Scînteia, octombrie 1971 (Anul 40, nr. 8924-8954)

1971-10-14 / nr. 8937

viaţa internaţională Dezbaterile din Adunarea Generală a 0. N. U. NEW YORK 13. — Corespondentul nostru. C. Alexandroaie. transmite : In continuarea dezbaterilor generale de la Organizaţia Naţiunilor Unite a luat cuvintul ministrul atacurilor externe al Bulgariei. Ivan Başev, care a declarat ca ţara sa nu va precupeţi nici un efort pentru a menţine şi întări încrederea şi în­ţelegerea reciprocă dintre .statele din Balcani — condiţje indispensabilă a transformării acestei regiuni intr-o ■zonă denuelearizată, a stabilităţii şi unei păci trainice. Referindu-se la problemele europene. vorbitorul a arătat, că a sosit momentul să se treacă, fără condiţii sau rezerve, la pregătirea practică a conferinţei general-europene, care va reprezen­ta un important pas înainte spre eliminarea divizării , Europei şi spre edificarea unui sistem de securitate colectivă. Reprezentantul Cubei. Ricard» Quesada. a condamnat războiul de a­­gresiune dus de Statele . Unite îm­potriva popoarelor vietnamez, cam­bodgian şi laoţian. El a sprijinit pro­punerile prezentate la Conferinţa de la Paris de Guvernul Revoluţionar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Vorbitorul a evidenţiat, în continuare, tendinţele spre emanci­pare naţională şi socială din Ame­rica Latină. Ţările latino-americane — a spus el — sínt hotărite să eli­mine influenţa străină şi să reali­zeze decolonizarea economică, prin tăierea firelor care leagă economiile lor dg trusturile şi monopolurile nord-a merieane. Reprezentantul Etiopiei, Yohannes 'l’seghe. a subliniat necesitatea în­făptuirii universalităţii O.N.U. şi res­tabilirii drepturilor legitime ale R.P. Chineze la Naţiunile Unite. Convin­gerea fermă a ţării mele, a arătat vorbitorul, este că problemele majore care confruntă astăzi omenirea nu pot fi rezolvate fără participarea ac­tivă a reprezentanţilor marelui po­por chinez. Sirimavo Bandaranaike. primul Congres internaţional de iranologie la Shiraz TEHERAN 13 (Agerpres). — In ca­drul manifestărilor prilejuite de ani­versarea a 2 500 de ani de la înteme­ierea statului persan, în localitatea Shiiaz s-a deschis, miercuri, un Con­gres internaţional de iranologie, cu tema „Continuitatea civilizaţiei şi culturii iraniene". Aproximativ 31)0 de personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale din 34 dm ţări participă la lucrările congresului', caste vor dura trei zile. Lucrările Congresului au fost des­chise de către ministrul Curţii im­periale, Assadollah Alam, care a dat citire mesajului de salut adresat participanţilor de către suveranul Iranului. Ambasadorul României in Turcia şi-a prezentat scrisorile de acreditare ANKARA 13 (Agerpres). — Am­basadorul extraordinar şi plenipoten­ţiar al Republicii Socialiste România in Republica Turcia, George Marin, şi-a prezentat scrisorile de acreditare preşedintelui Republicii Turcia, Cev­­det Sunay. La ceremonie a asistat Osman Alcay, ministrul afacerilor externe. După prezentarea scrisorilor de acreditare. între preşedintele Re­publicii Turcia şi ambasadorul român a avut loc o convorbire cordială. In. aceeaşi zi, ambasadorul român, însoţit de membrii ambasadei, a de­pus o coroană de flori la Mausoleul lui Kemal Ataturk. ministru şi ministrul de externe »I Ceylonului, a reafirmat propunerea ţării sale privind transformarea O- ceanului Indian într-o zonă a păcii, interzisă armelor şi instalaţiilor mi­litare, precum şi navelor de război. Reprezentantul Indoneziei, R. D,ja­­jariiningrat, a arătat că ţara sa con­sideră că „China este una şi indivi­zibilă şi că ea trebuie, în consecinţă, să-şi recapete drepturile legitime la Naţiunile Unite“. Referindu-se apoi la situaţia din Indochina, vorbitorul