Sárospataki Református Lapok, 1942 (37. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék

1. oldal. Sárospataki Református Lapok Melléklet. Sárospataki Református Lapok 1942. TARTALOMMUTATÓ. I. Vezércikkek és hasonló irányúak. Benke József: Templomozás télen. 21. Benke József: A belmisszió új útjai. 63 Benke József: Árvaházainkért. 171. Benkő Barna: A rejtett zsinagóga. 139. Dr. gróf Bethlen Pál: Alsózemplén megemlékezése vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyet­­tes haláláról. 167. Vitéz Bonczos Miklós: Összefoglaló a Darányi Kálmán diákházról. 183. Brunner­ Biró : Jézus Krisztus. 215. Dávid Zoltán: A nyolcadik tehetségvizsga tanul­­ságai. 125. Egyetemes Konventünk a tehetségmentő mozga­­lom megszervezéséről 97. Dr. Enyedy Andor: Lelki fegyergyakorlat. 155. Dr. Enyedy Andor: Püspöki jelentés. 193. 199. 213. Dr. Enyedy Andor: Püspöki szolgálatom irány­­elvei. 37. 48. Farkasfalvi Farkas Géza : Közgyűlést megnyitó be­­széd. 207. 211. Dr. Gulyás József : Farkasfalvi Farkas Géza. 121. Hodossy Béla: Ritmus és psalterium. Árokházy Béla cikkéhez. 15. Illyés Bertalan: Beszámoló a tapolcai konferen­­ferenciáról. 93. 98. Dr. Jánosi Ferenc: Új lelkipásztor — ősi falu. 143. Komjáthy Aladár: Az egyházi alkalmazottak súlyos helyzetéről. 159. Dr. Magda Sándor: Az egyház hőse. 132. Dr. Marton János : Dr. Enyedy Andor püspök. 7. Dr. Marton János: Ősi egyszerűségű internátus. 117. Dr. Marton János: Pálóczi Czinke István. 129. Dr. Marton János : Nagybányai vitéz Horthy Ist­­ván. 147. Mitrovics Gyula: A pataki ״ Értesítők forgatása közben. 179. Óriási visszhang egyházkerületünkben a reverzá­­lisok ellen indított mozgalomra. 203. Pásztor István : Alázat és hála. 136. Dr. Ravasz László: Hősies koncentráció. (Szemel­­vények.) 192. Svingor Jenő : A mi belmissziónkról. 23. Svingor Jenő : ״ Az idő nem alkalmas.1­71. Svingor Jenő: Konferencia előtt. 152. Sz. D.: Mikor legyen a tapolcai kerületi konfe­­renci ? 111. Tárczy Árpád: Meginduló Munka. 163. 167. Tornallyay Zoltán : Pálóczi Czinke István és a be­­retkei árvaház. 175. Tóth Gusztáv: Utánpótlás. 8.­ Újszászy Kálmán : ״ Webster Úr­. 139. Virágh József: A belmisszió új eszközei. 75. 79. Dr. Zsíros József: Pünkösti pátens. 87. Dr. Zsíros József: Sub gratia Dei. 191. 106. 112. 121. 134. II. Közéletünk. Az alsóborsodi presbiteri konferencia Miskolcon. 102. Benke József: Elmélet és gyakorlat. 88. Benke Kálmán: A sárospataki lelkipásztori konfe­­rencia. 160. 164. Baráth Imre : A pataki református templom a­­diá­­koké . ..1 84. Bh.: Szirénfalva ünnepe. 197. B. K.: Alsózemplén közgyűlése. 175. Családi címerek képei az avasi ref templom ab­­lakán. 69. Dr. Csomár Zoltán: Presbiteri konferencia Ung­­váron. 85. Dr. Csomár Zoltán: Az ungi egyházmegye köz­­gyűlése. 180. Dr.Cs. Z .körzeti ifjúsági konferencia Palágyon.91. Dr. Csomár Zoltán : Az ungi ref. egyházmegye nő­­szövetségének megalakulása Csapon. 216. Dallos Sándor: Népi tehetségkutatóink nyomá­­ban. 16. Derencsény­ István: Református nap Bükkaranyo­­son és Ónodon. 156. Diákjótétemények a sárospataki főiskolában az 1941—42. isk. évre. 107. Egyházmegyei tanácsülés Alsózemplénben. 114. Dr. Enyedy Andor püspök Sárospatakon. 49. Dr. Enyedy Andor püspök egyházlátogató körútja Ung megyében. 192. Farkasfalvi Farkas Géza egyházkerületi főgondnok püspöküdvözlő beszéde. 36. Faragó György: Az alsózempléni ref. egyházmegye rendkívüli közgyűlése. 216. Dr. Finkey Ferenc: Emlékezés az 1790—91. évi XXVI. tc. megalk. 150. évford. 2. A felsőborsodi egyházmegye lelkészértekezlete. 127. Felsőzempléni presbiteri konferencia Sátoraljaúj­­helyben. 114. F. I.: Torna kögyűlése. 194. A gimnáziumi Önképzőkör újabb falunapja. 21. Dr. Gulyás József: Széchenyi a pataki főiskolá­­ban. 5. Dr. Gulyás József: A sárospataki bölcsészeti aka­­démia története 20. Dr. Gulyás József: Iskoláink életéből. 136. 140. G. J.: Pálóczi Czinke István irodalmi munkásága. 145. Gy. I.: Emléksorok néhai özv. tolcsvai Bonis Ber­­talannéról. 33. Dr. Harsányi István: Sárospatak a magyar neve­­ügy szolgálatában. 27. Dr. Harsányi István: Mikor lesz Sárospatakon az idén tehetségvizsga. 33. Dr. Harsányi István: A pataki iskola képe a XVII. sz. elején. 59. Dr. Harsányi István: Lorántffy Zs. és Comenius kora. 64, 68, 73.

Next