Sporthirlap, 1914. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1914-07-06 / 27. szám

17. szára. SPORTHÍRLAP 3. oldala . i Footballozó birkózók. 3: 0 arányban verték meg a BAK birkózói a Vas és fémmunkások bir­kózóinak csapatát. A BAK goaljait Ruzicska, Mis­kei és Schwarcz lőtte. A BAK birkózói a sikeren felbuzdulva, mérkőzés lekötése ügyében tárgyalást kezdtek az MTK és a Törekvés birkózóival is. Az újabb birkózómérkőzéseket rövidesen megtartják. Túllépett hatáskör. A­ Debrecen kerületi al­osztály választmánya a NAC-nak a DKASE elleni mérkőzésének ügyében az utóbbi javára dön­tött. A határozat közlésével együtt­­értesítette a választmány a nagyváradi egyesületet, hogy a felebbezés csak a kerületi bizottsághoz terjeszthető fel. A NAC azonban a központi vidéki bizottság­hoz adta be a felebbezését és a központ részben a NAC igaza mellett döntött. Ebből az esetből ki­­folyólag a központ figyelmeztette a kerületi vá­lasztmányt, hogy egyesületeit úgy informálja, hogy a választmány határozata a központhoz bármikor felebbezhető. Footballisták Csekonics gróf kastélyában. Az FTC II. csapata Péter és Pál napján Zsombolyán mérkőzött, mely alkalommal a gyönyörű Cseko­­nics-kastélyban uzsonnára vendégül látták az FTC csapatát. Az Aston Villa új pályájának tervrajza az egyesület múlt héten lefolyt közgyűlésén került bemutatásra. A terv szerint az új tribün, a­mely a régi nagy tribünnel szemben épülne, vasszerke­zetű lenne. A pálya befogadó képessége 104.000 nézőre van tervezve. A maximális jövedelem 100.000 koronára rúghat. Terveznek a pályára az öltöző kabinok közé egy orvosi inspekciós­ szo­bát, a­melynek kiegészítő részét egy kizárólag Röntgenfelvételekre szolgáló kórterem alkotná. Nagyhegyi Mátyás, a III. ker. Torna- és Vivő Egylet volt csatára június 15. óta az FTC igazolt játékosa. Az FTC múlt héten próbálta ki Nagy­hegyit a Pécsett lefolyt mérkőzéseiben. Az első nap jobbösszekötőt játszott, ezen a poszton azon­ban nem vált be, annál jobb volt Péter Pál nap­ján a balszélsző helyén. Borbás helyére most tehát már két komoly reflektáns is van: Antony és Nagyhegyi. Taffel Miksa szövetségi biró tüdőcsúcshurutot kapott és egészségének helyreállítása céljából hat hetet fog eltölteni az Erzsébet-szanatóriumban. A „33“-asok nyári mulatságukat július 4-ről július 11-re halasztották. Jogosulatlan játékos szerepelt a Glóbusz ZE- ben a Nyomdászok TE elleni 1 : 1 arányban dön­tetlenül végződött bajnoki mérkőzésen. A Nyom­dászok TE ezért megóvta a mérkőzést, abban a hitben, hogy­ ha újra játszák a matchet és esetleg győz, a bajnokság 7-ik helyére kerül és így bejuthat a második osztályba. Az óvásnak helyt is adott a szövetség, de a tárgyaláson beigazolódott, hogy m­íg a Glóbuszban egy játékos szerepelt jogosulat­lanul, addig az óvással élő Nyomdászoknál három játékos játszott jogosulatlanul. Az intézőbizottság a mérkőzés újra játszását rendelte el és büntetés­ből mindkét egyesülettől két-két pontot fog levonni az elért összeredményből, így ha meg is nyeri a Nyomdász a mérkőzést, már nem kerülhet be a második osztályba. Révész Ferenc a Megyeri SC footballintézője, a­ki tíz év óta egyúttal aktív játékosa is csapatá­nak, átlépett a Rákospalotai AC-ba. A Soroksárpéteri AC új footballintézője W­eisz Miklós. Címe: Budapest, VII., Bethlen­ u. 7. sz., II. em. 24. Kertész IV. Ki ne ismerné a három Kertész I, II és III-at, az MTK hasznos és kitűnő játékosait, a­kik mindannyian boldog tulajdonosai a szövet­ségi sapkának! Nem utolsó azonban a sorban a nagyközönség előtt eddig még ismeretlen legfiata­labb Kertész, a­ki ősztől kezdve a