A Békés újság sakkrovata, 1921. április-december (1. évfolyam, 1-39. szám)

1921-04-09 / 1. szám

0­Tb-tel i ■ ■ ■ BEC­­EBBE jeb"b*e' A VbI u^um, i9£id «^a április no­v. 1-ső szám. S A K K M. m W M.%J. ( 20. számú feladvány. L lfcukomm Gyula, Budapest. A 14. számú feladvány megfejtése: llf7—c5. Helyesen fejtették meg: Holzer Miksa, Szilágyi Gábor, Seress Lajos, Bartoss Gusztáv, ifj. Huszka Ferenc, Maurer Lajos, Vidd Lajos, Nádor Béla, Erdész Miklós. (2. dics. a „Vasárnapi Újság“ versenyén 1920.) a bcdefgh a bc d e 1 ,g h Mat két lépésben. 1 • Wi" B B B I vH g­».A 20. számú játszma/ Játszották a „Magyar Sakkegyesület”-ben dr. Tartako­­wer vendégszereplése alkalmával 1921. évi február hó 8-án. Hollandi megnyitás Balla F. Világos: dr. Tartakower. Sötét: Krivoss B. Szigeti M. 1. d2—d4 f7—fő 19. Kd2—d37) Ba8-c8 2. Hbl—c3 Hg8—f6 20. Fd5—c4 b7—b51 3. Fel—g5 c7—c6 21. Fc3: bő8) Fb4: el 4. e2—eí fő: e4 22. Eb5: a4 Kd7—q7 5. f2—f3 Vd8—Ő61) 23. c2-c3 Kc7-bG 6. fo: e4 d7—dő 24. b3—b4 a5: b4 7. Fg6: f62— e7: f6 25. Ba4: b4 sakk Kb7—c7 8. e4: d6 Vb6: b2 26. Fc4—a6 Bc8—b8 9. Ke2—d2*) Ff8-b4 27. Bb4—c4 sakk Kc7—d6­ 10. Hgl—e2 Fc8—g4 28. Hc3—b5 sakk Kd6—d6 11. Vdl-bl Vb2-a3 29. Bc4—c7*) Bh8-d8 ■ 12. Vbl—b3 Va3: b3 30. Hb6-d4 Bb8-b6 13. a2: b3 Fg4: c2 31. Fa6-c4 sakk Kdő—d6 14. Ff 1: e2 c6: dő 32. Bc7: g7 Bd8—d7 15. Fe2-f3 Hb8—c6 33. Bg7—g8 Fel—f2 16. Bh1—e1 sakk4) Kc8-d7 34. Fc4—b5 Bd7—a7 17. Ff3: de5) Hc6: d4 35. Bg8—d8 sakk döntetlen10) 18. Bal—a4°) a7—a5 1) Rendesen 5......................Vd5-öt játszák. 2) Biztosabb volt 7. e6 He4 8. He4, de 9. Bbl jobb gyalogálással. *) 9. Ha 4-re Va3l következik (nem lenne jó Fb4 sakk 10. Kf2! Va3 11. c3 Fc3: 12. Hc3: Vc3: 13. Ve1 sakk Ve1: 14. Bel: sakk Kd7 16. Fc4 és így tovább) 10. c4 (b7—b5 fenyegetett) cd sötét előnyösen áll. *) Szükséges, mert 16. Fd5 o—o—on nyer. Vagy Kf8 17. Fd5: H­­d4 (Bd8 18. F­­c6 Bd4: 19. Ke3 Fc3: 20. Ba7: stb.) 18. Kd5. 6) 17. Kd3-ra He7 gyalogost nyer. 7) Jobb Be4. 7) 19. Fb7:-re következik Hb5! 20. Bb4 B ab 21. Hb5: Bab8 22. Fa6 Bb6 minőség nyeréssel. 8) 21. Kd4:-re következik Fc3: sakk 22. Kc3: ha minőséggel. 8) 29. Hc7-re remis lett volna. 10) Kc7-re ugyanis 36. Bd8 Kd6 37. Bd8 sakk stb. stb. Várjon világos nem kísérelhetne meg 36. c4 Fd4 36. Kd4-el valamit? Megjegyzések: dr. Tartakower S.-től. A Lasker-Capablanca mérkőzés. A világ minden országából ezren és ezren figyelnek­­manapság Havanna felé. Nem diplomáciai konfliktus, sem flotta­demonstráció vagy más leleplezett erőszakosság az, ami az emberiség figyelmét odairányítja, hanem két nagyelméjű ember szellemi mérkőzése. A mérkőzés pikantériájához tartozik, hogy nem is a világmesteri címért folyik, mert erről Lasker már eleve lemondott Capablanca javára, mint ő mondja azért, mert méltó utódjának tartja, véleményünk szerint inkább biztos “tudatában annak, hogy a küzdelemre vágyó ifjú nagymester­­úgy sem fog nyugodni, míg nem ülhet szemben vele a 64 mezős csatatéren. A havannaiak Morphy szülőhelyéhez ülő buzgalommal adták össze a jutalomdíjakat, amelyek a mi pénzünk szerint milliókat jelentenek. A sakkozók világa nehe­zen tudta megérteni, miért mondott le Lasker már előre a világbajnoki címről Capablanca javára. Itt is érvényesült Las­­­ker filozófiai lángelméje, melynek az életben is számos sikerét köszönheti. Ezzel az előkelő gesztussal hízelgett az amerikaiak nemzeti