Slovenský Ľud, júl-december 1935 (XV/27-52)

1935-07-03 / No. 27

Týždenník venovaný vzdelaniu a ľudovýchove. Ročník XV., číslo 27. Číslo za 40 hal. Košice, 3. júla 1935. Sv. Cyril a Meíod, apoštolovia Slovanov. Vážnosť a veľkosť národa spo­číva v jeho minulosti, v jeho de­jinách. Čím bohatšia, plnšia a vý­znamnejšia je jeho minulosť, tým väčší zástoj hrá ten národ na svetovom forume i v dnešnej do­be, a čím hlbšie zapustil korene v minulosti, tým hojnejšie vetve vyrastú z neho v budúcnosti, kto­ré bohaté budú prinášať ovocie požehnania pre dobro svoje i ce­lého ľudstva. Slávne a starobylé dejiny náro­dov predpovedajú a zaručujú mo­hutnosť a silu ich života i v bu­dúcnosti. A každý národ chcel by byt slávnym! Ostatné národy závidia tomu národu , ktorý Prezreteľnosťou Božou zjavil sa skôr na javisku uvedomelého národného života, ktorý žil vyspelou kultúrou už vtedy, keď veľká väčšina národov žila ešte v tmavom barbarstve, ktorý mal učiteľov svetového me­na a učil sa z ich majstrovských spisov vo svojej materčine, o čom súsedom sa vtedy ešte ani ne­snívalo. A týmto slávnym národom je i náš národ slovenský. Súsedi závi­deli mu jeho preslávnu minulosť. Preto zamlčovali, prekrúcali a do úzadia stavali slávne dejiny Slo­vákov. Týmto ľahko sa dá vy­svetliť ten smutný fakt, prečo Slováci až do prevratu náležité nepoznali svojich dejín, prečo v školách učili sme sa o všelijakých kráľoch a národoch, len o sloven­ských nie. Prišiel prevrat. Nadvláda cu­dzieho národa prestala. Slováci stali sa slobodnými a slobodne za­čali sa vyvíjať na poli svojej ná­rodnej kultúrv. V tomto vývoji naimenej ich hatí nedostatok ná­rodného a kultúrne vyspelého, svojského života. Slováci mali ta­kú minulosť, za ktorú by sa ne­hanbil ani ten naikultúrneiší ná­rod. Lebo Slováci malí minulosť skvelú, starobylú, kultúrnu a kresťanskú. Slováci hrali dôležitú úlohu medzi národmi už vtedy, keď sú­­sedia boli ešte národne nemí. Žili v sporíadanom štáte: v ríši Veľ­komoravskej už v tej dobe, ked ich súsedía roztratení kočovali po horách bez disciplíny a národ­ného povedomia. Na Slovensku prekvitaly krásne kultúrne usta­novizne: chrámy a školy, pesto­val sa obchod, priemysel, prekvi­tala slovenská reč dávno pred príchodom divokých Maďarov; ba keď títo trvale sa usadili, kultúra slovenská natoľko premenila celý ich národný život, že ešte i dnes zjavne a v hojnej miere nachádza­me jej stopy v maďarskej termi­nologii. Bolo by to zaiste znakom ne­vďačnosti, keby sme sa my Slo­váci nepoďakovali Prezreteľnosti Božej, že nám poslala takých mu­žov, akých iné národy nemajú, že Jej riadením prišli k nám naši vierozvestovatelia a nositelia kultúry: sv. Cyril a sv. Metod. Cit vďačnosti a úprimnej lásky pobá­da nás práve toho roku, keď slá­vime 1050 výročie smrti prvého slovenského patriarchu: sv. Me­toda, aby oslávili sme svojich ve­­likášov národných i kultúrnych, soznámili sa s ich životom, die­lom a odkazom, a povzbudení ich príkladom pokračovali v stavbe slovanskej spolupatričnosti a lás­ky na základe evanjelia. Život sv. Cyrila a sv. Metoda pred príchodom k nám. Život svätých vierozvestovate­­ľov poznáme z piatich historicky hodnoverných legiend: talianskej, moravskej, českej, pannonskej a bulharskej.1)- Najvýznačnejšími do­kladmi však sú listy pápeža Jána VIII. (a Štefana V.), ktoré sa nám zachovaly z čiastky celé, z čiastky v zlomkoch. List Hadríana II. za­choval sa len v prostom staroslo­vanskom preklade v Metodovej legende.2) Ďalej pápežský knihov­ník Anastazius zanechal nám zprávy o Cyrilovi v Ríme i Cari­hrade. S Cyrilom sa soznámil v Ríme, ked sprevádzal našich apo- 2) Dr. Frant. Grivec: Slovanští apošto­love sv. Cyril a Metoděj 1927. Str. 162. Pápežský lej.it parížsky arcibiskup kardinál Verdier na návšteve u prezidenta Masaryka v Lánoch. 1) Dr. Ľud. Zachár: Sv. Cyril a Metod na Devíne 1928.

Next