, oraș Făgăraş. Telefon centrală Hîrşeni. (5908) CUMPĂR bloc motor Renault 10, Dacia 1100, Vînd Fram. 47 29 10. (6152) CAMERA 13 mp., gaze, ultracentral, de­pendinţe comune, cu similar. Telefon 54 22 67. (1658) CAMERĂ de 18 mp, gaze, dependințe, similar sau garsonieră. 23 60 91. BUCUREŞTI, ofer trei camere, confort 1, pentru două camere + garsonieră, sau similar Braşov. Tel. 24 87 27, ora 17. OFER două camere, comandate, 34 mp, dependințe, parter, gaze, sobe , pentru garsonieră. Tel. 42 21 13. (1461) SCHIMB apartament două camere, deco­mandate, confort 1, et. 10, Bd. Ion Șu­lea, Leontin Sălăjan, pentru similar, car­tierul Drumul Taberei, sau Militari. Tel. 46 77 90. (122.0) SCHIMB garsonieră confort 1, parchet, Bd. Leontin Sălăjan, stația Policlinica Titan, cu garsonieră. Drumul Taberei: 43 78 92.77 54 62. (1610) SCHIMB parter, trei camere, baie, bucă­tărie, lemne, curte, Griviței, Calea Vic­toriei, cu garsonieră­­ sau apartament două camere II. 50 04 20. (1451) CENTRAL două camere, hol, baie, bucă­tărie, dependințe, lemne, parter, pentru garsonieră 1. 57 49 21. (1463) APARTAMENT două camere, confort 1, decomandat, pentru două camere, con­fort 1. Tel. 16 33 57. (1482) SCHIMB patru camere, decomandate, de­pendințe, lemne, central, cu două deco­mandate, bloc sau gaze. Tel.71 45 39. SCHIMB cameră, antreu, bucătărie, piv­niță, lemne, cu garsonieră confort 2. Tel. 31 45 39. (1524) SCHIMB apartament două camere, semi­­comandate, I, termoficare, 1 Mai, FurcS , doresc 3­ două camere, termoficare, pînă la et . 2, Taberei, Giulești, Pajura, Baba Novac, Dristor. Tel. 65 58 77. (1555) CEDEZ patru camere, bucătărie, baie, hol locuibil, singur curte, casă sti­­vilă, încălzire lemne, București. Doresc ase­mănător Valea Prahovei. Tel. 21 45 50. SCHIMB apartament trei camere, con­fort 1 decomandate, et. 3, zona Şoseaua Giurgiului,­ Drumul Găzarului,­ pentru similar, cartier Titan, Balta Albă, Pan­­telimon, apropiere IOR. Tel. 42 19 36, orele 17—19. (1638) SCHIMB apartament două camere, de­comandate, Baba Novac, pentru garso­nieră cu bucătărie, zona Amzei. Tel. 13 95 28. (1663) PUCIOASA staţiune, schimb apartament două camere confort 1, pentru asemă­nător ori singur curte Ploieşti, Bucu­reşti, Tîrgovişte, Pucioasa 927/60 116 Ploieşti 32 388. (1684) PIAŢA lite Pintilie, două camere, de­pendinţe, încălzire lemne, curte, doresc două camere, bloc. Tel. 13 19 20. SCHIMB apartament trei camere, con­fort 1, Baba Novac, cu două și garso­nieră. Tel. 22 68 65. (5934) BALTA Albă, schimb trei camere, con­fort 1, parchet, balcon închis, parter, pentru două camere, parchet, balcon, Balta Albă. Tel. 22 66 35. (5946) SCHIMB apartament două camere II, co­mandate, doresc decomandate, sector 5. Tel. 23 92 71. (6065) SCHIMB apartament două camere, con­fort 1, et. 5, Colentina, Obor, pentru apartament trei camere, preferabil Mili­tari, Apusului, Giulești, Gara de Nord, Colentina. Tel. 88 47 44. (6150) ULTRACENTRAL, elegant, patru ca­mere, multiple dependinţe, gaze, pentru două camere, sufragerie, confort similar. Căsuţa agenţiei 6174. SCHIMB două camere x 25 mp, parter, central, decomandate, două verande, două bucătării, două vestibule, două in­trări, curte, pentru două camere sau trei mai mici, bucătărie, baie. Tel. 