Smer, apríl-jún 1968 (XX/79-156)

1968-04-02 / No. 79

Z ligového trávnika ŽILINA — Red sme pred zá­pasím» s Trenčínom hovorili s trénerom ZVL Vojtechom Soťte rom, zdôraznil, že sa musí zlepšiť úderná sila útoku najmä obrajta. Nemalé starosti a mal však so zostavou, Zrane­nia viacerých hráčov ho pri­nútili postaviť náhradníkov. Proti Trenčínu nastúpili traja — Ing. Rozinka, Ďub e k a Pa žhcký. A práve títo priniesli do hry toľko elánu, že si Tren­čania s nimi často nedokázali poradiť. Ich zásluhou prišla plodná „desaťminútovka5' ži­linského útoku a s ňou tri gó­ly. Takticky vyspelá hra útoč­níkov ZVL platila na hostí a škoda len, že v druhom pol­čase už nebojovali s takým etánom. Po prehre v Košiciach bolo víťazstvo nad favoritom balzamom na nervy žilinských priaznivcov. Avšak sily žilin­ského futbalu preveria až na­stávajúce zápasy. B. BYSTRICA — Hoci stret­nutie v Brne sledovalo 4000 domácich divákov, častejšie sa ozývala tisícka skalných Dukly z Banskej Bystrice. Hostia ma­li k víťazstvu oveľa bližšie ako domáci. Dve šance, ktoré moh li rozhodnúť o víťazstve, zaho­dil Petráš. Najskôr sa v úvo­de stretnutia odrazila jeho strela od žrde a potom tesne pred konoom zápasu nedoká­zal zasunúť loptu vedia bez­mocného Padúcha do siete. Veľkou zbraňou Dukly bola perfektná obrana, v ktorej do­minoval najmä Majthényi. Ško­da Jen, že si niektorí neuve­domili, že aj futbal je len ■ ZVL pilina — Jednota Trenčín 3:1 (3:0). Góly: Podolák, Pažický, Takács — Benc ■ ZJŠ Brno — Dukla Banská Bystrica 0:0 ■ ZVL Považská Bystrica — VŽKG 0:1 (0:0). Gól: Smuda ■ TJ Gottwaldov — Baník Prievidza 2:0 (1:0). Góly: Bužek, Jurán ■ hra. Nervy povolili najmä Húš­­ťavovl, ktorý kopol Buzaka de sať minút pred koncom stret­nutia a spôsobil mu zranenie. Aj ketf Dukla nezvíťazila, re­míza je úspechom, lebo Brno podáva lepši výkon, ako na­značuje jeho postavenie v ta­buiké. P. BYSTRICA — Úvod stret­nutia naznačil, že domáci nie sú vo svojej koži. Dôležitosť, akú pripisovali v Považskej Bystrici úspešnému nástupu. a hréíSoin nrilíš zväzovala nohy stre.nutie nezvládli najmä psychicky. Už úvod signalizo­val pohromu, lebo „okienka“ v obrane ZVL musel reflexív­nymi zákrokmi riešiť po stre­lách Navrátila a Smudu Siiae­­ky. A tak hostia mohli už v 15. min. viesť 2:0! Ani druhý polčas, v ktorom hrali domá­ci s vetrom v chrbte, neprinie­sol očakávaný zvrat. ZVL skla­mali ako celok. Mali nedôraz­ný útok, tandem Senko— Pajer­­chtn nezvládol náročnú úlohu — ovládnuť stred poľa, naviac Senko sa nepresadil ani stre­lecky. Azda len brankár Silác­ky si zaslúži absolutórium, le­bo niekoľkými úspešnými zá­sahmi zmiernil prehru, ktorá bola zaslúžená. A tak očaká vaná ofenzíva ZVL na vedúcu pozíciu v tabuľke neprišla. PRIEVIDZA — Futbalisti prievidzského Baníka necesto­vali do Gottwaldova sami. Sprevádzala ich početná vý­prava fanúškov, ktorým sa po­darilo vytvoriť reprezentantom hornej Nitry dobrú zvukovú kulisu. Hoci sa Prievidžania viac spoliehali na obranu ako na útok, ich ojedinelé akcie pred Trojekovou bránou zavá­ňal i gólmi. Niekoľkými strela­mi zdiaľky sa blysli Sefčík a Saray. Ale pozorný Trojek ich vždy zneškodnil, jeho proíaj­­šok Ďurček mal slabší deň s má na svedomí najmä prvý gól. Hosťom sa v druhom pel­­case núkala príležitosť