Rovnost, duben-červen 1968 (LXXXIII/79-163)

1968-04-02 / No. 79

DOPORUČUJÍ VYDAT NOVÝ VOLEBNÍ ZÁKON Výbor NS o termínu voleb PRAHA (čt) — Zásady novelizace zákona o volbách do ná­rodních výborů byly hlavním bodem včerejší schůze ústavné právního výboru Národního shromáždění, rozšířené o některé poslance výboru NS pro národní výbory. Z diskuse vyplynulo, že po- povídá dnešní politické situaci, slanci ústavně právního výboru Ná- vzniklé po lednovém zasedání ÜV rodního shromáždění považují KSČ. Navrhli vydat nový zákon, termín voleb ve druhé polovině, odpovídající demokratickému du­­června za nereálný. Vyslovili pa-chu. chybnost, zda do té doby budou v souvislosti s -'uvažovanou fe­­vytvořeny podmínky pro' usku- deralizací řada poslanců ústav­­tečnění voleb tak, aby odpoví- ně právního výboru upozornila na daly probíhajícímu demokratizaě- to, že v případě její realizace nímu procesu u nás. Sami občané ztrácejí krajské národní výbory — jak uvedla posl. Litvajová — svůj význam postavení a odpo­­přlcházejí s názorem, že poměrně včdnost. Proto i volba do těchto krátký termín nezaručuje, že bu- zastupitelských orgánů by byla dou zvoleni nejschopnější a nej- v současné době jen formální, kvalitnější lidé. Poslanci nedopo- Byl vysloven 1 požadavek, aby ručili novelisovat zákon o vol- se nejprve konaly volby do Ná­­bách do národních výborů, pro- rodního shromáždění a poté do tože již ve svém základu neod- národních výborů. Johnson zastavil bombardování a navrhuje jednáni Nad VDR klid? WASHINGTON (ČTK) — President Johnson prohlásil v neděli veěer, že Spojené státy zastavuj! s okamžitou platností bom­bardování Vietnamské demokratické republiky s výjimkou ob lastí podél demilitarizované zóny a jednostranně snižují inten­zitu válečných akci. Johnson vyzval vládu VDR, aby odpověděla přijetím jeho návrhu ze San Antonia, který předpokládá »oka­mžité zahájeni plodných a vážných rozhovorů«. — Lyndon B. Johnson oznámil pak americkému národu, že již nehodlá kandidovat v listopadových volbách na další presidentský ter­mín a nepřijme nominaci Demokratické strany, jestliže mu bude nabídnuta. /Pokračováni na str. 2) Udržet jednotu progresivních sil! Budoucnost — program činů • Pro zemské zřízení s Brnem • Právnickou fakultu Moravě BRNO (rt) — Otázky týkající se našeho současného života, son­dující i do minulosti hlavně však zvidajíci »jak dál a lépe« zodpoví­dala na včerejším veřejném shromáždění v Brně dvacítka osobností známých z politického, kulturního a vědeckého dění, Z dotazovaných — nejzná­mějších — jmenujme prof. dr. Eduarda Goldstiickera, Marii Švermovou, národního umělce Jiřího Krohu, Františka Píška, Jana Skácela, prof. dr. Jana Va­­nýska, doc. dr. Jar. Sabatu; zvlášť početně byli zastoupeni představitelé brněnských pražských vysokých škol, mo­i ravské a slovenské mládeže. Svazu protifašistických bojov­níků. din Shromáždění začala v 15 ho­odpoledne v přeplněném sále brněnského Stadiónu, pokračovalo do pozdních večer­a ních hodin; po každém vystou­pení některého z dotazovaných — a i v jeho průběhu — při­bývaly před ním nové otázky. Úvodní slovo prof. Goldstiic­kera se již pouze dotklo nedáv­ného politického dění a obrá­tilo se především k budoucnos­ti — k očekávanému akčnímu programu KSČ. Shromáždění provázeli bouřlivým potleskem požadavky záruk základních práv a svobody všem občanům, demokratizace strany v jejím vnitřním životě, oddělení její funkce od funkcí státních, po­žadavek, aby parlament byl vrcholným zákonodárným orgá­nem státu a kontroloval činnost vlády, obnovení živé, demokra­tické Národní fronty, požada­vek svobody projevu a mnoho dalších. 