hiúságának, népszerűséget biztosított magának a fél­­vér jenkik körében, másrészt tompította az ilyen páros mér­kőzések közben gyakran kifejlődő elkeseredett hangulatot, mely­­Amerikában sportszerűtlen kitörésekre vezethetett volna. Ha most azt a kérdést vetjük fel, kié lesz a pálma a két kiváló játékos közötti páros küzdelemben, el kell ismernünk, hogy nehéz a felelet. Mindkét bajnok eddigi szereplése a győzelem­nek szakadatlan sorozata. Capablanca játékmodorát a játszma biztos felépítése és rendkívül nyugodt lebonyolítása jellemzi rendszerint a végjátékban. Játéka oly tökéletes, oly klasszikus, hogy hibái — ha vannak — nem játékában, hanem egyéni­ségében rejlenek. A páros mérkőzések értékét emeli az a körülmény, hogy a mérközök szellemi erején kívül kitartásá­nak pszichikus fölényének is elsőrangú szerepe van. És ha ezt az oldalát nézzük, Lasker határozott fölényét kell elismernünk.­­Emlékezzünk csak vissza az 1914. évi pétervári nagymester Versenyre, hol Capablanca teljes­­ Va­point előnnyel jutott a d­öntőbe és Lasker m mégis leküzdhetetlen energiával gázolta le­llenfeleit, köztük m­ostani ellenfelét is. Ha hozzátesszük még r rendkívüli játéktudását és tapasztalatát, nem mondhat­ Jost'C Cipablanca helyzetét irigylésre méltónak. Azonban egy nagy előnye van a cubai mesternek, amit Lasker nem pótol­hat semmiképen, és ez fiatalsága. 17 év korkülönbség, a sak­kozás fárasztó, szellemi munkájában sokat számít; lhet, hogy amint az ifjú Lasker győzött annak idején Steinitz ellen, úgy most is a fiatalabb mester győzhet. Ez azonban ismerve Las­ker elsőrangú testi és szellemi conditióját, nem bizonyos. Egy a bizonyos, hogy a sakkozó világnak rendkívüli szellemi szín­játékban van része, amely minden művelt ember érdeklődését megérdemli.­­ (Dr. Sebők Lóránd.) Sakk hírek. Capablanca nyert Lasker ellen. Ez a szenzációs hír járja be most a világsajtót , mint már közöltük az eddig lejátszott 4 játszma remis-vel végződött. A most érkezett hírek szerint az 5. játszmát Capablanca nyerte meg. Mindenesetre elképzelhető, hogy az egész viág sakkozói mily feszült érdeklő­déssel várják a további fejleményeket. Kielben rendezett négyes versenyen I. Bogolyubow, II-IH. Sämisch, Brinkmann, IV. Réti. A „Budapesti Sakkor“ „1921“-es bajnoksági versenyén az első díjat és a bajnoksági címet dr. Vajda nyerte. A „Magyar Sakegyesü­let“-ben több rendbeli verseny íratott ki: bajnoki verseny; egy meghívásos verseny 8 részt­vevővel, amelyen úgy a kör tagjai, mint idegenek is részt vehetnek; továbbá egy I. oszt. és egy II. oszt. verseny. A „Győri Sakkőr“ bajnoki versenyének eddigi ered­ménye: Chalupetzky 15 (1), Deutsch 12 (3), Svoboda 10/s (1), dr. Horváth 10 (8), Galaczy 9 (8), dr. Farkas 8 (1), Lövi* 8, Lukács 7 (3), Nagy és Weisz 7 (2), Exner 6Va (2), Las­­sányi 6V2 (3), Kiss és Pongrácz 6Va, Ackermann 4Va (2), Grünzweig 3 (2), Perényi 1 (1), Nagyné (1). Szerkesztői üzenet. Czakó Jolán úrhölgynek Budapest. Örömmel vettük b. levelét. Megfejtése helyes s a megfejtők sorában örömmel fogadjuk. Lapunk sakkrovata 1920-től van a kivánalmaknak megfelelően szerkesztve. Megszerezhető előfizetés által. A sakk­­rovat előfizetési dija egy évre 60 korona, mely összeg 1 „Békés“ kiadóhivatalához küldendő be. Kérjük pontos címét közölni. Különlenyomat a Dobay János könyvnyomdájában megjelenő „Békés“ 1921. évi április hó 9-iki számából.

Next