A Békés újság sakkrovata, 1922. január-szeptember (2. évfolyam, 1-34. szám)

1922-01-07 / 1. szám

M II. évfolyam. feJUUL Gyula, 1921. évi január hó 7­­1. szám. ij­jj Minden e rovatot érintő küldemény stb. Muhr Gyula Budapest, I. kar., Verpeléd­-út vé. cím alá küldendő. SAKK Előfizetési díj: Egy évre ... 120 K Félévre ... 60 K Előfizetési dijak: Dobay János, Gyula címre kül­dendők be. 98. száma feladvány. Siher L. Budapest Western D. Mercury (1920) javítás. ' 99. számú feladvány. Jakab k Budapest. Eredeti. 7 ndSf „. Éif Ül ei» “ A Ä & « m m m s i i é i W: Ül H te $ | | i ^ i | | Sf £ iM £ .1|| » 'íl j|f fü ^ Up ^ .. S wm ^ Jt Ä Mat három lépésben. . . r rszt Mat két lépésben. .V.1 j ■ m i Megfejtések és kritikák 82. (Breger Gy. f) 1. Fd4—h8 2 pont. A Bristol­­mozgás szellemes alkalmazása teljes lépés kényszeres­­állásban „más“ matt előidézésére. (Dr. K. K.) 83. (Breger Gy. f) 1. Hf8—h7 6 pont. 1. . .. Hg-1. 2. VXg*. 1. . .. Hh5. 2. VXh4. 1. ... HXh7. 2. gXh7. 1. .. . H 1. sz. 2. HXg6- A sötét H védekezése négy válto­zatot hoz létre. Ügyesen megkonstruált feladvány, tetszetős tartalommal. 84. (Harcz K.) 1. K14—dó. 6 pont. 1. ... Kg8. 2. Ke6. 1. . . . Kh7. 2. Kf5. Miniatűr, A figurák számához mér­­ten igen tartalmas, bár ismert azonos matképeket tartalmazó feladvány. (T P.) ... , 85. (Véss T.) 1. Hc2—d£. 2 pont. E miniatűr mene­külési mezőt elfogó, tisztáldozó első lépésével és ismert mat­­képeivel egy hármas feladvány magjának látszik. Oktató elő­adás illusztráló eszközéül alkalmas. (Dr. K N.)­­ 86. (Kovács F.) 1. Edő—nő. 2 pont. Kedves kis apró­ság sikerült kezdőlépéssel és változatos matállásokkal. Lépés­­kényszeres feladvány. (T. P.) 87. (Telkes J.) 1. Vc3—b3. 2 pont. Teljes lépéskényszer két eredeti „több“ mattal. Első lépése finom. Az állás kissé nehézkes, legnagyobb szerkezeti hibája, hogy a „látszólagos játékban“ (kezdőlépés előtt) a „cS“ H kétszer nem szerepel és a sötét rb4“ H lépései után duál van, ami az egyik több mai értékét rontja. Mindezek ellenére élvezetes feladvány. (N. Gy.) A megfejtési verseny állása. --62 83 84 85 88 87 összeg Shór L. .(57)2 6 6 2 2 2 77 Jakab Á (57)2 6 6 6 2 2 77 . Takács P. (56)2 6 6 2 2 2 76 Kovács FI. (55)2 6 6 2 2 2 75 Dr. Kovács X. (55)2 6 6 2 2 2 75 Simay-MoluárA. (53)2 6 6 2.2 2 73 Kulcsár K. (49)2 6 6 2 2 2 69 Kalkó Imre (47)2 6 6 2 2 2 67 Neukomm Gy. (39)2 6 6 2 2 2 59 . Nagy D. (39)2 6 6 2 2 2 59 Torma S. (—)2 6 6 2 2 2 20 Seres Lajos (—)2 6 6 2 2 2 38 Szerkesztő puszítja T. 8. (Debrecen). Örömmel üdvözöljük megfejtőink so­ában. A megfejtés és beküldés határideje 8 hét. A 6., 7., 8. s 9. számok elfogytak. A „Magyar Sakkvilág“ már elkül­­ésre vár, de még egy és más okok miatt késik az elkü­l­­ése. Tartalma elsőrangú és régóta tapasztalt­­hiányokat iyekszik kipótolni. Bőven írunk és foglalkozunk vele elküldés tán. Mi is mindenben igyekszünk a legnívósabb rovat lenni hivatalos lap mellett. — S. L. (figula): Üdvözöljük meg­­ajtóink között, kérjük a terminus pontos betartását. Barátainkhoz! Sakkrovatunk második évfolyamába lépvén, szeretettel köszöntünk minden sakkozót s a legmelegebb baráti érzelmek­kel öleljük magunkhoz azokat, akik fárasztó, nehéz — de an­nál kitartóbb — munkánkban mellénk áltak s elcsüggedni nem engedtek. A „Sakk“ válságos, nehéz időkben indult el a maga kitűzött útjára , hiszen a haza romjain aléltan fekvő „Eszmébe” kellett új életet önteni, hogy kezdetét vehesse ismét az alkotó munka, hogy ismét magasan, fennen lobogjon a meggyötört Magyar Genius kialvó félben lévő fáklyája! Hivatkozhatunk-e eredményekre? Azt hisszük igen! Nézzetek széjjel! Ahol már azt hittétek, hogy a reménynek egy zöld ága sem fog kihaj­tani, ahol minden halált látszott