A Békés újság sakkrovata, 1920. július - 1921. április

1920-07-10

A gyulai »Erkel Ferenc sakk-kör« f. hó 4-én tartotta újjáalakuló gyűlését, melynek célja a világháború következtében pangó sakkélet intenzív fejlesztése, illetve a sakkozóknak ismét egy táborba való tömörítése. Az esti órákban megtartott gyűlésen a tagok igen szép számban voltak képviselve és Gyöngyössy Sándor talpra­esett beszámolója után indítványára a gyűlés egy­hangú lelkesedéssel Dobay Ferencet választotta meg a kör elnökévé. Az alakuló gyűlés részletei­ről helyszűke miatt nem számolhatunk be, erre a­­Békésc­ben később megjelenő sakkrovatban még visszatérünk. A részben sakkozók, részben sakk­­barátok részéről megválasztott tisztikar minden­esetre garanciát nyújt arra, hogy Gyulán egy oly intenzív sakkélet indul meg, mely nemesitű hatásában a legszebb reményekre jogosít. 1920. július 10. Sakk. Nagy átalakulások, döntő elhatározások nap­jaiban kezdte meg működését a halottaiból fel­támasztott »Erkel Ferenc Sakk-kör«. Kulturális életünknek e mozzanat kiemelkedő pontját képezi s ha kitűzött célunkat, mely a legtisztább, a leg­­önzetlenebb, Csak részben is megvalósíthatjuk, talán nem fog méltánylás nélkül maradni a kez­deményezés nehéz munkájában semmi fáradságot, semmi akadályt nem ismerő két tagtársunknak, Gyöngyössy Sándornak és Bakos Józsefnek a sakk két tehetséges emberének ambíciója. Ha nekik élvezet volt a szervezéssel járó nehézségekkel meg­birkózni, a város kultur­közönségének kétszeres kötelessége sakkéletünk minden megnyilvánulását olyan érdeklődéssel kísérni, mely célunk erkölcsi nívójának megfelel, mert a részvétlenség, a sovi­­nista nemtörődömség megnehezíti munkánkat, visszafejleszti kultúránkat. A »Békés« múlt számában röviden vázolt ajáalakuló gyűlés kimagaslóbb eseményeit az alábbiakban közöljük : Elnöklő Dobay Ferenc indítványára a köz egyhangú felkiáltással a következő tisztikart választotta meg. Alelnökök: Bartos József éa­ Antalóczy Nándor, igazgató : dr. Torkos Kálmán, ügyész: dr. Hoffmann Károly, pénztáros: Szi­­­­lágyi Gábor, titkár: Bakos József, háznagy : Gyöngyössy Sándor, jegyző: Wiszt Koprád. A választmány tagjai lettek : Bartos Gusztáv, Dobay Jenő, Fábián Gábor, Fodor Gyula, Goldmann Kálmán, Györgyi Karácson, dr. Kóln Mór, Maurer Lajos, Scherer Lajos és ifj. Szabó Emil. A számvizsgáló­ bizottság tagjai lettek: Békés Dezső, Mayer Zygmond, és Marik Sámuel. A tisztikar megválasztása után a gyűlés az új tagokat megerősítette tagságukban, többek hozzászólása után elfogadta a kör módosított alapszabályait s végül elnök indítványára jegyző­könyvben megörökítendő dicséretet szavazott meg Gyöngyössy Sándor és Bakos József tagtársaknak a kör újjászervezésében időt s fáradságot nem kímélő ügybuzgóságukért. Ezzel a mindvégig ün­nepi hangulatban tartott gyűlés a késő esti órák­ban véget ért s a tagok eltávoztak egy nagy elhatározással lelkükben, büszkén, ifjan , a kul­túrának felkent harcosai. •

Next