Slovenský Ľud, január-jún 1923 (III/1-26)

1923-01-04 / No. 1

liVY-C. j O ? 3 9 ROČNiK ill. <ts. i. CENA 20 HAEm KOŽIfl, 4. lanuftra 1983 /c. m SLOVENSKY ĽUD VYCHODÍ KAŽDÝ ŠTVRTOK. Zodpovedný redaktor: Prf »aeieiani menej ako 10 výseko* kč* 2-8Q Vydáva PATRIA* p spoločnosť s m- »10. Rčs 2*70 * r n . ay lu bi iu VINCENC NA VARA. • *** «ko 10 , Kčs 2*60 - - cením obmedzeným. -- Vli>V*ĽaNV* lVŕ\ V «vriročne m jede» výtisk. Predplatné na jed­notlivé é išla Kčs 3*— štvrťročne Na cestu. Nevedomý, nevzdelaný človek ne­žije celým životom. Ku krásam duše je neprebudený. Spí a nevidí v ži­vote, čo by mal vidieť, z čoho by sa mal tešiť, z čoho by mal brať úžitok. Prejde životom ako väzeň, odsúde­ný doživotne do tmavej celly ža-i lára . . . Ozaj — nevedomý, zaostalý člo­vek je väzňom svojho drsného tela, ktoré samo o sebe, bez duševného prehĺbenia, bez inteligencie a vyš­ších myšlienok — nedelí sa veľmi od zvieratá. Veď to každý povědomější človek vie. že čo nás od zvierat delí 1— sú len naše duševné schopnosti, ktoré nás robia ľudmi, Poľutovaniahodný je teda ten člo­vek, ktorý duševne spí, ktorý sa o vzdelanie svojho ducha nestará. Je­ho duševný obzor je tak uzučký, že ítápe tam v temnotách, kde iný, po­vedomí a vzdelaní ľudiá chodia vo Svetle. Taký človek žije celkom iným životom ako človek povedo­mý a vzdelaný. O koľko radostí — radostí o kto­rých ani nemá poňatia vo svojej za­­temnelosti, aké sú veľké a oblažu­­íúce — prichádza takýto človek! Keby si to vedel uvedomiť, neodkla­dal by veru ani okamih a pustil by sa do boja za obrodu a svetlo svojej ‘duše, čialiol by po knihe a dobrom Časopise a hľadal by radosti, pravé radosti života, ktoré prýštia z pre­budenej, rozvinutej duše. Smysel ľudského života prejavuje sa v jeho duševnom kráľovstve, v posvätnej ríši dobra, krásy, vzdela­nosti a dokonalosti duševnej. Pravé fudské šfastie kotví len v týchto vy­pestovaných duševných vlastno­stiach Brutálne, zvieracie radosti, v ktorých necítit dušu, prinášajú člo­veku často iba trpkosť, bolesť a sklamanie. Preto starajme sa o svoju dušu; Vzdelanie nech je našim cieľom naj­­prednejším. Ak budeme ozbrojení vzdelaním, duševnou prehfbenosfou a vyspelosťou, zvíťazíme vždy nad 'nepriateľmi duše i tela. Život saj nám zjaví v celkom inom svetle, le­bo čo sme predtým nevideli — bu­deme vidieť, čo sme nevedeli — bu­deme vedieť, čo nám bolo tajnosťou — bude pred nami stáť odhalené.. Lebo len tí, ktorí sú nie slepí vidia. Nechcejme teda ostáť slepými, B. B. My a židia. Na rampe pri nádraží v Medzi­laborciach, pri vykládaní vagóno­vých zásielok vídam často smutný obrázok : do úmoru pracujúcich Ru­­sínov a nad nimi stojaceho a rozka­zujúceho Žida. Prichodí mi to byť ako trestanecká čata plahočiacich sa otrokov, ktorí svojim potom a nad­ľudskou námahou za cenu zakrva­vených dlaní majú pripraviť dobro­­byt a hody tomu postavačovi, kto­rého špekulácia premieňa cvý">; prácu vo vlastné zlato. Zatnem päsť pri pohľade na takj' zjav, ako