Scînteia, ianuarie 1972 (Anul 41, nr. 9016-9044)

1972-01-14 / nr. 9027

viaţa internaţională . „PENTRU O EUROPĂ A PĂCII, IN CONDIŢII DE SECURITATE ŞI COOPERARE“ ÎNCHEIEREA reuniunii de la Bruxelles a reprezentanţilor OPINIEI PUBLICE BRUXELLES 13 (Agerpres).­­ La Bruxelles au luat sfîrşit, joi la amiază, lucrările reuniunii consulta­tive a reprezentanţilor opiniei pu­blice din 27 ţări europene. Intr-o scrisoare adresată partici­panţilor, ministrul de externe bel­gian, Pierre Harmel, uvînd succes lucrărilor reuniunii, s-a pronunţat pentru „necesitatea îmbinării efor­turilor desfăşurate de către guverne şi diverse personalităţi europene in scopul realizării unei atmosfere pro­pice pentru începerea marii dezba­teri privind securitatea europeană“. In cadrul reuniunii a fost hotărită constituirea unui comitet interna­ţional de iniţiativă şi a unui secre­tariat tehnic, in componenta cărora au fost aleşi reprezentanţi din toate ţările participante. Din partea Româ­niei, în comitet au fost aleşi Tra­­ian Ionaşcu, preşedintele Comisiei juridice a Marii Adunări Naţionale, Constanţa Crăciun, Eugen Jebe­­leanu, vicepreşedinte al Biroului Executiv al Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste, György Kovács, membru al Consiliului Na­ţional al Frontului Unităţii Socia­liste, George Ivaşcu, directorul re­vistei „România literară“, Petre Dascălu, membru al Consiliului Cen­tral al U.G.S.R. Comitetul de iniţiativă a adoptat o declaraţie in care propune con­vocarea la Bruxelles, în zilele de 2­5 iunie a.c., a unei noi adunări a reprezentanţilor opiniei publice din ţările europene consacrate pro­blemelor securităţii şi cooperării. Declaraţia conţine un apel adresat partidelor politice, organizaţiilor sindicale şi sociale, parlamentarilor, cercurilor economice, savanţilor, oa­menilor de cultură, tuturor celor care militează „pentru o Europă a păcii, in condiţii de securitate şi cooperare“. CERTITUDINI SI DILEME IN CAMPANIA ELECTORALA DIN S.U.A. Deschiderea oficială a campaniei electorale in vederea alegerilor pre­zidenţiale şi pentru Congres din luna noiembrie a trecut oarecum neobser­­­­vată in Statele Unite, intrucit candi­daţii la învestitură din partea parti­delor democrat şi republican sunt în plină campanie de aproape un an. Presa locală explică acest feno­men, de altfel rar întîlnit în istoria ţării, prin faptul că agenda anului 1971 a fost extrem de încărcată cu probleme de ordin economic şi po­litic, interne şi internaţionale, care au determinat opinia publică ameri­cană să ia poziţii clare faţă de re­mediile avansate de administraţie, furnizînd astfel candidaţilor repu­blicani şi democraţi posibilitatea de a-şi elabora strategia şi tactica pen­tru această importantă bătălie. Răz­boiul din Indochina, situaţia dificilă a economiei, inflaţia, scumpirea cos­tului vieţii, stagnarea ritmului dese­­gregării rasiale, creşterea criminali­tăţii — sunt tot atîtea probleme care figurează pe agenda campaniei electorale a fiecărui candidat. De­sigur, războiul din Vietnam, căruia majoritatea covîrşitoare a opiniei publice americane cere să i se pună capăt imediat, a fost şi rămîne pro­blema numărul unu a vieţii politice a ţării şi a campaniei electorale. Este semnificativ faptul că toţi principalii pretendenţi la învestitură din partea partidului democrat — Edmund Muskie, Hubert Humphrey, George McGovern, Eugene McCarthy, John Lindsay etc. — au inclus ca punct esenţial al platformelor lor e­­lectorale stingerea flăcărilor