vyrov­nať, ale Uhliar so Sarayom ne­dokázali usmerniť loptu medzi tri žrde. Prehra odsunula Prie­vidzu do úlohy outsidera, ale po nedeli nemusí nim byť, lebo hostí predposledné Brno. (ar + vk+mšý + kvl POZOR! Dnes šporí aj na 5. strane proletáři VŠETKÝCH krajín, spojte sa i ORGÁN STREDOSLOVENSKÉHO KV KSS ■ Utorok 2. apríla 1968 ■ Ročník 20 ■ Číslo 79 ■ Cena 40 hal. ■ s«-: Míst/AZ f it- $$ Návrh obnoviť starú tradíciu Sídlo prezidenta aj na Slovensku ? BRATISLAVA (č) — V zá­ujme ďalšieho upevnenia jed­noty Čechov a Slovákov podal povereník SNR pre kultúru a informácie predsedníctvu Slo­venskej národnej rady inicia­tívny návrh obnoviť tradíciu, narušenú v päťdesiatych ro-koch a znovu zriadiť sídlo pre­zidenta aj na Slovensku. Návrh odporúča dve alter­nativy: buď obnoviť letné síd­lo v Topoľčiankach, čím by sa nadviazalo na tradíciu prvých troch prezidentov ČSR, alebo vyhľadať a stavebne uspôsobiť na tento účel iný objekt na Slovensku — v Liptove, Turci alebo na Pohroní — pričom by sa vzali do úvahy viaceré hľa­diská, predovšetkým pracovné, štátno-reprezentačné, ale rekreačné zázemie objektu. Ne­aj pochybne sa bude prizerať aj na revolučné tradície oblasti. Zpráva z druhého dňa plenárneho zasadania Ústredného výboru KSČ Rokovanie veľkého významu PRAHA (čtk) — Včera po deviatej hodine začal v Špa­nielskej sále Pražského hradu, člen predsedníctva ÜV KSČ Oldřich Černík vo štvrtok prerušené plenárne za­sadanie Ústredného výboru Komunistickej strany Čes­koslovenska. Rokovanie prebieha podľa programu, schvá­leného dňa 28. marca. Na plenárnom zasadaní -sú prí­tomní aj členovia Ústrednej kontrolnej revíznej komi­sie KSČ, ako i ďalší prizvaní hostia. Na programe pléna ÚV KSC sú okrem niektorých kádro­vých otázok tieto problémy: súčasná politická situácia v strane a spoločnosti, návrh akčného programu strany, nie­ktoré návrhy na rehabilitáciu členov strany, postihnutých v období kultu osobnosti, návrh postupu k dokončeniu rehabi­litácie osôb postihnutých po­rušovaním socialistickej zákon­nosti a straníckych noriem. K prerokúvaným problémom dostali členovia a kandidáti ÚV KSČ písomné podklady, na vypracovaní ktorých sa podie­­lali pracovné skupiny ÚV KSČ, zložené z funkcionárov Ústred­ného výboru KSČ, Ústredného výboru KSS, niektorých kraj­ských výborov strany, Ústred­nej kontrolnej a revíznej komi­sie KSČ, Vysokej školy poli­tickej ÚV KSČ, Vojenskej po­litickej akadémie Klementa Gottwalda, Ústavu dejín KSČ, Historického ústavu ČSAV, Ústavu štátu a práva ČSAV, Právnickej fakulty Karlovej univerzity. Hlavnej politickej správy Čs. ľudovej armády. Ministerstva vnútra a sloven­ských politických i vedeckých pracovísk. V priebehu prác sa pripravované materiály konzul­tovali so skupinami členov a kandidátov ÜV KSČ, s ďalšími funkcionármi strany a s komi­siami ÚV KSČ. O súčasnej politickej situá­cii v strane a spoločnosti po­dal Ústrednému výboru KSČ zprávu prvý tajomník ÚV KSČ Alexander Dubček. O 14. hod. zvolil Ústredný výbor KSČ svoje pracovné ko­misie. Na plenárnom zasadaní sa zúčastňuje, ako oznámil predsedajúci člen predsedníc­tva Oldřich Černík, z celko­vého počtu 110 členov ÚV KSČ 105, z celkového počtu 53 kan­didátov ÚV KSČ 52 a z celko­vého počtu 36 členov Ústred­nej kontrolnej a revíznej