Ferenczvárosi SC első csapatában fog szerepelni Kertész IV. né­ven. A­kik látták játszani, azt mondják, hogy tu­dása semmiben sem áll fivéreinek képességei mö­gött és így érdeklődéssel várjuk nyilvános sze­replését. A Kispesti SC új intézője, Polli János lett. Cime: Kispest—V­ekerletelep, Álmos­ utca II. A Bádogosok és Szerelők SE footbü­lügyeinek­ intézését újból átvette László L. Sándor Cime : VII., Rottenbiller-u 16. A Cégserlegért folyó küzdelemben a Fegyver­gyári SC három pont­ előnnyel vezet A Fegyver­gyári SC minden mérkőzését megnyerte, pont­­aránya 28:3 volt. A Fegyvergyári SC a nyárra vidéki ellenfelet keres. A Kertész testvérek gyásza. Az MTK-ban ját­szó Kertész fiukat súlyos csapás érte. Édesatyjuk július 2-án meghalt. Nyári mulatságot rendez a Községi SC, a­mely a Községi Nyomda tisztviselőiből alakult. A mu­latságot július 11-én rendezik a hűvösvölgyi nagy­­réti vendéglőben. Ismét egy kis tévedés. A Glóbusz TE tizen­kilenc játékosát idézték be kedd este 7 órára a szövetség helyiségébe. Tizenkilenc játékos várt nyugodtan és türelemmel tizenegy óráig, hogy az intézőbizottság kegyesen kihallgassa őket. Tán még most is várakoznának az előszobában, ha Epstein Rezső, a Glóbusz TE intézője, nem csa­pott volna patáliát, hogy a játékosai tovább már nem várhatnak. Akkor derült ki, hogy ezeknek a játékosoknak nem is az intézőbizottsághoz, hanem a­ fegyelmi bizottsághoz kellett volna idézést kap­­niok. Talán mégis meg kellene előre gondolni, mielőtt valami ügyben tizenkilenc embert fölcitál­nak, hogy az intéző-, vagy fegyelmi bizottsághoz tartozik-e az ügyük. Plhak, a Floridsdorf válogatott kapusa a jövő­ben a WAC színeiben fog védeni. Elnökválság az MLSz-ben. Az MLSz társel­nöke Kárpáti Béla tisztjéről lemondott és ezt a pénteki tanácsülésnek írásban jelentette be. A le­vélben részletesen megindokolja Kárpáti a lemon­dását és főleg arra hivatkozik, hogy a legutolsó közgyűlés is teljes bizalommal adja kezébe a ve­zetés gyeplőjét, míg a mostani pártalakulatból és a beadott bizalmatlansági indítványból azt látja, hogy a bizalom megrendült a személye iránt. Ezért levonja ebből a konzekvenciát és inkább félreáll. A lemondást a tanács érdemben nem tárgyalhatta és ezért Maleczki főtitkár indítványára elhatározta, hogy az elnökséget kéri fel Kárpátinál leendő közbenjárásra, hogy őt elhatározásának megmásí­­tására bírja. A Glóbus TC nyilatkozata. A Glóbus TC ré­széről feljelentés érkezett az MLSz-hez a TTC és a „33“ FC ellen. A Glóbus TC elnöksége és főtit­kára nyilatkozatot küldött, a­melyben kijelenti, hogy az egyesület sem a TTC, sem a „33“ FC ellen feljelentést nem adott be. A­ki ezt tette, jog­talanul használta a Globus TC nevét. A svéd válogatott csapat újabb veresége. Múlt vasárnap találkozott Svédország válogatott csapata Norvégia reprezentativjaival Ausztrániában s 7000 néző előtt lezajlott mérkőzést 1:0 arány­ban a norvégek nyertek A Kecskeméti AC amatőr trénere a nyári hó­napokra Singer Artúr, a TTC tagja lett, a­ki a na­pokban utazik Kecskemétre és átveszi a csapat előkészítését az új bajnoki szezonra. Kerületi döntő bajnoki mérkőzés lesz Buda­pesten július 12-én a déli kerület két alosztályá­nak győztese, a Szegedi AK és a Temesvári Ki­nizsi SpE között Fehéri Ákos bíráskodása mellett. A küzdelem színhelyére nézve még nem történt megállapodás, két pálya van kiszemelve, az MTK pályája és a Millenáris. Új egyesületek. Az igazgató tanács felvette tagjai közé a Budapesti Józsefvárosi FC, Rákos­­palotai AC, Rákospalotai TK, Terézvárosi SK, a a Famunkások SK, Rákosszentmihályi TK, Szom­bathelyi KK, Nagyváradi TVE, Kalocsai SC, Szé­kesfehérvári KK, Salgótarjáni SC, Nyíregyházai AC és a Nyíregyházai" Sport­ Egyletet. A rendkívüli közgyűlést augusztus elsejére tűzte ki az igazgatótanács, Kassa kiesett. A múlt vasárnap lezajlott mér­kőzések szenzációja az volt, hogy a Kassai Atlé­tikai Club, a­mely egyizben már elnyerte a „leg­jobb vidéki csapat" címét, már az alosztály­­dön­tőben kiesett. A törekvő Losonci Atlétikai Club ütötte el Kassát a győzelmi esélytől. Losonc most a miskolci alosztály győztesével kerül össze július 12-én A TTC nem vesztegetett. Tudvalevően az Er­zsébetvárosi Sport Club bejelentette a szövetség­nek, hogy a TTC—ESC mérkőzés alkalmával Gelb Sándor nevű játékosát tíz koronával megveszte­gették, hogy ne játszon a TTC ellen. A feljelen­téshez közjegyzői­ okiratot is mellékelt az ESC, csatolta egyúttal a közjegyzőnél letétbe helyezett tíz koronát is. A fegyelmi bizottság két ülésében foglalkozott ezzel az üggyel. Gelb a bizottság előtt azt a meglepő vallomást tette, hogy pénzbeli ígé­retekkel, majd presszióval kényszerítették, hogy a közjegyzőhöz felmenjen s ott azt vallja, hogy a TTC megvesztegette. Azt is vallotta, hogy a tíz koronát az egyik tanú adta át neki a helyszínen. Az ESC elnöksége a fegyelmi bizottság előtt ki­jelentette, hogy a feljelentéstől távol áll, csak pusz­tán egy tudomásukra jutott esetet jelentettek be. Egész sereg MAFC és ESC tag vonult fel tanú­képpen, majd a fegyelmi bizottság meghozta az ítéletét. Baján Gyula, a fegyelmi bizottság elnöke felolvasta a nagyszámú érdeklődő előtt az Ítéletet, a­mely szerint a Terézvárosi Torna Club ellen, miután teljesen tisztán áll az ügyben, nem indít eljárást. Gelle Sándor játékosnak a sportszerűség­gel össze nem egyeztethető és két egyesület repu­tációját veszedelmeztető eljárásáért az igazolt játé­kosok névsorából való törlését javasolja. Braun Imrét, az ESC intézőjét, a­ki a vádat emelte, szi­gorúan megdorgálta a bizottság azzal a figyelmez­tetéssel, hogy a legközelebb szigorúan fognak el­lene eljárni. A Pécs—Tatabánya mérkőzés ügye négy ülé­sén át foglalkoztatta a központi vidéki bizottságot. Újabban Budapestet tüzelte ki a mérkőzés szín­hely­éül. A PAC azonban értesítette a központot, hogy a mérkőzést lemondja. A lemondás oka az anyagiak elégtelenségében keresendő. SzAK—UTK. Három bizottság foglalkozik a SzAK—UTK botrányba fulladt szegedi­ mérkőzés­sel. A biróbizottság, a­mely a mérkőzést vezető biró és a fegyelmi bizottság, a­mely a játékosok ellen jár el. A vidéki bizottság megvárja­ e két bi­zottság ítéletét és csak azután fog a mérkőzés hátralevő idejére nézve dönteni. Kerületi döntők. A központi vidéki bizottság az északi kerület döntőjét a Diósgyőri VTK—Losonci AC, valamint a dunántúli kerület döntőjét a Tata­bányai SC és a Pozsonyi TE között július 12-re tűzte ki. Az ungvári alosztály győztese a tegnap lefolyt DKASE—NAC győztesével július 19-én mér­kőzik. A hat kerületi bajnok a következő beosztás szerint játszik egymás ellen. Kelet és Erdély erő­vesztő, Észak-Dunántúl és Pestvidék Délmagyar­­ország ellen. E mérkőzések olyképpen bonyolítan­­dók le, hogy július huszonhatodikán az elődöntők s augusztus másodikén a Budapesten lejátszandó döntő feltétlenül megtartható legyen. r)„CHIC“ NYAKKENDŐK és úri divat különlegességek Sebők Gyulánál, Budapest, VI., Teréz-körút 43. Nyugati pályaudvar közelében. — Úri divat értesítő ingyen és bérmentve. Az őszi bajnoki mérkőzések sorsolását július 5. és 11. közt ejti meg az intéző bizottság az I. osztály kivételével. Az első osztály mérkőzései a nemzetközi mérkőzésekre való tekintettel csak júl 11-isce után lesznek