Sporthirlap, 1919. július-december (10. évfolyam, 27-68. szám)

1919-07-07 / 27. szám

lv W CIM 27. szám. is­ volt az­ eredmény, a Törekvést pedig legyőzte a budai csapat és az NSC vezetősége egy ünnep­nap estéjén a Központi kávéház terraszán, arra ébredt, hogy csapata az MTK, majd a Törekvés­ szíves közreműködésével kipotyogott az első osz­tályból. Befejezésül még egyet. Egyáltalán nem volt szándékomban soraimmal az illetékesek szívé­hez appellálni, meg vagyok róla győződve, ők tudják, mit csinálnak. A Sporthírlap cikkírója — állítása szerint — főként a közönség számára­­akart adatokkal szolgálni, nos én kizárólag a nagy nyilvánosság figyelmét akartam az elfe­lejtett és agyonhallgatott NSC-re fölhívni, szem­ben azokkal,­ akik az első osztályú pozícióért már valósággal erőszakos hajtóvadá­szatot in­dítottak. Kijelentem egyben, hogy az NSC min­dig respektálni fogja a felettes fórumok hatá­rozatait és valamint a múl­tan nem ott fejezte be szereplését, amikor az első osztályból ki­esett, vagy mikor az Auguszta-serleg II. osz­tályában sehol sem volt, a jövőben sem fogja működését beszüntetni, ha alacsonyabb osz­tályba csúszik le. Az az egyesület, amelynek dicsősége odáig tart, amíg az első osztályban szerepel, nem áll erkölcsi alapon. Tudom én azt nagyon jól, hogy ha a csapa­tok jelenlegi erőviszonyát vessük alapul, bi­zony a II. b) osztályban is akadnak -föbben olyanok, amelyek az első osztálynak mondjuk négy utolsó helyezettjével bátran felvehetik a versenyt. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a footballsport szigorú korlátok közé van szorítva, hogy az első osztály nem az a bizonyos szénás Szekér, amelyet nem lehet úgy megrakni, hogy még egy szál széna rá ne férjen és vala­mint egy csapatban, csak II játékos szerepel­het, úgy az egyes osztályok létszámát sem le­het egy bizonyos mértéken túl a végletekig emelni. Ha azt követelnék az érdekeltek, hogy évente ne egy, vagy kettő, hanem négy-öt csa­pat cseréljen osztályt, ezt érteném. Ma, amikor az első osztályú csapatok tudása a négy első helyezettől eltekintve nem különb a II. b) osz­tály legjobbjainál, a kedélyeket csak úgy lehetne megnyugtatni, ha évente legalább négy csapat­nak volna alkalma az előre jutás örömeit él­vezni. Így legalább volna az egyes osztályok­ban az elsőknek és utó­zóknak egyaránt miért küzdeniök. Sajnos azonban az emberek nem igen törődnek sem a kézzel, sem a jövővel és mindenki csak arra feszíti erejét, hátha föl tud jutni a zsúfolt szekérre, amelyről pedig amilyen könnyű,, éppen olyan kellemetlen leportyanni és amely nem mindenkit visz az ígéret földjére. Zoltán Béla az NSC főtitkára. A berlini Viktória svéd túrája. A legjobb né­met footballcsapat, a berlini Viktória egy svéd körútra kapott meghívást. Augusztus 20 án utazik el a német bajnokcsapat és augusztus 22., 24., 26., 28 és­­ 31-én öt mérkőzést fog játszani a legjobb svéd csapatotk ellen. Tizenkettőre emelték a bécsi els osztályú csa­patok számát. Az osztrák footsballszövetség múlt héten tartott rendkívüli közgyűlésén az I. osztályú csapatok számát 12-re emelték fel, miáltal a Wacker is bentmaradt az I. osztályban s bekerült a II. osztály második helyén végzett Admira is. Ugyanakkor a swechati Germaniának megenged­ték, hogy a másodosztályú bajnokságban részt­­vehhessen. A II osztályú egyletek a Germánia be­­sorozása ellen szavaztak. Rapid - Baye­rn (München) 3: 1. A Bayern első bécsi szereplése nagy szenzációt hozott. A Rapid lebecsülte a német csapatot, ami alaposan meg­bosszulta magát, mert a német csapat a II. félidő elején már 3:1 arányban vezetett s a Rapid csak erejének legteljesebb megfe­jt­ésével tudott kiegyen­líteni Wondrak révén a 41. percben. A Rapid Kraupar és Swatosch II. helyén Nemessel és Wondrakkal állt fel, akik jól megállták a helyüket, sőt utóbbi két g­­lt is lőtt. A bajorok egyénileg nem kiváló játékosok, de kitűnően összejátszottak, míg a Rapid meglehetős unalmasan játszott addig, míg a Bayern komoly munkára nem kényszerí­­tette.