Rovnost, říjen-prosinec 1968 (LXXXIII/256-331)

1968-10-01 / No. 256

Proletáři všech zemí, spojte se.' ROVNOST DENÍK JIHOMORAVSKÉHO KRAJSKÉHO VÝBORU KSC NOSITEL RADU REPU BLIKY A RADU PR ACE PNS 30 • 50 HAL. • ÚTERÝ 1. ŘÍJNA 1S68 • C. 25B a R. 83 již dnes vyjde první číslo Moravského večerníku RT Přípravy odbojářů PRAHA (ČTK) — Včera se sešel k první schůzi přípravný ústřední výbor českého Svazu protifašistických bojovníků za předsednictví prof. dr. Fran­tiška Bláhy. Úkolem přípravné­ho výboru je příprava sjezdu českého SPB. Přípravný výbor se usnesl plně podporovat po­litiku soudruhů Svobody, Dub­čeka, dr. Husáka, Smrkovské­­ho a Černíka a navrhl součas­ně, aby jim byly uděleny ti­tuly »hrdina ČSSR«. TISKOVÁ KONFERENCE S JOSEFEM SMRKOVSKÝM 0 minulosti o přítomnosti: PRAHA (rt-čt) — Včera se sešel na tiskové konferenci předseda Národního shromáždění Josef Smr- . fcovský s novináři. V úvodním proslovu, který byl večer vysílán rozhlasem a televizí, komentoval tři- $ cáté výročí mnichovské dohody a následující hlsto deké období Československa. Po diskusi o současných £ vnitropolitických otázkách byli novináři informováni o současné a připravované práci NS. £ o Dijc. Kaigl informoval novináře výsledcích rozhovorů delegát NS s čs. občany r hraničí a označ’! tuto si za velmi užiteč nau. K nej bližší činnosti páriámén tu sdělil, respektive 3 plenární schůze. N', její pracovni část svolána na 27. října. O jejjm pro je gramu definitivně rozhodne ješti tento týden předsednictva NS Avšak předběžně se pnčftá s pro jednáuim návrhu ústavního zákona o Cs. f-de 'ci, nravděpodob"5 spo léčně s návrhem zákona o národ- i nostesh, dále návrhu zákona o vol i bach do federálního Národního : shromáždění a s návrhem zákona i 0 výkonu trestu odnětí svobody 1 tj. o převedení nápravných zaří­zení z kompetence ministerstva i vnitra da pravomoci ministerstva : spravedlnosti). Na 28. října se připravuje spo léčné slavnostní zasedání ŰV KSČ, t ena NS, vlády republiky a ĎV Národní fronty k 50. výročí vzni­ku Českoslovc ské republiky, na němž hlavní projev přednese první tajemník ÚV KSČ Alexander Dub ček. Večer bude v Národním di „adie slavnostní premiéra nové inscenace Smetanovy opery Libu­še. Kromě toho bude 26. a 27. ř j­­na na scéně pražského Národ« ího divadla hostem Slovenské národ­ní divadlo z Bratislavy, zatímco pražská ND v té době pohostinsky vystoupl v Bratislavě. Na dalších úkolech bude Ná­rodní shromáždění pracovat podle toho, jak bude vláda předkládat své návrhy zákonů, ještě ve čtvr­tém čtvrtletí mají být projednány I mi. zíkon o odpovědnosti stá u I za škody :pf j.bené nezákonným I rozhodnutím státních orgánů, no- 1 velizace zákona o dani z nříjmu, 1 z literární a imelecké činnosti, fi dva zákony o úpravě sociálního | zabezpečení družstevních rolníků ! a účastníků odboje aj. i Výbory NS se bude-’ v listopadu I rovněž komplexně zabývat státním j rozpočtem. r Závěr soutěže Přísně tajné reportáže KDO VYHRÁL? BRNO (jk) — Včera večer byla udělána tečka za letní 1 soutěží Rovnosti, otiskovanou v posledních dvou měsících pod - titulkem Přísně tajné reportá­že. Zúčastnilo se jí téměř dva tisíce čtenářů z nejrůznějštch míst našeho kraje, mnozí do­konce z Prahy, Ostravy, Olo­mouce a dalších měst. Za pří­tomnosti státního notáře Adolfa Nedomy a zástupců třiceti pod- j niků, které se soutěže zúčast- ■ nily, i některých výherců z prv­ních tří kol naší .soutěže, ^ylo DO ŘÍMA J BRNO (IIVI Včera odpoledne odletěl no mezinárodni kongres o vědecké kinematografii do Říma prof. dr. jan Calábek z Vysoké školy zemědělské v Brně. Česko­slovensko má v tomto oboru fil­mové tvorby, právě dík profesoru Calábkovi, velmi dobré jméno. |e­­h'1 