Sporthirlap, 1914. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-05 / 1. szám

1 te^tedzéj ^iodcQ ágával sporttal - ^gSf * foglalkozó újság* Szerkesztőség: Budapest, IV. Sarkaratyus u. 3. Telefon: 75—25. Kiadóhvatal: Budapest, IV., Sárkantyus-u. 3. Telefon: «*«8. ELŐF1ZEIÉSI ÁR: t évre »••••••••••» 6 kor. 1^1 évre • • • • • • • •. • • • > 3 , vífVt PLEXIK MINDEN HÉTFŐN KORÁN REGGEL. Ara rá fillér. VIDÉKEN 12 FILLÉR. Hirdetések, felvétetnek a kiadóhivatalban, IY., Sár­­b ntyus-u. 3., valamint a hirdetöirodákfoan. Ausztria részére Mosso Rudolfnál, Wien, I., Seilerstatte 12, •Németország részére Atigust Seherinél, Berlin** ZimmeretrasíO 37 -41. Német mesterkedés. Három hónapig fog tartani a berlini olympiász. A mióta fölépült a grunevaldi Stadion és az 1916. évi olympiász kiépítésén éppen olyan' vasakarattal és tudatossággal dolgoz­nak Németországban, mint akár a ílottaszapo­­riíáson vagy a lengyelek germanfeációfán, a mióta tehát a sportban nagynéniét eszmét kergetnek a Rajna mén* ón —• a torna ja her­inges apostolai csak úgy mint a császár — sefnmi. sem közömbös már, a, mi Berlinben történik. Bebizonyosodott, hogy minden terv­szerű, a mit a németek tesznek, a iegjeien­­'t'NLii?aebb dolgoknak is van mélyreható oka. egy tollvonást nem ejtenek eél nélkül. Világ háborúkat csinálnak olyan alapos fölkészült*­­séggel, hatalmas apparátussal és óriási ve­zérkarral, mint a milyennel a német olyra piász rendelkezik És ezt olyan természetes­­nefc találják a pedantéria országában, hogy mindenki alárendeli magát a nagy célnak. A hadserég épp úgy, mint a kormány, vagy akár a császár. _ • Németország nem csinál titkot belőle, hogy az első akar lenni a nemzetek olympiai küz­delmében a maga földjén. A német önérzetnek elviselhetetlen a gon­dolat, hogy legyőzhetik a csapatát, minden eszközt megragad tehát, a mely a végcélhoz, a győzelemhez közelebb viheti. ­íz ;az oka annak, hogy a többi nemzet ket­tő* ölt figyelemmel, féltékeny szemmel vigyáz (hűtlenre, a mi Berlinben történik- Ellenőr­it:' csanótt föl az egész világ. Ha tehát vala­­p iroznak Berlinben az 19Í6. évi olym­ti matkozóan, mintha földrengés tör-3 , rögtön jelzi mindenütt a sport e áfja. S azonnal, mérlegelik, vegy­it í filtrálják, leszűrik, részekre bont­b x-zsdot vág intézkedést, nincs-e ti . a mi a többi i -mzet ér-T \ 5D . : és í.: föld' jj működik ér* kényén és haj ­K* jggíű. Alig röppen föl a k. ni ra­■két in-1 'ejárja a világsajtót Amerika hifi. Kői ávirata, vagy Anglia óvása. Nem Kg§jt>a ’ om Németország még a sport­»ba? ? -yhaíalmakat megillető figyelem ' és - :s övezi. E tps műk, hogy a gyanú nem alapta­­\h Írországnak is sok komoly oka van figyelemmel kisérni a nőmet eseménye­ket, ha a szeizmográfja nem is lendül ki a tengelyéből. Magyarországot semmiféle ra­vaszkodás, tervszerű manőver nem ütheti el az olympiai győzelemtől,mert amúgy sincsen reménysége a győzelemre. Más nézőpontok vezérlik tehát, mint Angliát és Amerikát, ezek azonban elég nyomósak ahhoz, hogy. ne vi­selkedjék tétlenül, ha olyasmi történik Né­metországban, a mi; az érdekeit sérti. Magyar­­országnak is részt kell tehát venni abban a nemzetközi koneeríben, a mely most a né­metéit ölieh foRlöT. á bérűin olynrpiász pro­­grammja miatt. Olyan célzatosan állapította meg a német olympiai bizottság az olympiai játékok idő- és sorrendjét hogy föltétlenül tiltakozni kell el­lene, különben a magyar sport anyagi erejét meghaladó áldozatot