Rovnost, červenec-září 1968 (LXXXIII/164-255)

1968-07-01 / No. 164

Sazka: 2,X,1,1,1,1,1 ,1 ,2,2,2,2 mSportka: 3,26,27,33 Proletáři všech zemí, spojte se! Ostravské otazníky OSTRAVA (ČTK — RT) — Celostátní výstava Za socialis­tické životní prostředí Ostrava 68 skončila včera na výstavišti Černá louka v Ostravě. Za 30 dnů Ji. navštívilo přes 350 000 lidí. Výsledky letošního ročníku ostravské výstavy možno ozna­čit za rozpačité. Ukázalo se, že tvůrci výstavy Ještě neskon-1 i lilořlaní lznn oonoo 7(16 ca Velké ceny .Praga 68' PRAHA (RT) — Mezinárodní porota udělila nejlepším sbír­kám Světové filatelistické vý­stavy Praga 68 řadu čestných cen. Velkou čestnou cenu, vě­novanou presidentem republi­ky, získal p. Provera z Itálie za sbírku prvních vydání ra­kouských a lombardsko-benát­­ských známek. Velká meziná­rodní cena, věnovaná předse­dou Národního shromáždění, byla přiřčena panu Horstu Knappovi z NSR za vynikající exponát saských známek s mno­ha unikáty, ukazující dějiny pošty starého královského sa­ského poštovního okrsku. Vel­ká národní cena, věnovaná předsedou vlády, a Velká zlatá medaile byly porotou přiřče­ny československému sběrateli Zdeňku Kvasničkovi z Prahy za Jeho rozsáhlou studijní sbír­ku popřevratových frankatur a známek. Tato pocta českému STUDENTI na Šumavě ČESKÝ KRUMLOV (ČTK) — Prvních osm set studentů z Ji­homoravského kraje včera při­jelo na Českokrumlovsko, aby pomohli tak jako v předcho­zích letech při senoseči na Šu­mavě. O prázdninách se zde vystřídá ve třech turnusech dva tisíce mladých lidí. Z DOMOVA i ze světa PRESIDENT REPUBLIKY Ludvík Svoboda navštívil včera na po­zvání okresního výboru SPB loun­ský okres. V Žatci se zúčastnil shromáždění pořádaného u příle­žitosti oslav 25. výročí tragédie, která se odehrála v obci Český Malin na Ukrajině v SSSR. + MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCI ČSSR prof. dr. Jiří Hájek přiletěl % neděli odpoledne do Moskvy, letišti ho uvítal první náměs­­ministra zahraničních věcí V. Kuzněcov. DENVERU byla v sobotu atována játra ročnímu ’STONU (Texas) bylo v osob zastřeleno. Šest bylo postřeleno. Le­­loustonu zastřeleno ISTftEDl Union de vypukl v sobotu •jsileji. Škoda se 5 než milión švý-TI 75. NAROZE-presidium Nej- SR prvního ta­­předsedu stát- Itera Ulbrichta oluce. ADI,O SVĚTA tóval v neděli (USA) na prv­studentských íifornské uni '.šen výjimeč­­í ojích, které ace solidarity .udenty, bylo iÉHO KOLA vo-i tentokrát pro dně příznivé, ať levicové ne­­ícqjí poile vý­­h do 21 hodin . svých dosavad­­jclním shromáž­že konkurence veletrhu spo­třebního zboží v Brně, výstav­ních trhů v Liberci, gastrono­mické výstavy v Plzni a květi­­nářské přehlídky v Olomouci sběrateli je lim více potěšující, zatlačuje ostravskou výstavu že byla udělena ve velmi silné do role, kdy chce prezentovat mezinárodní konkurenci. Cél- všechno, ale pro myšlenkovou kem Jury rozdala 596 čestných chudost a malou výstavní atrak­­cen. Výstava zůstává otevřena tivnost a vynalézavost se jí to do 7. července. nedaří. S novými lidmi ihý SLAVKOV (jur) — Včerejší dru­­den mimořádné konference KSČ okresu Vyškov byl věnován diskusi a volbě nového okresní­ho výboru KSČ. Diskusi zahájil tajemník KV KSČ Ladislav Manou­­šek stanoviskem krajského výbo­ru k politické práci komunistů v okrese. Diskutující sr především zabývali zintenzívnením ideově politické práce v okiese, a to ze­jména na vesnici. Rušná diskuse se též rozvinula k prohlášení »2000 slov« a ke stanovisku, kte­ré k němu zaujalo předsednictvo ústředního výboru strany. Dele­gáti kritizovali stanovisko před­sednictva ÚV KSČ a vyjádřili svůj nesouhlas s jeho nediferencova­ným přístupem k prohlášení »2000 slov«. Převážná většina diskutují­cích na tomto prohlášení nalezla četné pozitivní rysy. Kritizována byla pouze výzva k aktivní čin­nosti mimo