a declarat că pacea în această parte a lumii nu poate fi obţinută decit prin respectarea aspiraţiilor legitime ale popoarelor indochineze. întrevederi ale ministrului de externe al României Miercuri, ministrul afacerilor ex­terne al României, Corneliu Mănes­­cu, a avut la New York o întreve­dere cu secretarul de stat al S.U.A., WHiiaip Rogers. Cei doi miniştri au făcut un scnimb. de vederi asupra unor probleme importante aflate pe agenda sesiunii Adunării Generale şi care concentrează atenţia majorităţii covirşitoare a statelor asupra secu­rităţii europene şi pregătirilor pentru convocarea unei conferinţe privind securitatea, şi cooperarea europeana, precum şi asupra unor aspecte ale relaţiilor bilaterale. ★ In după-amiaza aceleiaşi zile. Cor­neliu Mânescu a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Albania, Nesti Nase. Cu acest prilej, miniştrii ro­mân şi albanez au discutat diverse probleme internaţionale aflate în a­­tenţia O.N.U. şi care îşi aşteaptă re­zolvări juste potrivit principiilor Car­tei şi normelor dreptului internaţio­nal, precum şi probleme ale relaţii­lor bilaterale în continuă dezvoltare dintre cele'două ţări socialiste. ★ Totodată, ministrul de externe al României a avut o întrevedere de lucru cu ministrul afacerilor externe al Israelului, Abba Eban. Au fost abordate probleme aflate pe agenda sesiunii, între care problema solu­ţionării conflictului din Orientul A- propiat pe baza rezoluţiei Consiliului de Securitate din noiembrie 1961, precum şi aspecte ale securităţii eu­ropene. CU PRILEJUL CELEI DE-A 26-A ANIVERSĂRI A PROCLAMĂRII INDEPENDENŢEI LAOSULUI • APEL ADRESAT DE PREŞEDINTELE C.C. AL PARTIDULUI NEO LAO HAKSAT POPORULUI ŞI FORŢELOR PATRIOTICE LAOŢ1ENE XIENG KUANG 13 (Agerpres). — Cu prilejul zilei de 12 octombrie, cea de-a 26-a aniversare a proclamării independenţei Laosului, prinţul Su­­fanuvong, preşedintele C.C.,. al Par­tidului Neo Lao Haksat, a lansat un apel către poporul şi forţele patrio­tice din ţară. Documentul arată ca în prezent în regiunile eliberate de către forţele patriotice, care repre­zintă două. treimi din teritoriul ţării, se înregistrează numeroase realizări în domeniile economic, cultural-edu­­cativ, sanitar etc., îmbunătăţindu-se nivelul de trai material şi spiritual al populaţiei. în cursul celor 26 de ani de la do­­bîndirea independenţei, forţele pa­triotice au scos din luptă peste 222 000 militari inamici, au doborit sau au distrus la sol peste 2 240 avi­oane, au capturat sau distrus însem­nate cantităţi de arme şi muniţii. Apelul exprimă recunoştinţa po­porului laoţian faţă de ajutorul şi sprijinul preţios acordat de ţările socialiste cauzei drepte a popoarelor din Indochina. In continuare, apelul adresează în­tregii populaţii chemarea la întărirea unităţii dintre diferitele naţionali­tăţi diii Laos, dintre Frontul patrio­tic şi forţele patriotice neutraliste, în lupta pentru aplicarea soluţiei F.P.L. privind reglementarea paşni­că a problemei laoţiene, la o şi mai strînsă coordonare a eforturilor po­porului laoţian cu cele ale popoare­lor vietnamez şi cambodgian, pentru a pune capăt războiului de agresiune purtat de imperialismul S.U.A. în Indochina. In încheierea apelului se exprimă încrederea fermă în victoria luptei drepte a poporului laoţian. Politica S.U.A. de „vietnamizare“ a războiului este sortită eşecului UN INTERVIU Al VICEPREŞEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIŞTRI AL R. D. VIETNAM HANOI 13 (Agerpres). — După cum informează agenţia V.N.A., Nguyen Duy Trinh, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru al afacerilor externe al R.D. Viet­nam, a acordat un interviu unui co­respondent al postului de televiziune japonez „Nihon Denpa“, in care a arătat, printre