követelne. A múlt héten közhírré tett programra a következő. Játékhét: Május 2S-téJ június 4 ig: Nép-; és ifjúsági játékok, tornajátékok, hoekey fooí­­bnii, vívás. Stadionhét: Julius.l-iől julius 10-ig: Úszás, atlétika, torna, kerékpár, modern pen* tation, lavYn-íennisz. Záróhét: Augusztus 12-től augusztus 21-ig: Evezés, yacht, motoroson kverseny, automo­bilverseny, repülögépverseny. Kitűnik a programmbőL, hogy a németek három szakaszban akarják. megrendezni az olimpiászt, a melye szerint május 28-tól au­gusztus 21-ig, tehát majdnem három hónapig tartana. , -. . ■ Idegenforgalom és jövedelmezőség néző­pontjából igázuk van a németeknek és na­gyon okosan cselekednek, ha a többi olimpiai harcos engedi-. Mit törődik Németország azzal, ha elvesz az olympiász legfőbb varázsa: egy tömegben íát:r 11 világ legjobb, atlétáit, a mint rövid ideig tartó nagyszerű színjátékban küzdenek u: fai babérért. Nem azért a rideg jó­­% . a - statisztika ■ igájába kényszerűéit pl. & Németország,hogy az ilyen, ki­ét-'' poél-kus, sőt idéáifs dolgon túl ne tegye magát. Fog - Németország még mást is r - n Már szakadozik a fátyol, a mely ed­­'űig ö. .; te. már mutogatja körmeit. Könnyen megtörténhetik, hogy olyan iskolát oán;u a. német olympiai rendezés, a mibe még a hir­­hedt svéd zsűri is tanulni járhat. Nem csoda, hogy még Amerika, a dqjlárolc földje is ijedten jajdult töl a rettenetes költ­ség miatt, a mit a három hónapos berlini ^mulatozás* okozna, mit mondjon akkor Ma­gyarország. a nincstelenség klasszikus földje. Vissza kell tehát utasítani ezt a programmot, még pedig kereken, határozottan, tekintet nél­kül azokra a mondvacsinált, sportszerűségbe burkolt okokra, a melyekkel a németek tá­mogatják. Három hónapos olympiászra nem telik a magyar sportnak, mert végre is nem egy nap a világ és a sport nagy ünnepét a hétköznapok hosszú sora követi, a mikor ke­serves kopia’ással vezekelne a végnélRüli berlini lakomáért. A MOB-ra hárul a. köteles­ség intervemálíni ebben az ügyben, nem hisz­­szük, hogy akadjon nemzet, a mely kivonná macát a közös akcióból. Az is a MOB ügyes­ségén múlik, hogy ne ö legyen a nemzetközi koncert karmestere — a németek szimpátiá­jára nagy szükség van — engedje át a vezér­­szerepet, Amerikának, vagy Angliának, de mint statisztának, neki is föl kell emelni sza­vát a német túlkapás ellen. Javaslatot kell tenni a nemzetközi olympiai bizottságnak az olympiászoknak egyhuzamban való rendezésére. S tegye meg ezt olyan nemzet, a melyiknek nincsen sem félni, sem félteni valója. FOOTBALL Sorsolás. Holnap, kedden este sorsolja . ki az NlLSs a másod- és harmadosztály tavaszi bajnoki ■mérkőzéseit. • ............. ; Serlegmérkőzések Skóciában. A skqí labda­rugók szövetsége minap tartotta meg a skót serleg­­mérkőzések sorsolását. Mindjárt- az első napon január 24-én kerül,össze n tavalyi serleggvosites Falkirk a skót ligabajnokságban is résztvevő ki­váló amatőrcsapattal, a Qjieens Park Rsngers-szel. Az angol lapok szimpátiáját az amatőrök bírják. A Magyar Kupa. Végre talán a megvalósulás felé jut a Magyar Kupa ügye. Az iparművészeti múzeum kérésére az MLSz 300 és 200 koronára emelte fel a tervpályázat dijait. így van remény, hogy elsőrangú művészek is pályáznak reá. A zsűri hét tagból fog állani. Hármat az iparművé­szeti múzeum, hármat az MLSz jelöl ki; elnöknek dr. Bárcay István polgármesteri kérik fel. 1- tiáíit. Bildljieiif ISI4, Január 5* V. évfótyzün.

Next

/
Thumbnails
Contents