prácu — je autorem 22 vědec­kých filmů — byly na mezinárod­ních filmových festivalech oceně­ny celkem dvaceti cenami. Profe­sor dr. |an Calábek bude na kon gresu v Římě zastupovat Čs. spo­lečnost pro vědeckou kinematn grnfii, jejímž je předsedou. v mezinárodním varieté Rozma­­•rýn provedeno závěrečné slo­sování 55 výher v celkové hod­notě 55 0Ű0 Kčs. jména vyloso­vaných přinášíme na 3. straně. „„.u, vás proto — řekl úvodem přátelského setkání pre­sident republiky Ludvik Svoboda — že my všichni, kdo máme zvý­šenou odpovědnost za osudy naši země, dvojnásob cítíme v těchto dnech nezbytnost být v styku s dělníky, rolníky, těsném inteli­gencí. mládeží. To proto, abychom se s nimi radili, jak dále postu­povat na všech úsecích našeho ži­vota. Na vás. na mladé lid), jsem obzvlášť myslet v ujilynuiých VINOBRANÍ v JZD »Svornost« v Tě mtcích na Hodo­nínsku nebylo le­tos tak bohaté lako jiná léta. Vi­nice poškodilo vichřice i krupobi­tí, ale i tak odve zou družstevníci dc vinařských závodí na devět vagóni hroznů ... dnech a zejména na naši, mladou Inteligenci. la Vy mladí nahrazujete často zce­přirozeně zkušenost elánem, projevy citn. Vím, dobře, kolik energie, nadšení a zdravé vůle se v mladých lidech uvolnilo v po­lednovém vývoji. ]á sám |sem vždy věřil naší mládeži. Věřil jsem ne­jen v její hluboký smysl pro prá­vo a v její nadšení, ale i 7 její mravní sílu a moudrost. Věřil jsem také v opravdovost jejího jiokroko­­vého phstoje, v pevnost a poctivost jejího odhďdlánl dát všechny síty pro další rozvoj socialistické spo­lečnosti, jejích demokratických a humanistických rysů. Ve své důvě­ře jsem se nezklamal. Dnes je však třeba jit dále, neztratit nic z toho pozitivního, co lednový vý­voj přinesl. Navázat na tyto vý­sledky a rozvíjet je dáie dusted­­ně socialistickou cestou.« Ludvík Svoboda připomněl dále, žs je třeba dělat otevře­nou politiku před celým náro­dem a opírat se o ty hodnoty, které nám všem dávají sílu a pevnou víru v zítřek a požádal mladé lidi, aby nedopustili ani naivitu, ani zlou vůli, jež by mohla ohrozit zájmy dalšfhc socialistického vývoje vlasti Zmínil se také o deformácie! dřívějška, kdy společnost vy sokoškolskou inteligenci pod ceftovala. Toto vše je nejen ' našem poznání, ale i v našiel závěrech za námi. Můžete s; spolehnout, že naše strana vláda budou usilovat o to, ab; se nadále vytvářely přízniví podmínky pro plné uplatnění i vysoké společenské oceněn práce vzdělaných odborníků Také vy mějte stále na mysli že v současném světě obstojíme jen tehdy, bude-li naše věda, řízení všech sfér naší společ­nosti, naše kultura, na vysoké úrovni. Právě proto potřebuje­me více než kdy jindy nadané a průbojné mladé lidi. Před­seda Svazu vysokoškolského studentstva pro Čechy a Mo­ravu Petr Rybář poděkoval.pre­­sidentu republiky jménem' vy­sokoškolské mládeže za stát­nickou moudrost v minulých dnech, ujistil hlavu státu pod­porou mladých studentů a po­zval ho na některý z mítinků vysokoškoláků. Potom mladí lidé využili přítomností čelných představitelů státu a besedo­vali s nimi o nejaktuálnějších otázkách dneška. Vysoké školy zahajují VČEREJŠÍ HOSTĚ LUDVÍKA SVOBODY; PADESÁT VYSOKOŠKOLÁKU • MLÁDEŽ NEZKLAMALA • SPOLEČNOST OCENÍ PRÁCI ODBORNÍKU • MLÁDÍ DĚKUJE ZA STÁTNICKOU MOUDROST PRAHA (čtk) — President republiky Ludvik Svoboda přijal včera na Pražském hradě za pří­tomnosti inž. Oldřicha Černíka, Alexandra Dubčeka, prof. Vladimíra Kadlece a dalších před­stavitelů státu padesátičiennou delegaci vysokoškoláků z celé republiky. Nápad pro stát TOGO PRAHA (tk) — Dílo Keramo­­projektu v Trenčíně — návrh stavebního institutu v centru Ca­­cavelli, několik kilometrů od hlavního města státu Togo, tná být podle