altele, că „politica a­­mericană de «vietnamizare» a răz­boiului din Vietnamul de sud“ ur­măreşte consolidarea administraţiei marionetă şi mărirea armatei aces­teia, prin ajutor american in arme, consilieri şi personal militar, precum şi cu sprijinul logistic şi aerian al S.U.A., în vederea înlocuirii trupelor americane cu armata marionetă sai­­goneză, pentru continuarea războiu­lui. Faptele din ultimii ani au dove­dit că politica de vietnamizare a răz­boiului a suferit eşecuri umilitoare, a continuat Nguyen Duy Trinh. Ad­ministraţia lyi Nguyen Van Thieu este sfîşiată de ascuţite contradicţii interne, trecînd printr-o gravă criză, iar armata marionetă saigoneză nu poate nici să înlocuiască trupele S.U.A., nici să se apere pe ea însăşi. Poporul vietnamez — a continuat el — este pe deplin conştient că, aşa cum arăta preşedintele Ho Şi Min, „nimic nu este mai preţios decit in­dependenţa şi libertatea“. Vietnamul este o ţară cu un teritoriu nu prea mare, eu o populaţie nU prea nume­roasă şi cu un potenţial militar şi economic mai mic faţă de cel al Sta­telor Unite. Dar poporul vietnamez este susţinut de forţa invincibilă a cauzei sale drepte şi de 'hotărîrea sa de a-şi alege singur destinul ; lupta sa va fi încununată de victorie. ★ NEW YORK 13 (Agerpres). — Miercuri s-a desfăşurat, in Statele Unite, Ziua naţională de protest îm­potriva agresiunii S.U.A. in Asia de sud-est. Din iniţiativa unui mare număr de organizaţii antirăzboinice, in oraşe, universităţi şi baze mili­tare au avut loc mitinguri şi demon­straţii, la care participanţii au cerut încetarea imediată a războiului şi retragerea tuturor trupelor ameri­cane din Indochina, Preşedintele Anwar Sadat si-a încheiat vizita în U.R.S.S. MOSCOVA 13 (Agerpres). — Miercuri, preşedintele Republicii A- rabe a Egiptului, Anwar Sadat, şi-a încheiat vizita oficială în U.R.S.S., efectuată la invitaţia C.C. al P.C.U.S., a Prezidiului Sovietului Suprem şi a guvernului sovietic. In legătură cu această vizită, infor­mează agenţia T.A.S.S., urmează să fie dat publicităţii un comunicat ţo­­mun. Convorbirile dintre reprezentanţii celor două state germane BERLIN 13. — Corespondentul nostru, Şt. Deju, transmite : Miercuri au fost reluate la Berlin tratativele dintre Michael Kohl, se­cretar de stat la Consiliul de Mi­niştri al R. D. Germane, şi Egon Bahr, secretar de stat la Cancelaria federală a R. F. a Germaniei. Păr­ţile au convenit să continue con­vorbirile şi în cursul zilei de joi. ★ In acelaşi timp, la Berlin s-a a­­nunţat că tratativele dintre Günter Kohrt, secretar de stat în Ministe­rul de Externe al R.D.G., şi Ulrich Müller, director senatorial din Ber­linul occidental, vor fi continuate la 20 octombrie în capitala R. D. Germane. BRIGHTON Deschiderea Conferinţei anuale a Partidului conservator din Marea Britanie LONDRA 13 — Corespondentul nostru, N. Plopeanu, transmite : Miercuri dimineaţa au început la Brighton lucrările celei de-a 89-a con­ferinţe anuale a Partidului conserva­tor din Marea Britanie. In prima zi a reuniunii au fost dezbătute pro­blemele aderării Angliei la Piaţa co­mună. Deşi majoritatea delegaţilor au vo­tat pentru aderarea la C.E.E. în con­diţiile negociate de guvern, dezbate­rile au evidenţiat prezenţa chiar in Pariidul conservator a unor membri care fie se opun categoric aderă­rii, fie manifestă rezerve serioase faţă de efectele nefavorabile ale unei asemenea acţiuni asupra economiei britanice. „Poporul britanic este in marea lui majoritate împotriva ade­rării“ — a spus deputatul Roger Moa­­te. Un alt deputat, Erek Walker Smith, a menţionat că „intrarea ín de presă transmit:agenţiile Grupul de ofiţeri români, condus de generalul de armată Ion Tutoveanu, comandantul Academiei Militare, care se află la odihnă în R. P. Chineză, s-a întîlnit cu Li Dă-şin, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P. C. Chinez, şeful Direcţiei generale politice a Armatei Populare Chineze de Eliberare, şi Pin Şao-hui, membru al C.C. al P. C. Chi­nez, locţiitor al şefului Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze, de Eliberare. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire cordială, priete­nească. Directorul general al UNESCO, René Maheu, l-a primit în audienţă pe ambasadorul Valentin Lipatti, delegat permanent al Româ­niei pe lingă UNESCO, cu ocazia ple­cării sale definitive din post Cu acest prilej, au fost discutate aspecte pri­vind cooperarea dintre ţara noastră şi UNESCO. Colaborarea greco-bul­­gurâ s~a soldat cu rezuitate pozi­tive in urma recentei vizite a minis­trului economiei, Gh. Pezopoulos, în Bulgaria — se arată într-un comuni­cat al Ministerului Economiei Naţio­nale ai Greciei. In cadrul convorbiri­lor pe care Pezopoulos le-a avut la Sofia cu ministrul comerţului exte­rior, Ivan Nedev, şi alte personalitări „au fost examinatei într-un spirit de înţelegere reciprocă, posibilităţile şi mijloacele de lărgire a colaborării in numeroase domenii“. Acordul în­cheiat cu acest prilej pentru crearea comisiei interguvernamentale mixte greco-bulgare — se arată în comu­nicat — este un pas pozitiv pe linia dezvoltării pe mai departe a relaţiilor economice, comerciale, turistice intre cele două ţări. PARIS Nouă zile fără metro Greva conductorilor de vielro, declanşată mărfi 5 octombrie la Paris, a intrat, ieri, in cea de-a noua zi. Amploarea şi durata, dir­­zenia cu care cei peste 2 000 gre­vişti işi manifestă hotărirea de a continua acţiunea lor revendicativă, consecinţe le pe plan economic şi social au stirnit reacţii favorabile greviştilor din partea unor largi pături ale opiniei publice, din partea unor personalităţi şi grupări poli­tice din Franţa. In declaraţii făcute presei, în interpelări adresate par­lamentului se aduc critici atitudinii adoptate de direcţia reţelei de transporturi pariziene, se cere gu­vernului să acţioiheze pentru rezol­varea în spirit echitabil a revendi­cărilor greviştilor. Unele ziare a­­mintesc faptul că într-o singură zi de grevă administraţia metroului pierde o sumă echivalentă cu suma necesară pentru satisfacerea cereri­­loi greviştilor pe un an de zile. Intre timp. activitatea economică si comerciala, viaţa publică şi cul­turală a Parisului cunosc dificul­tăţi din ce in ce mai mari. Zilnic patru Milioane de pasageri obiş­nuiţi ai metroului sínt obligaţi să găsească alte mijloace de transport. O sută de autocamioane militare care circulă acum in Paris nu reu­şesc să facă faţă afluxului de pa­sageri. în fiecare dimineaţă mase de pietoni invadează pieţele din faţa principalelor gări. Pentru prima oară in cursul ultimelor de­cenii s-a recurs la folosirea Senei ca mijloc de transport pentru pa­sageri. Numeroase vedete destina­te plimbărilor turistice sínt puse acum la dispoziţia pietonilor, dar capacitatea lor redusă nu poate rezolva nici pe departe nevoile de transport ale oraşului. Datorită a­­cestor motive, numărul automobile­lor ce se înghesuie pe străzile Pa­risului a depăşit cu 30% cota de sa­turaţie, ceea ce duce la blocarea totală a circulaţiei in punctele ne­vralgice ale capitalei franceze. In consecinţă, marile magazine din centrul oraşului au înregistrat o scădere de aproape 50°jo a vin zări­lor. Sini afectate de asemenea şco­lile şi cinematografele, precum şi o serie de servicii publice, ambulan­ţele salvării şi maşinile pompieri­lor sínt nevoite să folosească un timp de trei ori mai mare pentru deplasarea la locul accidentelor. Negocierile care au avut loc in­tre reprezentanţii greviştilor şi ai administraţiei metroului