57 60 07, după ora 17. (6239) SCHIMB apartament două camere, con­fort 1 pentru apartament trei-patru ca­mere. Tel. 39 13 56. (6303) SCHIMB apartament două camere co­mandate, confort 1, et. 1, Liviu Rebrea­­nu, pentru trei camere, confort 1, Bd. Șulea, sau împrejurimi. Tel. 47 22 68. SCHIMB urgent apartament două ca­mere, decomandate, dependințe, două holuri, bloc et. 5, Balta Albă, Poşta Ti­tan, pentru apartament două-trei camere, sau două și o garsonieră et. 1,5, ace­eași adresă sau apropiate, cartier Gara de Nord sau Militari, lîngă Politehnica nouă. Tel. 44 49 28­ . (6337) SCHIMB garsonieră confort 1. Militari, doresc similar, în alt cartier. Tel. 69 37 82. (6295) DOUA camere, hol, bucătărie, verandă, central, parter, curte, teracote, lemne, cu similar la bloc, indiferent cartierul. Tel. 35 41 06, orele 7—13. 19—21. SCHIMB apartament­ Suceava, două ca­­camere, confort 1, pentru similar Cons­tanţa. Tel. 65 643, Constanța. (6435) SCHIMB două garsoniere adrese diferite, pentru apartament două camere. Tel. 39 26 08 (16—21). (6472) SCHIMB garsonieră confort 3. Ziduri în­tre Vii (cartier lîngă Electronica­ Băicu­ Ieşti). Prefer acelaşi sau mai mare şi cît mai aproape de Fabrica mobilă Pipera. Tel. 33 16 28. (6488) OFER garsonieră, Stadionul 23 August, pentru apartament două camere, zona Gării de Nord, Cotroceni, Drumul Tabe­rei. Tel. 45 80 36. (6499) SCHIMB garsonieră confort 1, Şulea, pentru similar, sau dublă. Tel. 39 29 86. SCHIMB urgent apartament­ul sporit, două camere, 26 mp, Piața Reşiţa, cu apartament mai mare, confort 1. Tel. 85 67 26. (9110) APARTAMENT central, trei camere, bu­cătărie, baie, nimic comun, lemne, pen­tru garsonieră. Tel. 50 63 31. (9769) ÎNCHIRIERI PENSIONARA caută cameră mobilată. Răspuns căsuţa agenţiei 1686. ÎNCHIRIEM garsonieră mobilată la per­soană singură. Chiria anticipat. Tel. 84 93 35. (1386) TINERI căsătoriţi dorim garsonieră. Pre­ferabil Militari, Drumul Taberei, Gară, Chibrit. Tel.­­46 77 16. (5909) CAUT cu chirie, pe termen nedetermi­nat, pentru odihnă, pe Valea Prahovei, două camere. Prefer Podul Vadului, Breaza, Cornu, Cimpina, zona Muncelul — Voila. Chiria trimestrial. București 53 42 75. (6011) PERSOANĂ încadrată caut cameră de închiriat. Tel. 27 28 11. (6020) ÎNCHIRIEZ două camere, baie, depen­dinţe, lemne, central, demisol. Tel. 61 41 43. (6382) CAUT cameră (ne) semimobilată, intra­re separată, acces. Tel. 77 85 85, zilnic. CĂSĂTORIŢI, tineri, dorim garsonieră (două camere), pentru un an. 68 53 23. TINERI căsătoriţi dorim cameră­ (apar­tament — garsonieră), cu chirie. Tel. 48 89 73, după ora 17. (8434) TINERI căsătoriţi dorim garsonieră­­ sau două camere, pe termen lung, în perime­trul Dimitrov, Titulescu, Băneasa. Tel. 87 87 34. (9499) FAMILIILE Costinescu, Ursesiu, Gră­­dinescu, Alexandrescu, Popa, Sire­­teanu, Popescu şi toate rudele îndo­liate anunţă cu adîncă durere dece­sul iubitei lor soră, mătuşă şi vară ECATERINA CRAFCIUC (TINCU­­ŢA). înhumarea are loc azi, ora 16, la cimitirul Ghencea civil. (2305) GHERGHINA şî Cornelia Andrei a­­nunţă cu adîncă durere decesul scumpului lor soţ şi tată lt. col. de miliţie ANDREI ION. O lacrimă şi flori pe mormîntul tînărului soţ şi tată, care ne-a părăsit atît de devre­me, la numai 49 de ani