Sárospataki Református Lapok, 1941 (36. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék

1. oldal. Sárospataki Református Lapok Melléklet. Sárospataki Református Lapok. 1941. TARTALOMMUTATÓ. I. Vezércikkek és hasonló irányúak. Balogvölgyi: Lelkészcsere. 199. Baráth Imre : A tehetségkutatás első eredménye. 195. Benke Imre: A vizsolyi biblia történetéhez. 21,30. Benke József: Alamizsna vagy nyugdíj? 167. Árvaházainkért. 187. Egy kálvinista pap, ki szobrot érdemelne. 31. Bodnár Ferenc : Hozzászólás lelkészözvegyeink és árváink ellátásához. 133. Bodrogmenti: Egy újabb gyógyszer gyülekezetünk betegsége ellen. 172, 177. Dr. Csomár Zoltán: Tanyamisszió — nemzetneve­­lés. 145. Darányi Lajos : ״ A tűznek nem szabad kialudni.1­11. Az élet. 69. A fekete és az illatos kömény. 149. Dr. Enyedy Andor: A falu városi szemmel, a város falusi szemével nézve. 20. A hit szép harca. 181. Dr. Puky Endre: 141. Farkas István: Indítványa a tanyamisszió ügyében.61. Istenben van a mi nyugodalmunk. 37. Ft. falvi Farkas Géza: Farkas István püspök em­­■ékezete. 225. Őszi közgyűlésünkre. 207, 220. Felsőborsodi lelkészértekezlet. 133. Finkey Ferenc : A bocsánat törvénye. 2. Dr. sztelyi Nagy László : Az Alma Mater érdeké­­bven. 15. Széchenyi István Sárospatakon. 109. Dr. gulyás József: Magyar és református gondo­­latok az új iskolai év elé. 163. Miniszteri leírat a túlterhelés kérdésében fel­­vetett javaslatokra. 29. Ha­rangi László : Március 15.-i beszéd. 49. Hodoszy Béla: A magyar református egyház ének és zene fejlődésének útjai. 50. Milyen legyen az új énekeskönyv? 81. A zsoltárok az új énekeskönyvben. 89. Dr. Jánosi Ferenc: Renováció, regenerálódás, re­­formáció. 203, 208. Komjáthy Aladár: Anyaszentegyházunk és a család­­védelem. 25. Szomorú jelenségek egyházi életünkben. 77. Kövér Pál: Kereszteshadjárat. 175. Martin Miklós : Alsózemplén örömünnepe. 235. Dr. Marton János: A theologus hiány. 153. Egyházfőhatósági látogatás a sárospataki fő­­iskolában. 55. Farkas István püspök a sárospataki Népfő­­iskoláért. 19. Gróf Teleky Pál. 65. Dr. Mátyás Ernő: Az erdélyi szellem. 33, 40, 44. Nádházy Bertalan: Farkas István püspök. 214 Palumby Gyula : A falujáró és Patakszerető püspök. 219. Internátus— Externátus. 137. Dr. Ravasz László: Imádság Farkas István püspök ravatalánál. 213. Román Ernő: Lelkészözvegyeink és árváink ellá­­tása. 119. Mozaik-darabok. 95, 100, 111. Dr. Zsíros József: A mi Istentől való küldetésünk. 171, 175. Isten hatalmas keze alatt. 117, 123, 129. II. Közéletünk. Adakozás a hejőpapi árvaházra. 17­­23. A gömöri ref. esperes beiktatása rimaszécsi lelkész­ állásába. 156. A golopiak egyházszeretete. 78. Alsózemplén közgyűlése. 179. A református diakonissza egyházak felhívása. 135. A sárospataki ref. egyházközség népmozgalmi adatai 1940-ben. 13. A tehetségkutatás részletkérdéseivel foglalkozott a főiskola tanári kara 16. Árokházy: Psalterium. 227, 241. Az Orte közgyűlésének elnöki megnyitójából. 210. Asszonykonferencia. 211. Baksy Rezső: Mit tehet a református lelkész az amerikai magyarokért? 79, 87. Baráth Imre: Patak a tájszólások tükrében. 22. Behívás a sárospataki szóbeli tehetségvizsgára. 97. Benke Kálmán: Alsózemplén közgyűlése. 179. Bodorné Czeke Vilma : A gyermekgondozás. 70. Csabai István: Abaúji közgyűlés. 191. Cs. J : Az alsózempléni egyházmegye tanácsa. 59. Dávid Zoltán: Tehetségvizsgai tanulságok. 114. Enyedy Andor dr.: Mit ad a főiskola a népfőis­­kolásoknak és mit vár tőlük? 240. Tanárból barát. 46. Egyházkerületünk Orsó irodájának kérelme lelki­­pásztorainkhoz. 189. Esze Tamás : II. Rákóczi F. pataki diákjai. 164.168. Farkas István püspök végrendeletéből. 216. F. L.: Ifjúsági konferencia Perkupán. 101. Dr. Gesztelyi Nagy László és felesége alapítványa. 3. Dr.Gulyás József: A pataki főiskola kuruc diákjai.58. Egyházkerületünk középiskolái. 155, 161,165. Hálás szívek halk fohásza. 222. Dr. Harsányi István : Beszámoló a hetedik sáros­­pataki tehetségvizsgáról. 106. A diák és a szünidő. 86, 90, 92, 96, 99. Hegyi József: Újjáalakítják a hétszáz éves borsi kastélyt. 26. Herepei J.: Tréfás diák vers Szemes Jánosról. 147, 154.

Next