nu au dat, pină acum, nici un rezultat. Fermitatea şi hotărirea. conducto­rilor de metro reflectă existenţa unor adinei nemulţumiri. După cum declara un grevist ziarului „l’Au­­rore", acţiunea celor peste 2 000 conductori vizează satisfacerea unor nevoi materiale indispensabile. De­calajul dintre salariu Şi creşterea preţurilor constituie unul dintre motivele principale ale nemulţu­mirii greviştilor. Conform unor sta­tistici şi previziuni ale C.G.T., scumpirea vieţii în Franţa va atin­ge pină la sfirşitul acestui an o cotă de aproximativ 8 Ia sută. fapt care îngrijorează profund largi ca­tegorii de salariaţi, contribuind la accentuarea tensiunii sociale şi a luptelor revendicative. Paul DIACONESCU Paris, 13 Miercuri seara, Ministerul Cul­turii al R.S. Cehe a oferit, în sa­loanele hotelului „Internaţional“ din Praga, un cocteil in onoarea colectivului Teatrului de Operă si Balet din Bucureşti', care se a­­flă în turneu in R. S. Ceho­slovacă. Au participat Miloslav Bruzek, ministrul culturii, repre­zentanţi ai Ministerului Afaceri­lor Externe, ai instituţiilor artis­tice din capitala cehoslovacă, precum şi ambasadorul Româ­niei la Praga, Teodor Haş. (Coresp. C. Prisăcaru) ■k La Mistelbach, in imediata . vecinătate a Vienei, are loc o „Săptămină românească“, gru­­pind o serie de manifestări cul­­tural-artistice. Marţi, in pre­­. zenţa ambasadorului României la Vierea, Dumitru Aninoiu, a avut loc deschiderea oficială a expoziţiei „Imagini din Româ­nia“- In cuvintarea rostită la deschiderea expoziţiei, pri­marul oraşului, Franz Bayer, a subliniat „interesul locuitorilor din Mistelbach de a cunoaşte realizările poporului român prieten“. (Coresp. P. Stăncescu). ★ Marţi a avut loc la Paris o seară culturală românească or­ganizată de Asociaţia de priete­nie Franţa—România, in co­laborare cu ambasada ţării .noastre. Cu acest prilej, scriito­rul francez Georges Pillement şi-a împărtăşit impresiile din­­tr-o recentă călătorie in Româ­nia. A urmat un recital de mu­zică populară susţinut de naistul Gheorghe Zamfir şi or­chestra sa, care întreprinde un turneu de concerte in Franţa. Secretarul general al Par­tidului Progresist al Oame­nilor Muncii din Cipru (AKEL), Ezekias Papaioanou, a subli­niat, cu ocazia unei adunări a acti­vului de partid care a avut loc la Limasol, necesitatea continuării tra­tativelor intre comunităţile greacă şi turcă în scopul rezolvării problemei cipriote. „Pentru rezolvarea cu succes a acestei probleme, a spus el, este necesar să se creeze o atmosferă de înţelegere reciprocă şi pace“. Preşedintele Republicii MeXiC, Luis Echeverria> a inaugu­rat lucrările celei de-a 31-a sesiuni a Consiliului guvernatorilor Ligii socie­tăţilor naţionale de Cruce Roşie, la care participă reprezentanţi ai socie­tăţilor naţionale afiliate la acest or­ganism. Din România participă o de­legaţie a Consiliului naţional al so­cietăţilor de Cruce Roşie, condusă dp Ion Geoană, membru al Comitetului executiv al consiliului. In baza unui decret al preşedintelui Gaafar El Nu­liieiry, în £unctia de prim-vicepre­şedinte al Sudanului a fost numit Abubakr Awadallah, iar ca vicepre­şedinţi, Khaled Abbas şi Abel Aller — anunţă agenţia M.E.N. De aseme­nea. preşedintele Numeiry a promul­gat mai multe decrete privind insti­tuirea unui portofoliu pentru un mi­nistru de stat însărcinat cu afacerile prezidenţiale, a unui oficiu pentru problemele securităţii de stat, 'crea­rea unor consilii consultative. La Moscova3 avut loc şedinţa Consiliului Băncii Internaţionale de Colaborare Economică. Consiliul a aprobat planul de credite al băncii şi planul de activitate pe anul 1972. Şe­dinţa s-a desfăşurat într-o atmosferă de prietenie şi deplină înţelegere re­ciprocă. Ministrul de externe vest­german