Sporthirlap, 1941. február (32. évfolyam, 10-17. szám)

1941-02-01 / 10. szám

Ára 12 öli. r SZOMBAT 1.toi ....s­lová* I JSr a\ fii V 6 lei..... román | jflsL-----__ , 1 fL 11/ Meg,e,.n,K 2'! dinár ugoszl. 1 ON­H » .zerttón­é, gombaion 15 pfennig német § UH I|l“ . ..— ’| Franciaországban 1.50 fr. gjf ffijgliv -Wf ijfe S* .. ■ flK Wp •r**’* Olaszországban ... 1 — l ■ M&Sti&m Uffl BH M Szerkesztőség és madóluva* Amerikában 4 C. H­­&smmlGp , I B W tál: Budapest. Vili Rökk ............ eg -tápBalgar JM THBt * f Szilárd-utc* 4 sz HL em, igMBHBBaMnMaimaBMMam || *S!| jgr ^ Telefon: Szerkesztőség I—413—99 Előfizetési ára negyedévre Kiadóhivatal (csak délután Belföldre ........... 2.70 P || Bóráig) 1—339—77 Északamerikába .. 4.— P ■ Levélcím: Egyéb külföldre ... 3.56 P _______________________________________ Budapest 72 Postafiók: 67 Ma este: az ökölvívó CsB döntő fordulója (BVSC-BTK és FTC-BSzKRT) Többhetes óriási küzdelem után ma este véget érnek az ökölvívó CsB küzdelmei. A hosszú hetek iz­galmai azonban nemhogy elültek volna az utolsó fordulóra, hanem­ még fokozódtak is. Hogyisne! Csak ma este dől el véglegesen, hogy ki nyeri a bajnokságot. A legtöbb esélye természetesen az FTC-nek van, de senki sem veheti biztosra, hogy valóban a zöld-fehé­­rek tűzik-e övükre a győzelmi skal­pot. A MÖSz szakbizottsága ugyanis megsemmisítette a Csontos—Oláh mérkőzés eredményét és elrendelte hogy a mérkőzést a két ökölvívó­nak újra kell vívnia. Oláh azonban sérült s így csak később kerülhet sor a mérkőzésre. Addig tehát nincs­ tisztázva, hogy mi is tulajdonkép­pen az FTC—BTK mérkőzés vég­eredménye. Marad-e a 10:6? Mindég azonban nem számítana a bajnok­ság kialakulásában, ha az FTC le­győzné a BSzKRT-ot. Ha azonban a Csontos—Oláh mérkőzésen a BTK versenyzője győzne (ebben az eset­ben az FTC pontot is vesztene),­­ a zöld-fehérek a villamos­csapattól is kikapnának, akkor nemcsak a BVSC, hanem a BSzKRT, sőt a BTK is megnyerhetné .a bajnoksá­got. Legalább is a papírszámítások szerint... Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy ilyen túlfűtött légkörű ököl­vívó CsB-döntőt,­ mint amilyen a ma esti is lesz, rég nem vívtak már a szorítóban. Ma estig (az FTC—BTK mérkő­zést 8:6-nak számítva) ez a helyzet a CsB döntőjében: 1. FTC 2 2 ------- 20:10 4 2. BVSC 2 1—1 13:19 2 3. BSzKRT 2 — 1 1 15:17 11 4. BTK 2—11 14:16 1 Ma este két sorsdöntő mérkőzés kerül sorra: BVSC-BTK és FTC—BSzKRT óriási harcot ígér mind a kettő, hiszen kimenetelük a bajnokságot és a helyezéseket dönti el. Ma este minden mérkőzés nagyfontosságú lesz, minden összecsapás „vérre*" megy... A BTK Oláh és torma I. nélkül... Az első mérkőzés — este 8 órai kezdettel — a BVSC—BTK össze­csapás lesz. A magdolnavárosiak nélkülözni fogják a sérült Oláht és Torma I.