11‘okrüöonárl na sir. 6/ Proletáři všech zemi, spojte se! ROVNOST DENÍK JIHOMORAVSKÉHO KRAJSKÉHO VÝBORU KSČ NOSITEL RADU REPUBLIKY A RADU P RACE PNS 30 • 40 HAL. • ÚTERÝ 2. DUBNA 196B • C. 79 • R. 83 Přerušené plénum pokračuje ★ Současná politická situace ve straně a společnosti ★ Návrh akčního programu ★ Rehabilitace postižených v období kultu osobnosti ★ Ekonomická reforma PRAHA (ětk) — Včera po deváté hodině zahájil ve Španělském sále Pražské­­to hradu člen předsednictva ÚV KSČ Oldřich Černík ve čtvrtek přerušené ple­­íární zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa, jednání probíhá podle programu schváleného dne 28. března. Plenárnímu zasedání jsou iřítomni rovněž členové Ústřední kontrolní a revizní komise KSČ, jakož i další při­rvaní hnefó Na pořadu pléna OV KSČ jsou kromě některých kádro­vých otázek tyto problémy: Současná politická situace ve straně a společnosti; návrh akčního programu strany; ně­které návrhy na rehabilitaci členů strany postižených v ob­dobí kultu osobnosti; návrh po­stupu k dokončení rehabilitace osob postižených porušováním socialistické zákonnosti a stra­nických norem. K projednávaným problémům dostali členové a kandidáti ŰV KSČ písemné podklady, na je­jichž vypracování se podílely pracovní skupiny ÜV KSČ, slo­žené z funkcionářů ústředního výboru KSČ a ústředního vý­boru KSS, některých krajských výborů strany, ústřední kon­trolní a revizní komise KSČ a KSS, Vysoké školy politické ÚV KSČ, Vojenské politické Aka­demie Klementa Gottwalda, Ústavu dějin KSČ, Historického ústavu ČSAV, Ústavu státu a práva ČSAV, právnické fakulty Karlovy university, Hlavní po­litické správy Čs. lidové armá­dy, ministerstva vnitra a slo­venských politických 1 vědec­kých pracovišť. V průběhu pra­cí byly připravované materiály konzultovány se skupinami členů a kandidátů ÚV KSČ, s dalšími fukcionáři strany a s komisemi ÚV KSČ. O současné politické situaci ve straně a společnosti podal ústřednímu výboru KSČ zprávu první tajemník ÚV KSČ Ale­xander Dubček. Ve 14 hod. zvolil ústřední výbor KSČ své pracovní komi­se. Plenárního zasedání se účastní, jak sdělil předsedající člen předsednictva Oldřich Čer­ník, z celkového počtu 110 čle­nů ÚV KSČ 105, z celkového počtu 53 kandidátů ŰV KSČ 52 a z celkového počtu 36 čle­nů ústřední kontrolní a reviz­ní komise 33 soudruhů. Plénum zvolilo 21člennou ko­misi k přípravě návrhu ÚV KSČ Vážené soudružky a soudruzi! Lednové plénum ÚV KSČ nám uložilo vypracovat akční pro­gram k zabezpečení úkolů vy­plývajících ze závěrů tohoto pléna. Návrh by měl vytvářet také podmínky pro přípravu dlou­hodobějšího programu strany. Předkládáme vám jej dnes spolu s dalšími materiály. Dovolte ml, abych v úvod­ním slovu podal stručný výklad materiálů, zhodnotil jejich vý­znam t smysl a podal též struč­nou zprávu o tom, jak před­sednictvo ÚV KSČ hodnotí vý­voj, jímž prochází naše společ­nost 1 strana po lednovém plénu. » Přirozeně, může to být hod­nocení jen předběžné vzhledem na dynamičnost, šíři a hloubku pohybu po lednovém plénu. Čle­nové ÚV a plénum jako celek jistě doplníte a prohloubíte to­to usneseni. Jedno je však zřejmé a ne­k akčnímu Dále vyslovilo programu strany. rovněž jedno­myslný souhlas s navrženým složením devítičlenné komise k přípravě návrhu usnesení ÚV KSČ k problematice voleb. Další zvolená 14členná redakční komise zpracuje stanovisko ÚV KSČ k politické situaci v zemi. Jednomyslně byly schváleny zásady publicity plenárního za­sedání ústředního výboru stra­ny. Vychází se v něm z potřeby široce informovat celou stranu i ostatní naši veřejnost o jed­nání plenárního zasedání. Plé­num potvrdilo tříčlennou