Sárospataki Református Lapok, 1922 (17. évfolyam, 1-53. szám)

1922-01-01 / 1. szám

1­1. ' i* i • ' I. XVII. évfolyam. In 1. szám,­­ Sárospatak, 1922. január 1. A TISZÁNINNENI REF. »EGYHÁZKERÜLET ÉS A SÁROSPATAKI FŐISKOLA KÖZLÖNYE. » ‘ MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. Felelős szerkesztő és kiadó DR. RÁCZ LAJOS Főm­unkatársak: MARTON JÁNOS, ENYEDY ANDOR, FARKAS ISTVÁN HIRDETÉSEK DIJA: Egész oldal ... _. ... _. ... 000*— Kor. Fél . ........ ......... 300-- . ,1 Negyed . ... ... ............. 150-— , Nyolcad „ ........................ 75-— . TARTALOM. A szocializmus evangéliuma és az evangélium szocializmusa. — Csontos József­­. Bethlen Gábor. — Könyvis­mertetés. — Novák Sándor: A nő. — Vegyes közlemények. ELŐFIZETÉSI DÍJ: Egész évre ........ ...____ 150 — Kor. Félévre 750— . A szocializmus evangéliuma és az evangélium szocializmusa.­ ­— Dr. Ravasz László beszéde A MÁV.-gépgyárban december 18-án tartott előadásból. — Régen, a tisztviselő- és munkásosztály ellen­ségesen tekintett egymásra. Ezek az ellentétek mindinkább elhallgatnak. Régen vártam erre az alkalomra, mert a legbensőbb lelki közösséget ér­zem a munkássággal. Tudtam, hogy reára szomjas lelkek tömege vár. Pásztorbotom megremegett a kezem­ben, amikor erre fordultam, mert tudtam, hogy itt források fognak feltörni a lelkekből, amelyek hozni akarják a megértés tavaszát. Van-e evangéliuma a szocializmusnak ? Szó szerinti értelmében van. Hiszen az a világnak hozott biztatás, hogy meggyógyulhatunk általa, a szoci­alizmus egész frontszélességben támadt, mint szo­­ciális, társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális erő. Megtámadta a hadsereget is, pedig a hadsereg nem antiszociális intézmény, hiszen a tiszta szociális államok is tartanak fenn hadsereget és a kommunista államok szántak legtöbbet fentartására. A szocializmus ugyanígy nem is nemzetellenes, antinacionális valami, mert hiszen van a szocialistá­nak is édesanyja, anyanyelve, van nemzeti becsülete, fajtája, de miután a nemzet tulajdonképpen az ural­kodóvá vált társadalommal töltetett ki, ez a társadalom szükségképpen antinacionalistává vált. A szocializmus nem ellensége a családnak, hi­szen a szocialistának is kicsordul a könnye a gyer­meke sírjánál, hiszen felcsillan a szeme embertestvére láttán és amikor a világ roppant vétkek súlya alatt összedőlni készült, akkor talaj alatti erők, talajvizek mozdultak meg és évezredek munkáját negyedórák alatt akarták elvégezni. Ezek után sokan szeretnének a szocializmus csildjéről beszélni. Nem írom alá. Nagyon keserves leckét kapott a szocializmus, amelytől magához kell térnie és új utakon, nemzeti utakon még nagyszerű győzelmeket szerezhet magának. Hiába, a szocializmus csupán féligazságot tel­jesített. Nem szabadított fel az anyagi javak hatalma alól; itt jön az evangélium tündöklő gondolatával. A tőke nem az emberé, hanem az Istené, mert egye­dül az Isten erősebb mint a tőke, egyedül ő tud indulattalan úr lenni fölötte. Rábízza a tőkét az emberekre, sáfárkodjanak vele. Arra vigyázz tehát, hogy ezt a tőkét isten szándékai szerint használd fel. Több lelket, igaz­ságot, könyörületet akarsz venni rajta vagy pedig több beszennyező élvezetet? A munkástársadalom egyik nagy hibája, hogy a pénzét helytelenül használja fel, eltékozolja, haszontalanságokra, köny­­nyelműen, egészségpusztításra, így a nagyon ke­servesen­­ megkeresett pénzből létét is alig tudja fenntartani. De nemcsak a tőkés és a munkás áll egy­mással szemben, hanem minden egyes ember és minden testület is egymással szemben áll. És ezek­nek valamennyieknek gondolniuk k­el arra, hogy a világban járnak éhezők, munkaképtelenek, sze­gény árva gyermekek. Ezek mind a Nazárethi szermélyesei, védencei és százszorosán jaj azoknak, akik ezekben a nagykövetekben nem ismerik fel a Gondviselés küldöttét. A szocializmus átveszi, mert át kell neki vennie az evangélium igazságait. Ma szörnyű meg­­keményedettség uralkodik a világon. Éppen a tár­sadalom legértékesebb elemeit pusztítja. Kitépte a falu fehér házából a munkást, akinek homlokán semmivé sötétedett a csók, amelyet a haldokló édesanya lehelt rá. Olyan szívfacsaró árvaságban áll a modern munkás szemben az egész villággal, hogy nekem el kellett ide jönnöm. Örvendetes üzenetet kellett hoznom, hogy ezt az árva munkást, aki ott sötét arccal áll, valaki véghetetlenül sze­reti és keresi. Egy égi orcán könnyek patakzanak alá, amint ez az orca lenéz a földre. Ez a valaki a Názarethi. Ezelőtt kétezer esztendővel éppen így állott meg a szegény halászproletárok mellett. Az ő nagy szeretetmunkáját meg ne éreznénk és be ne teljesítenénk? Ez az evangélium szocializmusa. Bethlen Gábor. Épen most 300 éve jött létre a nikolsburgi béke, mely, ha többet nem jelent is hazánk tör­ténetében, de annyit mindenesetre, hogy Bethlen Gábor ezzel megmentette a magyar alkotmányt és a protestáns vallásszabadságot, szóval a ma­gyarok nem kerültek a csehek sorsára. Mai szá­

Next