Sárospataki Református Lapok, 1938 (33. évfolyam, 1-51. szám)

Tartalomjegyzék

Sárospataki Református Lapok 1938.­­ TARTALOMMUTATÓ. I. Vezércikkek és hasonló irányúak: A korszerű egyházi adó kérdéséhez. Sárkány Jó­zsef. 171. Aktuális kérdéseink. Balogh Jenő főgondnok. 79—80. A mi hitünk. Farkas István püspök. 85. A mi Istentől való küldetésünk. Dr. Zsíros József. 193­4. A mi módszerünk. Kántor Mihály. 142, 146—7. A párbér. Dr. Gesztelyi Nagy László. 28. A Pentateuchos mózesi szerzősége feletti vita le­zárása Zs. J. 210—1. A sárospataki konferencia gyakorlati jelentősége. Svingor Jenő. 59. A sárospataki ref. gimn. humáninternátusának fel­avatásakor. gr. Bethlen Pál. 178—9. A személyes hit szerepe mai egyházi életünkben. Dr. Enyedy Andor. 87—88, 93—94, 101 — 102. A tűznek nem szabad kialudni. Darányi Lajos. 262—3. Az aratás és az igehirdetés. Darányi Lajos. 141. Az elveszett kulcs. Svingor Jenő. 110—111. Az evangelizáció kérdéséhez. Svingor Jenő. 45—46. Az idegenszerűség varázsa egyházi életünkben. Dr. Komjáthy Aladár. 35—36. Az igazi református keresztyén testvériség. Kom­játhy Aladár. 157—8. Áldott az Úr, hogy végre hazahozott Titeket. Dr. Mariim János. 221—2. Barth Károly politikai theologiája. Dr. Nagy Barna. 234_5 239__41. Beszélő kövek. Dr. Enyedy Andor. 180—81. Célegyenest előre. Farkas István püspök segédlel­készeket kibocsátó beszéde. 177—8. Egyházfőhatósági látogatás Sárospatakon. 63—4. Egy Istennek tetsző ajándék. Martin Miklós. 150. Elemi iskolai hiányok pótlása. Farkas István 24. Emlékeztetőül. Komjáthy Aladár. 211—2. Fejes István szerepe az új református énekeskönyv megalkotása körül. Dr. Gulyás József. 75, 82. Gondolatok főiskolánk jövője felől. Dr. Gesztelyi Nagy László. 257—8. Hazajöttek, — mind-mind nemsokára. Farkas Ist­ván püspök. 199—200. Hozzászólás a párbérrendszer tervbe vett reform­jához. Kőrössy István. 19. Isten dicsősége hajlékának felszentelése. Zs. J. 185­6. Kalász-szedés. Főző László. 129—30. Kalász-szedésről. Főző László. 196—7. Két drága név. Zs. J. 149. Kínai írásjelek az evangélium szolgálatában. Eg­­ressy Lajos. 106. Komáromi János. Dr. Pethő Sándor. 11—12. Közigazgatói jelentés az 1937—30. isk. évről. Dr. Mátyás Ernő. 122, 128, 134—5. Legátus város. Komjáthy Aladár. 105—6. Lehet-e kétféle vallásoktatásban részesülni ? 235—6, 241—2. Lelkiébredés a magyar református egyházban. Gyül­­vészi István 7. Miben akar az ifjúnak segíteni a lelkipásztor ? Len­­key Gyula 41—2. Miben segíthetek lelkipásztoromnak ? Kövér Pál 71. Mi nem felejthetünk. Lenkey Gyula. 223 —4. Mire tanít bennünket Március 15-ike? Dr. Har­­sányi István. 52—53. Paplányok — káplánok — theologusok. Győry Kál­mán. 153—4. Pataki diákok ősi útja. Baráth Imre. 4—5. Püspöki jelentés. Farkas István. 237-9, 243-7 251-2. Ravasz László 3. kötete. Dr. Marton János 26. Régi vallási vitairatok. G. J. 196, 202. Lord Rothermere in Sárospatak. Rothermere lord Sárospatakon. M. J. 227—33. Sorok. Gondolatok. Farkas István. 99—100. Szelektáljanak-e a tanárok? Baráth Imre. 82—83. Teleky Pál gr. minisztersége. Dr. Marton J. 127—8. Tompa Mihály száz év előtti ismeretlen írása Sá­rospatakon. Zsoldos Benő. 201—2. Újból kérelem. Komjáthy Aladár. 264. Újévi üzenet. Farkas István püspök. 1—3. Uj iskolai év — új korszak. —id. 169. Üdvözlés. Farkas István püspök és F. Farkas Géza főgondnok. 215. 221. Ünnepélyes deklarációban ... 262. Vita a Pentateuchos mózesi szerzősége körül. 118. Zsinati javaslatok „a genfi egyházban 400 évvel ezelőtt.“ Nagy Sándor Béla. 161—2, 165, 174, 191, 195­6. II. Közéletünk. Abauji egyh. megyei közgyűlés, Csabay István 258. A bujdosó pataki diákok reliefje: Dr. Mátyás Ernő 55. A főiskolai igazgatótanács gyűlése. M. J. 182, 186—7, 190—1, 123—4, 129, 134. A gömör-tornai egyházmegye közgyűlése. O. S. 211. A gömöri ref. egyh. megye közgy. K. T. I. 263. Ahová pataki diákjaink vonultak be. 224. A Kálvin János Társaság tan. konferenciája. 265. A lelkészi, tanári és tanítói konferencia résztvevői­nek névsora. 106, 112. Alsózemplén egyházmegyei közgyűlése. Kósa Szabó P. 209-10. Alsózemplén öröme. Dr. gr. Bethlen Pál. 116—7. A miskolci deszkatemplom. Zs. J. 163. A IV. budapesti zsinat utolsó időszaka. M. J. 3—4, 8—9, 13—14, 29. Angol levelezés megszervezése. 264. A pataki angolok. Szabó László. 71—72. A tapolcai konferencia. Kövér Pál. 124—5. A tiszántúli egyh. ker. új püspöke Zs. J. 166—7.

Next