tisko­vou komisi, která zabezpečí pu­blicitu diskusních vystoupení členů a kandidátů ÚV KSČ a přijatých dokumentů. Složení pracovních komisí • Komise k přípravě návrhu ÚV KSČ k akčnímu prugramu: Drahomír Holder, Oldřich Čer­ník, Miroslav Pastyřík, Michal Sabolčlk, Vladimír Koucký, Lu-sporné: pohyb od lednového pléna je výrazně socialistický a demokratický, vyvolaný naší komunistickou stranou, a cha­rakterizuje jej i nebývalá akti­vita našich občanů. Šlo a jde o cestu vpřed Musíme se však pokusit hlubší pnchnpení podstaty vý­o voje uplynulých měsíců. Mys­lím, že se k tomu nejspíše při­blížíme tak, když pochopíme nejhlubší podstatu sporu, který ve společnosti a ve straně na­růstal v posledních letech. Podstatou sporu bylo hodno­cení sociální a ekonomické si­tuace, která se vytvořila v Čes­koslovensku politickou a eko­nomickou porážkou buržoazie a vybudováním politických a eko­nomických základů socialismu. Uskutečňování nové fáze socia­listické revoluce v etapě ne­­antagonistických vztahů vedlo současně k potřebě rozvinout, dále ztvárňovat a vytvářet po­litický systém, který by této no­vé situaci odpovídal. Přitom jde zejména o prohloubení úlohy strany a vůbec o její přístup k současným úkolům společen­ského rozvoje, jde o plnější uplatnění základních principů marxisticko-leninské teorie, principů socialistické výstavby, v níž jsme už dosáhli význam­ných úspěchů, principů vedou­cí úlohy strany. Šln a jde o ces­tu vpřed, o rozvinutí těchto principů. Nastupujeme cestu do další etapy naší proletárske so- I cialistické revoluce, k vytvoření politické struktury, k osvojení ■ si politických metod práce, kte­ré budou odpovídat novým pod­mínkám, za nimiž dosud za­­; ostávali. Jde o uvědomělé vy­bomír Strougal, Ludmila Jan­­knvcuvá, Josef Smrkovský, František Sorm, Karel Hofman, Vasil Biľak, Olo Šik, Josef Špa­ček, Bohumil Šimon, Josef Ma­cek, Jiří S. Hájek, Vladimír Mi­náč, Pavel Auersperg, Michal Pecho, Radovan Richta a Jan Němec. • Komise k přípravě návrhu usnesení ÜV KSČ k problemati­ce voleb: Štefan Sádovský, Pe­ter Colotka, Jaroslav Hejna, Mi­lan Hladký, Ludmila Kopecká, Marie Miková, Karel Neubert, Josef Němec, Vladimír Vedra. • Redakční komise pléna ŰV KSC, která zpracuje stanovisko k politické situaci v zemi: Ol­dřich Švestka, František Krie­­gel, Alois Indra, Oldřich Vole­­ník, Jan Janík, Ján Koscelanský, Oldřich Rákosník, Miluše Hrdi­nové, Bruno Bobrek, Jaroslav Kozel, Emil Rigo, Leopold Hof­man, pověřený tajemník kraj­ského výboru strany v Českých Budějovicích, Věra Dočkalová, Marie Jirásková. • Tisková komise pléna ÜV KSC: Josef Macek, Mária Sedlá­ková, Václav Slavík. Ve 14.20 hod. byla zahájena diskuse a do 16.15 hod. se při­hlásilo již 37 členů a kandidátů ŰV KSČ. pracování a realizaci takové úlohy strany i ve společnosti, která dokáže a už dokázala stranil v této krátké době po­stavit do četa společnosti jejího pokroku jako politickou a vedoucí sílu této společnosti, obnovit důvěru lidí k ní. Je správné že jsme zdůrazni­li politickou stránku současné problematiky. Bez toho bychom mohli těžko úspěšně pokročit v plnění linie XIII. sjezdu, o níž nám především jde, kterou chceme uvést do života a kte­rou dále rozpracováváme. Stra­na se tak stále výrazněji a pře­svědčivě slaví v čelo pohybu vpřed a není jen obráncem do­saženého stavu. To je, myslím, dostatečná odpověď těm, kteří měli obavy, zda nový pfíslup k metodám neoslabí linii XIII. sjezdu. Také veřejně je třeba jasně říci, že ÚV KSČ a strana /Pokračováni- na sír. 3/ Z projevu soudruha Dubčeka VE STŘEDU 1v 17.15 hodin BUDOU DISKUTOVAT V BRNĚN­SKÉM TELEVIZNÍM STU­DIU PŘEDSTAVITELÉ KV KSČ O PŘÍPRAVÁCH NA KRAJSKOU KONFERENCI KSČ A ZODPOVÍ NÉKTE­­H RÉ AKTUÁLNÍ VNITRO­­® POLITICKÉ OTÁZKY. naposledníchvíli V lese zvaném Hornický v Rájci n. Svit. na Blanensku se včera stal smrtelný úraz při těžbě dře­va. Na lesního brigádníka Lukasé Kupču z Horní Lhoty spadl ská­cený strom a přerazil mu páteř, příčiny se vyšetřuji. (jm) Pohled ke stolu nd pódiu: Básník lan Skácel a doc. laroslav iubata. . Hodně se píše a mluví o zvyšování kvalifikace — o je­jí potřebě. Naproti tomu se objevují i články na témata »Místo vysokoškoláka učed­ník«, apod. Za ironií tu bývá tragédie: časté zařazování vy­sokoškoláků do provozu nebo na pracovní úseky, kde o vy­užití získaných vědomostí ne­může být řeči. Říká se, že myslet bolí; nemyslet však bo li ještě více — v těchto pří­padech ... Takoví lidé propadají časem těžkým deziluzím, depresiv ním stavům, často končí u psychiatrů jako těžcí neuroti kové. Přizpůsobí-Ii se časem litují pak, že tolik let studo valí (vždyť si mohli vydělá vat!) a žijí »politováníhodní život ze dne na den, bez vyš sich ideálů, život konsumen tu« (M. Machovec: Smysl lid­ského života). Přejeme si dnes, aby o zá­važných věcech rozhodovali lidé, kteří jim rozumějí, aby na vedoucích místech byli KvautiKovani a zuapoveeni ve­doucí. Kdo jim na ně pomůže, když v mnoha případech zů­stávají obsazena lidmi, kteří vycházeli se vším po dobrém v celé éře dogmatismu? Skeptici tvrdí, že se z tá­to situace nemůžeme dostat, Alespoň ne v dohledné době. Na vedoucích místech prý je příliš mnoho lidí nejen ne kvalifikovaných, ale i bez ohledných, schopných udržet si pozice všemi možnými me­todami. Minulost jim dává za pravdu. Minulost vynesla lidi bezohledné, s malým rozu­mem, ale s ostrými lokty. Ta­koví se jen tak snadno ne­vzdají. Přesto však, především zá­sluhou posledních událostí, přibývá i pohledů optimistič­tějších, které vidí sílu zdra­vého lidského rozumu. Skepse mnohých mívá veli­ce konkrétní podstatu, tvrdé kořeny. — Podíváme-li se jen do jedné oblasti lidské činnos­ti, naprosto ne nejdůležitější, poněvadž prý se na ni vyna­kládá asi dvanáct miliónů ko­run ročně, zjistíme následují­cí skutečnosti; V Jihomoravském kraji (s kulturní niprrnnnií Rrnptnl rozhodují o kulturním dění v okresech tak zvaní inspektoři kultury. Z pětatřiceti těchto inspektorů má předepsané vy­sokoškolské vzdělání pouze šest! Dokonce i Brno-město má z pěti inspektorů kultury pouze dva s vysokoškolským vzděláním. Nejde o nedostatek vysoko­školáků s humanitním vzdělá­ním, naprosto ne. Vždyf už v roce 195G absolventi filoso­fické fakulty nedostali umís­těnky! Místa si museli hledat sami. Stali se pomocnými knihovníky, kantory na deví­­tiletkách — v nejlepších pří­padech! Je-li dnes kulturně výchov­ná oblast v tak neutěšené si­tuaci, je tedy nutno vidět ko­řeny už tam, v minulosti. MARIE ŘEHOŘKOVA Předbíhají kalendář BRNO (kt) — Příznivé počasí v miniéin týdnu urychlilo na již­ní Moravě postup jarních prací, jižní okresy už končí osev jar­ního obilí. Na českomoravské vrchovině seti jařin naproti tomu teprve začíná. Družstva a slatky v jihomoravském kraji zasely do­sud jařiny na 100.868 ha — dvě třetiny svého úkolu, V porovnání s loňským — příznivým — ro­kem je to téměř o 2fl.U0fl ha více. Zemědělci začali také sázet rané brambory. Zatím osázeli jen čtvr­tinu obvyklé plochy (představuje •téměř 3D0Ü ha, což znamená 3000 vagónu brambor|. Tuzemská skli­zeň tedy přijde na trh zřejmě později než loni. 1. dubna 1967 měli zemědělci zasázenu už téměř polovinu raných hrambor Začalo též setí cukrovky. Před rozkvětem jsou mandloně a meruňky na jihu Moravy. * ★ NEŽ OBRÁTÍTE STRÁNKU

Next