­­A londoni footballszöö­vetség a múlt héten tar­totta első közgyűlését — 1915 óta, Lord Kinnaird elnöklésével. A szövetség­­főtitkára a háborús évek sportjáról számolt be és elparentálta a hősi halált halt tagokat. I v . Esküvőről a vi­a telire. Varga Vince az Előre TK. első csapatának jóképességű játékosa ez el­múlt vasárnap tatotta esküvőjét. Esküvő után fia­tal feleségével egyenesen az egyesületének a mér­kőzésére ment ki. Katonák sportja. Az elmúlt hétfőn játszotta a vörös vasutas ezred football csapata első mérkő­zését az első vörös gyalogezred pótzászl­óaljának csapatával. A mérk­őzést az első vörösök nyerték meg 3 :0 (1:0) arányban. A mérkőzésen jelen volt Machata József, a vasútezred hadügyi népbiztosa is. Ij football intézők. Az UTE.-ban a szabadságra utazott Weisz Márton helyett Forgács Arnold (Újpest Attila­ u. 5.), a Kispesti AC.-ban, az ugyan­csak szabadságon lévő Mayer Béla helyett Révész­­ Miklós (Kispest, Herrich-u. 56.) let a foo­ball in­téző. A „Réve" football ügyeinek intézését Malin­­Aladár (V. Váci­ út 54.) vette át. Az MTK és az FTC Bécsben (A magyar csapatok mérkőzései — Meisl Hugó kritikája. — A Sportblatt am Mittag az MTK— FTC mérkőzésről.) Bécsbe terelődött át a magyar footballsport súlypontja. Mialatt Budapesten nyári csönd borul a gyeppályákra, Bécsben olyan sodra támadt a footballnak, hogy már-már kicsap a medréből. Az MTK és az FTC sorozatos­­mérkőzései tető­fokára emelték ott a footballt, annyira, hogy már csak visszaesés lehetséges. A magyar—osztrák válogatott mérkőzést nem is merik emiatt meg­kockáztatni. A bécsi sportsajtó természetesen áradozó szavakkal ünnepli a bécsi sportélet önkén­tesen felesküdt új harcosait, de nekünk már kezd nem tetszeni a dolog. * Hiszen szép és hízelgő nagyon és csöppet sem esik rosszul, hogy a bécsi lapok nap-nap után hasábokat írnak a magyar csapatokról. Azt is kész örömmel hisszük el, hogy Schaffer úgy ját­szik, mint egy football hadisten, hogy Kertész II. Wien város­a Willy­-je, a fedezetek csillaga, hogy az MTK csapata hajszállal sem áll az angol profi­ csapatok mögött s hogy Wiener úgy állja a legádázabb csatárrohamokat, mint a Sion hegye, de mégis valahogyan jobban szeretnék, ha a nagyszerű, az isteni, a több mint föl­ül múl­hatatlan magyar játékosok nem rugdalnák a labdát olyan szinte iparszerben. Aztán a reklámok sem tetszenek különösebben. Úgy halljuk, hogy Bécsben mindenütt magyar csapatokba ütközik, a szem. Hirdető­oszlopokon, kávéházakban, villamosokon, mindenütt ahová csak a szem ellát az MTK és az FTC jellegzetes kezdőbetűi tűnnek föl a cirkusz-attrakciók és orfeum-artisták, illusztris társaságában. Félünk tőle, hogy az MTK és az FTC túl lőnek a célon, komoly sérelmére az egyetemes magyar sportnak. Sok mindenbe belenyugszunk a mostani rend­kívüli időkre­ való tekintettel, de egy dolog ellen határozottan tiitakozunk : nem szabad Bécsben meg­ismételni az MTK—FT­C mérkőzést. Nem szabad megengedni, hogy hajánál fogva előrángatott címen, holmi körmérkőzés ürügye alatt amfiteátrális pro­dukcióvá sülyesszék a magyar footballsport egyik mindenkori legnagyobb eseményét.