stranu. Komunisté jsou podle přesvědčení delegátů okresu Vyškov dost silní, aby i nadále byli v čele obrodného procesu. V této souvislosti bylo kritizováno radikální vystoupení poslance Ko­­daje v Národním shromáždění, a vysloven názor, že by soudruh Indra neměl být stavěn do jedné obrodné fronty se soudruhem Du b­­čekem, Smrkovským apod. Na závěr jednání bylo přijato usnesení a odeslán dopis ÜV KSČ, v němž je vyjádřeno stanovisko federalizaci, a stanovisko k odpo­vědi předsednictva OV KSČ na prohlášení »2000 slov«. Delegáti také zvolili nový okres­ní výbor, revizní a kontrolní ko­misi, a poděkovali odstupujícím členům OV KSČ za vše, co dob­rého vykonali. Novým vedoucím tajemníkem byl zvolen inž. Karel Čáp, dosavadní tajemník pro stra­nickou práci v zemědělství a v průmyslu. V okresním výboru strany je 55 procent nových čle­nů. UHERSKÉ HRADIŠTĚ (ju) — Na uherskohradišťské konferenci se (Pokračování na str. 2/ Nejen všechna sedadla, ale i travnaté plochii a stráně USeňského údolí byly plné lidí, účastníků včerejší Slavnosti míru a družby se Sovětským svazem. Ti všichni srdečně zdravili první­ho tajemníka ÜV KSC Alexandra Dubčeka a on jim stejně upřímně na pozdravy odpovídal. Také jeho projev byl velice často přerušován souhlasným potleskem. Foto: Zdeněk Chmel Po třiceti letech na tradičním místě V ÚDOLÍ PŘÁTELSTVÍ , . . .......... doprovnd, v němž byl i sovětský kosmonaut, Hrdina SSSR Pavel Romanovič Pnpovič. . , „ , x , ... druha Dubčeka, velvyslance sluneč- SSSR S. V. Cervtměnka, letce zhlédnout kosmonauta P. R. Popoviče, čle­­na předsednictva ÚV KSĽ a ve­doucího tajemníka KV KSC Jo­sefa Špačka, předsedy KNV Před třiceti lety se zde ko- za účasti téměř dvaceti tisíc ských kynologů a po nich vy- Karla Neuberta a dalších hostí, nala manifestace za jednotu občanů. Letos jich zde bylo nikající soubor Jánošík. lemovaly výletní restauraci a v boji proti hrozícímu fašismu tři až Čtyřikrát více a stelně Za onemocnělého Vladimíra příjezdové cesty špalíry lidí. jako tehdy vyjádřili svou touhu Dvořáka zaskočil Vladimír Men- Srdečné přivítání »Kíšeňkami« po jednotě v boji za mír a po- šik (i přes potíže, o nichž se v krojích s mísou koláčů. A krok, 1 přátelství k sovětskému dočtete v našem malém rozho­­pak již desítky autogramů a lidu. Známkou letošního poli- voru) a rozesmál diváky slej­­stisků rukou, tického klimatu pak býly kro- ně jako výborná jiřina Bohdá- Bojovou tradici líšeňského mě oficiálních transparentů 1 lová. ' Psát slovo »náhradník« Gottwaldova údolí připomněl ty, které vyhlašovaly požadav- v případě zasloužilého umělce ve svém zahajovacím projevu ky řešení státoprávního uspo- Járy Pospíšila, který na hláv­­předseda městského výhoru Jiří Daler, nej- řádání, jako: »Rehabilitaci ta- ním pódiu zahrál a zazpíval SUSP Karel Dosedla a zdňraz­úspěšnější čes- ké pro Moravu«, nebo »Práva na přání diváků ukázky ze své­­nil ji i soudruh Dubček, leho koslovenský cy- Moravy součást demokracie« ho bohatého repertoáru, by by­­proslov, který přinášíme na klistickíj závod- a »Jsem Moravan — tof chlou­­lo přinejmenším nezdvořilé. Jiném místě našeho listu, byl nik, získal v ba má«. Ale pravda je, že v progrpmu časlo přerušován souhlasným Kolem všech tří pódií bylo pražských umělců nahradil ne- potleskem. ti místrovskíjtt- stále plno a diváci živě reago- přítomného j. Homolu. Myslím, tul ve stíhacím valí na každou vtipnou naráz- že k radosti všech přítomnech, lili Na závěr manifestace schvá­­přítomní pozdravný dopis závodě na 4 km, ku konferenciérů o současných Když napíši, že Lužicko-srb- městskému výboru KSSS ve když ve finále vnitropolitických událostech, af ský soubor písní a tánců byl Voroněži a rezoluci vyjadřující porazil zcela již ji pronesl vedoucí skupiny sympatický zejména tempera přesvědčivě dal- armádního uměleckého soubo- mentním výkonem své