Smer, január-marec 1968 (XX/1-78)

1968-01-02 / No. 1

V lone Nízkych Tatier Hotel Partizán, ležiaci pod panorámou južného svahu Nízkych Tatier, patrí od svojho dobudovania k ra­dostným dostaveníčkam tu­ristov. Na Silvestra tu pri­vítalo Nový rok 1968 viac ako 160 návštevníkov. Tak isto, ako v predchádzajú­cich, podobne aj v svojráz­nom romantickom kraji pod Chopkom privítalo Nový rok 63 turistov z Poľska, 15 t. NSR a 25 z NDR a od juž­ných susedov — z Maďar­ska 57, — zatiaľ čo na­šich turistov seŕn prišlo vy­še 200. —hl— Darček Dubničanom DUBNICA — Dlho a sta­rostlivo sa pripravovala mo­nografia o minulosti a sú­časnosti priemyselného mestečka na Považí — Dub­nice. Autorský kolektív na čele s dr. Antonom Bagí­­nom, inž. arch. Dušanom Janotom a rad ďalších, kto­rí siahli po archívoch, aby priblížili dnešnej generácii minulosť bývalej poľnohos­podárskej obce. Tristostrán­­ková kniha, doplnená množ­stvom kvalitných fotogra­fií, spĺňa svoje poslanie, ho­ci cena 30 Kčs sa zdá pri­vysoká. Lenže náklady vy­naložené na celé spracova­nie sú v cene opodstatne­né a zaiste všetci obyva­telia Dubnice a blízkeho o­­kolia prejavia záujem o ňu, veď vychádza iba v 6-tisí­­covom náklade. Jozef Nižňanský Najviac navštevovaná ZOO PRIEVIDZA (Od nášho re­daktora.) — Zoologická zá­hrada v Bojniciach si prá­ve v uplynulom roku opát' udržala návštevnosť vyše 340 000 hostí, čím získala prvenstvo v rámci všetkých ZOO v republike. V priebe­hu svojej činnosti získala mimoriadne úspechy v od­chove rysov, hlucháňov iných zvierat, ktoré sa pred­S tým v podmienkach zaja­tia nedarilo rozmnožovať. — Mimoriadne cenné prírastky ZOO v roku 1967 sú napr. žriebätá koňa Převalskieho, Ivie pätorčatá a iné odcho­vy, o čom nás informoval dr. Juraj Szántó, z ktorých ZOO niečo rezervuje pre odpredaj alebo výmenu. —rb— Energetici v novom roku ZEMIANSKE KOSTOLA­­NY (č-v) — Prvé štyri pol milióna kWh elektrickej a energie už na konto tohto­ročného plánu vyrobili vče­ra a dodali do verejnej siete energetici turboelek­­trárne Nováky v Zemian­skych Kostolanoch. Kým na väčšine pracovísk v našej vlasti bolo cez sviatky pra­covné voľno, energetici si overovali pripravenosť stro­jov a zariadení pre nastá­vajúce dni, keď elektráreň bude dávať plný pohotový výkon. Austrálske pätorčatá BRISBANE (č-v) — Pä­torčatá, ktoré sa v noci na Nový rok narodili v Bris­bane 56-ročnej pani Patricii Brahamovej, sú zatiaľ zdra­vé. Každé z nich váži ne­celý kilogram aj pol. Naro­dili sa predčasne a budú najmenej dva týždne v in­kubátoroch. Živia ich ma­terským mliekom z „mlieč­nej „ banky“ pôrodnice, v ktorej prišli na svet. . Pä­torčatá majú štyroch star­ších súrodencov, medzi ni­mi dvojčatá staré rok. PROLETÁŘI všetkých krajín, spojte sa i ■ Utorok 2. januára 1968 ■ Ročník 20 ■ Číslo 1 ■ Cena 40 hal. ■ Mis. 5/A'fT* ýf,ST< Pred transplantáciou srdca JOHANNESBURG (č-v) — Profesor Christian Barnard, ktorý 3. decembra uskutočnil prvú transplantáciu ľudského srdca na 55-ročnom Louisovi Washkanskom, sa vrátil včera z náv­števy USA späť do Južnej Afriky. V nemocnici Groote Shuur v Kapskom Meste je už pripravený na operáciu 58-ročný zubný lekár dr. Philip Blaiberg, pacient s nevyliečiteľne cho­rým srdcom. Prof. Barnard mu chce transplantovať nové srd­ce, len čo do nemocnice dovezú človeka smrteľne zranené­ho, ale so zdravým srdcom. Louis Washkanský žil 18 dní s transplantovaným dievčenským srdcom, ktoré bezchybne až do chvíle, keď Washkanský podľahol fungovalo pľúcnej infekcii. Protestuje proti plánom USA HANOJ (č-v) — Vláda Vietnamskej demokratickej republiky dô­razne protestuje proti agresívnym plánom a akciám amerických im­perialistov a ich prisluhovačom proti kambodžskému kráľovstvu, hovorí sa vo vyhlásení vlády VDR, kto-é 31 decembra uverejnila vietnamská tlačová kancelária. Americkí imperialisti, hovorí sa vo vyhlásení, sa snažia nájsť zá mienku pre agresiu proti