războiu­lui din Indochina prin retragerea to- C­ORESPONDENŢA DIN WASHINGTON tale—a trupelor , S.U.A. din această zonă. De asemenea, Paul McCloskey, pretendent la învestitură din partea partidului republican, arată că a in­trat in campanie „numai datorită con­tinuării de către administraţie a răz­boiului , în cazul in care preşedintele va anunţa o dată limită pentru re­tragerea tuturor trupelor noastre din Indochina, mă voi retrage şi eu din cursa electorală“. Până la alegeri, candidaţii vor tre­bui să treacă prin filtrul des al ale­gerilor preliminare, care vor începe la 7 martie în statul New Hampshire şi se vor termina la New York in luna iunie, în preajma convenţiilor partidelor democrat şi republican. În preliminarii şi-au anunţat pre­zenţa, pe lingă actualul preşedinte, Richard Nixon, şi candidaţii amintiţi mai sus, ciţiva politicieni cu vederi extremiste,­­ printre care George Wallace (democrat) şi John Ash­­brook (republican), ale căror poziţii politice seamănă ca două picături de apă. Deşi oarecum avantajaţi de un an politic extrem de dificil pentru re­publicani, democraţii sunt la rindul lor handicapaţi in cursa pentru „vînătoarea de voturi“ de faptul că dispun de... mai puţine fonduri de­cit adversarii lor. În timp ce parti­dul democrat debutează în campania electorală avind un deficit de peste 9 milioane de dolari, republicanii au in vistieria lor peste 15 milioane de dolari. De altfel, în raportul său anual, preşedintele democraţilor, O’Brien, sublinia că „pentru a recu­ceri Casa Albă avem nevoie de un candidat puternic, sprijinit de o campanie cu o forţă de 15—20 mili­oane de dolari“. Dar, desigur, nu atît fondurile propriu-zise ale partidelor sau candidaţilor au ultimul cuvînt, ci participarea sau angajarea spriji­nului financiar al marilor grupuri monopoliste. Conducerea partidului democrat este, de asemenea, ingrijo­­rată de eventualitatea unei sciziuni în raidurile partidului său, precum și de posibilitatea­ formării unui al treilea mare partid politic — al independen­ţilor — in frunte cu fostul, senator Eugene McCarthy. în prezent, maşinile de propagandă ale celor două partide principale sunt deosebit de preocupate ,de a atrage adeziunea cit mai multora din cei 11 milioane de tineri alegători, între 18 şi 21 de ani, care au intrat anul acesta în rândurile corpului electoral ca urmare a scăderii de către Con­gres a virstei celor cu drept de vot. Mulţi dintre ei insă s-au şi alăturat celor circa 20 milioane de „indepen­denţi“ care, nemulţumiţi de politica celor două partide, se pronunţă pen­tru formarea unui al treilea partid. Ei consideră că vina pentru conti­nuarea războiului din Indochina aparţine atât democraţilor, care de­ţin puterea absolută in Congres, cit şi republicanilor, care controlează Casa Albă, şi ca atare numai un al treilea partid, independent, cu vederi liberale, nelegat de nici un fel de angajamente faţă de Saigon, ar pu­tea pune capăt imediat războiului. După cum s-a anunţat, secretarul general al Partidului Comunist din S.U.A., Gus Hali, a făcut cunoscut în cadrul unei conferinţe de presă că va candida la funcţia de preşedinte al S.U.A. in viitoarele alegeri. Intervalul care a mai rămas pină la aceste alegeri va aduce, desigur, clarificări asupra principalelor forţe care se vor înfrunta atunci. Intre timp, alegătorul american continuă să fie frămintat de problemele că­rora nici unul dintre cele două prin­cipale partide politice nu le-a ofe­rit pină acum soluțiile aşteptate. m