Rovnost, leden-březen 1968 (LXXXIII/1-78)

1968-01-02 / No. 1

Z novoročního projevu presidenta republiky (sir. 1a 3) - Reumái: Neříká jdi, ölesed! (sir. 2) - Povídku Karla Čapka Právni případ (sir. 4) - Televizní premiéra v Gotiwaidové (str. 6> Proletáři všech zemi, spojte se! ROVNOST DENÍK JIHOMORAVSKÉHO KRAJSKÉHO VÝBORU KSČ NOSITEL RADU REPUBLIKY A RADU PRÄCE PNS 30 • 40 HAL. • ÚTERÝ 2. LEDNA 1968 • P. 1 • R. 83 Blahopřání z Moskvy PRAHA (ČTK) — Do Prahy došel včera z Moskvy blahopřejný te­legram adresovaný prvnímu tajem­níkovi ŰV KSČ a presidentu re publiky Antonínu Novotnému, předsedovi Národního shromáždě­ní Bohuslavu Laštovičkovi a před sedovi vlády Jozefu Lenártovi. Představitelé Komunistické strany Sovětského svazu, Nejvyššího so­větu a rady ministru soudruzi Brežněv, Podgornyj a Kosygin v něm srdečně blahopřejí všemu čes­koslovenskému lidu k Novému ro­ku. Z novoročního projevu presidenta republiky Naše cesta je správná Vážení spoluobčané, »oudruzi a soudružky, přátelé, obracím se k vám první den nového roku, abych jménem Ústředního výboru Komunistic­ké strany Československa, ústředního výboru Národní fronty, Národního shromáždění, vlády republiky i jménem svým vám popřál — dospělým i mlá­deži — všechno nejlepší, hod­ně zdraví, spokojenosti a úspě­chů v životě 1 v práci ať v zá­vodech, v zemědělství, na stav­bách, v dopravě či ve vědě, kul­tuře, v umění, ve školách, pros­tě všude. Přeji vám, aby práce vám přinášela radost a byla prospěšná jak vám osobně, va­šim nejbližším, tak celé socia­listické společnosti. Současně bych vám dnes rád všem úpřímně poděkoval za všechno, co jste v uplynulém roce vykonali pro další rozvoj naší socialistické republiky. Á Do Lambarene BRNO (ožl — Za hustého sně­žení vyjela včera ze Staroměst­ského náměstí studentská expedi­ce na svou třicet tisíc kilometrů dlouhou cestu do nemocníce dr. Alberta Schweitzera v Lambare­ne. Do Brna dorazilo speciální auto za tmy a udělalo zde svou první zastávku — právě tak na jed­nu cigaretu a na to, aby se člen ex­pedice a Brňan Petr Bárta, které­ho tu čekala maminka, mohl roz­loučit. Nepatrný hlouček se však brzy obalil zájemci a tak se na chodníku náměstí 25. února usku­tečnila jakási neplánovaná tisko­vá konference. Expedice Lambare­ne veze šestnáctltunový náklad. Kdyby se naráz připravilo z kon­zerv všechno mléko, byla by ho plná cisterna. Z brněnských pod­niků, s nimiž přišla expedice do styku, to je Kras, hlavně však vedoucí výpravy Petr Bartůněk připomíná spoluprácí s Výzkum­ným a vývojovým ústavem zdra­votnické techniky. v nebylo toho málo, co se nám uplynulém roce podařilo uskutečnit. Jak sami všichni víte, v mi­nulém roce jsme již začali hos­podařit podle zásad zdokonale­né soustavy plánovitého řízení národního hospodářství, byla zvýšena pravomoc a odpověd­nost hospodářských orgánů, průmyslových, stavebních, do­pravních i jiných podniků a no­vě jsme také uspořádali organi­zaci a řízení v zemědělství a výrobě potravin. To všechno beze sßoru má veliký význam pro celý příští vývoj naší socialistické republi­ky. Je to důležité i proto, že se tím ještě více otevře pro­stor pro iniciativu jak jednot­livců a pracovních kolektivů, tak i řídících orgánů v národ­ním hospodářství, národních vý­borů a podobně. Pochopitelně, že nový systém ještě neobsáhl všechny úseky, že v plném roz­sahu nedospěl až k nejzáklad­nějším článkům naší výrobní hospodářské základny, na kaž­dé pracoviště. To je úkol, kte­rý budeme uskutečňovat letos 1 v následujících letech. tPokraCouání na sir. 31 na poskdnichvíli K 66 Incidentům, z nichž 18 |e možno označit za vážné, došlo ve Vietnamu během prvních 22 hodin novoročního