Kambodži. Tento plán USA yprovokovať vojnu proti Kambodži je vážnym ohrozením mieru ** juhovýchodnej Ázii najmä teraz, keď americkí agresori stupňujú svoju vojnu vo Vietname. Novoročný prejav prezidentarepubliky súdruha Antonína Novotného 0 rok radostnejšie a spokojnejšie VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, SÚDRUHOVIA A SÚDRUŽKY, PRIATELIA! Obraciam r*a k vám v prvý deň nového roku, aby som v me­ne Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, Ústredného výboru Národného frontu, Národného zhromaž­denia, vlády republiky i v mene svojom vám zaželal — dospeiým i mládeži — všetko najlepšie, veľa zd.„./„, -po­kojnosti a úspechov v živote i v práci či v závodoch, v poľ­nohospodárstve, na stavbách, v doprave či .vo vede, kultúre, v umení, v školstve, proste všade. Želám vám, aby vám prá­ca prinášala’radosť a bola prospešná tak vám osobne, vašim najbližším, ako aj celej socialistickej spoločnosti. Súčasne by som vám dnes rád všetkým úpripine poďakoval za všetko, čo ste v uplynulom roku vykonali pre ďalší rozvoj našej socialistickej republiky, a nebolo toho málo, čo sa nám v uplynulom roku podarilo uskutočniť. Ako sami všetci viete, v minulom roku sme už začali hospodáriť podľa zásad zdokonalenej sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva, zvýšila sa právomoc a zod­povednosť hospodárskych orgánov, priemyselných, staveb­ných a iných podnikov a novo sme usporiadali aj organizá­ciu a riadenie v poľnohospodárstve a výrobe potravín. To všetko nesporne má veľký význam pre celý budúci vývoj našej socialistickej republiky. Je to dôležité i preto, že sa tým ešte viac otvorí priestor pre iniciatívu tak jed­notlivcov a pracovných kolektívov, ako aj riadiacich orgánov v národnom hospodárstve, národných výborov a podobne. Pochopiteľne, že nový systém ešte neobsiahol všetky úseky, že v plnom rozsahu nedospel až k najzákladnejším článkom našej výrobnej hospodárskej základne, na každé pracovisko. To je úloha, ktorú budeme uskutočňovať tohto roku i v na­sledujúcich rokoch. Som presvedčený, že je to začiatok veľkého procesu vše­stranného rozvoja socialistickej spoločnosti, že naša cesta je správna a že tak máme ďalej postupovať. V súvislosti s týmito opatreniami v ekonomike nutne bude dochádzať k ďalšiemu rozvoju i na ostatných úsekoch. V celom spo­ločenskom systéme budeme plne využívať skúsenosti celej našej spoločnosti, aby sme budovali úspešne sa rozvíjajúcu socialistickú spoločnosť. Očakávame v tomto smere mnoho od vedy, ktorá uz toho veľa vyKonala. Rátame aj s plnou účasťou tých, ktorí sa starajú o rast vzdelanosti nášho ľudu, o vzdelanie našej mládeže. To všetko, samozrejme, súvisí s ďalším prehlbovaním so­cialistickej demokracie, ktorá je priamo životne spojená so všetkým dianím našej spoločnosti, jej postupom vpred, musí sa stále viac uplatňovať v celom živote, v práci ľudí, orgá­nov a organizácií. Náš ďalší socialistický rozvoj — a to je potrebné si uve­domiť — musí prebiehať ruka v ruke s celou našou zahra­ničnopolitickou koncepciou, ktorej cieľom je ďalej rozvíjať vzájomné priateľstvo, spojenectvo a spoluprácu so Soviet­skym sväzom a druhými socialistickými krajinami, spolu s nimi riešiť problémy socializmu, poznávať navzájom svoje skúsenosti, učiť sa jeden od druhého a tým prispievať k spo­ločným úspechom teórie a praxe socializmu, ako novéiio, spravodlivého, na vedeckých základoch marxizmu-Ieninizmu založeného poriadku ľudstva. Je samozrejmé, že naše snaženie nemôže byť oddelené od celosvetového vývoja, ale že musíme vedieť využívať všetko kladné, všetko pokrokové, k čomu ľudstvo dospelo a čo utvorilo — a to i to, čo vzniká v krajinách kapitalizmu. Nemyslím len na hospodárstvo, techniku, vedu, ale i na pokrokovú kultúru a umenie, na to, čo môže prospieť so­cializmu, i čo obohacuje náš život i prácu. (Pokračovanie na 3. str.) Á zas chlieb každodenný... Nový rok, za výstrelov