înmormîn­­tarea va avea loc sîmbată, 5 august, ora 13, la cimitirul Vişinoiu, cartie­rul Militari. (2357) FRAŢII, surorile şi­ cumnaţii anunţă cu nespusă durere încetarea din via­ţă a scumpului lor frate şi cumnat. It. col. ANDREI ION, căr­uia îi vor păs­tra o pioasă amintire. (2358) FAMILIA Despa anunţă cu adîncă durere încetarea prematură din viaţă a scumpului lor It. col. ANDREI ION a cărui amintire o vor păstra neş­­tearsă în suflet. (2356) PROFUND îndureraţi, colegii de ser­viciu anunţă încetarea prematură din viaţă a It. col. de miliţie ANDREI ION, remarcabilă personalitate, bun coleg şi tovarăş de muncă. (2199) SERGIU şi Mia Ballif anunţă cu a­­dîncă durere neaşteptata încetare din viaţă a iubitului lor tată, inginer IOAN BALLIF. Amintirea sufletului său bun va rămîne veşnic trează. în­­mormîntarea are loc sîmbătă 5 au­gust, ora 14, în oraşul Cîmpina. DAM fiu, Verginica noră, cu lacrimi de durere în suflet anunţă decesul prematur, după o scurtă suferinţă, a celui ce a fost CRISTACHE DUMI­TRU, suflet bun şi nobil, căruia îi vom păstra o neştearsă amintire. Re­laţii tel. 80 25 58. (2154) COLEGII de serviciu din IPJ—Ilfov, sunt alături de Sanda Zamfirescu, greu încercată prin pierderea neaş­teptată a mam­ei sale şi transmit fa­miliei îndoliate sincere condoleanţe. COLEGII de muncă din ISPIF aduc un ultim omagiu celui ce a fost DU­­MITRESCU CORNELIU şi transmit familiei condoleanţe. (2114) COLEGII de serviciu din Centrala pentru desfacerea produselor petro­liere PECO, anunţă cu durere înceta­rea fulgerătoare din viaţă la 28.07. 1978, a celui care a fost avocatul DARSU ALEXANDRU, adresînd pe această cale sincere condoleanţe fa­miliei îndurerate. (2093) COPIII, nurorile, ginerele şi nepoţii anunţăm cu nemărginită durere înce­tarea din viaţa a scumpului nostru tată, socru şi bunic, TEODOR CA­POTĂ, în etate de 85 ani. înhuma­rea are joc azi 4 august 1978, ora 15, la cimitirul Berceni. Informaţii la tel. 23 68 31. (2083) COLEGII din ICE Mecanoexportim­­port, sunt alături de colega lor !Ban­­tea Elena, în aceste clipe grele, prici­nuite de încetarea din viaţă a mamei sale. Sincere condoleanţe întregii fa­milii. (2081) LOCATARII blocului G.2, din str. Pompiliu Manoliu nr. 13, transmit sincere condoleanţe familiei îndure­rate, prin pierderea fulgerătoare a vechiului colocatar BUTAŞ ROMAN. MARA, Dumitru, Petre fraţi. Mica, Bobi, Adrian nepoţi, împreună cu întreaga familie anunţă cu nemărgi­nită durere stingerea fulgerătoare din viaţă a bunei, blîndei şi neuitatei lor surori şi mătuşi, ELENA GRIGORIU (UŢICA). înmormîntarea are loc azi 4 august, la cimitirul Viişoare din Ploieşti. (2072) CU nespusă durere. Niculae Capră soţ, Ioana şi Marina Mărginean fiică şi nepoată, Sanda şi Liviu Zamfires­cu fiică şi ginere, Anghel şi Cati Ca­pră fiu şi noră, împreună cu familiile înrudite anunţă fulgerătoarea stingere din viaţă a MARCELEI CAPRĂ, buna, înţeleaptă şi devotata lor so­ţie, mamă şi bunică, înhumarea va avea loc în comuna Ţigăneşti. Pentru relaţii tel. 41 22 28. (2060) CU inima zdrobită de durere, soţia, copiii, sora, nepoţii, cumnaţii şi fa­miliile înrudite, anunţă decesul preo­tului CONSTANTIN POPESCU, Stă­­neşti—Ilfov, înhumarea vineri 4 au­gust, ora 14, la cimitirul din Giurgiu. CU