lehelni, zöldelő oázisok fej­lődnek s r­ajta az élet ismét hangosan követeli jogát. Amott tegnap még romok voltak, ma már kibontakozik a sakk kul­túra büszke palotája Csak tovább igy, fáradhatatlanul s mire az ujjáalkotás, az uj honalapitás nagy munkája befejezést nyer­, mi magyar sakkozók is büszkeséggel szemlélhetjük a nagy mű­vet, mint amelynek — hisszük — erős pilléreihez, mi is jelentős anyagot hordottunk össze. Föl tehát kedves bará­taink a nagy, a nemes munkára s támogassatok bennünket továbbra is kitűzött célunk elérésében. A második évfolyam kezdetén új előfizetést nyitunk a „Sakk“ -ra. Természetesen számolni kell a munkabérek, az anyag, a szállítási költségek emelkedésével amely lehetetlenné teszi a „Sakk“ kiadójának azt, hogy a rovatot az eddigi ár­ban állíthassa elő. A „Sakk“ mint eddig, úgy ezután is hűsé­ges krónikása lesz az egész világ sakkeseményeinek s miután minden héten megjelenik, hírei mindig frissek, elevenek lesz­nek. A közölt feladványok, játszmák világhírű mesterek alko­tásai, amelyekben a ritka élvezetet szomjazó sakkozó lelke mindenkor kielégítést talál. Előfizetési ára a „Sakkénak egész évre 120 K. fél­évre 60 K, mely összeg a rovat kiadójához: Dobay János, Gyula cimre küldendő be. "­­ __ Sakkbaráti üdvözlettel: A „SAKK“ szerkesztősége. Sakk hírek. A „Magyar Sakkszövetség“ programmján szerepel az egyes sakk-körök látogatása is. Ez alkalmakkor simultan pro­dukciók, tanácskozási játszmák, felolvasások tartása van tervbe véve. Az első látogatás a „Budai Sakkozó Társaság''-nak szólt. A Sakkszövetséget Exner Kornél elnök, Abonyi István és Balla Zoltán alelnökök képviselték. Kedélyes­ vacsora után Abonyi mester sikerült simultánt tartott a Társaság erősebb játékosai ellen. Debrecen,­­ háziverseny, mely november 14-én kezdő­dött, december 11-én nyert befejezést. 12-én volt a verseny­díjak kiosztása. Az 1. A) csoport eredménye I. Balla 7 3. II. Kulcsár 2 III. Dalmi B. 4. IV. Szabados 0. Az I. B) cso­port dr­. Nagy Géza és Kozma Pál közös győzelmével 6 egy­séggel végződött. III. Torma Sámuel 4 és­ IV. dr. Hausner Ignác 3*/a. V­I VI. dr. Bay András és Szűcs Károly 3—3. VII. dr. Kocsis Sándor é/s VIH. Skarba Mihály */*. Dr. Bay és Skarba játszmáikat nagy elfoglatságuk miatt nem fejezhették be. A másodosztályú játékosok két csoportban (A és B) küz­döttek, melyeknek első két helyezettje azután egy kisebb ver­­seny keretében mérkőzött egymással. Az A) csoport eredménye I. Kacsó Ferenc 7^2 II. Lénárd László 7. III. Hajdú István 64/2. IV. Kallós Gábor 6. V. Kupfer Béla 5*/2. VI—VII. Ko­csis György és Varjas Sándor 4VI- VIH—IX. Bay Géza és Robovszky Rezső 4. X. Sebők László 31/­ XI. Schwarz Ernő 2 A II. B) csoportban I. Weinstock Ferenc 9. V. Kulcsár Dezső 8. IIP—IV. Kovácsay Gábor és Nyakas János 7. V. Karikó Gyula 6Vs VI.—VII—Vffl. Baranyi Illés, Mayer Mik­lós és Schwarz Sándor (betegsége miatt 2 játszmát nem fejez­hetett be) 6. IX. Steinberger László 5. X. Polgár János 3Vr XI Várkonyi Zoltán 2. XH. Reményi­ Gyula 0. A győztes csoport eredménye 1. Bacsó Ferenc 21/2. Ii. Kulcsár Dezső 2. mi. Lénárd László 11/2. IV. Weinstock Ferenc 0 A III. cso­port eredménye I. Várady Károly ll-1-V H Epstein Miklós 1 J —1-0. Hl. Gunnfeld Gyula 9Vs. IV. Machó Ferenc 9. V. Ke­rekes Gyula 8V2 VI Nagy Ferenc 8. VII—VIII. Molnár László és Szűics Imre 7*/2 IX—X. Adler Hermann és Licht­schein Ernő 7. XI. Széll Gergely 61/*. XII. Papp József 5V. XIII. Jákó Lajos 4. XIV. Schwarz Sándor 3. XV. Kalmár István 0 Örvendetes az, hogy a játékosok között sok a fiatal tehetséges játékos, különösen a második csoportban. K­lib­lenyomat a Dobay János könyvnyomdájában megjelenő ,Békés, 1922 évi január hó 7-i számából.

Next