Sárospataki Református Lapok, 1946 (41. évfolyam, 1-3. szám)

1946-06-18

KÉ­ZIRAT GYANÁNT Sárospatak, 1946 június 18. SÁROSPATAKI ÉRTESÍTŐ A SÁROSPATAKI FŐISKOLA ÉS A TISZÁNINNENI REF. EGYHÁZKERÜLET KÖRÉBŐL A SZERKESZTÉSÉRT FELELŐS: DR. MARTON JÁNOS TARTALOM: Dr.Enyedy Andor: Püspöki jelentés. — Darányi Lajos: Igehirdetés, pásztorkodás. -- Az egyház­­kerületi tanács és bíróság ülése. — Hírek. — Hivatalos rész. Püspöki jelentés 1946. június 12. A trianoni seb állandóan átvérzik hozzánk. Múlt évi egyházkerületi közgyűlésünk óta Papp Géza ungtarnóczi, Rozgonyi Sándor örösi és Ke­­resztury László szomotori lelkipásztorok vették felénk az otthonukból való száműzetés, földön­­futás nehéz, keserves útját. Más menekültjeink mellett diákfiuk és lányok vannak itt, akiket odaát magyar voltuk miatt elzártak a tanulás lehetőségé­­től. Otthontalanságuk fájdalmát nyomoruk növeli, de Istenadta szárnyon haladnak a többtudás magas­­latai felé. S jönnek napról-napra a véreink sor­­sáról szóló szomorú hírek. Birtokelkobzás, he­­lyükre való telepítés, vádoltatás, fenyegetés, in­­ternálás, más zaklatás teszi álmatlanná az éjsza-׳ káikat, nyugtalanná a nappalaikat, kilátástalanná­ jövendő sorsukat. Mindenesetre egyelőre óriási ellentét van a háború kimenetelének hangoztatott jelszavai és tényleges történései között. Ahol pe­­dig a szavak és tények ellentmondanak egymás­­nak, ott az emberek inkább a tényeknek hisznek és nem a szavaknak. Az újjáépülés és újjáépítés nagy és szép jel­­szavai szintén belefuttak a fokozódó, sőt rohamossá vált romlásba. Egyházi életünkben sem beszélhetünk hely­­reállítási munkáról. A megsérült templomokra ki­­utalt államsegélyt nem is akarják az érdekeltek felvenni, mert pénzért általában sem munkát, sem anyagot nem lehet kapni. El kell pedig ismerni, hogy a kultuszminisztérium nagy jóakarattal küldi a helyreállításra megszavazott pénzbeli segélyeket. A vásárlóerejű pénz hiánya még jobban meg­­mutatja magát, gátló hatását egyházi életünk meg­­bénulásában. Nem bírunk fedezni vonatköltsége­­ket, levélportot, konferenciai kiadást, egyházláto­­gatással együttjáró szükségleteket. A berendezésüktől teljesen megfosztott mis­­kolczi középiskolák részére jelen helyzetben ért­­hetően még egy új padról sem tudunk gondos­­kodni. De mi lesz, ha lelkészeink, tanáraink, ta­­nítóink, híveink testéről leszakad az utolsó ruha és fehérnemű, tönkremegy a lábbeli ? Ijesztő még gondolni is reá, hogyha tovább is így csúszunk a lejtőn, hová fogunk jutni ? Isten kedvező kegyelme azonban a gondvi­­selésnek, a szendergésében is élő hitnek csodáit érezteti velünk, tárja fel előttünk. Amint volt gaz­­da, aki a pusztító tavaszi szárazságban háromszor vetett a ki nem kelt régi vetés fölé , úgy végzik a lelki és szellemi magvetést lelkészeink és taná­­rainnk, lelkes tanítóink. Nem mondom én, hogy mindenütt eszményien, a követelményeknek meg­­felelően mennek a dolgok. De mennek úgy, ahogy lehet ott, ahol a túlfeszített testi munkától fárad­­tak a hívek, fáradt maga a mindenféle munkára reákényszerített lelkész, vagy ahol éhes a diák és éhes a tanár. Valami törhetetlen életerőt, életaka­­ratot látni, a nemrégiben nálunk járt angol kép­­viselők megfigyelése szerint is a sápadt és kínzós barázdás arcok, a nagy testi leapadás, rosszul tápláltság és kopott ruha mögött. Sőt azt is észre lehet venni, hogy azelőtt soha nem tapasztalt együttérzés van kialakulóban a lelkek mélyén ar­­ról, ami nem jó és arról, ami jó. Érleli az idő, a józan ész, az ébredező lelkiismeret az egészséges kibontakozást a­ néppel, a népért, a nép szellemé­­ben való kormányzás és együttélés felé. Sajnos, amint sokan úgy vélekednek, hogy lehet ma betokozódni, mindentől és mindenkitől elzárkózni és lehet lesz egyszer felébredni a régi életformák visszatérésére, úgy a lelki munkások között is sokan hiszik, hogy lehet tovább is min­­dent úgy csinálni, vagy még inkább úgy semmit sem csinálni, mint ahogy eddig csinálták, vagy ahogy eddig semmit nem csináltak. Döbbenetes megmerevedések, tespedések meredeznek elénk itt-ott a lelkipásztori munkában és a gyülekezeti életben is. Pedig ne gondolja senki, hogy a há­­ború elvégezte helyettünk a lelkek újjáébredését. A háború talán nem rontotta el a hívőket, de nem tette hívőkké a hitetleneket, és a közönyösö­­ket. Sőt mind többen lesznek, már vannak is, akik nyíltan, öntudatosan hitetlenek és közömbö­­sek , mert erre a vallásellenes ideológiák biztatják, bátorítják őket. S ahogy dörömböl az egyház aj­­taján a felébredt lélek és kíván frissebb, üdítőbb, igazabb igehirdetést, gondosabb pásztorolást, élőbb közösséget, dörömböl a szekta és viszi a lelki hiányérzetben szenvedőket és úgy dörömböl az Istentagadás és anyagelvűség; de ez már azért, hogy az egyház ajtaját, sőt egész épületét sar­­kaiból kiforgassa, szétrombolja, az útból eltaka­­rítsa. Szörnyű felelősség nehezedik és még ször­­nyűbb ítélet vár mindenkire, aki ma Isten és egyház szolgájának nevezi magát, de nem áll oda minden erejével, megtért és újjászületett életével bűnösöket téríteni, tévelygőket útbaigazítani, ele­­setteket felemelni, raboknak szabadulást, szegé­­nyeknek evangéliumot hirdetni.

Next