ko­misie 33 súdruhov. Plénum zvolilo 21-člennú ko­misiu k príprave návrhu ÚV KSČ k akčnému programu strany. Ďalej vyslovilo taktiež jednomyseľný súhlas s navrh­nutým zložením deväťčlennej komisie na prípravu návrhu uznesenia ÚV KSČ k proble­matike volieb. Ďalšia zvolená 14-členná redakčná komisia spracuje stanovisko ÚV KSČ k politickej situácii v krajine. Jednomyseľne boli schvále­né zásady publicity plenárneho zasadania Ústredného výboru strany. Vychádza sa v ňom z potreby široko informovať ce­lú stranu i ostatnú našu ve­rejnosť o rokovaní plenárneho zasadania. Plénum potvrdilo trojčlennú tlačovú komisiu, ktorá zabezpečí publicitu dis­kusných vystúpení členov kandidátov ÚV KSČ a prijatých a dokumentov. O 14,20 hod. sa začala dis­kusia. Člen ÚV KSČ súdruh Jaroslav Kladiva žiadal dôsled­ne zabezpečiť kvalitatívny obrat v práči Ústredného výboru a jeho výkonných orgánov tak. aby čelá strana prešja otvo­rene do nástupu v súčasnej etape obrodnéWo procesu v na­šej spoločnosti. Cien ÚV KSČ súdruh Vilém Nový hovoril o situácii v strane, problémoch jednoty a aktivity v práci a k úlohám, vyplývajúcim z akč­ného programu. Tretím reční­kom ,k .popoludňajšej diskusie bol súdruh Zdeněk Fíerlingér. Zaoberal sa otázkami právneho usporiadania, štáto­práce odborov a rozvoja hospodár­stva. Ďalej v diskusii vystúpili súdruhovia Karel Valtera, František - šorm, Ivan Málek, , , Karol Šiška, e, ďalší. ■ Nervozita v dôležitom stretnutí zväzovala Dubničanom v Trenčíne nohy. Potom nečudo, Do 16,15 hod. sa prihlásilo že Daranský (uprostred) sám zlikvidoval útočnú akciu dvoch Dubničanov Tomáša a Ko- do diskusie 37 členov a kan­­pačku. (Zo stretnutia Jednota Trenčín B — Spartak SMZ Dubnica 2:1.) didátov ÚV KSČ. Rokovanie Snímka: M. ŠMÁTRALA pléna dnes pokračuje. Čo je dobré dnes, nebude stačiť zajtra (Výťah z prejavu súdruha Alexandra Dubčeka na plenárnom zasadnutí ÚV KSČ) Vážené súdružky a súdruhovia, januárové plénum ŰV KSC nám uložilo vypracovat akčný prog­ram k zabezpečeniu úloh vyplývajúcich zo záverov tohto pléna. Návrh by mal vytvárať tiež podmienky pre prípravu dlhodobej­šieho programu strany. Predkladáme vám ho dnes spolu s ďalšími materiálmi. Dovoľte mi, aby som v úvodnom slove urobil stručný výklad ma­teriálov, zhodnotil ich význam a zmysel a podal tiež stručnú zprá­vu o tom, ako Predsedníctvo ÜV KSC hodnotí vývoj, ktorým pre­chádza naša spoločnosť i strana po januárovom pléne. Jedno je však očividné a nesporné — pohyb od januárového plé­na je výrazne socialistický a demokratický, vyvolaný našou komu niatickou stranou, a charakterizuje ho i nebývalá aktivita našich občanov. Je zrejmé, že z hľadiska našich dlhodobých perspektív je obdo­bie, ktoré sme od januára prežili, nesmierne závažné. Je nielen vážnou previerkou hodnôt, ale aj presvedčivým dokladom schop nosti našej strany vniesť do spoločenského rozvoja nové oduševne­nie. Situácia si zaslúži a nepochybne i vyžiada hlboký rozbor a poučenie. Dnes si však žiada sústrediť veľké úsilie, obetavosť, vôlu I cieľavedomosť, trpezlivosť a vytrvalosť avantgardnej strany so cialtstlckej spoločnosti. Na jednej strane sme svedkami nebývalých nádeji skutočne šíro kých más, nebývalej aktivity spoločenských organizácií a predo­všetkým strany, aktivity, ktorú obdivujú