kisorsolva. Svéd lobogó díszíti a labban az MLSz tanács­termét, a­melyet a válogatott csapat — mint a svéd szövetség ajándékát — Stockholmból hozott haza. Kikacagták a zivatart. Két utassal döcögött a kocsi a jenki ,hegyszoroson. Fergeteg volt. Zuho­gott a zápor. És a két utas jóízűen kacagott. Ki­kacagták a zivatart, amely nem­ árthatott nekik s há­lásan gondoltak Schwarz­enberg Miksa úridivatke­­reskedőre (VI., Teréz-körút 18.), ahol az egyik 36­ koronás double esőköpenyét, a másik 60 koronás vízhatlan kabátját vásárolta. IFJÚSÁGI LABDDARÚGÁS: Az ILSz válogatott csapatának a Vecsési SC-al múlt vasárnapra termett mérkőzése elmaradt. A vecsésiek azzal az indokolással mondottak le az ILSz nek, hogy víz alatt áll a pályájuk. Inzultált intéző: Mauthner Ignác, az ETK volt intézője, egyesületéből a vezetőséggel keletkezett nézeteltérése következtében kilépett. A múlt héten , Mauthner ellátogatott régi egyesületébe, hogy va­lamilyen elintézetlen ügyét rendbe hozza. Az ETK helyiségében Mauthner megjelenése annyira ki­hozta a sodrából a teljes számban együttlévő ve­zetőséget, hogy az ETK pénztárosa, Bárd Lajos többedmagával rátámadt és tettleg bántalmazták a volt intézőt. Mauthner az ETK vezetősége ellen az ILSz-ben megtette a feljelentést. Az Erzsébetfalvai­­MTK ifjúsági csapatát be­jelentette az ILSz-be és már az új szezonban részt vesz a bajnokságban. Az egyesület football-iinté­­zője: Csrepka János (Erzsébetfalva, Átlós­ út 21.) A Fővárosi Labdarúgók Köre footballintézője Ernst József (Cserhát­ utca 23. III. 30.). Közgyűlés. A Terézvárosi TK június 27-én tar­totta évi rendes közgyűlését és ugyanakkor kedé­lyes vacsora keretében ünnepelte az egyesület fennállásának három éves fordulóját. A közgyűlés a következő tisztikart választotta: Alelnök : Verha Pál, titkár és footballintéző: Schreiber Mátyás (VI. ker. Szabolcs­ utca 30.), pénztáros: Jirusek Rezső. Az egyesület helyisége a VI. ker., Szent­ László út 41. szám alatt lévő Kelemen-féle vendéglőben van. Kizárt footballintéző. A Corinthián FC Plesz József nevű volt intézőjét kizárta tagjai so­rából. Vidéki ellenfelet keres a Jóbarátok IK. Meg­keresések Vozik János címére (VII. Losonczi­ utca 14.) küldendők. A Mizrachi Torna Egylet felvételre jelentkezett az ILSz-nél. A felekezeti egyesület vezetőségét a következők alkotják: Elnök: Kohn László dr., ügyvezető alelnök: Eckstein H., főtitkár: Bantu Ernő, pénztáros: Brach Sándor. Footballintéző: Schönberg Zsigmond (Király­ u. 38.). Újra megalakult az Erzsébetvárosi AC, a­mely nem régen még részt vett az ILSz bajnokságában. Az új egyesület összes volt játékosait visszakapta és már benevezett az ILSz bajnokságára. Az egye­sület a legutóbb tartott alakuló közgyűlésen a kö­vetkező tisztikart választotta. Elnök: Olaj János, alelnök : Dukai István és Prém István, főtitkár: Fodor A., pénztáros: Perlusz Sándor és Reizinger József, ellenőr: Letenyei és Egri Zoltán. Football­­intéző: Fodor Dezső (VI., Csengeri­ utca 84. sz. II. em. 14.). A Victoria SC az ILSz-nek jóképességű csapata az elmúlt héten Isaszegen játszott az Isaszegi SE csapatával és szép játék után 4 : 0 arányban győ­zött. Nem vállal tisztséget az ILSz-ben Zsoldos Andor az ILSz alelnöke, Szidon Vilmos titkár és Waldmann Antal bíróbizottsági tag. Erre vonatko­zóan nevezettek határozott kijelentést tettek. SEkgáS’ farft!iershftk If villam­os erőre beretrd. UöImUOwItuA tűzzománc jelvénygyár BUDAPEST,­­V., Semmelweis­ utca 7. sz. GYÁRT: Tű­zzománcos jelvénye- Telefoil 4—37. köt. Plakketek és érmek verése. 1 csak akkor 1 jg | $ ! N­ !&, fosa papír

Next

/
Thumbnails
Contents