Slovenský Ľud, júl-december 1928 (VIII/27-52)

1928-07-04 / No. 27

Ľudovýchovný, vzdelávací a obrázkový časopis. ROČNÍK VIII.. ČÍSLO 27. ČístO 28 40 hal. KOŠICE, 4. júla 1928. 0 ľudskej letore. Jožo Rákoš. Hovorím schválne o ľudskej letore, lebo i zvieratá majú svoju letoru, temperament. nej píšu praktickí, učení hospo­O dári. Pre nás má to len malý vý­znam, lebo pri kúpe domácich zvie­rat o ich letore a zlých vlastno­stiach najmenej sa rozpráva a le­toru kúpených zvierat poznáme až neskoršie. Pre nás, rodičov je vý­znamnejšie poznať letoru ľudí, ne­vynechajúc ani svoju. Je to dôleži­té, lebo výchova detí musí sa ria­diť podľa ich letory. Nižej uvede­né letory mal by poznať každý vy­chovávateľ, najprv však rodič, ako prvý priamy a úprimný vychová­vateľ svojich detí. Naši rodičia majú len málo z vedomostí dobrého vychovávateľa. Nie sú si vedomí, že vychovávajú nielen sebe, ále aj ľudskej spoloč­nosti a národu. Chyby vychova­ných musí prehliadnuť rodina, ale nemusí spoločnosť, do ktorej sa títo dostanú a ktorej mali by byť na osoh a nie na ťarchu. A čo ná­rod? či budú osožní aj tomu, ked’ ťažko ich znáša spoločnosť? _ Vychovávateľ, rodič má počítať aj s následkami svojej výchovy. Mal by si počínať rozumne, cieľu výchovy primerane, vo vedomí zodpovednosti. Ale, čože čakať od matky 16—17 ročnej? Takéto sa vydávajú, stanú sa matkami, majú vychovávať deti, ale ani samé nie sú vychované, čože vedia mladu­čké matky o výchove detí a pro­striedkoch vychovávateľských, o cieli výchovy, o citoch spoločen­ských, o duševných pokrmoch detí atď. ? Keby sme mali rodinné školy na dedinách, bolo by inak v rodinách. Tieto školy by pěstovaly letory bu­dúcich matiek, podávaly by rôzno­sti o výchove (telesnej a dušev­nej) detí. Nateraz ani myslieť o takýchto školách. Mávame kurzy, a iba na tieto je sverená práca bu­dúcich rodinných škôl. je Musíme vedieť, že temperament vrodenou vlastnosťou ľudí. čo je vrodené, ťažko sa dá vyhnať, ale dá sa opraviť, alebo upraviť. To by bolo úlohou rodičov,, dobre vychovávaných rodičov, ktorí po­znajú aspoň základy výchovy die­­tok. A zase som pri treťom od­stavci môjho článočku. Ľudia sa uspokoja porekadlom: „Aký otec, taký /Syn; aké drevo, taký klin.” Alebô: „Aká matka, taká Katka.” Synček ostane povahy otca, dcér­ka povahy matky. Letora dá sa, pravda, upraviť, ale to vie len do­brý vychovávateľ a od malučka, ako aj porekadlo hovorí. A teraz o letorách. Poznáme le­toru: sanguinickú, cholerickú, me­lancholickú a flegmatickú. V pô­vodnosti a čistote sotva sa vyskyt­nú, obyčajne sa sdružujú a dáva­me im názov podľa silnejšej. Jednotlivcov spomenutých letor poznáme aj po zovňajšku. . Sanguinik býva štíhlej postavy, oči má modré, hnedé, vlasy jasné, alebo hnedé, rty červené, pleť mäkkú* svaly má vyvinuté. Je po­vahy rýchlej. Ľud náš hovorí, že je to „ľahkomyseľný” človek. Do všetkého sa chytí, rád pomáha a preto býva využitkovaný. Má ži­vú fantáziu a často robí „z komá­ra somára”. Ak má dlžobu nerád ju platí. Hovorí dve na tri, zajtra nebude vedieť čo hovoril dnes, ale jazyk mu vždy mele. Býva veselý a vie rozveseliť aj iných. Radi má­me sanguinikov, lebo sú zábavní, spoločenskí, vtipní. Majú však aj ohyby. Bývajú měniví, nestáli, roz­tržití, nedočkaví, ba aj smyselní. Keby sa dostali do rúk rozumného vychovávateľa, zanechali by -aspoň čiastočne — zlé vlastnosti svoje. Cholerik má kostru a svaly sil­né, je mocnej postavy, širokého čela, oči bývajú lesklé, krk krátky, ramená a prsia široké, hlas silný, chôdza ťažká. Cholerik je rýchlej mysli. Skoro sa nahnevá, ale hnev ho prejde, keď mu rozumný odstú­pi. Má radosť z práce a preto je neúnavný, ak vie, že docieli úspe­chu. Býva vzdelaný, spravodlivý, ale ctižiadostivý, túži po sláve. Máva nepriateľov, lebo je priamy: čo na srdci, to na ústach, preto ne­majú ho radi v spoločnosti. Fantá­ziu má smelú, úsudky jadrné, pre­myslené, často opakuje slovo: ja. V domácnosti je niekedy tyranom. Zlé vlastnosti cholerika: je namy­slený, nadutý, často surový. Melancholik býva vysoký,^ ruky a nohy má neobyčajne dlhé, trup krátky,, ramená úzkej krk dlhý. V piatok 29. júna odhalili v Petřkovicia eh na Morave pomník prezidenta repu­bliky. Na našom obrázku vidíme pom ník s meštianskou školou v pozadí.

Next