příměří. Ozná­mily to včera americké a jiho­­vietnamské úřady v Saigon«. $tfaa,ietodme! \jouoročni cesta do redakce poloprázdným měs­­tem, která testě vyspává, fen na náměstí Svo­body časný hlouček cyklistů před tradiční vyjížď­kou na přehradu První služební telefonát bude jako vždy do porodnic — koho jsme vlastně v uplynulé noci přivítali jako nejmladšího občana...? Tento­krát si viak už lékaři z náměstí Sovětských hrdinů přispíšili se zprávou sami a měli se také čím po­chlubit: Brno má s největší pravděpodobnosti primát v celé republice, jak alespoň potvrdil pražský roz­hlas. Mamince Zdražilkové z Ořechová se na l. po­rodním sále za péče MUDr. Zemana narodilo děvčát­ko vážící 2,70 kg a 47 centimetrů velké. Redaktor není odborníkem na míry novorozeňat, ale skuteč­nost, že k událostt došlo už několik málo vteřin po půlnoci je pro všechny občany kraje hřejivá a potě­šující . .. OĚ ustane me-li při radostných okamžicích a tím ^ i při novoročních přípitcích, zdá se, že oslavo­­’ vat elé přivítali Nový rok v dobré duševní i fyzické svěžesti, lůžka brněnské záchytky přijala jen čtyři náhodné zbloudilce na stezkách pravosti, což hlubo­ko zaostává za všedními dny a stejně tak bezpeč­nost v Brně i v celém kraji neměla kromě šesti drobných nehod s několikastovkbvou škodou co na práci. Požárníci vyjeli v silvestrovskou noc ve 20 hodin na Nerudovu ulici ke komínovému požáru vznícených sazí a ráno před čtvrtou na Špitdlky, kde vedle Smeralových závodů chytla od nedopalku cigarety zahradní bouda a blízký plot. S protáhlými obličeji však seděli u pohaslých televizních obrazo­vek občané Pohořelic, Vranovic, Velkých Němčíc, Přiblc a dalších obci, když porucha na 22.000volto­­vém vedení jim kromě večerních přerušení odňala před půlnocí hodinový úsek silvestrovské estrády. Po kratičké pře­stávce na přelo­mu dvou roků dnes již znovu srší jiskry pod V rukama svářečů. Královopolské strojírně, odkud je náš záběr. r vFoto. M. Macha Dny DNEŠNÍ A PRISTI A zase jsme se sesli v dílnách a kancelářích, v iirvním pracovním dnu roku 1968. Bude to nepochybní rok reálných pohledů, střízlivých úvah, skutků, ale i změn. 0 některých nás dnes informují vedoucí pracovníci z různých oblastí života Jihomoravského kraje. Veletrh i na jaře JAN CERÍŠ, generální ředitel BVV Brno: Rok 1968 je jubilejní i pro podnik Brněnské veletrhy a výstavy: oslaví v něm 40 let brněnského výstaviště a uspo­řádá už desátý mezinárodní stro­jírenský veletrh ve dnech 8.—17. září. V průběhu ro­ku bude ve vele­tržním areálu nejméně významných dvacet vý­stavních akcí. Kromě strojíren­ského veletrhu to bude ve dnech 3. až 14. května první veletrh čs. spotřebního zboží, na jehož veřejnou část naváží kontrak­tační jednání s tuzemskými i zahraničními obchodními part­nery. Novinkou bude í červen­cová výstava obalové techniky ve třech veletržních pavilónech. Kromě každoročních akcí - Pra­­goexpo, Merkuria Show, Velo­­salón, Filmíórum, Trhy nevyuži­tých zásob atd. — bude v červ­nu opět uspořádána v paviló­nech A, B a C mezinárodní vý­stava psů. Brána do světa JAN VACULÍK, ředitel ČEDO­KU Brno: V letošním roce se ještě šířeji otevře brána do svě­ta všem, kteří pojedou do zahra­ničí s Čedokem. K novým tra­sám jeho zahra­ničního kalendá­ře patří mimo ji­né cesta kolem světa letadlem za 24 dní, nové zá­jezdy do USA, Egypta, Libano­nu, Indie, Španěl­ska, na Kubu. Také do SSSR směřují nové trasy — do Novo­sibirsku, Irkutsku a do dalších oblastí SSSR. V kalendáři za­hraničních cest jsou ovšem i všechny už tradiční zájezdy do evropských zemí. 0 třetinu více aut JOSEF VRZAL, ředitel Moto­jUJĽi' vivíjmi, icuuci techny Brno: Pro Jihomoravský kra] dostaneme