Smer, júl-september 1968 (XX/157-228)

1968-07-02 / No. 157

xaMsZoi UVEREJNÍME Demokracia a ekonomika — anketa Smeru o slobode a hospodárskej prosperite. Ženy sa nevzdávajú — o ženách a Ich zväze. Príklad tiahne — z myšlienok Akčného pro­gramu o vedúcej úlohe Komu­nistickej strany Českosloven­ska. Pamiatka veľkého rodáka MARTIN (Od nášho redak tora) — Dnes sa v Martine začína VI. zjazd slovenských historikov s medzinárodnou účasťou. Pri tejto príležitosti vo štvrtok, v posledný detí, odhalia v Kláštore pod Znie­­vom pamätnú tabulu rodáko­vi zo Znieva, jednému z vod­cov amerických Slovákov. Pa­mätnú tabulu odhalia za účasti delegácie slovenských i zahraničných historikov širokej verejnosti. Slávnostný a prejav povie a pamätnú tabu­ľu odhalí univ. prof. Miloš Gosiorovský Dr.SCs., člen ko­rešpondent SAV a ČSAV, pred­seda Slovenskej historickej spoločnosti. —ši— Reprezentanti ČSSR v speve ŽILINA (č) — Jediným na­ším účastníkom na V. medzi­národnej sútažl speváckych zborov v Rakúsku bude žilin­ský miešaný zbor. Súťaž bu­de v dňoch 11.—14. júla v zámku Porcia v Spittall v Korutánsku. Zúčastní sa na ňom desať speváckych zborov z Fínska, USA, Holandska a ďalších krajín. V medzinárod­nej porote bude našu repub­liku zastupovať pražský diri­gent Miroslav Venhoda. Železničné nešťastie PA&ÍŽ (ČSTK) — Päť osôb bolo usmrtených a 50 ďal­ších ťažko zranených pri vy­koľajení rýchlika Paríž — Lyon. Vlak sa vykoľajil vče­ra popoludní pri stanici St. Germain au Mont D’or 20 ki­lometrov severne od Lyonu. Pri nešťastí ktorého príčiny nie sú dosiaľ zistené prevrá­tilo sa sedem železničných vozňov. Renovujú historické pamiatky BANSKÁ BYSTRICA (Od náš­ho redaktora) — So záchran­nými prácami začali pracov­níci žilinského Pamiatkostavu na neskorogotickom dome na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Dom postavili na prelome 15.—16. storočia má veľkú hlstoricko-umeleckú a hodnotu. V najbližších dňoch začnú pracovníci Pamiatkosta­vu aj s generálnou úpravou Krupinskej veže ktorú vybu­dovali na rozhraní 15. storo­čia a slúžila ako ochranné signalizačné zariadenie pre stredoslovenské banské mestá proti vpádom tureckých vojsk. (dkr Čs. liek do Japonska TOKIO (ČSTK) — Na 23 ja­ponských komikách sa skon­čili úspe itič skúšky pôvodné­ho Česi „jenského antireu­­matické prípravku Ketazon a Jap i ho bude začína­júc t rokom dovážať. Skúšky za in iani čilých liekov sú v Japonsku prísne a ná­­ročn». Za posledný rok dala japoiskä odborná komisia sú­hlas na dovoz l»*n piatich cu­dzích liekov pr^ti reumatiz­­mt. V ČSSR sa Ketazon po­užíva už viac r*3kov. Zmeny v predaji áut. ' , ľiRAHA (ČSTK) Ä od včera zaviedol n. p. Mototechna nie­ktoré zmeuy v p-edaji osob­­iivch áut podľa poradovníkov. Z,neny okrem inéhi umoiňnjú presnejší odbad dod,nej iehoíy a dovoľujú vzájomná výmeny jioradia, ktoré sú si,rSie ako rok. Dosiaľ musel.; y každá objednávka evidovaná výhrad iie v príslušnej predá ni p0[ira ovdliska zákazníka. Tita zasa da platí naďalej už len pre prednostný predaj "jsitetom štátnych radov a vyznamfl|la ni. ľnú objednávky sa md^u po dávať v ktorejkoľvek : predaj ní Mototechny. Táto uožnost je výhodná najmä v njes(ach na hraniciach jednotlivý..