C. ALEXANDROAIE UN IMPORTANT OBIECTIV IN CADRUL COOPERĂRII ROMÂNO-KENYENE INAUGURAREA LUCRĂRILOR MINIERE DE LA KINANGONI NA.1ROBI 13 (Agerpres). — In Kenya s-au inaugurat, recent, lu­crările miniere la zăcămintul de plumb de la Kinangoni, care se realizează in cadrul cooperării ro­­măno-kenyene. Cu acest prilej, a avut loc o festivitate la care au participat Jomo Kenyatta, preşedin­tele Kenyei, O. Omamo, ministrul resurselor naturale, şi alte persona­lităţi oficiale kenyene, membri ai corpului diplomatic. Au fost pre­zenţi Bujor Almăşan, ministrul mi­nelor, petrolului şi geologiei, Ion Drinceanu, ambasadorul României în Kenya, precum şi specialiştii români care lucrează la acest obiec­tiv. Ministrul român a inmînat pre­şedintelui Republicii Kenya un mesaj de prietenie din partea pre­şedintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu. Preşedintele Kenyatta a exprimat vii mulţumiri pentru mesajul transmis. In discursul ţinut la ceremonia de la Kinangoni preşedintele .1. Kenyatta a subliniat rezultatele bune ale cooperării cu România, care au dus la crearea acestui o­­biectiv minier în ţara sa, elogiind activitatea specialiştilor români in valorificarea bogăţiilor subsolului kenyan. In cuvîntul său, Bujor Almăşan, apreciind importanţa acestei coope­rări, şi-a exprimat convingerea că dezvoltarea activităţii miniere din zona Kinangoni va contribui la progresul economiei naţionale a Kenyei şi va marca începutul unei colaborări reciproc avantajoase, tot mai strînse intre România şi Kenya. Ministrul kenyan al resurselor naturale, O. Omamo, a arătat in cuvîntul său că „datorită cooperării cu România, s-a descoperit zăcă­­mîntul intr-o zonă care şi anterior a fost cercetată de alte companii, însă fără rezultat“. Festivitatea, la care au participat şi numeroşi locuitori din regiune, s-a desfăşurat într-o atmosferă de caldă prietenie şi s-a încheiat cu o mare serbare populară. Presa şi radioteleviziunea kenyană au in­format pe larg despre acest eveni­ment. agenţiile de presă transmit: Ministrul industriei con­strucţiilor de maşini al României, Ioan Avram, aflat in vizită în R. D. Germană, a avut con­vorbiri cu ministrul construcţiilor de mijloace de transport şi maşini de prelucrat al R.D.G., Rudi Georgi, cu ministrul industriei electrotehnice şi electronice, Otfried­ Steger, şi cu ministrul construcţiilor de maşini grele şi instalaţii, Gerhard Zimmer­mann. Convorbirile au avut ca temă adîncirea şi lărgirea colaborării şi cooperării în domeniul construcţiilor de maşini între cele două ţări, lărgi­rea schimbului de produse ale indus­triei constructoare de maşini şi per­spectiva colaborării şi cooperării pină în­ anul 1975. In seara zilei de 13 ia­nuarie, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri al R.D.G., Kurt Fichtner, a oferit o masă în cinstea oaspetelui român. La încheierea vizitei în U.R.S.S. a ministrului de externe al R. P. Polone, ste­­fan Olszowski, a fost publicat un comunicat de presă, în care se arată că ministrul polonez a fost primit de Nikolai Podgornii, preşedintele Pre­zidiului Sovietului Suprem, şi a avut convorbiri cu colegul său sovietic, Andrei Gromîko. In cursul convorbi­rilor — relevă comunicatul — s-a fă­cut un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea şi întărirea relaţiilor de prietenie şi colaborare multilate­rală dintre Polonia şi U.R.S.S.. Au fost­ abordate, de asemenea, o serie de probleme internaţionale de interes comun, inclusiv probleme legate de