letos 10.744 automobilů v hodnotě 467 mil. Kčs. Ve srovnání s rokem 1967 je to o 32 proč. více. Převážně to budou vozy Škoda včetně automobi­lů Skoda 1100 MB de Luxe s ma­ximálním výko­nem 52 koní. Vo­zy Škoda 1202 STW de Luxe na­hradí od polovi­ny roku vůz Škoda 997 Tram­bus. Dodávky jednostopých mo­torových vozidel budou přibliž­ně stejné — 5636 kusů, takže zřejmě plně neuspokojí poptáv­ku. V průběhu příštího roku lze vzhledem k příslušnému vlád­nímu usnesení a příkazu minis­terstva průmyslu počítat s pod statným zlepšením dodávek ná­hradních dílů i příslušenství motorových vozidel. IPokračování na str. 4) Zemřel Gustav Havel PRAHA (čd) — Ve vinohradské nemocnící v Praze zemřel v ne­děli ve 4 hodiny ráno zasloužilý mistr sportu Gustav Havel. Pod­lehl následkům těžkého zranění. První experimentální dům nového typu T 06 B v Jihlavě. Letos už brněnské Pozemní stavby postaví 1287 'bytů tohoto typu. které utrnél v sobotu před šestou hodinou ve Vršovicích. Gustav Ha­vel jezdil celou zimu do zaměst­nání na novém čtyřválci, se kte­rým se připravoval na novou se­zónu. V osudnou chvíli zhasla ná­hle pouliční světla, do vozvky vstoupila žena a G. Havel již ne­mohl zabránit srážce. Utrpěl při ní proražení spodiny lebeční a těžkému zranění podlehl. Žena, se kterou se střetl, utrpěla zlo­meninu nohy. O životě Gustava Havla píšeme v nekrologii na straně 6. Na křídlech ČSA Čtyřikrát denně do hlavního města • Pravidelné spoje­ní Brno—Dubrovník • Zájezdy Čedoku přímo z brněn­ského letiště BRNO (RTJ — Na náš novo­roční dotaz nám odpověděl Fran­tišek Dospíšil, ředitel Cs. aerolinii, Brno: V letošním letovém řádu bude­me mít opět letecké spojeni Brno —Piešťany. Rozšíříme — podle za­tímních předpokladů — nejméně na čtyřikrát denně letecké spoje­ní Praha—Brno letadlem IL-18. V letním období (červenec—srpen J budeme organizovat opět spojeni z Brna do Burgasu pro zaměst­nance TOS Kuřim a Královopol­ské strojírny. Skokem vpřed mů­žeme nazvat již na 99 procent po­tvrzené pravidelné spojeni letadly IL-18 Brno—Dubrovník—Brno. Po prvé budou také letos odlétávat účastníci leteckých zájezdů Čedo­ku přímo z brněnského letiště. Stejně tak ucelené mládežnické zálezdy. Přímé letecké spojeni Brna a Karlových Var bude od pondělí do patku (místo dosavad- > nich jen tří spojení). Naše roz- I šířené služby se jistě promítnou i i ve zvýšení počtu cestujících, l Loni jsme jich přepravili z Brna t 129.500, tj o 15.000 víc než před í rokem; počítáme asi se 140.000 k účastníky letů. Sváteční dny minuly, před spojována moudrost, rozšaf námi je už jen realita všední- nost, trpělivost a neúnavnost, ho dne, prvního v roce výročí možná ještě jiné vlastnosti, ni­­a v roce voleb. Nemám rád kdy však mentorsky zdvižený souvětí, ve kterých se příliš prst. Osobnost ná* přitahuje často užívá onoho inflačního myšlenkami, cenou vykonané »je třeba«. Jsem pro věcnost, přesvědčuje. Imponují mně li­dé apriórně věřící světu, do něhož vstupují. Je to vlast­nost nesoucí nejbohatší plody zejména u těch, kteří něco ne­bo někoho řídí, za něco zod­povídají. Jsem přesvědčen, že úspěšně řídit, znamená pře­devším mít rád svěřený úsek a hlavně lidi, za jejichž prá­ci případně odpovídám. Myslím si, že to patří k charakteru osobnosti a osobnost, to je ně­co, člm se člověk rodí, čím se může ovšem také stát, ale do čeho nemůže být najmenován, ba ani zvolen. S osobností bývá práce, cenou svého osobního já, nikoli odosobněnými frá­zemi. Základním paradoxem obdo­bí tzv. kultu osobnosti bylo potlačení osobnosti. Právě v těch letech člověk byl do­sazen za osobnost »z vnějš­ku«. Oporou stalinského systé­mu, jak už bylo napsáno, není obyčejná lidská