I vonku v zahraničí, ale ktorá udivila i nás doma, a ktorá neobyčajne zvýšila príťažlivosť našej krajiny a naše! politiky. Mnohých však udivila, či dokonca prekvapila do takej miery, že vyjadrujú obavy, či strana neustu­puje tlakom, či sa nevzdáme svojich pozícii, či ju vývoj neženie a čl bude vedieť čeliť nesprávnostiam, škodlivým požiadavkám, ktoré sa v takomto procese vždy vyskytujú. Na všetky tieto otázky musíme hľadať odpoveď, solídne skúmaf ich pričiny a správne ich hodnotiť. Predsedníctvo Ústredného vý­boru už niekoľkokrát v poslednom období aspoň operatívne hod notilo a publikovalo svoje stanovisko k nej. Musíme sa však pokúsiť o hlbšie pochopenie podstaty vývoja v uplynulých mesiacoch. Myslím, že sa k tomu najskôr priblížime tak, ked pochopíme najhlbšiu podstatu sporu, ktorý v spoločnosti a v strane narastal v posledných rokoch. Podstatou sporu bolo hodnotenie sociálnej a ekonomickej situá­cie, ktorá sa vytvorila v Československu politickou a ekonomickou porážkou buržoázie a vybudovaním politických a ekonomických zá­kladov socializmu. Uskutočňovanie novel fázy socialistickej revolú­cie v etape neantagonistlckých vzťahov viedlo súčasne k potrebe rozvinúť, ďalej stvárňovať a vytvárať politický systém, ktorý by tejto novej situácii zodpovedal. Pritom ide menovite o prehĺbenie úlohy strany a vôbec o je j prístup k súčasným úlohám spoločen­ského rozvoja. Ide o plnšie uplatnenie základných princípov mar­­xisticko-lenlnskej teórie, princípov socialistickej výstavby, v ktorej sme už dosiahli významné úspechy, princípov vedúcej úlohy stra­ny. Išlo a ide o cestu vpred, o rozvinutie týchto princípov. Na­stupujeme cestu do ďalšej etapy našej proletárskej socialistickej revolúcie, k utvoreniu politickej štruktúry, k osvojeniu si politic kých metód práce, ktoré budú zodpovedať novým podmienkam, za ktorými doteraz zaostávali. Ide o uvedomelé vypracovanie a reali­záciu takej úlohy strany v spoločnosti, ktorá dokáže a už dokáza­la stranu v tomto krátkom čase znova postaviť na čelo spoločnosti a (ej pokroku, ako politickú vedúcu silu telto spoločnosti. Obnoviť dôveru ľudí k strane |e správne, že sme zdôraznili politickú stránku súčasnej proble­matiky. Bez toho by sme motali ťažko úspešne pokročiť v plnení línie XIII. sjazdu, o ktorú nám predovšetkým ide. ktorú chceme uviesť do života a ktorú ďalej rozpracúvame. Strana sa tak stále výraznejšie a presvedčivo stavia na čelo pohybu vpred a nie je len obrancom dosiahnutého stavu. To je, myslím, dostatočná odpn veď tým, ktDrí mail obavy, či nový prístup k metódam neoslabí líniu XIII. sjazdu Aj verejne treba jasne povedať, že Gv KSČ a strana stoja a budú stáť na pozícii sústredeného plnenia tejto lí­nie strany. Práve toto presvedčenie a odhodlanie si nástojčivo vy­žiadala prehĺbiť socialistický demokralizmus. vysvetľovať nové pod mienky a úlohy našej socialistickej spoločnosti. Práve s ohľadom na záväznosť záverov XIII. sjazdu. poznatkov z ich plnenia, je po­trebné formulovať i také úlohy, ktoré sú už prekonané a tak. tvo­rivo, v období medzi siazdami prehlbovať líniu a pripraviť jej novú formuláciu, zodpovedajúcu hlbšiemu nuz.ianlu a nttvŕm nodm»ee kam. Treba povedať — a vy iste máte v živej uamäti zrod udalostí na posledných troch plénach — že