Sárospataki Református Lapok, 1937 (32. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék

Melléklet. Sárospataki Református Lapok 1. oldal. Sárospataki Református Lapok 1937. TARTALOMMUTATÓ.­ ­ Vezércikkek és hasonló irányúak: A hitvalló képviselő. Győry Kálmán. 173—4. A kecskeméti hitvalló presbiter. Tóth János. 91—92. A Királyhegy tájékáról. Baráth Imre. 28. 32. A kisgazdapap. Tóth János. 199 — 200. A konferenciákról. Dr. Komjáthy Aladár. 229—30. Aktuális konferencia. Farkasfalvi Farkas Géza. 85—86. A pataki iskola kapcsolata a hazai ref. iskolákkal a XIX. században. Gulyás József. 195—96. A tiszáninneni egyházkerület tapolcai konferenciája. D. L. 153-55. A mai magyar ifjúság nemzeti öntudata. Farkas István. 65—68, 73—74. Andrássy Kálmán 1852—1937. Marton János dr. 97 -98. A negyedik budapesti zsinat utolsó ülésszaka. M. J. 289—91, 295—96. A nemzetnevelés sárospataki feladatai. Dr. Mátyás Ernő. 209—10. 215. Az egyetemes kon­vent ülése. Román Ernő. 111 — 113. Az értékbevallások reviziója. Egerházy Lajos. 31—32. Az exkommunikális kérdéshez. Kövér Pál. 167-168. „Csak az ő ruhájának peremét.“ Svingor Jenő. 219. Csontos József. Novák Sándor. 235 — 36. Égető kérdésünk. Zsóry György: Egyházkerületünk közgyűlése. Nádházy Bertalan. 273, 278—79. Egy levél a gyülekezetből. Bereznay Pál. 107—108. Elmélet vagy gyakorlat is ? Várady József. 131—32. „Elmélet vagy gyakorlat is“, válasz Várady József cikkére. Felméry Albert. 183—84. 187—88. Generális vizitáció a Pittypalatty-völgyben. y. r. 137—38, 147—155—56, 163—164, 168—70. Generális vizitáció Borsodtól—Sajóecsegig. y. r. 175-76, 184-85, 192-94, 196—94, 200— 201, 203—204. Generális vizitáció Kisgyőrtől-Emődig. y. r. 238— 239, 247 -49. Generális vizitáció Nyékládházán és Kistokajban. y. r. 256—68. Generális vizitáció Szirmán. y. r. 266— 67. Generális vizitáció Hejőcsabán. y. r. 273—74. Gondnoki székfoglaló, dr. gr. Bethlen Pál. 223— 25. 230-31. Glossák Farkas István püspöki jelentéséhez. Eger­­házi Lajos. 289. Gyülekezetek a statisztika tükrében. Komjáthy Ala­dár 27-28. Három karácsonyi látás. Harsányi László. 293. Imádság: Meczner Béla koporsójánál. Farkas Ist­ván. 125—26. Ingoványon. Bernáth István. 277—78—81. István király napjának megünneplése. dr. Ravasz László. 285 — 86. Kálvin és az institúció. Kövér Pál. 9. Közgyűlési megnyitó. Farkasfalvi Farkas Géza. 261-63. Közigazgatói jelentés az 1936—37. iskolai évről, dr. Mátyás Ernő. 145—46, 163. Lehet-e a gyülekezetből exkommunikálni. Komjáthy Aladár. 161—62. Lelkészek és tanítók konferenciája. Nagy Sándor Béla. 92-93. Lelkipásztori munka és kenyér. Benke József. 191-92. Levél. Lenkey Gyula. 179 — 180. Makláry Pap Miklós (1847—1937). dr. Marton Já­nos. 15-16—17. Megnyitó beszéd a sárospataki ref. lelkészi konfe­rencián. Farkas István püspök. 79 —82. Mintha Isten szólna. Farkas István püspök. 213-14. Mi újság Patakon? Keéky István. 251—53. Mozaikkövecskék. Kövér Pál. 103. Presbitereinkhez. Pósa Péter. 119—120. Püspöki jelentés. Farkas István. 263--66. 269--73. Püspökünk jubileumi üdvözlése. 220. BKIK. Konferencia és református nap Bodrogke­­reszturon. K. P. Szeptember. Sz. Z. 203. Újévi üzenet. Farkas István. 1—3. Ünnepnapok. N. 43. Útravaló: Szeretetfalva fiai számára. Farkas István püspök. Üzenet — haza. Farkas István 294—95. II. Közéletünk. Abauji közgyűlés. Csabay István. 258—59. A felsőborsodi őszi egyházmegyei gyűlés. T. J. 267-68. A kereszt, dr. Nemes Andor. 127—28. A lelkészi nyugdíjbizottsági gyűlés. —ig. 86 — 87. Alsóborsod közgyűlése, nb. 258—9. A magyar testvériség építői. Szabó Lajos. 286—7, 291-2. Aranykonfirmáció. Humbert Günter. 296. A szeretetszövetség. 4—5. A székesfehérvári ORLE konferencia. Tantó János. 204-5. 216. A tibaszobránci megújított ref. templom felavatása. dr. N. S. B. 189—90. Az abauji lelkészegyesület értekezlete. 201—02. Az alsózempléni egyházmegye lelkészértekezlete és közgyűlése. Nagy Sándor Béla. Az alsózempléni egyházmegye közgyűlése. Jelen­volt. 158. Az egyházkerületi néplap munkatársaihoz. Enyedy Andor dr. Az ORJÖ tiszteletbeli elnöke. Egerházy Lajos. 4. Az ORTE közgyűlése Sárospatakon. Hegyi József. 201-205-06. dr. gróf Bethlen Pál gondnoki beiktatója. M. J. 226—7. Beszédek a Makláry Pap Miklós sírjánál. 18—19. Beszéd a Comenius emlékmű leleplezésekor. dr. Gulyás József. 147 — 8. Énekkari ünnepélyek. Főző László. 128—129.

Next