Soproni Szemle, 1939 (3. évfolyam, 1-6. szám)

1939 / 1-2. szám

Az olvasóhoz! A harmadik évfolyam megindulásakor szeretettel köszönt­jük a „Soproni Szemle“ barátait, akiknek hűsége és buzdító tá­mogatása az új esztendőben is azzal a teremtő hittel fog eltöl­teni bennünket, amely minden eredményes munkának éltető eleme. A „Soproni Szemle“ Sopront és Sopron vármegyét szolgálja. Aki tehát mellénk áll és önzetlen munkánkban megsegít, az a soproni gondolat és a soproni kultúra mellett tesz hitet. Min­denkit, aki Sopronban szülővárosát, nevelőanyját, otthonát vagy a legnyugatibb magyar bástyát szereti és tiszteli, testvéri és ba­ráti kézfogásra hívunk. A szerkesztőbizottság. A SOPRONI SZEMLE művelődéstörténelmi folyóirat a Soproni Városszépítő Egyesület kiadásában évenként legalább négyszer öt ív terjedelemben minden Negyedév első felében jelenik meg. Főszerkesztő: dr. Heimler Károly ny. városi főjegyző, a Soproni Város­­szépítő Egyesület elnöke. Szerkesztőbizottság: Becht Rezső író, Berecz Dezső dr. kir. törvényszéki bíró, dr. Csatkai Endre műv. író, dr. Freiberger József okt. közg., dr.Gombocz Endre egyet. tanár (Bpest), dr. vitéz Házi Jenő városi főlevéltáros, Lau­­ringer Ernő m. kir. tanügyi főtan., áll. gimn. igazgató, múzeumi igaz­gatóőr, Leitner József gimn. tanár, dr. Mihályi Ernő főiskolai tanár (Pannonhalma), Mohi Adolf apátkanonok, pápai prelátus, Német Sámuel m. kir. tanügyi főtanácsos, ev. líceumi (gimn.) igazgató, dr. Romwalter Alfréd műegyetemi tanár, dr. Ruhmann Jenő ev. líceumi (gimn.) tanár, Storno Miksa építési vállalkozó, Sümeghy Dezső vármegyei fő­levéltáros, dr. Szenes Vilibald városi aljegyző, dr. Thirring Gusztáv m. kir. kormányfőtanácsos, ny. székesfővárosi stat. hivatali igazgató, dr. Varga Lajos egyetemi ny. rk. tanár, dr. Vendl Miklós műegyet. tanár. Állandó munkatársak: Benkő László dr., Csipkés Kálmán, Kapuy Vitál, Maár Károly, Mollay Károly dr., Soós Imre, dr. Verbényi (Veszelka) László. A cikkek tartalmáért a szerzők felelnek. Szerkesztőség: Sopron, Kölcsey Ferenc­ u. 1. Kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 44. (Idegenforgalmi Iroda.) A szerkesztésért és ügyvitelért felelős: dr. Heimler Károly, Sopron. Február végén megjelenik a Városszépítő Egyesület kiadásában OMit Dezs­ő : Se pl ő i d h­iz­ako­k 5 műmelléklettel és 12 szövegközti képpel. Ára 2.20 pengő. Kapható minden könyvkereskedésben és a kiadóhivatalban.

Next