Walter Scheel, a sosit miercuri într-o vizită oficială la La­gos, prima etapă a turneului pe care ii întreprinde in cîteva state africane (Camerunul, Congo (Kinshasa), Coas­ta de Fildeş şi Mauritania). Reuniunea Comisiei mix­te sovieto-americane in pr°­blemele biologiei şi medicinei spa­ţiale, creată în urma acordului rea­lizat între Academia de Ştiinţe a U.R.S.S. şi Administraţia naţională pentru aeronautică şi cercetarea spa­ţiului cosmic (N.A.S A.) din Statele Unite, a avut loc la Moscova. Parti­cipanţii au făcut un schimb de infor­maţii şi au analizat în detaliu rezul­tatele medico-biologice ale zborurilor navelor cosmice pilotate „Soiuz“ şi „Apollo“, stabilind, de asemenea, re­comandări pentru colaborarea în do­meniul biologiei şi medicinei cosmice. „Naţionalizarea proprie­tăţilor deţinute de firma In­ternational Petroleum Co. a constituit doar începutul procesului de transformări revoluţionare în Peru" — a declarat preşedintele ţării, Juan Ve­lasco Alvarado, în cadrul unui miting ce a marcat împlinirea a trei ani de la adoptarea, acestei hotărîri. Guver­nul peruan, a subliniat preşedintele Alvarado, şi-a stabilit ca obiective primordiale lichidarea sărăciei, anal­fabetismului. stagnării economice şi consolidarea independenţei ţării. Rezultatele definitive ale alegerilor din Austria. Min s_ terul de Interne al Austriei a dat pu­blicităţii rezultatele definitive ale alegerilor parlamentare, după numă­rarea ultimelor 105 000 voturi trimise prin corespondenţă. Partidului socia­list i-au. revenit 93 mandate, Parti­dului populist — 80, iar liberalilor — 10. Potrivit acestor rezultate, Partidul socialist a obţinut 50.04 la sută din ' voturi, Partidul populist' — 43,11 la sută şi Partidul liberal — 5,45 la sută. Reprezentanţii industriei chimice sovietice şi fran­ceze consideră utilă încheierea unor contracte de colaborare pe termen lung — au declarat presei conducăto­rii delegaţiilor U.R.S.S. şi Franţei participante la cea de-a şasea sesiune a grupului mixt pentru industria chi­mică şi construcţiile de maşini pen- 1 tru chimie. La Havana au luat sfîrşit lu' crările consfătuirii Centralei sindicale a oamenilor muncii din Cuba. In re­zoluţiile adoptate de consfătuire se evidenţiază importanţa întăririi con­tinue a mişcării sindicale, a atragerii active a oamenilor muncii Ia rezolva­rea sarcinilor de dezvoltare a econo­miei naţionale a tării. La Panmunjon 3 3VUt loc-la 13 octombrie, cea de-a patra întîlnire din cadrul convorbirilor preliminare între societăţile de‘Cruce Roşie din R.P.D. Coreeană şi din Coreea de Sud — anunţă agenţia A.C.T.C. Con­ducătorul părţii nord-coreene a pro­pus, cu acest prilej, încheierea, pină la sfirşitul acestei luni, a convorbiri­lor preliminare şi începerea convorbi­rilor propriu-zise la data de 10 de­cembrie a c. S-a convenit ea a 5-a întîlnire din cadrul convorbirilor pre­liminare să aibă loc la 20 octombrie. Muncitorii de la şantie­rele navale „Upper Clyde" din Glasgow au ieşit învingători în confruntarea de peste zece săptămîni cu autorităţile britanice. Ministrul co­merţului şi industriei, John Davies, s-a angajat să iniţieze de urgenţă ne­gocieri cu proprietarii de nave în ve­derea obţinerii unor comenzi ferme pentru şantierele „Upper Clyde“. Haile Selassie, îmPăratul Etiopiei, şi-a încheiat vizita oficială în R. P. Chineză, anunţă agenţia Chi­na Nouă. Comunicatul geriano-libian Piaţa comună va fi plătită nu numai în bani, dar şi prin pierderea unei părţi a suveranităţii britanice“. Prin­cipalul negociator britanic cu Piaţa comună, Geoffrey Ripon, a recunos­cut el însuşi că aderarea implică pen­tru Anglia reaie dificultăţi, între care creşterea preţurilor şi a costului vieţii. „ZIUA ROMÂNIEI“ la Tîrgul internaţional de la Bagdad BAGDAD 