Slovenský Ľud, júl-december 1922 (II/27-51)

1922-07-07 / No. 27

net nik, n. cisco gy CENA 20 HAL. kosi«, SLOVENSKÝ LUD Predpläca ia * VYCHODÍ KAZDY PIATOK. . Zodpovedný redaktor t Pri zasielam rneaej ako 10 výtiskev Kčs 2*80 Vydáva PATRIA*, spoločnoí s iu- . io. Kčs 2*70 . . , ' VINCENC NA V ARA ’ »‘«"i »kt* 10 » Kř* 2'80 cením obrneIzerym. -• vinwmv nnv/uui. HrrWne za jeden vjlisV. Predplatné na jed­ttoUivé éítln Kč* 3*— štvrťročne En školským prázdninám Školy, kde sa nám vychovávajú povedomí členovia národa, kde ra­stú noví borcovia osvety, kde s ro­ka na rok shromažďuji! sa sily du­cha a potom čerstvými prúdy sa rozlievajú po našej vlasti, any o­­sviežovaly, ovlažovalv vypráhle, suché polia nášho národného živo­ta, aby připravovaly pôdu pre ra­dostnú a bohatú žatvu ducha, — tie školy teraz na čas ztichly, nastaly prázdniny, týždne odpočinku a na­berania nových síl pre- nový škol­ský rok, pre ďalší vzrast duševných hodnôt Aký radostný pocit ovládne člo­veka, keď sl pomyslí, že všetky tie mladé ratolesti nášho národa roz­prchly sa zo škôl po celom Sloven­sku nie duševne a národne otrá­vené, ako to bolo za maďarskej vlá­dy. ale národne zocelené, pove­domé, rozohriaté láskou ku svojmu národu a roztúžené po práci a bor­be na-„národa roli dedičnej". Tým najmenším deťom z ľudo­vých škôl budú prá. ainy dobou radostných hier vo voľnej prírode, dobou bezstarostného smiechu a skalovania. Od týchto najmenších ani iné nemôžeme žiadať. Ich útla mladosť má byť len hra a smiech. Ináč však majú stráviť prázdniny študenti stredných a vysokých škôl. Títo vedľa odpočinku.nech sa stý­kajú s ľudom, nech kriesil k národ­nému životu svojich, ešte zaosta­lých a spiacich bratov a sestry. Áno, naši študenti nech hľadajú styk s ťudom, necti študujú jeho dušu, nech sa učia ľud chápať v je­ho duševných potrebách, riech sa už teraz pripravujú v tejto praktickej službe svojmu ľudu, k neskorSe] borbe za jeho kultúrné povznesenie. Naša inteligencia musí srásť s ľu­dom, musí ten ľud milovať, zadová­žiť si jfeho najužšiu dôveru, lebo len tak potom môže medzi ním so zda­rom účinkovať. Náš inteligent ne­smie sa báť a strániť roľníkovej ale­bo, robotníkovej upracovanej ruky, ako to robili kedysi maďarskí džent­­.ríci, ale musí si jú vážiť, ako dar­kyňu toho najpotrebnejšieho pre brdský život! V demokratickom štáte nenie mie­sta pre žiadne stavovské rozdeľo­vanie sa. Sme všetcri bratia a sestry, sme všetci synovia a dcéry jednej matky, koľuje nám v žilách jedna slovenská krv. Učení, školení sa majú spájať s .neučenými s neškole­nými. aby celý národ mohol byť vzdelaným. Ako členovia jedného trároda, ako ľudia kresťanského cítenia, musíme a milovať vospolok, musíme si je­dou druhému pomáhať, ako v tele­sných, tak i duševných potrebách. „V spojenosii je sila“, zvykli roz­trubovať do sveta rozličné politické strany. My však chápeme pod tým­to heslom silu, ktorá pochodí zo spo­­jeriosti celého národa v jedon har­monický celok. Preto nehľada.inte tú silu v rozličných stranách, ale v ná­rode ako celku, ktorý- má spojať v jedon nerozborný šík všetkých svo­jich členov dľa krVe a reči. Máme byť ozaj ako jedna rodina. Netrhaj­me sa na rozličné nepriateľské si kŕdle a kŕdličky. lebo sila národa takto sa len oslabuje Áno, každý národ trpí a chorľavie, v ktorom sa hemží záplava rozličných politic­kých strán, ktoré zúria hnevom jed­na oproti druliej a k vôli strannic­­kym a osobným chúťkam, ubíjajú celý národ. - Buďme jedon harmo­nický celok! Toto kladiem na svedomie i tým. ktorí teraz opúšťajú školské favice. lebo oni v budúcnosti hudú narábať s kormidlom lodi svojho ngjoda. Pamätajme, že sme malý národ a preto je nám treba všetky sily sú­strediť v jedon celok. Mládež naša. ktorá sa v školách vyzbrojuješ a cvičíš na verejné kol­biště národa, buď verná týmto svä­tým zásadám. B. B. vaším dieťaťom, io je. nábožnosť. Chudobný chlapec vstúpi na loď vráti sa po čase a vloží do rúk matky peňaženku, naplnenú z ne­­bezpečia na mori. To je nábožnosť. Chudobná matka pracuje dňom i nocou, aby v< živila sirotky — znáša každú obeť z lásky k deťom. To je nábožnosť. Manžel, ktorému žena predčasne sostarla žiaľom a utrpe­ním, sedí u- jej postele a drží jej vychudíé ruky tak vrúcne vo svojich a hladí icb tak nežne, ako kedysi za mladosti. To je nábožnosť. Žena kloní sa k svojmu padlému mužovi, zdvíha ho z kaluže zpustlosti a drží ho iak dlho na svojom srdci, až z neho zase láska spraví muža. To je nábožnosť. Podnikavý otec, ťažko pracujúca matka, cdpierajúc si všetko, aby mohli dobre vychovať 3voje deti, aby ich s milujúcou pýchou povznie­sli vyššie, než sú sami — to je nábožnosť. Ak sa hanbia deti za ta­kých rodičov, pretože eú prostí, vráskovití, nevedomí, — to je rúha­nie. Kto miluje je nábožný. Ždár. Kto je nábožný? Byť podporou slabému, štítom bezbrannému, pozdvihnúť padlého, pečovat o mier medzi súsedmi a národmi — to je nábožnosť. Pracovať je nábožnosť. Práca je najlepšou modlitbou. Rúbať les, orať zem, ko­pať v šachtách, naplniť srdce ra­dosťou tej, ktorá kolísá kolísku s Cyril! a Method. V stredu- mali $me svätiť sviatok našich vierozvestov sv. Cyrilla a Metlioda, mal to byť sviatok kre­sťanských Slovákov. Píšem preto, že „mal byt“, lebo u nás, na vý­chodnom Slovensku sviatok Cyrilla a Methoda sa vôbec nesvätil. Ani chýru o žiadnom sviatku. Východní katolícki Slováci majú takého arci­­pastiera, ktorý nechce poznať slo­vanských. a slovenských viero­zvestov, — maďarskí a tnaďarón­­ski kňazi na východnom Slovensku, ktorí, bohužiaľ, otročia duševne ešte stále náš ľud, Štefana kráfa svätia a ľudu rozkazujú, aby svätil tohoto ich „maďarembera“, ale svätých slovenského ťudu, ktorí mu priniesli svetlo kresťanskej viery, ktoil mu hlásali slovo božie v jeho materči­ne, ktorí jeho sladkú mluvu po­stavili na oltár Hospodina, nenávidia pretože sú to svätí apoštolovia Slo­vanov. Uvidíme, ako sa vyťasia na Šte­fana kráľa.

Next