ju zatnú i tí úbožiaci, keď si uvedomia, že obohacujú svojimi silami nepriateľa a škodcu, ktorý im povykuje za chrbátom. Viac ľudí, ba takmer všetci šom­reme na to, že Židia svojim kapitá­lom a hospodársko-materiálnou zdat­nosťou vládnu nad'nami, nás vyssá­­vajú, súperov z nášho kruhu ubíjajú a zatláčajú. Celé zástupy ľudu svo­­lávajú pomstu na hamižných vykori­sťovateľov. ktorí ich ožobráčili, než by sa boli toho mohli nazdať. Smutné je, že túto skutočnosť treba potvrdiť. Opime pod nena­sytným vladárením židovských pe­ňazí. Kupčia s našimi ľudmi ako s otrokmi. Ale miesto toho, aby sme sa usilovali im vyrážať zbraň z ru­ky, plníme ich závody, obchody a hostince, ako by tovar a občerstve­nie od Žida bolo lepšie než od svoj­ského človeka. Neustálym podpo­rovaním ich takto privilegujeme sa­mi za národ vyvolený, ktorého prí­slušníci podľa knihy Mojžišovej mô­žu sa zaoberať len ľahkým zame­stnaním a nikdy nie ťažkou prácou. Pomáhame im, aby skutočne mali v rukách všetky obchody, živnosti a podniky, pri ktorých bez ťažkej práce sa zarábajú väčšie zisky, ako pri robote,» ktorá vyžaduje poslednú kvapku sily. Prichádza tu otázka: Ako sa brá­niť proti židovskej záplave a hospo­dárskej nadvláde ? Mohlo by to byť p.redmetom širo­kých úvah. Ja tuná mám na mysli len tri heslá pre náš ľud * „Učiť sa od nich." „Neveriť im.‘ „Chrániť sa ich.“ Chodievam pred šiestou hodinou na rannú prechádzku. Vidím deň čo deň už tak včasné ráno zachumlané postavičky židovských detí, ktoré s lampášikmi pospiechajú do židov­skej školy. (Pôsobím v mestečku, ktoré je z polovice židovské.) 0 */* na ôsmu idú raňajkovať a potom zas do školy štátnej. Po skončení vy­učovania v tejto škole — zas pokra­čujú vo výučbe v škole židovskej až do 8 hodiny večer. Už tie deti ďaleko predbiehajú naše. Keď ne­skoro večer človek vkročí do židov­skej rodiny, zbadá obrázok ako v škole : Všetky deti pilne sa učiace. A naše deti! Ešte že ich tak horko­­ťažko dostanieme do školy v zime a keď prídu domov, veľmi málo sa po­núkajú a sú ponúkané do učenia. Učiteľa priamo prekvapí židovské dieťa veďomostiami mimo školy na­dobudnutými, zatiaľ čo so svojský­mi má ťažkosti pre nedbalé dochád­zanie a následkom toho" i pre neu­spokojivý prospech. Niet takmer Žida, ktorého by úrady musely na­bádať k posielaniu detí do školy. — A náš ľud ? . . . Zaplakal by človek, keď vidí, že dedinskí občania vysie­lajú deputácie ku školským inšpek­torom s prosbou, aby oslobodil ich deti od školskej dochádzky z dôvo­dov, že ich potrebujú k paseniu a inším prácam, ktoré i bez pomoci detí by sa spravily. Naši výrostkovia po opústení škol­ských lavíc venujú sa večer neuži­točným túlkam, pri ktorých utrácajú mravnosť a drahocenný čas mlado­sti. Židovské odrastené deti — po­kiaľ nie sú na štúdiách — pilne sa večer učia od rodičov, ako treba robiť dobré „Gšefty“, pripravujúc si takto zbraň na tých,, ktorí svoju zlatú mladosť nevyužijú k obrneniu sa pre životný boj. (Dokončenie budúcneJ

Next