convocarea conferinţei pentru asigu­rarea securităţii şi colaborării în Eu­ropa. La Praga s-au încheiat, 3°­ dupa-amiază, lucrările celei de-a VIII-a întilniri pe ţară a tineretului din agricultură. La incheierea con­sfătuirii, Vaclav Svoboda, secretar al C.C. al P.C.C., a rostit o cuvîntare relevind contribuţia tineretului să­tesc la dezvoltarea şi modernizarea agriculturii socialiste a ţării. Preşedintele Indiei, Vea­kata Giri, l-a primit pe Otto Winzer, ministrul de externe al R. D. Germa­ne, aflat intr-o vizită la Delhi, infor­mează agenţia A.D.N. Cu acest pri­lej au fost relevate raporturile cor­diale existente între popoarele Indiei şi R.D.G., precum şi între oamenii de stat ai celor două ţări. Protocol româno-cipriot. La Nicosia a fost semnat protocolul privind schimburile comerciale dintre Republica Socialistă România şi Re­publica Cipru in anul 1972. Protoco­lul prevede o majorare a acestor schimburi cu 20 la sută faţă de anul precedent. România va exporta in Cipru tractoare, maşini-unelte, diver­se maşini, produse chimice, produse din lemn, bunuri de larg consum, ma­teriale de construcţii etc., şi va im­porta citrice, piei, minereuri, produse textile, diverse produse manufactu­rate, lină şi alte produse. Kurt Waldheim, secretarul general al O.P­.U., a avut o întreve­dere cu Gunnar Jarring, reprezen­tantul său special in Orientul Apro­piat. Cei doi interlocutori, precizează agenţia A.P., au făcut o trecere în revistă a situaţiei din Orientul Apro­piat şi au stabilit sarcinile imediate ale misiunii lui Jarring. Preşedintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, Gemal Biedici,a pri­mit joi pe Emmanuel Athenakis, mi­nistru fără portofoliu al Greciei, care a luat parte la lucrările celei de-a 2-a sesiuni a Comisiei interministeria­le iugoslavo—grecești şi a purtat con­vorbiri referitoare la promovarea schimbului de mărfuri, colaborării industriale, ştiinţifice, tehnice şi de altă natură între cele două ţări. Cu acest prilej, relevă agenţia Tanjug, s-a constatat că, în ultimul timp, co­laborarea dintre Iugoslavia şi Grecia se îmbunătăţeşte continuu, ambele ţări, ca state vecine, fiind interesate in această direcţie. Ministrul afacerilor Exter­ne al U.R.S.S., Andrei Gromiko, l-a primit joi pe ambasadorul Fran­ţei la Moscova, Roger Seydoux, în cadrul consultărilor politice sovieto- franceze, informează agenţia T.A.S.S. Cu acest prilej, au fost examinate probleme privind relaţiile bilaterale, precum şi probleme actuale ale si­tuaţiei internaţionale. Cu prilejul apropiatei vi­zite oficiale la Paris a primului mi­nistru turc Nihat Erim, ministrul de externe al Franţei, Maurice Schu­mann, a făcut o declaraţie exclusivă ziarului turc „Milliyet“, în care sub­liniază că Franţa şi Turcia se stră­duiesc pentru a instaura o cooperare mai largă în zona Mediteranei şi că cele două părţi „doresc ca această mare interioară să devină o zonă a păcii, în care înfruntările să fie ex­cluse“. P. C. din Marea Britanie se pronunţa pentru retragerea urgenta a forţelor militare engleze . Halta LONDRA 13 — Corespondentul nostru transmite : Comitetul Politic al P.C. din Marea Britanie a dat pu­blicităţii o declaraţie care arată că „disputa dintre Anglia şi Malta poate fi rezolvată prin urgentarea re­tragerii forţelor militare engleza“. Subliniind că nici menţinerea bazei britanice, nici transformarea insulei într-o bază N.A.T.O. nu ar fi in in­teresul Maltei, declaraţia relevă dreptul poporului maltez de a-şi asi­gura singur