Slovenský Ľud, január-jún 1922 (II/1-26)

1922-01-06 / No. 1

BOötiK it. Oslo i. CSKA 20 UAL, 1°*? * f8"u*rB VINCENC NAVARA. /. c . . j n "5 iK-__ !(V\ I Predptáca u t Pri asaWnd meuj «ko IQ ^ö«ko» Ki* 2-90. . 10 . K>, 2 70. . Hmck «ko 10 . Kl« 2-SOL MrItoům «a jede« TjtUk. PiedpUts« am j«d- I DOÜive čista Kčs 3 '— étrrtrDČnř SLOVEUSKÝ lud T7CHOD1 KAZDT PIATOK. Rediouie: Üsta muža múdreho sú v srdci jeho, srdce blázna o ústach jeho. Šalamún. „Slovenský Lud" so prichádza k Vám. drahí čitatelia, svojim prvým číslom druhého ročníka zdokonalený a zväčšený. Dúfame, že uvítate ho vo svojom dome s radosfov. .Slovenský L u d“ chce bjrf Vašim priateľom, učiteľom. radcom, «tešiteľom a vodi­čom ku krásne«*, áplnému a pove­den éma životu. .Slovenský Lad“ veprichá­­dza Vés otravovat a ton špatnou po­litikou, ktoré vedie náš národ do duševného otroctva, do pekla nená­visti brata proti bratovi, ako tie mr.obé a mnohé časopisy, ktoré Vám n& ískajú, aby sta ich čítali. — .Sloveaský Lad* má vzaešený cieľ, od ktorého neodstúpi nni na kre k Slovenský Lad* vzal si za álo hu vychovává zaostalý náš ľud. poúčal ho, prebúdzal zo spáaku ná­rodného bezvedomia, učit ho milovat tlačené slovo, dobré kniha a časo­pis. .Slov. L «d* chce ukazovat cest« k vyšším cieľom ľudského ži­vota. chce rozširoval lásku k j vzde­lania. láska k blálaému, láska ku BtriedaK>sti, láska k prísnemu, doko­­nalémi Iudskéma životu b lásku ku avoima aáredu. .Slov. Lad*, bade pracoval od prvej, do poslednej litierky pre ľud. bude sa usiloval, aby v každom svojom čísle čo aajlepšiu duševnú potravu priniesol do tichých chalú­pok slovenského ľadu. Redakcia. raky. pripravuje sa k ďalšej robote. Každý povedomí človek má byl roľníkom na pôde ná­rodnej. Má oral, má pestoval, má kultivovat nezmerná polia, zaostalé, uhorovité po'ia. Vzdelaní, povedomí ľudia majú vypiievaf pleveľ, tŕnie n bodlačie, majú byt rozsievačmi dob­rého semena, majú byt roľníkmi a zahradnikmi dobrými, dbajúcimi, aby role, ich rukám zverené, priniesly dobrú úroda. Nesmieme skladsf ruky k nečin­nosti Nesmieme sa oddávat planej náde i, že dost je už vykonané. Tak ako vstup do nového roku je nám prehliadkou vykonanej práce, tak i velkorysým plánom ďalšej činnosti. A tá rozprestiera sa pred nami ši­roko ďaleko, v nedohliadno. A preto aké bude naše heslo, čo si napíšeme na prápor našej práce, pod ktorým heslom pôjdeme do nového boja? Pracovat! Pracovat vo všetkých smeroch. Uvědomovat! Vzdě­lávat! Duša nášho ľudu je nám úrodnou, ale dosial ešte väčšinou úhorom ležiacou pôdou, duša nášho ľudu je poľom našej pôsobnosti A nevedomé, dobré duše osvietiť, pri­viesť ich k dokonalému uvedomenia, pozdvihnúf k slacu vzdelania, je nešou svätou povinnosťou. Prekročili sme dakoľko prvých chvíľ nového roku, prehliadli sme prácu vykonanú a dávame sa do nového boja. Áno do boja. lebo práca uvedomovacia je zápasom a bojom urputným svetla vzdelania s tmou zaostalosti. A všetky tieto úlohy, všetky tieto fažhé, ale vznešené a šľachetné poslania rousi si dnes uvědomit každý, kto citi ich potrebu a neod­­vratnosf, každý človek a každá duša. komu bijú do oč í tie priepastí, ktoré treba zarovnať, tie bariny, ktoré treba vysašit, človek lásky, kultúry a srdca. Voláme tu k týmto ľudom: shro­máždíte sa v pracovné šíky a pod zástavou Práce. Uve­domovania a Vzdelania, dajte sa na pochod za svojimi cieľ mi! Rozíďte sa do slovenského jsve.ia. učte a liečte choré duše nášho ľudul L B. S. Vyhýbajme pokušeniam Mnoho zlých duchov číha na nás, aby nás sviedli a zničili Na kaž­dom kroku oceruje proti nám zuby dajaký pokušiteľ. Človek, ako veľmi slabá bytnost, Iakko podľahne svo­­dom a pokušeniam. Ztráca, ani ne­vie ako, slobodnú vôľu rozhodovať medzi dobrom a zlom a stáva sa poslušným otrokom diabla ... Preto dávajme dobrý pozor na seba. Vyhýbajme svodcom a poku­šiteľom, ktorí na nás rozostavajú svoje vábné osidla. Zažeňme hned v zárodku zákmit myšlienky, vlieät do vábivých, rozkoš sľubujúcich osí­diel, lebo oni sú pre teba slabý človeče, pavúkovou siefou, v ktorej sa obef dotiaľ zmieta, bádže z boka na bok, dokiaľ nezahynie. Buďme silný v dobrom a učme sa řif prísne a dôstojne na človeka. Nikdy nedo­pustime, aby sa stali z nás otroci svojich vášní. Áno. mnoho zlých duchov čfiia na našu dušu. Keď ideš po meste vidíš icb, ako škúlia, ako sa ukrčujú k skoku na svoja obef. Výklady na obchodoch sú plné diablov v podobe veľkých i malých íliaš. Zdobia ich, okrášľujú, ako nevesty, aby nachy­tali na ich krásu čo najviac obetí.., Vyhýbajte týmto krásnym otravám, z ktorých kypia satanské peny ra­dostí nad vašou slabosťou. Milujte viacej svoju čistú dušu, svoje zdravie a šťastie svojej rodiny, nežli to čer­tovo mlieko. — us. Do novej práce. Prekročili sme prah, rozhranie a vsti pujeme do nového života. So všetkými svojimi túžbami a žalo­bami. so všetkýuá svojimi delami, pácieiami a bojmi. Ale s jedným ve­domím : s vedomím vykonanej práce, pot ivei, mravnej a ľudskej ... Vstu­pujeme do nového ti vo ta. nového die a, tak ako roľnik. ktorý zoral árudsú pôdu, ale úhorom ležiacu- a zasial semeno — ale neskladajúc Zlaté pravidlá« 1. Ži podľa toho, čo človek má najlepšieho vo svojej prirodzenosti! (Aristoteles.! 2. Miluj Boba nado všetko a svoj­ho bližného ako seba samého! (Eva­njelium.) 3. Maj v úcte osobnosť ľudskú v sebe samom a u ostatných a nikdy ju netžívaj len ako prostriedok! (Kant.1 4. Privádzajme stále viacej k vlá­de svoju ľudskosť nad svojou zvie­­rackosfoul (Comte.j

Next