taneční šího brněnského ru tzv. Máhríkovy jedenáctky, skupiny, musím říci, totéž o jezdce Milana nebo Lubomír Lipský v roli dě- ukrajinském souboru písní ja borů 1 sólistů. Puzrlu a potvr- dy Potůčka. Potlesk sklidila tanců Verjovka a dodát: ria­­dil tak, že je na dechová hudba SNB pod tak- víc ještě pestrostí barev svých obhájení olym- tovkou majora Bohumila Jan- krojů-a ladností pohybů ztěpi­­pijské medaile či, stejně Jako ukázka výcvl- lých tanečnic. dobře připraven, ku čtyřnohých svěřenců Ušeň- Dlouho před příjezdem sou­odhodlání zajistit trvalý mír. A pak se Již opět rozezvučela pódia bohatvm programem sou­ BRNO (zch) — Pamětníci říkají, že tak krásné počasí na slavnosti v lisenskem údolí nepa­­ný den, osvěžoval slabý chladivý větřík ty desetitisíce návštěvníků, kteří přišli pestrý program, ale také srdečně pozdravit prvního tajemníka ÜV KSČ Alexandra Dubčeka a jeho delegátů, podporujíc! Moravu ve matují. Nejen, že nepršelo, jako při té poslední, ale navíc, přestože byl nádherný m ■ Plzni jíi po tře- nhícMli bžnovskýrh slavnos­­dštským souborům, a v Rožnově pod Rad- Utdkou souborů lldo­­tvoflvostl ze Severo­­homaravského kra­­ožnovských slav­­: souborů dospě­­letos od 19. do Na Okraj ^"T íjdne Rušný týden, ve kterém by- činím tak s přesvědčením, že vyspělost řadových koniunis- kraiizace stranického živola lo ukončeno první kolu pří- pruhlášení samo o snbě by tů, jejichž většina v diskusi není jen slovy proklamovaná pravý sjezdu, je za námi. Do jistě takový význam pro tato tvůrčím způsobem rozvíjela záležitost. Co se týká nbav druhého kola, krajských kon- jednání nemělo. Nechci zde pokrokové myšlení. Hlavní před konzervativními silami ferencí, vstupujeme s cennou těch Dva tisíce slov rozebí- význam prohlášení vidím v — domnívám se, že tato ve­­devízou. Převážná část okres- rat, o tom se v minulých tom, že vyprovokovalo u řa- řejná diskuse je právě pra­ních konferencí totiž ukázala dnech diskutovalo dost. Jistě dy lidí hlubší politické za- středkem k vítězství nad ni­zvýšenou aktivitu komunistů, jasnější formulování stáno-1 visek, než bylo dodnes na této úrovni stranické diskuse^ zvykem, větší konkrétnost diskuse a co je hlavní — roz­vahu v posuzování dnešní situace. Faktory, které beze­sporu ovlivnily jednání okres­ních konferencí, byly dnes již všeobecně známé prohlášení Dva tisíce slov a první ofi­ciální reakce na ně, které ne­postrádaly prvky dramatizace. Když spojuji tyto faktory do významového celku, který ovlivnil jednání konferencí, myšlení, pocit nutnosti zauj- mi. Že si to progresivní ko­rnout vlastní stanovisko, ve- munisté mohou dovolit, je řejně ho projevit. Nedošlo k stále více zřejmé, obávaným extrémům, ale k V této souvislosti bych tvůrčí diskusi. Takto se dá chtěl upozornit na jeden fakt: hodnotit průběh okresních Proces zvyšování vlastní kva­­konferencí všeobecně. Jistě, lity (spojený s otevřenou se­­že se lišily jedna od druhé, bekritikou) bývá všude pro nejen řešením místních pro- jakoukoliv stranu velmi ris­­blémů, atmosférou, ale v ně- kantní vzhledem k silám vně kterých případech i závěry, strany. U nás komunistická Všude ovšem pečlivě vybírali strana naopak tímto procesem delegáty na krajské konfe- získává lepší pozice, prestiž rence, kteří budou v diskusi — a opozice nějak upadá. To přijaté myšlenky prosazovat, se nakonec projevilo v led- To je progresivní cesta k jed- nu i v těchto dnech, notě a ukazuje se, že demo- KAMIL KNOTEK Slavnost Vnlssiimme VÍDEŇ (ČTK) — Letošní tra­diční slavnosti ústředního de­níku Komunistické strany Ra­kouska »Volksstimnie« se vče­ra ve vídeňském Prateru zú­častnilo nebývalé množství čle­nů a příznivců strany. V bohatém kulturním a spor­tovním programu mělo úspěch zejména vystoupení čs. or­chestru Gustava Broma. •ř -*f NEŽ OBRÁTITE STRÁNKU Kreslil: Miloslav Bohunovský

Next