Sárospataki Lapok, 1892 (11. évfolyam, 1-52. szám)

SÁROSPATAKI LAPOK. A PROT. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI ÉLET KÖRÉBŐL. A SÁROSPATAKI IRODALMI KÖR KÖELÖNYE. TIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM. RADÁCSI GYÖRGY, FELELŐS SZERKESZTŐ. BÚZA JÁNOS, FŐMUNKATÁRS. SÁROSPATAK, Nyomtatta Steinldll Béla, az ev. ref. főiskola betűivel 1892.

Next