nemărginită durere, familiile Bu­­tică, Gheorghe şi Marican anunţă în­cetarea din viaţă, după o lungă şi grea suferinţă, a dragei lor OLIMPIA BUTICA, înmormîntarea vineri 4 au­gust, la cimitirul Andronache. (2235) COCA soţie şi familia anunţă cu du­rere încetarea din viaţă a scumpului lor­­t, col. (r) ANTON BADESCU, înmormîntarea sîmbătă 5 august, ora 13, la cimitirul Ghencea militar. FAMILIA îndurerată anunţă moartea în dimineaţa zilei de 3.08.1978, a profesorului universitar dr. GM. BA­­DENSKI. (2166) COLEGII de serviciu sînt alături de Gubernu Virginia din Cooperativa Drum Nou, în marea durere pricinuită de pierderea tatălui său. Sincere con­doleanțe întregii familii. (2334) COLEGII din I.I.T.P.I.C. regretă sin­cer moartea fulgerătoare a subingi­­nerului $OR HUGO — ICPU­c, că­ruia îi aduc un ultim omagiu. ISSIM îndurerat anunţă încetarea din viaţă, după o lungă şi grea suferinţă, a celei ce a fost GAFENCU BLAN­­CHE-MARGUERITTE. Corpul de­functei este depus pînă la 4 august 1978, în capela cimitirului Belu, cînd are loc înmormîntarea la ora 11. COPIII îndureraţi, cu întreaga fami­lie anunţă încetarea din viaţă, în ziua de 2 august a presbiterei AS­­PAZIA CIOLAN. înhumarea va avea loc la cimitirul Eternitatea din Iaşi, duminică 6 august. (2343) IACOB soţ, Helen şi Rosette fiice, Beno­ginere, David, Marina şi Mi­riam nepoţi, precum şi strănepoţii îşi iau rămas bun astăzi, cu adîncă dure­re, de la cea care a fost ALICE STEINBERG. îi vom păstra o nepie­ritoare amintire, înhumarea, azi 4 august, ora 14, la cimitirul Giur­giului. COLEGII din institutul de studii şi proiectări energetice serviciul P.D.O.R.P. sunt alături de Anghelache Ioana în momentele de grea încer­care pricinuite de pierderea tatălui ei şi transmit sincere condoleanţe fami­liei îndoliate. COLECTIVUL oamenilor muncii al Grupului de şantiere instalaţii mon­taj Braşov, transmite sincere condo­leanţe familiei pentru pierderea ace­lui care a fost directorul inginer SO­RIN ROTARU. (2036) COLECTIVUL oamenilor muncii al Trustului pentru Economia forestieră şi materialelor de construcţii Braşov a primit cu profundă durere vestea neaşteptată a încetării din viaţă a fostului lor coleg inginer SORIN RO­­TARU şi aduce pe această cale un pios omagiu şi se alătură cu toată compasiunea familiei îndoliate. ANUNŢĂM pe toţi cei ce l-au cunos­cut că s-a împlinit un an de cînd dra­gul nostru RADU SIMION (Harry Simon) nu mai este printre noi. Co­memorarea va avea loc duminică 6 august, ora 11,30, la cimitirul spa­niol Belu. (4635) SOŢUL îndurerat anunţă că comemo­rarea şi aşezarea pietrei funerare la mormîntul scumpei sale soţii VIO­RICA COMER va avea loc duminică 6 august, ora 12, la cimitirul din Şo­seaua Giurgiului. (1116) ANCA şi Valeriu Rusu anunţăm cu sufletele pustiite de aceeaşi sfîşietoare durere, că la 27 iulie s-au împlinit 2 ani de cînd ne-a fost smulsă ADI­­NIŢA, fetiţa noastră gigantă şi ado­rată, tot ce am avut mai scump pe lume­ (1239) CU profundă durere, familia amin­teşte că s-au scurs 40 zile de la stin­gerea din viaţă a dragului lor dr. ing. GAVRILA TIMIŞ. Comemorarea va avea loc sîmbătă, 5 august, ora 15, la cimitirul Ghencea. Mulţumesc pe această cale tuturor care au fost ală­turi de noi în marea noastră durere. EUGENIA