Sárospataki Református Lapok, 1939 (34. évfolyam, 1-53. szám)

Tartalomjegyzék

1. oldal. Sárospataki Református Lapok Melléklet. Sárospataki Református Lapok. 1939. TARTALOMMUTATÓ. I. Vezércikkek és hasonló irányúak. A budapesti Tompa emlékmű. 222. A gyülekezeti kirándulásokról. Dr. Komjáthy Ala­­dár 165—166. A húsvéti csoda. Dr. Enyedy Andor 83—84. A lelkipásztor teendői a reverzális körül az új zsi­­nati utasítás alapján. Darányi Lajos 4—5,9—10, 18—19, 32—33, 45, 71—72. A Lord Rothermere-tanulmányút. Szabó Gyula. 175, 178—179, 182—183, 186-187,190—191, 196. A mai magyarság útja. Farkas István püspök. (Püspöki jelentés.) 261-264, 269-273, 275—281. A mai magyar nevelés sorsdöntő kérdései. Dávid Zoltán. 257—258. Ankét Sárospatakon. 89. A protestáns napok. 219, 228—229. A sárospataki népfőiskoláról. Tury Sándor 38—39. A sárospataki tehetségkutatás. Dr. Harsányi István. 193—194. A tapolcai találkozó. Svingor Jenő. 110. A tehetségvizsgáról. G. 129. A Tompa-emlékmű kérdéséhez. Lenkey Gyula. 247. Az állásnélküli segédlelkipásztorok elhelyezkedésé­­ről. Komjáthy Aladár. 215—216. Az egyházi első törvénycikk 5. szakasza a) pont­­jának alkalmazása. Janka Károly. 185—186. Az egyházlátogatóság kérdéséhez. Benke József 72—73. Az első amerikai kálvinista konferencia. Dr. Vin­­cze Károly. 177—178 181 — 182. Az ősi hajlék küszöbénél.. . Farkas István püspök. 65-66. Az Úr napja Tapolcán. 133—134. Barth Károly a gyermekkeresztség ellen. Dr. Se­­bestyén Jenő. 97—99. Barth Károly politikai theológiája. Dr. Nagy Barna. ״ 5-6 Cegléd 1939: Darányi Lajos 189 — 160, 194—195. Egyházmegyei közgyűlést megnyitó beszéd. Dr. gr. Bethlen Pál. 157—158. 162. Egyházmegyék arányosítása a Tiszáninneni egy­­házkerület visszacsatolt részeivel kapcsolatosan. 84- 85. Egyházunk falumissziója. Dr. Ujszászy Kálmán. 103, 110—111, 115-116,122,129-130,134- 135, 141, 153—165. Első gimnazisták nevelésének alapkérdései. Dr. Harsányi István. 49 — 50, 56—57,62, 66—67. Eltűnt ifjúság kacagó porában. Móricz Zsigmond. 173-175. Emléket Patakon Komáromi Jánosnak! 115. Evangelizáció ! Dr. Nagy Barna. 57—58, 62—63. Falucserkészmunka. Csathó József. 251—252, 258— 259, 266—267. Folyik a népfőiskolai tanfolyam Sárospatakon. Dr. Marton János. 31—32. Főiskolánk új reliefje. Tárczy Árpád. 75• Főgondnoki megnyitó beszéd. Farkasfalvi Farkas Géza. 264—266. Gyülekezetépítés és gyülekezeti munka. Komjáthy Aladár. 79-80. Hivatalos vizitáció Gesztelytől Sajókesznyétenig. 139—140, 151 — 152, 161—162 Lélekformáló Alma Mater. 158-159. Lelkészözvegyeinkért. Farkas István püspök. 16. Lord Rothermere távirata a Főiskola Elöljáróságé­­hoz és Tanári Karához. 169—170. Megnyitó beszéd. Farkasfalvi Farkas Géza 55.. Megnyílt az 5-ik budapesti zsinat 62. Milyen legyen a lelkészképzés ? Farkasfalvi Farkas Géza. 250. Mindent vissza. Farkas István püspök. 17—18. Pályaválasztás. P Gy. 93—94. Patak zászlója. Dr. Szabó Zoltán. 243—244. Püspöki jelentés. Dr.Magda Sándor püspök.37—38, 232, 237. Sárospataki főiskolánk életéből 145—146. Sörös Béla. Varga Imre. 219—220. Theologus ifjúságunkért. Komjáthy Aladár.­­ 223—224. Újévi üzenet. Farkas István püspök. 1—3. Útravaló . — Szeretetfalva fiainak. Farkas István püspök. 43—45. Üzenet a tiszáninneni ref. egyházkerület újra egye­­sített minden gyülekezetéhez. Farkas István püs­­pök, Farkasfalvi Farkas Géza főgondnok. 231. Vakációzó diákok a gyülekezetben. Palumby Gyula. 166, 170. Zsinatunk szeptemberi ülésszaka. 201, 205—206. II. Közéletünk. A budapesti konferencia. 7. A hazatértekkel együtt tartottuk meg egyházkerü­­letünk közgyűlését. Nádházy Bertalan. 273—274. A hála írása. 47. A Kálvin János Társaság konferenciája. 26—27. A kassai lelkipásztori továbbképző tanfolyam. 111 — 112, 122-123. A lord Rothermere-tanulmányút előkészületei. 142. Alsózempléni tanítói értekezlet 244—245. A népfőiskolai tanfolyam. 11. A sárospataki főiskolai igazgató­tanács ülése. 153, 202, 206 211­ 212. A stóla- megváltás kérdéséhez. 252—253. A Sátoraljaújhelyi Református Leányegylet ünnepe. 224—225. A theologiai tanárok országos konferenciája. Dr. Nagy Barna. 68. A tűz nem fog kialudni. Darányi Lajos. 28—29.

Next