Sárospataki Református Lapok, 1934 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1934-01-01 / 1. szám

Sárospatak, 1934 január 1.­1. szám, XXIX. évfolyam. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: DR. MARTON JÁNOS. FŐMUNKATÁRSAK: DR. ENYEDY ANDOR, DR. MÁTYÁS ERNŐ, DR. SZABÓ ZOLTÁN, DR. UJSZÁSZY KÁLMÁN és DR. ZSÍROS JÓZSEF. A Kálvin-szövetség részéről: DR. H. KISS GÉZA. SÁROSPATAKI REFORMÁTUS LAPOK A TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET, A SÁROSPATAKI FŐISKOLA ÉS A TISZÁNINNENI EGYHÁZKERÜLETI KÁLVIN-SZÖVETSÉG HETI KÖZLÖNYE TARTALOM: Farkas István, Zsóry György, Pósa Péter, Szentmártony Dániel, Téglássy Andor: Mit várnak... Janka Károly: Jöjj Nagy Király! — Bódy Dénes: Németek és magyarok. (Folyt, és vége.) — Dr. Ujszászy Kálmán: Lázár Károly: A gyermektanulmány vázlata. — Előfizetési felhívás. — Hírek. — Hivatalos rész. — Szerkesztői üzenetek. MIT VÁRNAK­ az új­évtől református egyházunk számára; mit várnak az új egyházi törvények életbe léptetésétől és mit tartanak ref. egyházunk legsürgősebb tennivalójának ? ... kérdeztük egyházkerületünk több illusztris vezető egyéniségétől. — Ezeket a feleleteket kaptuk: II. 1. Alaptermészetem a bizakodás. Három ke­­serves aratás után az Isten kegyelme ellátott ben­­nünket a mindennapi kenyérrel. Miután ennek két­­ségbeejtő gondjai az új évben az eddigiekhez ha­ít érték ke! !let!! 1־ y1.gt2!3nifták nagy többsé­­gében földmivelő hittestvéreimet, én úgy vélem, hogy az új esztendő nyugodalmasabb atmoszfé­­rában fog eltelni, mint aminőben az utolsó hár­­mat átnyomorogtuk. 2. Az új egyházi törvények életbeléptetésével sok minden bajunk nem lesz egészen elhárítva. Arra, hogy a bennük lefektetett újabb eszmék, gondolatok, gyakorlatiasság megteremjék a maguk édes gyümölcseit, hosszabb időre lesz szükség. Mindenesetre javított a régieken, melyeknek több félremagyarázható részét, világosabb, megérthetőbb formába öntötte. Végrehajtásuknak mikéntjétől függ, hogy áldásait már mindjárt éreztesse. Különösen az egyháztagokra vonatkozó fegyelmi részeknek szigorú végrehajtását meg kell előznie a közön­­ség legteljesebb felvilágosításának, kitanításának, hogy azok szükséges volta beleidegződjék az em­­berek lelkébe, gondolatvilágába, hitébe, meggyő­­ződésébe. 3. Legsürgősebb tennivalóknak tartom: a) az egyházi terhek lehető csökkentését; b) az egyházi funkcionáriusok teljes harmó­­niájának az egész vonalon való megteremtését. c) a missziós munkánk legintenzívebb gya­­korlását. d) az adófizetési készségre való legkiterjed­­tebb buzdítást. e) az egyházi tisztviselők fokozottabb köte­­lességteljesítését. f) az egyházközségek belső békéjének önzet­­len, becsületes, megfeszített munkálása mellett a I. Küldetésünk igaz értelmére ráeszmélt, jobb, hívőbb, áldozni és szolgálni szív szerint vágyódó, új gyülekezeti munkásokat várok az új évtől. Az új egyházi törvénykönyv alkalmazása ezt lehe­tővé teszi A megismétlődött pusztai bujdosás kereszt­­hordozásában s csalódásaiban boldogtalan, testé­­ben és lelkében megfáradt édesapák s anyák mellé, munkába álló, veszélytől nem félő, hitében öntu­­datosabb, szenvedései fűzében acélossá izzott, alá­­zatosabb és mégis gerincesebb, imádkozó, újra bibliás, az evangélium örömét élő mindkét rend­­beli ifjúsági munkásoktól várom az új esztendő­­ben egyházunk számára a legnagyobb áldásokat. Szükségét látom annak, hogy a Szabályren­­deletek minél gyorsabban elkészüljenek és az új törvénykönyv esetleges hiányosságai így pótoltas­­sanak. A törvénykönyvet is emberek alkották s az ezerváltozatú élet minden problémájára nem figyel­­hettek. Meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a kerület minden gyülekezetében annak idején, a Sza­­bályrendelet által meghatározott időben, új pres­­bitériumok választassanak. Az új presbiterek nem a vagyon, nem a hivatali méltóság, hanem a lelki arravalóság alapján álljanak be őrtálló helyeikre. Legszükségesebb tennivalóink egyike : a régi dij­­levelek helyett új dijlevelek készítése, a progresszív teherviselés alapján. A papiroson szereplő belmisz­­sziói munkák helyett­ aktív, munkás missziós mun­­kák elkezdendők. Legelső tennivalónk pedig az, hogy az ifjú­­ságot az evangéliumi keresztyénség új holnapjára bevezessük és megmentsük. Az elindulás nehéz lesz, de a Krisztussal mindenek lehetségesek lesz­­nek minekünk. Jó reménységgel várom az új tör­­vénykönyv nyomában az új és szebb életet! Farkas István püspök.

Next