şi Nicolae Dan părinţi. Radu frate, Lili cumnată, cu întreaga familie, cu inimile zdrobite pentru tot restul vieţii, anunţă pe cei care se mai gîndesc la DOINA DAN, căsăto­rită ZVICENCO, că s-au scurs şapte ani de cînd inima ei zbuciumată s-a oprit pentru totdeauna. Comemora­rea va avea loc sîmbătă 5 august, ora 13:30, la cavoul familiei, în cimitirul Sf. Vineri, fig. 27 (în spatele cape­lei cimitirului). (803) CU aceeaşi profundă durere, int. col. (r) Gelu Vasiliu soţ, Ligia şi Andrei Filotti fiică şi ginere anunţă comemo­rarea a şase luni de la fulgerătoarea dispariţie a iubitei şi nepreţuitei lor MARIA GH. VASILIU (RICA), du­minică 6 august, ora 12, la biserica Elefterie. (1184) PARASCHIVA mamă şi Atena soră, cu aceeaşi nemărginită durere anunţa împlinirea unui an de la dureroasa pierdere a lui DANUŢ LAZAR şi trei ani şi jumătate de la dispariţia ne­preţuitului soţ şi tată, TĂNASE LA­­ZAR. Comemorarea va avea loc la 4 august a.c., ora 10 dimineaţa, la ci­mitirul Crîngaşi. (2203) SE împlineşte un an de jale şi durere nesfîrşită de cînd ne-a părăsit mult iubita şi regretata noastră soţie, mamă şi bunică. VICTORIA (VICKY) DEMIAN, născută FODOREANU. Comemorarea la cimitirul Belu, sîm­­băta 5 august, ora 10.30. (2427) CU aceeaşi profundă durere, ing. Gri­­gorescu Tudor soţ şi familia reamin­tesc că la 10 august se împlineşte un an de cînd buna şi neuitata lor SPE­RANŢA (TITI) GRIGORESCU s-a stins din viaţă după o grea suferinţă. Trista comemorare va avea loc sîn­­bată 5 august 1978, la cimitirul Bel­u, fig. 19, locul 24, ora 11. (3189) FAMILIILE Caniella cu aceeaşi mare durere şi tristeţe anunţă împlinirea a 6 luni de la dispariţia dragei şi bu­nei lor MARIA CANIOLLA. Come­morarea are loc sîmbătă 5 august, ora 12,30, la cimitirul Belu, figura 112. (5514) VICTORIA Radu soţie, împreună cu întreaga familie mulţumeşte rudelor, prietenilor, colegilor şi colocatarilor din blocul 7. 1, care prin prezenţă, telefon, scrisori, telegrame şi flori, au fost alături de noi la marea durere suferită prin pierderea dragului nos­tru TEODOR RADU, fiinţă iubită şi apreciată de toţi cei care l-au cunos­cut, fost inginer în industria petro­lieră. De asemenea, mulţumim con­ducerii întreprinderii Energoutilajul din Cîmpina, pentru omagiul adus re­gretatului dispărut. Comemorarea de 40 de zile va avea loc sîmbătă 5 au­gust, ora 10,30, la biserica Sfîntul Vasile, din Ploieşti. (5924) LILI PATRAULEA a încetat din viaţă acum 40 de zile. Comemorarea va avea loc duminică 6 august, ora 12, la biserica Elefterie, şi apoi la cimi­tir (5010) NICULESCU Cadet cu adîncă durere anunţă împlinirea a 40 de zile de la decesul adoratei sale soţii, VIOLETA LAETSTSA NICULESCU-CADET. Co­memorarea va avea loc sîmbătă 5 au­gust, ora 10, la biserica Sf. Ştefan. ION Negru, profund recunoscător, mulţumeşte direcţiunii, colegelor şi colegilor din Institutul oncologic şi prietenilor care au luat parte la du­rerea pierderii scumpei sale sofii COCA. (5966) ZIZI Manoliu, cu aceeaşi nemărgi­nită şi nestinsă durere şi dor, amin­tesc că la 26 iulie 1978 s-au împli­nit 7 ani de la pierderea atît de du­reroasă şi incredibilă a scumpului, bunului şi adoratului meu soţ AR­MAND ŢUŢU MANOLIU (cpt. rez.). Pios omagiu şi duioase amintiri, la­crimi