kookrétny chod, prudkosť« zloži tost udalostf Dôsledných troch mesiacov nemohol ÚV KSČ na ja­nuárovom pléne, ba ani ored okresnými konferenciami usměrnit do vopred stanoveného rámca. Naimä vy členovia Ústredného vv bnru viete, ako sme sa v januári rozchádzali, že vedenie strany ktoré otvorilo dvere tomuto procesu a oostavilo sa na iehn čelo. (Pokračovanie na 2. strane.) Ochotníci za Maticu MARTIN (Od nášho redak­tora) — Divadelný súbor pri Dome kultúry ROH Turčian­skych strojární Martin v liste, adresovanom Matici slovenskej, vyslovil sa za jej plnú rehabi­litáciu. Práve tak jednoznačný súhlas vyslovil aj so stanovis­kom komunistov martinských kultúrnych inštitúcií. Divadel­ný súbor ďalej navrhuje, aby Matica prevzala celú organizá­ciu slovenského ochotníckeho divadelníctva, aj publikačnú činnosť divadelnú a vyslovili požiadavku, aby sa v Martine opäť usporiadali celoslovenské divadelné závody. —ši— Návšteva z Juhoslávie POVAŽSKÁ BYSTRICA (č) — Včera prišla na 4-dňový po­byt na Generálne riaditeľstvo ZVLK v Považskej Bystrici 5- členná delegácia z Generálne­ho riaditeľstva zo závodu IKL v Belehrade. Návšteva sa ko­ná v rámci medzinárodnej spolupráce vedecko-technickej spoločnosti v rozvoji ložisko­vého priemyslu medzi ČSSR a Juhosláviou. Zástupcovia ge­nerálneho riaditeľstva a závodu IUL z Belehradu prerokujú s vedením trustu ZVL otázky vedecko-technickej spolupráce a výmeny tovaru a iné tech­­nicko-obchodné záležitosti. Po­čas svojej návštevy uzavrú vzájomnú družbu. □nEGBBCin smeru Jarný trh v Priore To už patrí k jari — túžba po niečom inom, peknom v našom zovňajšku, či sú to šaty, topánky, alebo vkusné doplnky. Obchodný dom Prior v Banskej Bystrici sa teší veľkému záujmu zákazníkov takmer z celého kraja, nuž sme boli zvedaví, čo všetko tam zá­kazníci nájdu v týchto dňoch. In­formoval nás námestník riaditeľa súdruh Ján Donovál. 1 Ako ste v obchodnom do­­* • me Prior pripravení na jar­ný trh? — Pre jarný trh, ktorý je už v plnom prúde, sme pripravili v po­rovnaní s minulým rokom pod­statne väčšie množstvo tovaru. Ide najmä o nové požadované druhy tovaru, ako lamlnoplášte, pánske obleky a pletené veci. •y Mohli by ste nám povedať, •• aké novinky sa objavili tento rok, ktoré zákazníkov iste potešia? — Konkrétne v textile sú ío elegantné pánske oblekové látky „Trensll“, ktoré vzhľadom i kva­litou prekonávajú tesil, dalej pán­sky polôver „Jaril“, pánske polo­­silónové páslkované košele, nylo­nové pánske košele z dovozu z Rakúska, dámske svetre a vesty • z dovozu a tak isto veľký výber prádla a pančúch z dovozu. V konfekcii sú to dámske lamino­­plášte v svetlých farbách a mód­nych líniách, nové vzory pánskych vlnených oblekov, pánske plášte laminošanžan, veľký výber jarnej a letnej bižutérie atď. •% Ako vidieť, tentoraz sa spravodlivou mierou pamä­talo aj na mužov, nielen na ženy. Vývoj však ide ďalej aj v móde a tak ako novinky, ob­javuje sa zároveň aj ich ne­dostatok. Čím je to podmie­nené? — Nedostatok niektorých poža­dovaných druhov tovaru vyplýva z nedostatku materiálov. Teraz sú napríklad žiadané kratšie série módneho oblečenia, ako protiklad uniformovanosti: — tie sl náš ob­chodný dom podľa možnosti za­bezpečuje priamymi dodávkam! od výrobných podnikov alebo druž­stiev. ph-

Next