Slovenský Ľud, január-jún 1929 (IX/1-26)

I W V\ <L3 0 5^5 k. A TG i SLOVENSKÝ LUD ĽUDOVÝCHOVNÝ, VZDELÁVACÍ A OBRÁZKOVÝ ČASOPIS ROČNÍK IX. 1929 REDAKTOR VINCENC NAVARA rs VYDAVATEL JÁN GRÜNWALD TLAČOU STATNEJ KNÍHTLACIARNE V KOŠICIACH

Next