^ jira |ov. pre ktoré je niektorá' z pr(, dajní susedného kraja di-rav ne prístupnejšia. Dodal, t prevody objednávok musí* j, , teraz zdůvodněné zmei.ou bydlis -. PROIETÁRI VŠETKÝCH KRAJÍN, SPOJTE SA ! »SvŕdBMk--------- 1 --------- i ORGÁN STREDOSLOVENSKÉHO KV KSS ■ Utorok 2. júla 1963 ■ Ročník 20 ■ Číslo 157 ■ Cena 40 hal. ■ Súdruh Smrkovský do nášho kraja PRAHA (r) — Ako sme sa včera dozvedeli z dobre informovaných parlamentných kruhov, vo štvrtok 4. jú­la príde na oficiálnu návštevu do Stredoslovenského kra­ja predseda Národného zhromaždenia súdruh Jozef Smr­kovský. Podľa informácie jeho pobyt v našom kraji má mať takýto program: priletí na Sliač ráno o 8,45 hod. Cestou do Banskej Bystrice sa zastaví pri pomníku v Kremničke. Predpoludním bude na Stredoslovenskom KNV. Po prijatí na KNV od pol dvanástej do jednej ho­diny má v pláne prezrieť si mesto Banskú Bystricu. Po­poludní o 11,50 hod. súdruh Smrkovský plánuje odchod do nášho významného centra — do Martina, kde navštívi Maticu slovenskú. Počas tohto pobytu prednesie niekoľko prejavov. O podrobnostiach pobytu nášho významného ústavného činiteľa v Stredoslovenskom kraji budeme podrobnejšie informovať v nasledujúcich číslach. Cvičenie Varšavskej zmluvy sa skončila PRAHA (ČSTK) — Tlačový ta­jomník spojeneckého veliteľsko­­štábneho cvičenia generálmajor dr. Josef Čepícký včera k vyhlá­seniu rôznych tlačových agentúr na dotaz spravodajcu ČSTK znovu jednoznačne potvrdil, že sp’ojenec­­ké veliteľsko-štábne cvičenie sa skončilo v nedelu 30. júna v popoludňajších hodinách. Roz­bor cvičenia sa uskutoční 2. júla za účasti vedúcich predstaviteľov vlády ČSSR a OV KSČS a bezpro­stredne po rozbore sa začnú pre­suny cvičiacich štábov, značkova­ných vojsk, spojovacích vojsk i zabezpečovacích jednotiek do miest ich trvalej dislokácie. Na okraj mimoriadnych okresných konferencií Uvážené hlasy, bez hystérie Vcelku tak, ako to vystihuje spoločný nadpis týchto poznámok možno stručne charakterizovať priebeh mimoriadnych konferen­cií, ktoré sa v nedeľu skončili. Možno konštatovať, že v omno­ho väčšom počte sa objavili diskusné príspevky, ktoré sa veno­vali otázkam straníckeho života a súčasnej vnútropolitickej si­tuácii. Veľkým prínosom konferencií bol samotný jav, že dele­gáti v jednotlivých okresoch sa dožadovali, aby zvolení dele­gáti na krajskú konferenciu vystúpili aj na okresných, aby ich poznali. Delegáti tiež žiadali, aby sa zvolení súdruhovia vyjad r H i k niektorým zložitým otázkom a tak potvrdili, že budú schopní zastávať názory svojich organizácií. O ďalších podrob nostiach vás informujú naši vyslaní redaktori: Sú na výške úloh, čo pred nimi stoja na EšLe v sobotu večer vystúpil okresnej konferencii KSS Ťažký, ktorý okrem iného pove­dal: „Od januára žijeme v obdo­bí hlbokého politického provizó­ria. Za takejto zložitej situácie strana vo svojej 47-ročnej histó­rii. nepripravovala svoju líniu. V Ústrednom výbore KSČS 1 v Národnom zhromaždení pôsobí okrem statočných ľudí ešte dosť bývalých deformátorov a pomá­hačov deformácií. Popri koncepč­nej práci musí progresívne jad­ro strany teda ešte bojovať aj s tými, čo už zdanlivo odišli“. V druhý deň