pracovníků Polytech: ny v Praze dokončeno do roku 1971. Tento komplex budov bu­de sloužil k výzkumu stavebních surovin tolik potřebnému pro vý­stavbu bytů, průmyslových a ji­ných objektů ve státě Togo. Prá­ce na projekční dokumentaci ce­lého objektu, který se bude roz­kládat na ploše asi pěti hektarů, končí. Kromě administrativních budov, laboratoří a zkušebního ústavu zde vyroste také učiliště pro místní občany, sociální a kulturní zařízení, byty pro čs.f specialisty a další objekty. m poskéiícIwHi V budapešťském hotelu Gellért začalo včera zasedání přípravné komise mezinárodní porady komu­nistických a dělnických- stran. Podle oznámení Maďarské tiskové kanceláře je přítomno 5«) zástupců bratrských stran. Je pravděpjdob­­né, že v nejbliží době přijedou do maďarského hlavního města ještě další delegace, (čt) O F pondělí dlouho před devátou hodinou po­stávaly zástupy zvé­­davtjch a netrpělivých len před nově adaptovanou prodejnou oděvů na Masaryko­vě třídě — Domem moderní Brněnky. První návštěvnici — paní ňnelku Skřivánkovou z Komořan osobně obsloužil ve­doucí prodejny Zdeněk Klimeš a pomohl jí vybrat nákup v hod­notě 1100 Kčs — laminový \ plášt a dva svetry, které ob­­j drtela paní Skřivánková jako dárek Oděvů Brno. V této nové I prodejně se pokusili pracovnici I obchodu vytvořit prostředí, jež by poskytovalo věčně spěcha­jícím ženám klid a radu od­borníka pří výběru konfekce pletených výrobků, bižuterie a později také kožené galante­rie. Součást tohoto komplexu i nákupního střediska bude tvo­­j řit sousední prodejna dámských I klobouků a módních doplňků I — Parisia. Smlouvy, které má I prodejna uzavřeny se svými do- I davateli, slibují hodně. At už I je to konfekce OP Prostějov, I a dalSÍ. Lákavý je také do- I voz zboží téměř z celé Evropy S — Rakouska, Holandska, Itálie, I Španělska, Švýcarska, NSR, I Anglie a odjinud. Tržba Brněn­­% ky za první den činí 365.511 í korun. Foto: Anna Sedláková 100 dnů sladké kampaně? HODONÍN (im) — Na skládkách hodonínského cukro­varu se už kupí první stovky centů cukrovky z letošní sklizně. Jak se však ukazuje, nepiibývá jí tolik, aby 1. října mohla být zahájena kampaň. Nepříznivé počasí zpožďuje podzimní práce, mj. i sklizeň cukrové řepy. Přitom úroda na Hodonínsku 'se očekává velmi dobrá, takže pracovníci hodonínského cukrovaru uskutečňují řadu opatření k zajištění plynulé dopravy. Zabezpeču­jí např. výpomoc prostřednictvím krajského dopravního střediska a rovněž čs. armády. Aby v Hodoníně urychli­li dopravu a přejímku řepy, přikročí letos poprvé k pře­jímání cukrovky na dvou místech — v závodě, a rovněž ve vyhražených prostorách na Pánově. Během. 100t dnů dlouhé kampaně, se kterou pracovníci cukrovaru letos počítají, zpracují více než' 14 000 vagónů cukrovky, při­čemž dalších pět tisíc vagónů řepy přesunou ke zpraco­vání do hanáckých cukrovarů. A Úspěch čs. pavilónu v Plovdivu rhuviin avuua| uxn j —— i Cs. pavilón na Mezinárodním ve- ] letrhu v Plovdivu patřil mezi nej- i navštěvovanější. V soutěži o zla tou medaili jsme dosáhli mimo­řádného úspěchu: oba přihlášené i exponáty — lis na termoplasty ; (výrobek závodu TOS v Rakovní­ku) a zařízení na zpracování mlé­ka a smetany (výrobek Strojíren v Chotěboři) získaly zlatou me­daili. Obchodníci ze zahraničí se nej­více zajímali n čs. strojírenské výrobky, o obráběcí a textilní stroje, o nákladní automobily pro dálkovou přepravu, dále o výrob­ky z radiotechniky a měřicí pří­stroje. Největší obchodní dohody uzavřeli zástupci Strojexportu, Komu automobil? V Prazě vč<; byla slosována : loterie Ls. červeného kříže. Osm : i hlavních cen — automobily Škoda 1000 MB — vyhrávají fjia: ■ 1 13- 151, 1 321 020, '5 014 539, ■ 5 