­­ Az MTK egyébként, már úgy ahogy kiköszö­rülte a csorbát, amit a Rapid match szerencsétlen kimenetele a hírnevén sejtett. Uyah imponáló gólaránnyal és olyan klasszikus stílussal győzte le az osztrák bajnokság második helyezettjét, a Rudolfshügel­t, hogy bámulatba ejtette a sport­köröket. Az FTC-vel való mérkőzése tulajdon­képpen csak bennünket érdekelt és teljesen hide­gen hagyta a bécsieket. A cirkusz-attrakciók nem szoktak izgalmat és­­komoly érdeklődést kelteni. Az FTC eddi, sajnos, gyengén szerepelt. Fáj­laljuk a Rapidtől szenvedett, vagy vereséget, de még ennél is lehangol­óbban hatott az a hír, hogy akadt magyar játékos, aki­ idegen földön járva sem tudta magát fegyelmezni s visszavonást, bajt csinált akkor, amikor csak egyesült erővel, egymás kölcsönös megértésével lehetett volna eredményt elérni. Payer Imre renitens maga­tartása okozta azt, hogy az FTC kénytelen volt bécsi mérkőzéseiből kizárni s így felforgatott födözet és hátvédsorával áldozatul esett a Rapid támadó játékának. A folyton klubfanatizmust emlegető Payer viseli tehát a felelősséget az FTC lesütő vereségéért. A bécsi mérkőzésekről szóló tudósításokat itt közöljük :­ ­ Rapid—FTC 5:0 (2:0). Az osztrák bajnokcsapat, miután előző napon 3: 3 arányban döntetlenül végzett a Bayernnel, megint megemberelte magát és lelkesedéssel, tempóbírással kitűnő taktikával játszva bizto­san verte a keményen küzdő magyar csapatot. A Bun­d teljes első csapatát szerepeltette, míg az FTC így állt­ föl : Szamossy —Blum, Wiener — Wilheim, Megyessy, Szabó — Nemes, O’ os, Gunsl,­­Pataki, Tóth. Az FTC legjobb embere Wiener volt, aki gyakran egyedül verte vissza a megismétlődő támadásokat. Jól játszottak­ még a védelemben Bhim és Megyesy is, míg Szabó tudása telj­esen csődöt mondott! A csatársornak sok kedvező momentuma volt, de egyet­ sem tu­dott a kapu előtt kihasználni Nagyon győzén Imrene­l­ Pataki és a balszárnyon játszó Tóth, Gansl önző volt és kevés labdát adott le A Rapidban Schedivy, Vridil és Putzendoppler mutattak kimagasló formát. De a többi játékos sem maradt az átlagon alul, ami a Rapid klasszisa mellett nagy szó. Változatos támadásokkal kezdődött a match s fokozódott az érdeklődés, amikor hirtelen, r­ég a játék elején, egymásután két gól esett. Uridil áttört a 6. percben és gólt csinált. Két perc múlva Bauer szökött meg a labdával s vitte óriási iram­mal a kapuba. Ezután­­az FTC is szóhoz jutott. Nemes többször a Rapid kapu elé került, de lö­vései rendre­ célt tévesztettek. Szünet után Szabó és Megyessy helyet cseréltek. A kezdés wikk­ Nemes előre tört. Hadnblizte Ditt­­richet és közvetlen közelből a Rapid kapu mellé , lőtt. Rögrön rá (3 perc) Gansl eallasztatta I­ lőtt. Rögtön rá (3 perc) Gansl puffogtatta el a puskaporát, alig tíz lépésre a kaputól. Ezután megint a Rapid vette át a támadó szerepét. A 10. percben Szamossy kiejtette kezéből a már elfogott labdát, amit Uridil szemfülesen azonnal a kapuba gurított. A 18. percben Bauer lerohanta a magyar védelmet, a labdát letolta Swatosch­­nak, aki gyenge lapos lövéssel a negyedik gólt rúgta. Ezután egy off side gólt csinált Uridil, majd egy tizenegyest a kapu fölé rúgott Dittrich, végül a 35. percben Uridil a Wiesertől kapott labdával megszerezte a Rapidnak az­ ötödik gólt. A majd­ hátralévő tíz percében jobbára az FTC támadott, de kézzel fogható eredmény nélkül. Schmick bíráskodott. MTK- Rudolfshügel 11: 3 (4 :1). A Prater-serlegért folyó küzdelmek során jú­nius 30-án (hétfőn) az MTK az osztrák bajnok­ság második helyezettjével a Rudolfshügellel került szembe és azt 12 ezer főnyi közönség előtt Komar bíráskodása alatt fölényes játék után 11:3 (4:1) arányban legyőzte. Az MTK nagy­szerű teljesítményéről a bécsi lapok a legna­gyobb elragadtatás hangján emlékeztek meg, mi tehát csak kötelességünknek teszünk eleget, mikor e tudósítások­ közül a legkiválóbbat a »Der neue Tag« riportját az alábbiakban