şi flori pentru sufletul lui ge­neros. (6023) FAMILIA Angelescu a comemorat pe 22 iulie împlinirea a 2 ani de la de­cesul dragului şi neuitatului lor GEGE, plecat dintre noi. (6035) SOŢIA aminteşte celor ce l-au cunos­cut că s-au împlinit doi ani de tristă aducere aminte de cînd inima celui ce a fost dr. ZAIŢ MIHAI a încetat să mai bată. Pentru marea lui bună­tate faţă de oameni şi celor dragi lui, în faţa tristului mormînt, aştern co­vor de lacrimi şi durere, presărat cu flori. (6064) ALEXANDRU soţ anunţ împlinirea a unsprezece ani de la moartea scumpei şi neuitatei mele soţii, IRI­NA CAPROŞ. Tristă, neuitată în veci amintire. (6070) DUIOASĂ şi neştearsă amintire iu­bitului nostru soţ şi tată, inginer DAN NISTORESCU, la împlinirea a 20 de ani de la tragica despărţire. Cornelia, Florin şi Dodu. (6077) CU aceeaşi nemărginită durere anun­­tăm că s-au împlinit 10 ani de la des­părţirea de bunul şi scumpul nostru frate şi cumnat, LENCZER ALEXAN­DRU. Un gînd pios pentru sufletul lui bun şi sincer. (6178) FAMILIA Nicu Apostol aduce pe a­­ceastă cale cele mai sincere mulţu­miri Consiliului sindical Construcţii Bucureşti, colectivului Centrului mu­nicipal de îndrumare al creaţiei populare, Bucureşti, Ansamblului Ciuleandra, celor două formaţii de muzică şi tuturor celor care prin pre­zenţa lor, au luat parte la dureroasa dispariţie a celui ce a fost NICU A­­POSTOL. (6083) CU aceeaşi nemărginită durere, fami­lia îndoliată aduce la cunoştinţa ru­delor şi prietenilor că la 19 iulie 1978 s-au împlinit 2 ani de la dece­sul scumpei lor MARIA ANETA TEODORESCU. (Bombonica) . FAMILIA reaminteşte cu durere că s-a scurs un an de la decesul mult iu­bitului GHEORGHE GHEORGHIU, lt. col. de artilerie în rezervă. Come­morarea duminică 6 august 1978, ora 12, la cimitirul militar Ghencea, fig. 19. Relaţii la tel. 79 57 64. FAMILIA Lechinţan din Sibiu anunţă cu profundă durere pierderea în ziua de 8 iulie 1978, a celei ce a fost cea mai bună soţie şi mamă IRINA LE­­CHINŢAN, născută BOTOS şi mul­ţumeşte tuturor celor care au fost alături de ea în această grea încer­care. (6311) CU aceeaşi durere, familia anunţă că la 23 iulie s-au împlinit 7 ani de la decesul IULIE­ SOARE (LILI SON­NENFELD). (6381) AU trecut 9 luni de cînd scumpa şi iubita noastră ILEANA CREŢU, a plecat de lîngă noi, lăsînd în urma ei un gol ce nu-l poate înlocui nimeni pe această lume. Nouă ne-au rămas lacrimile şi amintirea ei veşnică. Annye, Marys, şi Pya cu soţii şi co­piii. (6724) COLONEL (r) Corini Gleb, împreună cu familiile înrudite, cu adîncă du­rere anunţă că mîine, 5 august, se împlinesc 40 de zile de cînd scumpa noastră CORINI AURELIA ne-a pă­răsit pentru totdeauna, lăsîndu-ne un gol imens în suflet şi în casă. Co­memorarea la ora 11, la cimitirul militar Ghencea. (7756) MULT îndurerată Maria soţie, fiicele, fiul, nepoţii, ginerii şi nora anunţă cu durere că în 4 august se împlinesc 4 ani de la plecarea dintre noi a celui ce a fost blîndul nostru DINU DU­MITRU (MITICĂ), născut în Călă­raşi. Nu-l vom­­ uita. (8972) CU aceleaşi regrete, prietenii amin­tesc că la 6 august se împlineşte un an de la decesul celui care a fost prof. universitar, dr. docent MIHAI ZA­­PAN. Comemorarea va avea loc du­minică 6 august, ora 13, la