380 222, 5 780 401, 2 499 550, 5 722 302, 478 291. (čt) Strojimportu a Pragoinvedtu. Od­prodali čs. výrobky v hodnotě té­měř 890 000 rublů. Včera odpoledne přijel do Bul­harska čs. ministr zahraničního obchodu inž. Václav Valeš, který je dnes na závěr veletrhu očeká­ván v Plovdivu. Mladí nahrazují zkušenost že takzvaná životní zkušenost muset mladí lidé řešit sami, nollivce v soulad množství elánem, projevy citu — při- se měří množstvím kompro- jen s částečným přispěním vyprodukovanýcli hodnnt pomněl mimo jiné včera pre- misů. To samo o sobě zní hromadných sdělovacích pro- mírou jeho kritičnosti, to je s sident republiky soudruh Lud- dost tvrdě, ale poznat tuto středků, které v nedávném též znakem zkušeného člově­­vík Svoboda zástupcům vyso- pravdu, znamená již přijmout období úplné svobody tisku ka. Převažuje-li totiž nad knšknlské 'mládeže a my z za svou jednu základní zku- předkládaly k úvaze různá množstvím práce kvantum kri­­jeho slov cítíme, že vedle dů- stanoviska, z nichž bylu tičnosti, pak je to stejně very v občanskou zralost možno si vybrat ta pravdivá, škodlivé, jako když někdo sle­ších mladých lidí, kterou| ^ J [VJ Bude to další zkouška jejich pě dře, nezvedaje hlavu, za­nsvědčiii v nedávné krizi,morální vyspělnsti. A okruh tínico druhý plody jeho úsilí jsou na místě též ohavy, abyHBHH9| • podobných příkladů bychom rozhazuje... vysokoškoláci svým potencin-QBHNHBHHmaiÍMHVMÍÍlNM mohli dost libovolně rozšiřo- Svoboda člověka je dána nálním radikalismem nezkom- vat. možností položit si svobodně piikovali situaci v nadcháze- šenost lidstva. Existuje ovšem Avšak soudruh president otázku. Přijdou však v ději­­jícím údobí zkoušek českého mez, za níž nelze jít, a tou též mladé ujistil, že žijí v nách údobí, kdy některé otáz­­a slovenského národa. jě čest... zemi, jejíž lid věří v sílu ky se stanou na čas tabu. I Je to přirozené, studentstvo Dějiny nás o tom učí v řadě idejí socialismu^.. Chápejme přesto však je třeba i nadále je seismografem citlivě za- příkladů, jež nemá smysl vy- tyto ideje socialismu s lid- dělat s maximálním úsilím znamenávajícim každé otřesy počitávat, protože v nadchá- skou tváří, jak jsme si jej vědo na úrovni... ve společnosti, ba i ty pohy- zejících letech k ním přibu- zvykli výstižně nazývat, jako Máme totiž naději, ujištění by, které se projevují jen dou další. Budeme jejich spo- perspektivu. našich představitelů, že nadše­. skrytě. Chápeme proto nut- lutvůrci, zejména naše mladá Nebude zapotřebí slov, ale ní, uvolněné jarem, nebude nost připomenutí, že k hod- generace se na nich bude po- ěinů, bylo dále řečeno. Tn je zmraženo dogmatickými nor­­nncení určité společenské si- dílet, protože jí teď přísluší pravda zdánlivě tak samo- mami předchozí zimy. tuace nestaěí jen elán, ale vepsat do dějin další dvaceti- zřejmá, že se může zdát zby- Naději ostatně má člověk též schopnost předvídat. Není letí československé historie, tečné ji neustále připomínat, vždy, a je-li mladý, pak dvoj­­třelia mladým lidem zastírat, Mnohé problémy si budou Jenže uvést u každého jed- násob. . JINDŘICH UHER Italská technika v Prostějove PROSTĚJOV (sob) — Včera byla v Prostějově zahájena vý­stava šicích strojů firmy Neecht z italské Pavie. Je na ní vysta­veno 55 druhů strojů — z nichž mnohé jsou světovou špičkou — pro konfekční, kožedělný á pletařský průmysl. Výstava po­trvá do 4. října 1968. Má sezná­mit odborníky čs. spotřebního průmyslu se soudobým progra­mem Italské firmy a prostřed­nictvím nejmodernějších pří­kladů ze své produkce získat zakázky v ČSSR. ★ ★ NEŽ OBRÁTITE STRÁNKU »Aí zaplatí pokutu za nesprávné parkování, můžete st s nimi dělat co chcete . ■ .« Kreslil: Václav Novotný

Next