13 (Agerpres). — In cadrul Tîrgului internaţional de la Bagdad, a fost organizată o „Zi a României“. Cu acest pri­lej. consilierul economic de pe lingă Ambasada României in , Irak, Constantin Roşea, şi di­rectorul pavilionului României. Nicolae Vrabie, au, oferit o re­cepţie, la care au participat di­rectorul general al Tîrgului, consilieri economici ai ţărilor participante, directori de pavi­lioane, numeroşi oameni de afa­ceri, ziarişti. Totodată, televiziunea irakia­nă a transmis imagini de la pa­vilionul românesc, postul de radio Bagdad a difuzat un in­terviu acordat de directorul pa­vilionului ţării noastre, iar zia­rele care apar în capitala Ira­kului au inserat în paginile lor articole despre comerţul exte­rior al Republicii Socialiste Ro­mânia. R. P. D. COREEANĂ Vizita delegaţiei guvernamentale române PHENIAN 13 (Agerpres). — Agen­ţia A.C.T.C. relatează că guvernul R.P.D. Coreene a organizat un ban­chet în onoarea delegaţiei guverna­mentale române conduse de loan Avram, ministrul industriei construc­ţiilor de maşini din Republica So­cialistă România, care efectuează o vizită în R.P.D. Coreeană. La banchet au participat Zăng Zun Tek, vicepreşedinte al Cabine­tului de Miniştri, Ke In Thia, mi­nistru al comerţului exterior, Kye Hyon Sun, ministru al primului Mi­nister al Industriei Construcţiilor de Maşini, miniştri adjuncţi şi alte per­soane oficiale. A fost prezent Aurel Mălnăşan, ambasadorul României la Phenian. % Kye Hyon Sun şi loan* Avram au toastat pentru prietenia şi solidari­tatea frăţească dintre popoarele ro­mân şi coreean, pentru dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale dintre cele două ţări, menţionează A.C.T.C. ÎNTREVEDERI AIE MINISTRULUI ROMÂN AL MINELOR, PETROLULUI SI GEOLOGIEI IN MALTA LA VALLETTA 13. — Trimisul special al Agerpres, N. Puicea, trans­mite : La invitaţia guvernului Maltei, în capitala malteză a sosit o dele­gaţie română, condusă de Bujor Al­­măşan, ministrul minelor, petrolului şi geologiei. Delegaţia, însoţită de Alexandru Dragomirescu, însărcinatul cu afa­ceri a.i. al României la Roma, a fost primită de către Sir Anthony Mamo, guvernatorul general al Maltei, iar ' apoi de primul ministru, Dom Min­­toff. Cu acest prilej, primul minis­tru maltez a relevat că rezultatele obţinute de România în dezvoltarea sa multilaterală, precum şi politica sa externă sint cunoscute şi apreciate în Malta. Delegaţia română a avut, de ase­menea, discuţii cu J. Micallef, mi­nistrul industriei, agriculturii şi co­merţului, Abert Hyzler, ministrul dez­voltării, şi J. Abela, ministrul finan­ţelor. Au fost trecute în revistă dome­niile în care poate fi dezvoltată coo­perarea economică şi tehnico-ştiinţi­­fică româno-malteză. In cadrul celor două întîlniri, s-a făcut un schimb de păreri privind posibilităţile de dezvoltare a relaţii­lor dintre Malta şi România, expri­­mîndu-se dorinţa intensificării legătu­rilor bilaterale în diferite domenii. Sărbătoarea naţională a Republicii Malgaşe comun ol­dat publicităţii în Urma întîlnirii de la Hassi Mes­­saoud între preşedintele Algeriei, Houari Boumediene. şi preşedintele Consiliului Comandamentului Revo­luţiei din Libia, Moamer El Gedafi, informează că, in cursul întrevederii, care s-a desfăşurat „într-o atmosferă de sinceritate şi înţelegere“, au fost examinate acordurile de cooperare dintre ţările lor. Deputatul în Bundestagul vest-german din partea Uniunii Creştin-Democrate, E. Pirot, s-a aflat in vizită în R.P. Polonă, între 6 şi 12 octombrie, anunţă agenţia P.A.P. Deputatul vest-german a fost primit de Adam Willmann, adjunct al minis­trului afacerilor externe al R. P. Po­lone, şi a avut o serie de întrevederi cu personalităţi ale vieţii politice şi economice din Polonia. Dean Acheson,fost