viitorul, fără amestec străin. CABINETUL LIBANEZ A CONDAMNAT RECENTELE INCURSIUNI ALE TRUPELOR ISRAELIENE BEIRUT 13 (Agerpres). — Cabi­netul libanez, întrunit în şedinţă săp­­tămînală, în prezenţa preşedintelui Suleiman Frangieh, a condamnat re­centele incursiuni ale trupelor israe­­liene in două localităţi din sudul ţării. Informînd că „frontierele liba­neze au fost incă o dată obiectul u­­nei agresiuni din partea Israelului“, preşedintele Libanului a declarat că „pierderile de vieţi omeneşti şi pagu­bele materiale provocate de aceste a­­tacuri sunt o urmare a violării fla­grante a normelor internaţionale“. Libanul, a spus preşedintele, îşi rea­firmă credinţa în dreptul său de a­­părare şi de unitate naţională“. Dubna Sesiunea anuală a Comitetului reprezentanţilor împuterniciţi ai statelor membre ale Institutului unificat de cercetări nucleare MOSCOVA 13 (Agerpres). — La Dubna a avut loc sesiunea anuală a Comitetului reprezentanţilor împu­terniciţi ai statelor membre ale Insti­tutului unificat de cercetări nucleare. La şedinţă au participat împuterniciţi ai Bulgariei, Cehoslovaciei, R.P.D. Coreene, R. D. Germane, Mongoliei, Poloniei, României, Ungariei, U.R.S.S., R. D. Vietnam. Din partea guvernu­lui Republicii Socialiste România, la lucrări a participat o delegaţie con­dusă de prof. Ioan Ursu, preşedintele Comitetului de stat pentru energia nucleară. Comitetul împuterniciţilor a anali­zat şi aprobat raportul Institutului de la Dubna asupra activităţii pe anul 1971, sarcinile pe 1972 şi alte pro­bleme ale activităţii institutului. LAOS Forţele patriotice au eliberat baza Long Cheng XIENG QUANG 13 (Agerpres).­­ Drapelul Forţelor armatei populare de eliberare din Laos flutură asupra bazei de la Long Cheng, informează agenţia Khaosan Pathet Lao, adău­gind că, după victoriile pe care le-au repurtat la Sam Thong, zdro­bind sistemul de apărare exterioară al Long Cheng-ului, forţele patriotice au atacat, la 12 ianuarie, amplasa­mentele „forţelor speciale“ de mer­cenari ale lui Wang Pao din interio­rul acestei baze. Ele au ocupat suc­cesiv aerodromul şi centrul Long Cheng-ului. Forţele patriotice au zdrobit toate încercările de ripostă ale inamicului, stîrnind panica în rîndul trupelor tai­­landeze şi al „forţelor speciale“ ale lui Vang Pao, amplasate pe înălţi­mile din această zonă şi în centrul Long Cheng-ului. Patrioţii au scos din luptă un mare număr de militari inamici şi continuă, în prezent, lupta împotriva forţelor inamice aflate încă in zona Long Cheng-ului. Lupte intense în apropierea Saigonului SAIGON 13 (Agerpres).­­ Patrioţii sud-vietnamezi şi-au intensificat miercuri atacurile împotriva pozi­ţiilor întărite ale inamicului. Potrivit agenţiilor France Presse şi Reuter, luptele se dau în apropierea Saigo­nului şi sunt cele mai intense din ul­timele trei luni. Obiectivul principal al luptelor ce au avut loc în ulti­mele 24 de ore l-au reprezentat for­țele inamice dislocate în provinciile Phu Yen, Binh Dinh și Lam Dong. LOVITURĂ DE STAT ÎN GHANA ACCRA 13 (Agerpres).­­ Locote­­nent-colonelul Mike Achampong a a­­nunţat, la postul de radio Accra, că un grup de ofiţeri şi civili a preluat puterea în Ghana, în urma unei lo­vituri de stat care a avut loc in noaptea de miercuri spre joi. Pre­mierul Kofi Rusia a fost înlăturat din funcţie. După cum relevă agen­ţiile de presă, Kofi Rusia se afla la Londra pentru tratament medical in momentul loviturii de stat. Mike Achampong a declarat că ţara va fi guvernată de acum înainte de un Consiliu al redeşteptării naţiona­le, compus din reprezentanţi ai ar­matei şi lideri civili. Totodată, el a menţionat că reprezentanţi ai sindi­catelor, fermierilor şi ai unor orga­nizaţii obşteşti vor face parte din noul organism, cu titlul de consilieri. La Accra s-a anunţat că preşedintele ţării, Edward Akufo-Addo, a fost de­mis din funcţiile sale — informează agenţia France Presse. Intr-o procla­maţie radiodifuzată, Mike Acham­pong a anunţat, de asemenea, dizol­varea Adunării Naţionale. Postul de radio Accra, reluat de agenţia France Presse, a comunicat, pe de altă parte, că toate funcţiile administrative in Ghana vor fi exercitate, provizoriu, de către comandanţii militari regio­nali. Aceasta este cea de-a doua lovitu­ră de stat care are loc în Ghana, după cucerirea independenţei în a­­nul 1957. Intre 24 februarie 1966, data la care a fost răsturnat de la putere fostul preşedinte Kwame N’Krumah, şi 30 august 1969, ţara a fost condusă de un grup de ofiţeri superiori, in frunte cu generalul Abrefa Afrifa. In urma alegerilor desfăşurate în august 1989 şi cîştigate de Partidul progresului, a avut loc trecerea la puterea civilă , funcţia de prim-mi­­nistru al ţării, în septembrie 1969, a fost preluată de Kofi Rusia. Cum e gripa, aşa-i şi febra...! Decalajul devine prăpastie „«Gripa» monedelor face să urce febra aurului“ — scrie ziarul „FRANCE SOIR“. „Diagnosticul“ de mai sus se bazează pe ultimele evoluţii înregistrate pe plan monetar intercapitelist : devalorizarea dolarului, re­evaluarea unor monede şi creşterea fără precedent a preţului aurului pe piaţă. Ziarul citat apreciază că, în urma devalorizării, masa de dolari cu putere de cumpărare scăzută, puşi în circulaţie in afara grani­ţelor S.U.A., riscă să crească, pentru a acoperi nece­sităţile schimburilor internaţionale de mărfuri. „In aceste condiţii — conchide ziarul — din două una : după o anumită perioadă, ori vest-germanii şi japo­nezii vor fi obligaţi să-şi revalorizeze încă o dată mo­nedele, ori americanii şi-o vor devaloriza pe a lor“. Aşadar, „realinierea“ efectuată pe frontul monedelor statelor capitaliste, atingind exclusiv resorturile teh­nice ale sistemului, nu va avea decit efecte efemere, „caruselul“ schimbărilor funcţionând mai departe. Aşa vede caricaturistul de la „LE FIGARO“ greu­tăţile economice prin care trece Italia în actuala con­junctură creată pentru ţările vest-europene in urma realinierii monetare. „France Soir“ aminteşte apoi de o problemă funda­mentală rămasă nerezolvată — convertibilitatea do­larului, adică posibilitatea preschimbării acestuia în aur. „In cazul unei noi ofensive speculative, ameri­canii s-ar putea să facă din nou dolarul convertibil în aur, ceea ce ii va obliga la o reducere masivă a dato­riilor — adică a cantităţii de dolari aflaţi în circulaţie în străinătate — printr-o devalorizare «sălbatică» (de mari proporţii)“. Faptul este de natură să neliniştească serios cercurile de afaceri vest-europene, ştiut fiind că o nouă devalorizare a dolarului ar spori şi mai mult competitivitatea mărfurilor „made, in U.S.A.