Sárospataki Református Lapok, 1943 (38. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék

Sárospataki Református Lapok 1043. TARTALOMMUTATÓ. I. Vezércikkek és hasonló irányúak. Dr. Bárczay János: Bizalom. 99. Benke József: Hejőpapi árvaház. 31. Dr. gróf Bethlen Pál : Gondterhes időben. 163. Dr. gróf Bethlen Pál: Kitartás. 117, 121. Dr. Csighy Sándor: Magyar Evangéliumi Munkás­­szövetség. 49. Dr. Egey Antal: Hodossy Béla. 130. Dr. Enyedy Andor: Az egyház támasztékai. 143. Dr. Enyedy Andor: Harc és munka. 68. Dr. Enyedy Andor: Kik vagyunk? 155. Dr. Enyedy Andor: Körlevél a lelkészi életrajzi adatok gyűjtése és beszolgáltatása ügyében. 113. Dr. Enyedy Andor : Külső és belső győzelem. 27. Dr. Enyedy Andor: Pásztorlevél a tiszáninneni re­­formátus egyházkerület gyülekezeteihez és tag­­jaih­oz. 7. Dr. Enyedy Andor: Pásztori levél. 205. Farkasfalvi Farkas Géza : Közgyűlési megnyitó. 197. Dr. Finkey Ferenc: Kövy Sándor székfoglalójának és a pataki jogakadémia alapításának százötve­­nedik évfordulója. 185. Dr. Finkey Ferenc: Nem lehetne-e csinosabbá termni a főiskola kertjét és udvarát? 153. Dr. Gesztelyi Nagy László : Az iskolakénben. 121. G . Kazinczy Gábor életrajza. 128. Dr. Harsányi István : Istentisztelet a tüzérfigyelő­­ben. 71. Dr. Harsányi István: Nevelői gondok. 156. Hodossy Béla : Zsoltárdallamaink s a Kálvin János Társaság. 135. Dr. Komjáthy Aladár: Keresztyén egység a gya­­korlatban. 91. Kövér Pál: A konferenciák időszerűsége. 83. Dr. Magda Sándor : A belső front. 75. Dr. Marton János: Kazinczy Gábor 1857—1943. 135. Novák Sándor: Búcsúbeszéd Kazinczy Gábor ra­­vatala fölött. 126. Palumby Gyula : Kényszervakációs munkaterv. 151. Palumby Gyula: Sárospatak a peremmagyarokért. 175. Svingor Jenő : Hívogató. 87. Dr. Szabó Zoltán : A folytatásból következzék. . . 159. Tárczy Árpád : A leghűségesebb szívű pataki diák. 127. Tárczy Árpád: A mostani induláskor. 189, 194. Varga János: A misszió akadályai és lehetősége a jelen viszonyai között. 167, 172. II. Közéletünk. Adományok a­ hejőpapi árvaházra. 39. Az alsóborsodi ref. egyházmegye lelkészértekezlete. 132. Benke József: Lelkészek és lelkésznők miskolci találkozója. 33. Csabai István : Az abau­ji egyházmegye közgyűlése. 183. Csáji Pál : Gyermekek iskolai vallásos nevelése. 50. Cserháti Zoltán : Lelkészértekezlet Felsőborsodban. 123. Dr. Csomár Zoltán : Kerületi lelkészi konferencia Sárospatakon. 148. Dr. Csomár Zoltán: Az ungi egyházmegye köz­­gyűlése. 177. Diákjótétemények a sárospataki ref. főiskola gim­­náziumában az 1943—44. isk. évre. 110. Egerházy Lajos: A jégkárbiztosítás nemzetgazda­­sági fontossága. 85. Az egyetemes konvent ülése. 92. Egyházfőhatósági látogatás a sárospataki főiskolá­­ban. 29. Énekügyi konferencia Budapesten. 39. Értesítés a szülőkhöz az iskolai díjakról. 195. Felhívás a Sörös Béla ״ emlékszoba“ tárgyában. 51. Dr. Finkey Ferenc: Tehetségkutatás. Kitűnőek is­­kolája. 2, 8. F. L. Augusztus 26—27, 141. F. Gy.: Az alsózempléni egyházmegye közgyü­­lése. 173. G. : Egyházkerületünk középiskoláinak életéből. 124, 137, 142, 144. Dr. Harsányi István : A sárospataki internátuskér­­dés iskolapolitikai vonatkozásai. 160. H. 1.: Vonások Erdélyi János arcképéhez. 109. Hodossy Béla : Vissza a zsoltárokhoz. 80, 84. Ifj. Hubay Kálmán: S. U. S. 119. I. B. Egyházkerü­­leti tanácsülés. 73. I. B.: Esperesi értekezlet. 38. I. B.: A lelkészek állami illetményeinek kiszámí­­tása.­­142. I. B. : Őszi egyházkerületi közgyűlés. 197, 201. 206. Illyés Bertalan : Tudnivalók a tapolcai konferen­­ciáról. 87. Illyés Bertalan: A tapolcai konferencia. 105. Kapuzárás a pataki főiskolában. Fáy István és Bon­­czos Miklós államtitkárok látogatása Sárospata­­kon. 97. Kántor Mihály : Célegyenest 1­3. Kántor Mihály : Tanítástervünk a gyakorlatban. 35. K. J. : Evangélizációs napok Abaújban. 164. K. J.: Vallásoktatói konferencia Sárospatakon. 183. K. J.: Kékedi találkozó. 136. Komjáthy Aladár: Mi lesz a közalapi és lelkészi nyugdíjintézeti járulékokkal ? 46. Kőműves Sándor: Járulékos, vagy tőkegyűjtéses? 76. Konventü­nk elnökségi tanácsa dr. Révész Imre püspökhöz. 89. Kovács Dezső: A zsoltárok ritmusa az énekügyi konferencia előadásaiban. 139.

Next