osobnost, vzniklá z individualizovaného díla, oporou je tu jedinec, kte­rý se stal osobností jak­si podle s y s t e mi z a c e. Ale to jsou úvahy příliš teore­tické a obecné, možná nevhod­né do začátku pracovního dne, který přichází se všemi svými příjemnými i nepříjemnými stránkami. Často myslím na podmani­­vost naší cesty do osmačtyři­­cátého roku. Vytyčili jsme si tenkrát heslo: za většinu ná­roda. Bylo to poctivé a nád­herné heslo. Lidé nám rozu­měli, protože našli otevřené dveře a důvěru, nikoli figurí­ny, které všemu a za všech okolností rozuměly. Kdybych měl charakterizovat přeží­vající dogmatismus pozděj­ších let, asi bych jej demon­stroval na typech všeho zna­lých lidí kteří už vůbec ne­umějí mluvit jinak, než že po­učují! Co je nejhoršího, cítí se k tomu povoláni. Paletu svého poučovateiského rozma­chu mají širokou, zabírá vlast­ně celý náš život, od ekono­mie, přes uměni až po sport. A hodnotí. Za každých okol­ností. Jejich neštěstí je v tom, že jim lidé nerozumějí. Sváteční dny minuly a rea­lita všedního dne klade prvnf otázky. Čeká nás hora práce. Na jejím úpatí je odpovědnost nás komunistů za přípravu stranických konferencí, které začínají už výročními schůze­mi. Snad i to je jeden z dů­vodů, pro který musím myslet na vztah člověka a společnos­ti, na osobnost a její úlohu v našem životě poněkud obšír­něji, než snad bylo třeba. Na začátku roku vždy bereme všechno důkladněji. |en s tou důkladností vydržet. BOHUMIL MARČÁK v ^----v ------'s Z DOMOVA ze světa ýý-ÝRESlDENT REPUBLIKY zasial předsedovi nejvyšší státní rady Súdánské republiky Sayedu Ismai­­lu el Azharimu blahopřání ke státnímu svátku Súdánu. K 9. VÝROCt kubánské revolu­ce zaslal A. Novotný a Jozef Le­nárt pozdravný telegram předsta­vitelům kubánské revoluce, ýý V AULE UNIVERSITY v Tam­pere se konalo v neděli slav­nostní shromáždění na počest 50. výročí dne, kdy Sovětský svaz poskytl Finsku státní nezávislost. Slavnosti se zúčastnily přední osobnosti finského veře]ného ži­vota a členové sovětské vládní delegacě. DELEGACE KS ITÁLIE A KS ŘECKA vydaly společné prohláše­ní, v němž uvítají svolání konzul­­tativní schůzky komunistických a dělnických stran do Buaápeštt. Zástupci obou stran jednali v Ří­mě o problémech komunistické­ho hnutí a o situaci- v Řecku po vojenském puči. ýý V ROCE 1967 zemřelo v Indii na černé neštovice více než 12 tisíc Udí. Je to nejvyšší počet úmrtí na tuto nemoc v posled­ních třech letech. V PŘEDVEČER Nového roku byla v Bělehradě otevřena restau­race »Vltava«. Jde o první specia­lizovanou národní restauraci to­hoto druhu v jugoslávském hlav­ním městě. SIR WALTER BROMLEY-DA­VENPORT, konzervativní britský poslanec, si od plic zazívat v Dol­ní sněmovně, kde měl projev la­bouristický ministr Michaet Ste­wart, Stewart přerušil projev a prohlásil: »Opravdu lituji, le jste tak unavený.« Sir Walter odpově­děl: »Unavený ani nejsem, ale v každém případě se hrozně nudím.” Isgl MILIÓNV BRNO (rt) — Celková hodno­ta díla, kterou loni vytvořili svépomocnou a dobrovolnou prací brněnští občané, předsta­vuje skoro 59 miliónů korun. Původně měly národní výbory v plánu dílo v hodnotě 26 milió­nů. Také počet odpracovaných 'MĚSTU brigádnických hodin je vyšší než součet závazků Dosáhl čty­ři milióny místo slíbených dvou a půl miliónu. Hodnocení celo­městského závazku, uzavřeného na počest 50 výročí Října, bu­de na programu první lednové schůze rady MěstNV Ze struč­ného přehfedu vyplývá, že nej­větší pozornost věnovali Brňa­­né při zvelebování města chod­níkům, fasádám domů, koupa­lištím, parkům, hřištím a gará­žím. NEŽ OBRÁTÍTE STRÁNKU ★ ★ Adélko! Netrvá la srážka příliš dlouho? Kreslil Václav Novotný

Next