bő kivonatban ismertetjük. Bécsi tartózkodása alatt sikerült első ízben az MTK csapatának a képességeinek, különö­sen konveniáló Prater-pályán játéktudását a maga teljes valójában bemutatni, jóllehet több, tartalékkal gyengített csapattal állt starthoz. Minthogy a Rudolfshügel minden elismerésre méltó lelkesedése mellett sem tudott egyen­rangú ellenfele lenni a kék-fehérek csapatának, emezek játékának technikai és taktikai fejlett­sége és az egyes játékosok kvalitásai különösen szembeötlők voltak. A támadásban Braun, aki ezúttal jobbössze­kötőt játszott, nyújtotta a legkiválóbbat. Úgy­szintén Schlosszer is nagyszerű volt. Szabó be­bizonyította, hogy megfelelő pályán kontinen­tális viszonylatban is első klasszisa szélső csa­tár. A fedezetsorban Kertész II és Vágó volt kiváló, bár Konrád I is teljesen megfelelt. A két tartalékvéd (Mande­ és Székely) kielégítőt produkált, csupán Takács végzett a kapuban félelmetkeltő bizonytalan munkát. A lap a továbbiakban a Rudolfshügel játé­kosokról mond kritikát, majd hosszabb leírást közöl a mérkőzés lefolyásáról. Az MTK góljai közül Braun ötöt, Schlosszer, Konrád II és Winkler kettőt-kettőt lőtt, míg a Rudolfshügelt Fröh­ler, Morawetz és Wagner (11-esből) juttat­ták góljaihoz. Meisl Hugó az MTK-ról. Meisl Hugó az osztrák szövetség kapitánya a mérkőzés után egy interjú keretében a leg­nagyobb elragadtatás hangján emlékezett meg az MTK teljesítményéről. Jóllehet — mondotta Meisl — Schaffer, Nyúl, Orth és Feldmann nél-­ kül állt fel az MTK, kitűnő kondícióban úgy technikai, mint taktikai szempontból a szó igazi értelmében véve­­klasszikus* játékot pro­dukált. Legjobb része a támadás, leggyengébb pontja a kapus volt. A magyarok támadósora, Szabó—Schlosszer—Konrád — Braun — Winkler oly nagyszerű támadójátékot mutatott, ami­nőt a hivatásos angol csapatok utolsó bécsi lá­togatása óta még egyetlen egy csapattól sem láthattunk. Meisl a dicsérő jelzők közepette az MTK nagyszerű teljesítményének okait és ru­góit mélyebben kutatva, arra a megállapításra jut, hogy az jórészt az angol Hogan keze alatt végzett céltudatos tréning eredménye, amely nem csupán a labdakezelés tökéletes elsajátítá­sára, hanem a testi kondíció emelésére és állandó épségben tartására iránytűt és irányul ma is. Véleménye szerint az MTK csatársorának és fedezetsorának hétfői teljesítménye több mint húszezer nézőt érdemelt volna, s kétséges, váj­jon a magyarok meg tudják-e ismételni tegnapi teljesítményüket. A Sportblatt am Mittag az MTK —FTC mérkőzésről. Ezúttal nyílik először alkalom arra, hogy a külföldi kritika szemüvegén át nézhetjük két , magyar csapatnak semleges földön lejátszott mér­kőzését. Növeli a cikk érdekességét az, hogy az örökösen rivalizáló két legjobb magyar csapatról szól. A tudósítást itt közöljük : A magyar bajnokcsapatok játéka sok tekintet­ben csalódást okozott. Igaz, számtalan finom technikai részlete volt a matchnek, ritkán látott intelligens taktikai dolgokat csodálhattunk meg, de küzdelemre csak a második félidőben került a dolog, amikor az MTK Orth kiválásával meg­gyöngült. Addig az MTK kimondottan jobb (glatt über­­legen) volt és a csatárai, elsősorban a balszárny, amely a legj­obb angol mintákra emlékeztetett,­­ egész sereg goalt csinálhattak volna nagyobb lövőképességgel. Az MTK sokkal jobb hatást keltett, mint a Rapid matchen. Oak a kapusa volt megint bizonytalan Orth és Feldmann bizto­sabbak és taktikailag is jobbak voltak. Ugyanez áll Nyulra is. Kitűnő volt Kertész Is, aki azonban jobban használja a testi erejét, mint a többi­­ játékos. Vágó gyengébb volt. A támadásoknál a *PORTHie*LJ&f. 3. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents