Scînteia, decembrie 1989 (Anul 58, nr. 14708-14725)

1989-12-21 / nr. 14725

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIJI-VAI ORGAN AL* COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Anul LIX Nr. 14 725 Joi 21 decembrie 1989 6 PAGINI - 50 BANI CUVINTAREA TOVARĂŞULUI NICOLAE CE la posturile de radio şi televiziune Dragi tovarăşi şi prieteni. Cetăţeni ai Republicii Socialiste România, Mă adresez, in această seară, in­­tregului popor al patriei noastre so­cialiste, in legătură cu evenimentele grave care au avut loc, in ultimele zile, la Timişoara. In zilele de 16 şi 17 decembrie, sub pretextul împiedicării aplicării unei sentinţe judecătoreşti legale, citeva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări şi in-­­cidente, trecind la atacarea unor in­stituţii de stat, distrugind şi jefuind o serie de clădiri, de magazine, de clădiri publice, iar in ziua de 17 de­cembrie şi-au intensificat activitatea impotriva instituţiilor de stat şi de partid, inclusiv a unor unitaţi mili­tare. Din desfăşurarea evenimentelor şi din declaraţiile unor participanţi la aceste evenimente, aceste grupuri aveau scopul de a provoca dezordine şi distrugerea instituţiilor şi bunurilor generale ale oraşului şi de a da sem­nalul unor asemenea acţiuni şi in alte centre. Populaţia din Timişoara cunoaşte şi a văzut toate aceste distrugeri de tip fascist care au avut loc. Cu toate insistenţele depuse, timp de două zile, de organele politice, de partid, de consiliul popular, de con­ducerile întreprinderilor şi de orga­nele de ordine, aceste grupuri au continuat­ şi şi-au intensificat activi­tatea de distrugere, de atacare a in­stituţiilor şi magazinelor, inclusiv a unor unităţi militare. In aceste împrejurări grave, in sea­ra zilei de 17 decembrie, fiind ata­cate, unităţile militare au răspuns prin focuri de avertisment impotriva celor care au continuat să acţio­neze împotriva unităţilor militare şi instituţiilor de stat şi politice. Deoarece acţiunile grupurilor an­tinaţionale, teroriste au continuat, unităţile militare - conform Constitu­ţiei şi in conformitate cu legile ţării - au fost obligate să se apere, să ape­re ordinea şi bunurile întregului oraş, de fapt să apere ordinea in întreaga ţară. Organele de ordine, procuratura au efectuat şi continuă să efectueze cercetările corespunzătoare pentru a stabili cauzele şi vinovaţii acestor acte cu caracter net fascist, provoca­tor, de distrugere. Din datele de­­ care se dispune pina în prezent, se poate declara cu deplină certitudine că aceste acţiuni cu caracter terorist au fost organi­zate şi declanşate în strînsă legă­tură cu cercurile reacţionare, impe­rialiste, iredentiste, şoviniste şi cu serviciile de spionaj din diferite ţări străine. Scopul acestor acţiuni antinaţio­nale a fost acela de a provo­ca dezordine in vederea de­stabilizării situaţiei politice, economi­ce, de a crea condiţiile dezmembră­rii teritoriale a României, distrugerii independenţei şi suveranităţii patriei noastre socialiste. Nu intimplător posturile de radio de la Budapesta şi din alte ţâri au declanşat, încă în cursul acestor ac­ţiuni antinaţionale, teroriste, o cam­panie deşănţată, de ponegrire, de minciuni impotriva ţării noastre. Scopul­­ repet, după datele pe care le avem pînâ acum şi din po­ziţia luată de cercurile revizioniste, revanşarde, de cercurile imperialiste din diferite ţâri — este acela de a distruge independenţa, integritatea, de a opri cursul dezvoltării socialiste a României, de a întoarce România înapoi sub dominaţia străină, de a lichida dezvoltarea socialistă a pa­triei noastre. In faţa acestei situaţii deosebit de grave, este necesar să acţionăm in deplină unitate, cu toate forţele, pentru apărarea independenţei, inte­grităţii şi suveranităţii României, de a asigura dezvoltarea construcţiei socialiste în patria noastră. Mă adresez cetăţenilor din Timi­şoara cu chemarea de a da dovadă de înaltă răspundere şi de a face totul pentru liniştea şi ordinea ora­şului lor, de a contribui la liniş­tea şi ordinea in intreaga ţară. Doresc să­­declar cu toată răs­punderea că unităţile armatei noas­tre, care au misiunea apărării inde­pendenţei şi suveranităţii patriei, a cuceririlor revoluţionare, au dat do­vadă de multă, foarte multă răb­dare. Nu au răspuns, chiar atunci cind soldaţii şi ofiţerii au fost loviţi, ci numai atunci cind situaţia a ajuns de aşa natură incit au fost atacaţi de bandele teroriste şi au fost puse in pericol instituţiile fundamentale, ordinea din judeţ. Armata şi-a îndeplinit pe deplin ,­datoria faţă de patrie, faţă de po­por şi cuceririle socialismului . Dacă armata şi unităţile de or­dine nu şi-ar fi îndeplinit datoria şi răspunderea faţă de patrie, faţă de popor, ar fi însemnat să nu răspun­dă jurămîntului, să nu îndeplinească prevederile Constituţiei ţării de a acţiona cu fermitate in apărarea cu­ceririlor socialiste, a cuceririlor în­tregului popor, a independenţei, in­tegrităţii şi suveranităţii României. De altfel, aşa trebuie să acţioneze orice cetăţean al patriei noastre in apărarea socialismului şi indepen­denţei ţării ! Vreau să declar deschis că nu aş răspunde încrederii acordate de po­por dacă nu aş face totul pentru a apăra integritatea, independenţa, suveranitatea României, dreptul de­plin al poporului nostru de a-şi ho­tărî dezvoltarea in mod indepen­dent, fără nici un amestec din afară. Campania declanşată de diferite cercuri şi guverne impotriva Româ­niei demonstrează cu putere că a­­ceste acţiuni au fost din timp şi bine pregătite. Se pune pe drept cuvint între­barea : de ce acele cercuri imperia­liste şi guverne, care fac tot felul de declaraţii impotriva României, nu au spus niciodată nimic in legătură cu evenimentele foarte grave din diferite ţări, din ultimul timp ? Reiese cu toată claritatea că aceas­tă campanie impotriva României face parte dintr-un plan mai general im­potriva independenţei şi suverani­tăţii popoarelor­­ a acelor popoare care nu vor dominaţia străină şi sunt gata să-şi apere cu orice preţ, in­clusiv cu arma in­tină, indepen­denţa, dreptul la o viaţă liberă. Cu toţii ne reamintim de poziţia fermă a întregului nostru popor in 1968, impotriva invaziei Cehoslova­ciei şi pentru apărarea independen­ţei României. Acum se poate afir­ma că este o situaţie asemănătoare, sau chiar mai gravă. De aceea, se impune să acţionăm cu intreaga răspundere pentru a respinge orice atacuri impotriva României, a con­strucţiei socialiste din patria noas­tră ! Regretăm foarte mult că s-a ajuns la o asemenea situaţie, dar aceasta nu se datoreşte organelor de ordine şi unităţilor militare, care timp de două zile au dat dovadă de maximă răbdare şi îngăduinţă faţă de acţiu­nile elementelor teroriste, fasciste din Timişoara, ci acelora care s-au pus in slujba agenturilor străine şi care au acţionat in mod premeditat şi bine pregătit pentru declanşarea acestor grave incidente de la Timişoara ! Mă adresez tuturor organelor şi organizaţiilor de partid, comuniştilor, organizaţiilor U.T.C., sindicatelor şi tu­turor sindicaliştilor, Organizaţiei De­mocraţiei şi Unităţii Socialiste, tuturor organelor şi organizaţiilor obşteşti pentru a acţiona, in deplină unitate, in aceste împrejurări grele, pentru a asigura respingerea oricăror acţiuni impotriva patriei noastre socialiste, pentru a asigura dezvoltarea muncii paşnice, de realizare a hotăririlor Congresului al XIV-lea al partidului ! Mă adresez tuturor cetăţenilor pa­triei noastre - fără deosebire de na­ţionalitate — cu chemarea de a da dovadă de o înţelegere deplină a si­tuaţiei grave care s-a creat prin ac­ţiunile teroriste de la Timişoara şi de a acţiona, in deplină unitate şi soli­daritate, pentru apărarea socialismu­lui, de a face totul pentru a nu se mai permite să se repete asemenea stări de lucruri ! Societatea noastră asigură condiţii de participare deplină a tuturor cetă­ţenilor ţării, a tuturor categoriilor so­ciale la intreaga viaţă politică, la conducerea întregii societăţi. Sunt create cele mai largi posibilităţi ca, in cadrul democraţiei noastre munci­­toreşti-revoluţionare, să dezbatem si să soluţionăm, in deplină unitate, toate problemele privind viaţa, munca, bunăstarea întregii naţiuni, dar şi in­dependenţa, suveranitatea şi integri­tatea patriei. Este necesar să respingem cu hotă­­rire orice acţiuni indreptate impotri­va patriei, a poporului nostru - con­structor paşnic al socialismului­­, a independenţei, a construcţiei noii orin­­duiri socialiste in România ! Să acţionăm cu intreaga răspun­dere faţă de prezentul şi viitorul so­cialist al patriei noastre, pentru a a­­sigura munca şi liniştea întregului nostru popor ! Este de datoria tuturor cetăţenilor Republicii Socialiste România să ac­ţioneze cu toate forţele impotriva tu­turor celor care, in slujba diferitelor interese străine, a serviciilor de spio­naj, a cercurilor imperialiste reacţio­nare, îşi vind ţara pentru un pumn de dolari sau de alte valute. Trebuie să dăm o ripostă hotărită impotriva celor care vor să dezmem­breze România, să lichideze integri­tatea şi independenţa patriei noas­tre ! Este necesar să sprijinim­­ in ori­ce împrejurări — armata noastră, apărătoare de nădejde a indepen­denţei, suveranităţii şi integrităţii ţării, a construcţiei socialiste, a vieţii paşnice a întregii noastre naţiuni ! Să acţionăm in aşa fel pentru a nu fi necesară intervenţia armatei. Dar, in acelaşi timp, să nu se ad­mită, in nici o împrejurare, ca ar­mata să fie atacată, să nu admitem ca ea să fie oprită să acţioneze im­potriva celor ce creează dezordine, a celor ce împiedică activitatea şi munca paşnică a poporului ! Adevărata libertate, adevăratul u­­manism înseamnă a asigura dezvol­tarea socialistă a patriei, bunăstarea întregii naţiuni, a asigura indepen­denţa, integritatea ţării şi a-i demas­ca pe toţi aceia care acţionează - indiferent sub ce forme - impotriva intereselor patriei, a independenţei, a socialismului in România. Inţelegind bine gravitatea eveni­mentelor petrecute la Timişoara, a­­ceste acţiuni dirijate şi organizate impotriva patriei noastre, doresc să asigur intregul nostru popor, in­treaga noastră naţiune că atit organele de stat, cit şi or­ganele de partid vor face totul şi vor acţiona cu intreaga răs­pundere pentru a soluţiona proble­mele in deplină colaborare cu toţi oamenii muncii, cu toţi cetăţenii pa­triei noastre, pentru a face totul ca programele măreţe de făurire a so­cietăţii socialiste multilateral dezvol­tate să fie realizate in cele mai bune condiţii. Doresc să declar, in această seară, in faţa intregii noastre na­ţiuni că, in ce mă priveşte, ca fiu devotat al poporului, in munca şi răspunderile încredinţate de partid şi popor, voi acţiona în orice îm­prejurări in interesul poporului, pen­tru bunăstarea şi fericirea sa, in in­teresul construcţiei socialiste, al in­dependenţei şi suveranităţii ţării ! Nu am şi nu voi avea niciodată ni­mic mai presus decit poporul, pa­tria, integritatea României şi socia­lismul ! Cel mai bun răspuns pe care il putem da cercurilor reacţionare, a­­celora care doresc să distrugă inde­pendenţa şi să oprească construcţia socialistă in România este unitatea noastră, a tuturor, a intregii na­ţiuni, îndeplinirea in cele mai bune condiţii a programelor de dezvoltare social-economică, de înaintare fer­mă a patriei noastre, liberă şi in­dependentă, pe calea socialismului, acţionind cu toată hotărirea pentru pace şi colaborare, pe principiile deplinei egalităţi in drepturi cu toa­te naţiunile lumii ! Mă adresez tuturor cetăţenilor patriei noastre cu chemarea de a da dovadă de m­ait spirit patriotic şi revoluţionar, de a înţelege că cele intimplate la Timişoara constituie acţiuni organizate din timp de cercurile reacţionare, de agenturile de spionaj străine, care au ini­ţiat toate acestea impotriva patriei noastre. Să acţionăm cu toată răspunderea in aşa fel ca nicăieri in ţara noas­tră să nu se mai poată organiza şi să nu se mai producă asemenea situaţii. Este necesar, dragi tovarăşi şi prieteni, cetăţeni ai Republicii Socia­liste România, să dăm dovadă de marea răspundere şi înţelepciune a poporului nostru, care în cele mai grele timpuri a dat mari jertfe. Mulţi din cei mai înaintaţi fii ai naţiunii noastre şi-au dat viaţa pentru inde­pendenţa, pentru bunăstarea, pentru integritatea ţării şi construcţia socia­lismului in România. Nu trebuie să existe nimic care să împiedice acţiu­nea noastră hotărită pentru a servi poporul, socialismul, viitorul luminos al patriei noastre, al naţiunii noas­tre ! Vă adresez, dragi tovarăşi şi prie­teni, dragi compatrioţi, chemarea de a întări colaborarea şi unitatea, de a face totul pentru libertate­­, pentru construcţia socialismului, pen­tru bunăstarea poporului, pentru integritatea şi independenţa Româ­niei ! încheierea vizitei oficiale de prietenie a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, preşedintele României, in Republica Isaca Iran Semnarea „Programului pe termen lung pentru dezvoltarea cooperării economice, comerciale şi tehnice intre Republica Socialistă România şi Republica Islamică Iran“ După Încheierea convorbirilor oficiale, preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, şi preşedintele Republicii Islamice Iran, Aii Akbar Hashemi Rafsanjani, au semnat, miercuri „Programul pe termen lung pentru dezvoltarea cooperării econo­mice, comerciale şi tehnice între Re­publica Socialistă România şi Repu­blica Islamică Iran, până în anul 2000“. Au fost prezenţi, membrii celor două delegaţii participante la con­vorbiri. După semnarea documentelor, pre­şedintele Nicolae Ceauşescu şi pre­şedintele AII Akbar Hashemi Raf­sanjani şi-au strins miinile cu deo­sebită cordialitate, felicitindu-se reciproc pentru rezultatele la care s-a ajuns cu prilejul intilnirii la nivel inait de la Teheran. La sfirşitul ceremoniei, cei doi preşedinţi au rostit scurte cuvîntări. A­LTE MOMENTE ALE VIZITEI ÎN PAGINA A III-A V TOVARĂŞUL NICOLAE CEAUŞESCU A REVENIT IN CAPITALĂ Preşedintele Republicii So­cialiste România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a revenit, miercuri, în Capitală, din vizita oficială de prietenie efectuată în Republica Islamică Iran, la invitaţia preşedintelui Republicii Islamice Iran, Aii Akbar Hashemi Rafsan­jani. La sosire, pe aeroportul Otopeni, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a fost­­ salutat de tovarăşa Elena Ceauşescu, de membri şi membri supleanţi ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidu­lui, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat şi ai guvernului, de conducători de instituţii centra­le, organizaţii de masă şi obşteşti. Au fost de faţă Abdolmajid Mo­­zafari, însărcinatul cu afaceri ad-in­­terim al Republicii Islamice Iran la Bucureşti, şi membri ai ambasadei. Pionieri români şi copii ai mem­brilor ambasadei iraniene au oferit tovarăşului Nicolae Ceauşescu, to­varăşei Elena Ceauşescu buchete de flori. DECRET PREZIDENŢIAL cu privire la instituirea stării de necesitate pe teritoriul judeţului Timiş Avînd în vedere încălcarea gravă a ordinii publice in judeţul Timiş, prin acte teroriste, de vandalism şi de distrugere a unor bunuri obşteşti, în temeiul articolului 75 punctul 14 din Constituția Republicii Socialiste România, Președintele Republicii Socialiste România decretează : Art. 1. - Se instituie starea de necesitate pe întreg teritoriul județului Timiş. Toate unităţile armatei, Ministerului de Interne şi formaţiunilor gărzilor patriotice sunt puse în stare de alarmă. . . . . . . Art. 2. — Pe timpul stării de necesitate se interzic orice întruniri publice, precum şi circulaţia in grupuri mai mari de cinci persoane. „ . .. Se interzice circulaţia pe timpul nopţii începind cu ora 23, cu excepţia persoanelor care lucrează in schim­buri de noapte. Art. 3. - Toate unităţile socialiste din Judeţul Timiş sunt obligate să ia măsuri imediate pentru desfăşurarea normală a proceselor de producţie, pentru paza bunurilor obşteşti, pentru respectarea strictă a ordinii, discipli­nei şi programului de lucru.­­ . . . Arh 4. — Consiliile populare municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Timiş Sînt obligate sa asigure respectarea strictă a ordinii publice, paza bunurilor proprietate socialistă, de stat şi cooperatistă, aprovizionarea in bune condiţii a populaţiei, desfăşurarea normală a transporturilor, organizarea şi desfăşurarea în bune con­diţii a întregii activităţi economice şi sociale. Art. 5. - Intreaga populaţie a judeţului Timiş este obligată să respecte cu stricteţe legile ţarii, ordinea şi liniştea publică, să apere bunurile obşteşti, să participe activ la înfăptuirea normală a activităţii economico-so­­ciale. NICOLAE CEAUŞESCU Preşedintele Republicii Socialiste România

Next