secretar de stat în timpul Administraţiei Tru­man, a încetat din viaţă, marţi, în virstă de 78 de ani. Poporul malgaş săr­bătoreşte azi ziua sa naţională — proclama­rea Republicii, eveni­ment care, alături de cucerirea independen­tei, a încununat înde­lungata luptă pentru dezvoltarea sa de sine stătătoare. Ţară cu o economie precumpăni­tor agrară. Republica Malgaşe a depus în răstimpul care s-a scurs de atunci efor­turi susţinute pentru progres economic, so­cial şi cultural. Pe har­ta ţării au apărut o se­rie de obiective indus­triale în vederea pre­lucrării marilor bogăţii ale ţării. Din 90 de în­treprinderi industriale existente în Republica Malgaşe, 80 au fost construite în ultimii 13 ani. Au fost obţinute rezultate pozitive în agricultură, unde lu­crează două treimi din populaţia activă. Efor­turi însemnate se de­pun în ceea ce priveşte formarea de cadre na­ţionale şi dezvoltarea reţelei de asistenţă so­cială. O serie de proiecte îndrăzneţe îşi aşteaptă realizarea. Intre aces­tea se numără impor­tante amenajări por­tuare, construcţii in­dustriale şi turistice, precum şi lucrări de anvergură pentru ex­tinderea producţiei de orez, principala cultură agricolă, concomitent cu dezvoltarea sectoru­lui zootehniei. Se ur­măreşte crearea de noi posturi în diferite sec­toare ale activităţii economice şi adminis­trative, care să permită folosirea cit mai raţio­nală a resurselor uma­ne ale tării. Pe plan extern, Re­publica Malgaşe se preocupă de dezvolta­rea relaţiilor sale cu toate ţările lumii, indi­ferent de orînduirea lor socială şi politică, militînd cu fermitate pentru lichidarea colo­nialismului pe pămin­­tul african. Intre România şi Re­publica Malgaşe s-au stabilit relaţii de prie­tenie şi colaborare pe planuri diverse. Vizi­tele reciproce ale unor delegaţii de partid şi de stat — din care menţionăm participa­rea recentă a unei de­legaţii a P.C.R. Ia Congresul Partidului pentru independenţa Madagascarului — au dus la stabilirea unor legături care cunosc o curbă ascendentă. Po­porul român urmăreşte cu sentimente de sim­patie şi solidaritate eforturile poporului malgaş pentru consoli­darea independenţei economice şi politice, pentru valorificarea in interesul propriu a bo-' găţiilor nationale, pen­tru progres. Cu prilejul sărbătorii naţionale a Republicii Malgaşe, poporul ro­mân urează poporului malgaş noi succese pe calea făuririi unei vieţi prospere şi paşnice. Se elaborează proiectul noii constituţii — a anunţat preşedintele Yahya Khan RAWALPINDI 13 (Agerpres). — Intr-un discurs radiodifuzat, pre­şedintele Pakistanului, Yahya Khan, a declarat că este hotărît să ducă la îndeplinire planurile privind trans­ferarea puterii „reprezentanţilor aleşi ai poporului“. In context, el a anunţat că proiectul noii constituţii a ţârii va fi publicat la 20 decem­brie, iar Adunarea Naţională se va reuni cu o săptămină mai tîrziu pen­tru a forma un nou guvern central. Preşedintele a menţionat, totodată, că va continua să-şi exercite prero­gativele de şef al statului cel puţin 90 de zile după întrunirea Adunării Naţionale, pentru a participa la pro­cesul de transferare a puterii. Pro­iectul de constituţie se află în curs de elaborare de către un „Comitet de experţi“ numiţi de preşedinte. Adunarea Naţională va fi completată, înainte de a se întruni la 20 decem­brie, prin organizarea unor alegeri parţiale, pentru ocuparea locurilor deţinute de membri ai Ligii Awami, care au fost descalificaţi, fiind acu­zaţi de acţiuni secesioniste. redacţia SI ADMINISTRAŢIA 1 Bucureşti, Piaţa „Suinteil*, TeL 17 60 io, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poştale şl difuzor!) din întreprinderi (I Instituţii. Tiparul Combinatul Poligrafie Casa Scinteli, <0 06« VI

Next

/
Thumbnails
Contents