konferencie na­vrhol v diskusii Ondrej Filipko, aby bol zrušený trest smrti za politické presvedčenie a názo­ry. O ekonomických problémoch okresu zasvätene diskutoval ing. Vít Kobora. Veľmi zaujímavo ho­voril o vnútrostraníckych otáz-kach Milan Žuffa. Jeho konštruk­tívny diskusný príspevok uverej­níme v najbližších dňoch. Dele­gát Ján Mičovský označil za pr­voradú úlohu v súčasnosti ná­pravu vážnych deformácií v ko­munistickej morálke a výchove. Najväčší rozruch spôsobilo vy­stúpenie Juraja Diana, ktorý in­formoval delegátov o deformá­ciách a hrubých metódach býva­lého náčelníka Krajskej správy ministerstva vnútra a terajšieho pracovníka SNR pplk. M. Bdn­­čeka. Súdruh Dián ďalej objas­nil podiel, ktorý majú na defor­máciách v zložkách Ministerstva vnútra bývalí funkcionári SKV KSS Cvik a Krlšlca. 336 delegátov, ktorí sa zúčast­nili volieb, zvolilo po niekoľko­násobnom preosiati nové orgány OV KSS. V pléne sú vyše dVe tretiny nových členov. Za vedú­ceho tajomníka si plénum zvo­lilo lug- Júliusa Pardupu, pre úsek ideológie Emila Rendeka, pre úsek poľnohospodárstva. Gus­táva Bal'kovica a vedením úse­ku" pre priemysel poverLlí Duša­na Lúštika, SLÁVO HAGARA (Pokračovanie na 4. str.) Len v jednote je sila BANSKÄ BYSTRICA (hgr) — Včera na zasadaní Stredosloven­f r on tu v Banskej Bystrici zvolili si zástupcovia jednotlivých zložiek ského KV Slovenského národného združených v tomto orgáne pred­sedu a predsedníctvo SKV SNF. Za predsedu jednomyseľne zvolili súdruha Cyrila Kuchtu. Do pred sedníctva zvolilo plénum okrem s. Kuchtu Pavla Floriša (ROH), Mar­tina Hrášku (Slovenská strana obrody), Ferdinanda Tomašíka (Slovenská strana slobody), Oľgu Mandúchovú (Zväz žien), Juraja Chudého (Zväz mládeže), furaja Klínera (Zväz protifašistických bojovníkov) a Milana Sokola ako tajomníka SKV SNF. Súdruh Anton Ťažký, ktorý sa tiež zúčastnil rokovania, ako aj ďalší súdruhovia, ktorí vystúpili v diskusii, vyjadrili úplnú dôveru novozvoleným predstaviteľom SKV SNF. Konštatovali, že končí ob­dobie formálnosti v práci Národ­ného frontu. Jednoznačne sa zhod­li na tom, že v podmienkach obro­deného NF treba na demokratic­kých zásadách zjednotiť všetky progresívne sily a všetok tvorivý potenciál politických strán a zá~ ujmových organizácií pri rozvoji socialistických spoločenských vzťa­hov. Nasledovníci rodákov RUŽOMBEROK (uy) — Pri príle. žitostli 650. výročia udelenia me?t. ských výsad položili v Ružomber­ku priaznivci Matice slovenskej základy miestneho klubu MS. Za účasti, zástupcov MS z« Martina sa prihlásili na ustanovujúcom zhro­maždení za nasledovníkov svojich významných rodákov, zakladate­ľov MS — Stefana Nikölaja Hýro­­ša a Petra Makovického. Na to, priatelia, dvíham pohár. Sami by ste si však sypali do očú piesok, keby ste iba poháre dvíhali a nevideli chy­bičky i chybiská. Teda — povedzme aj o nich, i keď pochybujem, že väčšina z nich sa môže pripočítať na váš účet. Je to bieda, celoslovenská bieda, že sme podľahli trochu megalomanstvu a kvapku národnej hrdosti, ktorá nás nú­ti usporadúvať rad za radom folklórny slávnosti. Len v našom kraji je ich niekoľko: celoslovenská Východná, re­gionálna Detva, Terchová, Heľpa__ — Nájsť špecifikum každému z týchto po­dujatí — to je úloha nielen organizá­torov, ba práve naopak: umeleckých pracovníkov, choreografov, folkloristov, pracovníkov SAV — myslím tým Ostav hudobnej vedy. Lenže — aká je sku­točnosť? Poslední z menovaných sú za­valení vlastnou prácou úspešných cho­reografov, ktorí majú schopnosť i od­vahu sami realizovať akcie — tých spo­čítaš na jednej ruke (pravda, v našom Na záver Podpolianskych slávností Na poslednom posedení — oficiálne nazvanom tlačová porada — III. Pod­polianskych folklórnych slávností sa prednieslo toľko chválorečných prípit­kov, že sa človek cítil ako na vychý­rených ruských svadbách, kde sa všet­ko - váécičko chváli a poháre sa mu­sia vyprázdniť po každom toaste. Ráno je múdrejšie večera — hovorí porekadlo. Keď nie múdrejšie — nuž, aspoň reálnejšie. Neodškriepiteľná je vynikajúca pohostinnosť Detvancov, or­ganizácia a elán ľudí na čele ZK A. Sládkoviča, ktorých si dovolím nazvať trochu osvietencami a trochu svätými nadšencami. Dva ročníky Zlatej ruže, tri ročníky folklórnych slávností, den­ná práca v 14 rokov starom divadelnom krúžku, premietanie filmov, niekoľkých výstav — (tá posledná snáď najcenej­­šia: Majster Ján Kulich má tu nainšta­lované najlepšie diela zo svojej boha­tej sochárskej .tvorby), — skrátka, prá­ca denná, i U navyše, ktorá robí mes­tečku Detva slávu po celom Slovensku. kraji), a ešte si musíš zohnúť nebodaj jeden palec. Zbytočné je potom aka­demické diskutovanie (ako bolo naprí­klad aj v Detve) o čistote prejavu, (Pokračovanie na 3. strane.) Smmm meru konrabajnistovi Na STS v Lučenci nám spo­mínali, že majú ktorí počas jednej kombajnistov, sezóny zo­berú úrodu zo 40U až 500 hek­tárov, a to je už skutočne úcty­hodný výkon. Medzi takých pat­ria Kamenský, Gonda, Celeng, ktorý síce odišiel do Velkého Krtíša, ale približujú sa im ďal­ší To bol dôvod, aby sme vy­hľadali súdruha Kamenského, ktorý na naše otázky odpove­Idal. Aká bola vaša pôvodná • profesia, kedy ste začínali, prípadne, koľko žatevných se­zón ste už prežili za volan­tom kombajnu? — Pôvodne, ako mladý chla­pec, začínal som na traktore. Potom prišli aj k nám prvé kombajny a tak som st urobil kurz a v žatve presadám na kombajn. Tohoročná sezóna je už sedemnásta. Práca kombajnistu je se­­zónnejšia ako hociktorá iná a myslíme, že kladie mi­moriadne nároky na ľudí i stroje? — Cas je v žatve velmi vzác­ny, pretože obilie treba zberať v správnej zrelosti, čo má mi­moriadny vplyv na výšku strát. Znamená to ani zavčasu, ani neskoro, keď je obilie nedozre­­té alebo prezreté. To si vyža­duje robiť, koľko sa dá, Inými slovami hneď od ráoa, ako zmizne rosa, a do večera, kým zasa nepadne. V hodinách to vyzerá na 15—16 hodín za vo­lantom. Aj pri obede alebo inom jedle sa striedame s po­mocníkom aby stroj nestál ani 3 chvilu. Výkon nezávisí len od • kombajnistu, ale aj kva­lity stroja a od toho, ako ho kombajnista s pomocníkom udržujú. — Rozhodne, že sa o kom­bajn treba mimoriadne starať, čo je zrejme už z toho, že den­ne beží nepretržite tých 15—16 hodín. Potom možno očakávať aj výkony. Desať i viac hektá­rov vymláteného obilia denne. To však závisí aj od ďalších podmienok. (eíl

Next