Slovenský Ľud, júl-december 1927 (VII/27-52)

1927-07-07 / No. 27

a o I^l ß'2 /' ^ V ý f^so ROČNÍK VII. ČÍSLO 27. ČÍSlO Za 40 hal. KOŠICE, 7. júla 1927. ÚBOHÉ DIEŤA! Hlboko som sa zamyslela nad ho­re uvedeným článkom v 23. čísle „Slovenského Ľudu”. Pisateľ mi z duše hovoril, keď sa zhrozil nad osudom takého úbo­hého, každým opovrhovaného die­ťaťa. Ale jeho rozhorčenosť nad bezcitno-beštiálnoú materou sa mi vidí byť veľmi jednostrannou. Malo snáď toto úbohé dieťa len matku ? Ako často čítame v časopisoch o zavrhnutých, alebo zavraždených novorodzeniatkach a o ich krkav­­čích matkách, avšak nikdy nie o ich otcoch. Neboly tieto chudiat­­ka omnoho skôr zavrhnuté od svo­jich otcov ako od svojich matiek? A kto, Kedy čítal, čo len v jedných novinách, že sa hľadá otec takého zavrhnutého dieťaťa? Nikde, nikto neženie takéhoto otca na zodpovednosť a predsa tak vinou otca, ako i matky prišlo to úbožiatko na tento svet. Keby sme chceli tak ozaj svědo­mitě hľadať, z čie j viny sa to stalo, tak by sme si museli povedať, že väčšia vina je na strane otcovej. Pisateľ spomenutého článku pí­še: „...trpieť musí za ukrutnú vášeň svojej bezcitno-beštiálnej matere ...” Skúsenosť nám však ukazuje, že vášňou přepadlé žen­ské sa nestávajú matkami, ale sta­nú sa nimi skôr ženské chladné, ako horkokrvné. Teda dôkaz, že keď sa aj matkou stala, nemusela sa ňou stať svojou roztopašnosťou a bujnosťou, ale stala sa ňou ná­sledkom všetkým ženám vrodenej slabosti, — inými slovami: násled­kom sľutovania sa nad svojim svodcom. Prezreteľnosť vedela, prečo dala ženskému pohlaviu túto slabosť, toto sľutovanie sa. Nebyť toho, ne­stala by sa žiadna žena viacnásob­nou matkou! Toto nešťastné sľutovanie sa už mnohej ženskej podrazilo nohy, že sa ani nevedela na ne viacej posta­viť. A kto poľutoval tú úbohú sve­­denú, kto jej podal ruku, aby ju zdvihol a kto hľadal toho, skrz ktorého upadla? Sľutoval sa teraz on nad ňou, ako sa ona sľutovala nad ním? A kto sa nad tým poza­stavil, že jej on neide na pomoc?| Nikto! Ju nepoľutuje nikto a1 jeho neposúdi tu na zemi nikto!| Kto by aj? Veď v mužskom svete sa húževnaté držia toho predpokladu, že mužskí môžu robiť čo chcú, lebo im neostanú násled­ky. Na to si však taký ľahkomy­­selník nesmyslí, že keď on nedone­­sie domov, predsa ostane po ňom kdesi. Ani si nepomyslí, že to nezá­­konité dieťa je tak jeho, ako i to zákonité a nemyslí si, že to úbožiat­ko je tak potrebné všetkého, ako to zákonité. Nemyslí si, že túto jeho krv bude každý len biť a so­­cať z kúta do kúta, a že snáď ke­dysi v niektorom tmavom žalári bude klnúť svojmu sploditeľovi! Poneváč z týchto bez rodičovskej lásky vyrastnutých a ľuďmi opo­vrhovaných detí stávajú sa najča­stejšie — chcejúc sa vypomstiť za toto opovrhovanie na ľudskej spo­ločnosti — zločinci. Kto mal tak príležitosť nahliad­nuť do duše takej padlej ženskej, ako som mala ja, iste mu prešla chuť odsúdiť, takúto nešťastnicu bez dôkladného výsluchu; ani mu nie je divné, že jej dieťa stane sa zločincom. Je dostatočne známo, že život a smýšľanie matkino pôsobí na du­ševný život 'íliéťaťa a koľko zlých myšlienok prejde cez modzog takej umučenej nešťastnice! Vo dne i v noci mučí ju myšlienka, ako ujsť hanbe a opovrhovaniu ľudskému, akv spôsob smrti je ľahší a istej­i ší?! Ktorá svojho svodcu miluje, tu Drevený kostol v Kostrine. (Kreslil V. Kostelecký.)

Next