šampanského, vkĺzol do krásne­ho, snehom vybieleného kraja. Ale Nový rok, to nie sú len girlandy a krištálové čaše, to je aj cesta za chle­bom. Z množstva závodov, ktoré sme včera, v prvý deň roka len tak úchytkom „vyspovedali“, prinášame krátky záznam. ŽIAR NAD HRONOM — V Zá­vode SNP nás informoval Jo­zef -Chachula, směnový technik z Elektrolýzy. Prevádzka fun­guje ako hodinky, svoj pra­covný rok 1968 sme začali o 5,45 hodine. V závode je všet­ko v najlepšom poriadku. Koľké to boli pre mňa sviatky strá­vené takto vo fabrike? — v závode robím 10 rokov, z toho ma 8 Nových rokov zastihlo v robote; hja, aj to je daň chleba. — Srdečne pozdravu­jem všetkých čitateľov Smeru. MARTIN — Z Turčianskych strojární nás informoval Jozef Budač: na Nový rok „bežali“ len najnutnejšie prevádzky; — ináč v závode je všetko v po­riadku, druhého začíname na­plno. DUBNICA NAD VÄHOM — Ohlási! sa nám Ján Minárik, ve­liteľ smený závodnej stráže: v závode je požiarna hotovosť, samozrejme závodná stráž, a fungujú len najnutnejšie pre­vádzky. PODBREZOVÁ — Zastihli sme Máriu Markovu zo závod­nej stráže, a Antona Schwarc­­bachera, dielovedúceho profi­lovej trate; — V závode bola dnes inšpekčná služba, „napl­no“ robia súdruhovia z oce­liarne a ostatná jiutná pre­vádzka. — V závode robím už 29 rokov — hovorila súdružka Marková, . ale takú pokojnú službu som ešte cez sviatky nezažila. Bodaj by to takto bolo ceiy rok. Ešte by sme mali tlmočiť blahoželania z ďalších veľkých závodov v našom kraji .. . od ľudí, ktorí už včera, v deň ešte slávnostný, sviatočný, ako prví vykročili za chlebom: za chlebom našim každodenným... Biely pán Silvester Čo „nebeská generalita“ zbabrala s nešťastným počasím na Vianoce, to „vyznavači" snehu dostali vrátené — aj s úrokami — teraz, na prelome rokov. Ved neperlilo sa len šampanské v po­hároch, ale aj dobrý sneh na vynika­júcich lyžiarskych terénoch. A to je pre hory reklama najlepšia. Iba v ho­teli Partizán at v okolitých zruboch si ,;podali ruky“ s Novým rokom hostia z Rakúska, NSR, NDR, aj z Maďarska. A hostia ochotne využívali aj malú zimnú mechanizáciu, — ved na lyžiar­skom vleku sa ich každý deň vystrie­dalo deň čo deň do 500 ľudí.' — Kto teda nestrávil dovolenku v horách, mô­že len závidieť. My šťastlivcom k pri­jemne stráveným sviatkom na horách blahoželáme. A máme tak trochu poku­šenie, doplniť staré porekadlo — asi takto: ked Katarína na tade, nuž Via­noce na blate,, a Nový rok — na ho­rách ... —i'tš— Snímky: FRANTIŠEK KOCIAN 0 Klube dôchodcov vej V Banskej Bystrici na Moyzeso­ulici sa pred nedávnom na jednom vchode objavila malá skromná vizitka - nápisom „Klub dôchodcov.“ Mnohých našich.čita­teľov bude iste zaujímať niečo po drobnejšie o tomto klube Pri náv­števe v Klube sme preto položili niekoľko otázok členke samosprá­vy súdružke Jánovej. •i V akom čase je tento klub ■ • otvorený a čo všetko mô­žete v ňom návštevníkom po­skytnúť? — Klub pozostáva zo štyroch miestností a je otvorený denne, 1 v nedeľu od 13. do 18 hodiny a na požiadanie návštevníkov dlhšie. Návštevníkom je k dispozí­i cií televízor, gramorádio, šachy, biliard a knihovna. Taktiež 1 den ná a periodická tlač. Na požiada­nie sa podáva čierna káva !a čaj za minimálnu cenu. O Kto sa pričinil o vybudo­­vanie klubu dôchodcov a komu má tento slúžiť? Na zriadení Klubu dôchodcov má prvoradú zásluhu MsNV ONV, ved náklady na jeho vybu a dovanie prekiačujú čiastku 130 ti­síc korún. Klub má slúžiť hlavne starším osobám a to dôchodcom a tiež invalidom. O Aké je vaše prianie do T* budúcnosti? — V Banskej Bystrici doposiaľ nemali starší občania t invalidi možnosti sa niekde schádzať a trá­viť svoj voľný čas v prijemnom prostredí zvlášt počas jesenných a zimných sychravých dní. Teraz im je to umožnené a pre:o verím, že tieto možnosti b u c č náležité využívať Pre budúcnosť «a počíta, že v Klube bude možno i stravo vanie. P4VEL CHRIEN

Next