“. Iată de ce „deţinătorii de capitaluri sunt de părere că se coace ceva sau se va petrece ceva în curînd, iar această aşteptare în sine este deja gravă“ — arată „France Soir“. Deocamdată imun in faţa virusului suspiciunii a rămas doar aurul, care este, de aceea, ia­răşi „preferat“. Astfel, „febra“ aurului a devenit simp­tomul caracteristic al „gripei“ monedelor.... Z­AHĂR A­MAR La Bruxelles se desfă­şoară tratativele dintre Consiliul ministerial al C.E.E. şi Irlanda, una din ţările candidate la intra­rea in Piaţa comună. In acest cadru, partea irlan­deză insistă să se acorde ţării sale o cotă mai mare la exporturile de zahăr — de la 135 000 la 240 000 de tone. Pledind această cauză, ministrul de exter­ne irlandez, Patrick Hil­­lery, încearcă să-şi con­vingă interlocutorii că in­dustria zahărului este vi­tală pentru ţara sa. De ea depinde existenţa unui mare număr de agricul­tori (intr-o serie de re­giuni ale Irlandei sfecla de zahăr constituie sin­gura cultură), precum şi a muncitorilor care lucrează în fabricile de zahăr. Consiliul minis­terial a rămas, cel puţin deocamdată, surd la doleanţele părţii irlan­deze, arătind că „Piaţa comună îşi are regulile ei, care nu se sensibilizează faţă de nevoile respecti­vilor fermieri sau mun­citori din Irlanda. Ceea ce este de natură să lase producătorilor de zahăr irlandezi un gust amar in legătură cu aderarea ţării la „Comunitatea economi­că europeană“. Tema fundamentală a decalaju­lui dintre ţările „bogate“ şi cele „sărace“ a revenit ca un laitmotiv într-o serie de declaraţii oficiale, ca şi în coloanele ziarelor. In cotidianul „Le Monde“, Maurice Guernier, autorul cărţii „Ultima şansă a lumii a treia“, publică un articol în care se arată că în anul 2000, dacă nu vor interveni eveni­mente imprevizibile, ţările indus­triale vor număra un miliard şi jumătate de oameni şi vor dispune, ca venit mediu pe locuitor, de 5 000—10 000 dolari ; în acelaşi timp, in ţările aparţinînd în prezent „lu­mii a treia“ vor trăi patru miliarde şi jumătate de oameni, care nu vor dispune decit de 300 de dolari pe locuitor. Lumea anului 2000 va fi deci o lume cu de trei ori mai mulţi săraci decit bogaţi , iar să­racii vor consuma de 20—30 de ori mai puţin decit privilegiaţii plane­tei. „Este vorba — apreciază Guer­­nier — de o prăpastie care va apăsa ca o supremă injustiţie în conştiinţa acestor miliarde de bărbaţi, femei şi copii, care apar ca o parte a lumii «moderne»“. Problema este cu atit mai serioa­să cu cit, după cum se ştie, în ca­drul primului „deceniu al dezvol­tării“ (1961—1970), decalajul econo­mic dintre ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare nu numai că nu s-a micşorat, dar s-a accentuat. Astfel, potrivit statisticilor F.A.O., producţia agricolă în America La­tină n-a progresat în ultimii 15 ani, nici măcar cu 1 la sută, iar în Afri­ca a scăzut chiar de la 100 la 92. Acolo unde s-au înregistrat unele creşteri ale producţiei agricole, rit­mul a fost atît de mic, incit ar trebui in medie 70 de ani pentru a se dubla raţia alimentară — şi aşa mizeră. Nemaivorbind de faptul că in cele mai multe părţi sporul de producţie este absorbit de noile guri care au apărut ca urmare a creşterii demografice. Autorul scrie că o asemenea evoluţie ar cere ca apelativul „ţări in curs de dezvol­tare“, să fie­ înlocuit cu acela de „ţări pe cale de subdezvoltare“. Cauzele situaţiei sunt­­multiple, una, de prim ordin, fiind — după autorul respectiv — politica de aşa­­zis „ajutor“ acordat ţărilor sărace de ţările bogate. Ajutorul public — scrie „Le Monde“ — n-a atins in medie decit 0,34 la sută din produ­sul naţional brut, in timp ce obiec­tivul fixat de înseşi ţările bogate era de 0,70 la sută. „Mai nelinişti­tor este faptul că de circa 10 ani procentul scade în mod regulat : în 1960 era încă o dată cit este acum“. Chiar şi acest ajutor infim are o eficacitate redusă din cauză că de cele mai multe ori este condiţionat de concesii politice sau economice, nu are o destinaţie realmente pro­ductivă. Sau cum se exprimă Guer­­rier, este un ajutor­ pomană, care de fapt are un caracter neocolonia­­list şi reprezintă „o lezare a prin­cipiului indispensabil al suverani­tăţii tinerelor state”. Făcînd acest rechizitoriu, Guer­­nier cheamă totodată statele boga­te să înţeleagă că este în interesul lor de a abord­i problema subdez­voltării cu responsabilitatea cuve­nită faţă de implicaţiile ei pentru viitorul omenirii. In ce le priveşte, ţările „lumii a treia“ îşi dau tot mai mult seama că soluţia proble­mei depinde de ele însele, de mo­bilizarea propriilor lor eforturi. Este spiritul în care se pregăteşte a IlI-a Conferinţă O.N.U. pentru comerţ şi dezvoltare, care va avea loc in primăvara aceasta. REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA­­ Bucureşti, Piaţa „Scinteii“. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poştale şi difuzorii din întreprinderi şi instituţii. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii. Conferinţa cvadri­partită de la Paris PARIS 13 (Agerpres). — La Paris au avut loc joi lucrările celei de-a 140-a şedinţe plenare a Conferinţei cvadripartite în problemele Vietna­mului. Luind cuvîntul, Nguyen Van Thien, adjunctul şefului delegaţiei Guver­nului Revoluţionar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a arătat că atita timp cit guvernul american va menţine şi va folosi clica lui Nguyen Van Thieu ca instrument al politicii sale de „viet­­namizare“, continuînd şi escaladînd războiul agresiv, nu se poate realiza reglementarea echitabilă a problemei Vietnamului de sud şi nici pro­gresul conferinţei cvadripartite. Vor­bitorul a subliniat că Guvernul Re­voluţionar Provizoriu se pronunţă pentru crearea în Vietnamul de sud a unui nou guvern în care să fie re­prezentate toate forţele politice, so­ciale şi religioase, care tind către pace şi un consens naţional. In nici un caz, Guvernul Revoluţionar Pro­vizoriu nu tinde să acapareze pu­terea. El pune, mai presus de orice, interesele naţionale, se pronunţă pentru respectarea drepturilor legi­time ale tuturor forţelor politice, so­ciale şi religioase din Vietnamul de sud. SAIGON 13 (Agerpres). — Aviaţia Statelor Unite a violat din nou spa­ţiul aerian şi a atacat teritoriul R.D. Vietnam. India este gata să înceapă negocieri cu Pakistanul asupra retragerii forţelor sale armate NEW YORK 13 (Agerpres).­­ Re­prezentantul permanent al Indiei la O.N.U., Samar Sen, a adresat secre­tarului general al Naţiunilor Unite, Kurt Waldheim, o scrisoare prin care India informează pe membrii Consiliului de Securitate că este gata să înceapă negocieri cu Pakistanul asupra retragerii tuturor forţelor armate din zona de vest a conflic­tului, inclusiv din Jammu şi Kasmir. Samar Sen a cerut secretarului ge­neral al O.N.U. să transmită scri­soarea tuturor membrilor Consiliu­lui de Securitate. 0 declaraţie a purtătorului de cuvint al preşedintelui Pakistanului LAHORE 13 (Agerpres). — Purtă­torul de cuvînt pentru presă al pre­şedintelui Pakistanului a declarat — după cum informează din Lahore agenţia Reuter — că Zulfikar An­ Bhutto este de părere că nu va putea avea convorbiri concrete cu şeicul Mujibur Rahman, decit după retra­gerea trupelor indiene din Pakistanul de est. El a adăugat că „există un acord între cei doi conducători ca să aibă discuţii amănunţite la momentul potrivit“. 40 360

Next

/
Thumbnails
Contents