Schitu Darvari. (1983) AZI se împlinesc 6 ani de cînd bu­nul, nobilul ION TUDOR OLTEANU ne-a părăsit şi 9 ani jumătate de cînd adoratul copil ŞERBAN GABRIEL nu mai este. Pioasă veşnică amintire. FAMILIA îndurerată mulţumeşte prietenelor, colegelor, rudelor şi tu­turor care prin prezenţă, flori, tele­foane, telegrame, scrisori, au partici­pat la­ marea lor durere pricinuită de dispariţia fulgerătoare din viaţă a bu­nei şi mult regretatei lor ALEXAN­DRA STANCIU, absolventă a Facul­tăţii de medicină generală. Comemo­rarea de 40 zile va avea Ioc la 6 au­gust, ora 12, cimitirul Belu, fig. 73, ioc 6. (9375) A TRECUT un an de nemărginită du­rere de cînd a încetat să mai bată inima scumpei noastre soră, cumnată, mătuşă ELISABETA PENESCU, mo­del de bunătate, modestie şi sacrifi­ciu. Recunoştinţă pentru dragostea şi grija cu care ne-a înconjurat pînă-n ultima clipă. Cît timp vom fi în viaţă vom păstra amintirea ei vie, în gîndu­­rile noastre. Nu vom uita niciodată chipul ei blînd şi generos. (1837) S-AU scurs 5 ani de cînd bunul nostru soţ şi părinte PETRU BITIR din Galaţi a decedat. (6061) SPITALUL clinic Dr. St. Stîncă declară nulă, fiind pierdută, ştampila secţiei cli­nice de boli interne, nr. 1. (4786) PIERDUT carnet marinar, eliberat de Căpitănia­ portului Constanta, pe numele Suliman Murat. îl declar nul. (MP. 438) PIERDUT carnet marinar nr. 9450, pe numele Poroșnicu Mihai. îl declar nul. (MP. 439) PIERDUT carnet marinar pe numele Io­­tov Costel, eliberat de Căpitănia portului Constanta. îl declar nul. (MP. 442) PIERDUT carnet marinar eliberat de Că­pitănia portului Constanta pe numele Dinu Liviu. Îl declar nul. (MP. 437) ^ A.A A /VA A A A AA A A A A A A A AA A A A A A A /• A,› ›FIII satului din comuna Vaideeni, › › judeţul Vîlcea se vor întîlni în ziua › ^ de 10 septembrie 1978, ora 9, îa Că­ ‹ › minul cultural din localitate. Cu oca- › › zia acestei sărbători se va organiza › › un program festiv, urmat de o masă › › comună. Consătenii, care au primit › £ invitaţii de participare, sunt rugaţi să › trimită adeziunile la adresa indicată, r* › iar cei care n-au primit invitaţii, ne- ‹ cunoscîndu-li-se adresa, sunt invitaţi ›­­ cu deosebită căldură pe această cale. › › Comitetul de organizare. (7990) › ‘ivvvvvvvvvvv VVVVVVVVVN ■vvvvvvvv> CAUT asociat pentru horticultură. Tel. 63 44 38. (6457) JUDECĂTORIA sector 7. Dosar 3899/ 1978. Coman Aurica, cu domiciliul ne­cunoscut, este citată la 15 august 1978, ora 13, în proces de divorţ cu Coman Constantin. (S265) ABSOLVENŢI^ Şcolii subofiţeri activi artilerie, bateria 7—8, Dadilov, promo­ţia 1943, revederea 24 septembrie, co­muna Mihai Bravu. Anunţaţi participarea Zăinescu Aurel, Urziceni, Ilfov, strada Panduri nr. 1. (8827) PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ Meteorologul de serviciu : Tamara Limbaşanu ne comunică : CARACTERISTICA VREMII : în gene­ral frumoasă şi în încălzire uşoară. PRECIPITAŢII : izolate, în partea de nord-vest a ţării. TEMPERATURA : maximele vor fi cu­prinse între 24 şi 32 grade, iar mini­mele între 10 şi 20 grade. BUCUREŞTI : Vreme frumoasă şi în încălzire uşoară. Cerul variabil. Tem­peratura maximă va fi cuprinsă între 30 şi 32 grade, iar minima intre 15 şi 17 grade. Pagina a 5-a — 4 august 1978

Next