-et, akinek versnyzési jo­gát félévre felfüggesztették. Ilyen körülmények között csak a hagyo­mányos BTK-szív tehet csodát, kü­­lönben a BVSC-nek kell több esélyt adnunk a győzelemre. A két csapat előreláthatólag eb­ben az összeállításban lép szorítóba. BVSC: Énekes II., Artner, Pa­dány, Bene, Mitterer, Szabó J­, Far­kas, Nagy. BTK: Várhegyi, Budák, Sturm, Kocsis, Montera, Torma II., Bittera, Erdős. Lehetséges azonban hogy Artner és Podány helyet cserél, a BTK pe­dig esetleg Breitnert indítja Hudák helyett. Jóslatunk: a BVSC az esélyesebb, 10:6-ra győzhet. (Mérkőzésvezető: Nagy Lajos, Pontoz: Károlyi Emil, Abaházi Jó­zsef, Keveházi Géza, Egry László.A fehérek is mindent beleadnak ebbe a küzdelembe, hiszen a bajnokság megnyerése függ ettől az összecsa­pástól. Mindkét együttes a lehető legjobb versenyzőivel vonul fel s így páratlanul érdekes küzdelem alakulhat ki. Lássuk csak, hogyan is állhat fel a két csapat: FTC: Hámori, Selmeczi, Kubínyi, Barinka, Mándi, Csontos, Szigeti, Homolya. BSzKRT: Horváth, Lovas, Fri­gyes, Kővári, Boér, Jákics, Németh, Szolnoki. Ha Lovas mégsem indulhat, So­­modi lesz a BSzKRT légsúlyúja és Horváth indul a harmatsúlyban. Az FTC-ben ezúttal biztosan indul Mándi és a betegségéből kilábalt Kubinyi. Jóslatunk? ... A győzelemre a BSzKRT-nak adunk több esélyt... 9:7-re győzhetnek a villamosaik, de 9 :8-as eredmény kialakulása sem volna nagy meglepetés ... (Mérkőzésvezető: Viniczei János. Pontot: Tálay János, Kiss Elemér, Standl Antal, Ermler János.) • A küzdelmek ma, szombaton este pontosan 8 órakor kezdődnek a Városi Színházban. A BSzK­RT-nak nagy­o „fekszik" az FTC... A forduló másik és nagyobb „cse­megéje", az FTC—BSzKRT talál­kozó, előreláthatólag 10 órakor ke­rül sorra. Remek harc lesz. A vil­­lamosiaknak nagyon „fekszik“ a zöld-fehér együttes s győzelmi re­ményekkel indulnak harcba ellenük. És az FTC . Természetesen a zöld­ A Ferencváros már előrenézik" — a Forinyák­ utcától Péntteken edztek utol­ára tornateremben a zöld-fehérek Pénteken délután együtt tartunk kifelé Szoyka dr-ral a Ferencváros utolsó tornatermi edzésére. Ma alaposan­ kiveszem a része­m­e­t az edzésből — mondja Szoyka dr —, mert vasárnap, az első sza­badtéri edzésen még nem vehetek részt... A fogoperációm után ugyanis még nem tehetem ki magam, annak, hogy megfázzon az arcom. Felmen­tésemet fogom kérni a vasárnapi ed­zés alól. Kint a pályán már sokan vannak együtt a meleg öltözőben. Pálinkás még mindig köhög. — Mégsem sikerül kilábalnom ebből a meghűlésből, — panaszkodik. — Hiába! Vissza kell feküdnöm az ágyba. Pósa — úgyahogy — már rendbe­jött. Sietve vetkőzik. És rohan a tornaterembe — lábteniszezni. — Ha a „Prakker“ így siet, — állapítja meg a vörös Taki, — ak­kor nincs is már semmi baja. Pósa maga is mondja: — Csuda lábam van nekem. Min­dent kibír. Most például semmi fáj­dalmat nem érzek. Lehet, hogy hol­nap aztán megint megbicsaklik. Dimény edző a következőket írja fel a fekete táblára: Hiányzik: Sárosi dr, Gyetvai, Sá­­rosi III, Jakab. Népes edzés van tehát pénteken is. — Sárosi úr beteg — újságolja Dimény —, a többiek pedig szolgálati beosztásuk miatt vannak távol. — Hallottam Dimény úr, — fordul az edzőhöz Csikós, — hogy vasár­nap már a Forinyák­ utcában ed­­zünk. Már előre fázom tőle, csuda hideg van. Ez a véleménye Kiszelynek is. — Jégcsapok leszünk a Forinyá­­kon, — mondja — olyan kemény mostanában az idő. — Nem kell megijedni egy kis hi­degtől, — nyugtatja meg a fiúkat az edző. — Különben is, vasárnapra már melegebb időt jósolnak. Az­tán nekünk is csak ki kell men­nünk egyszer a pályára. Feb­ruár 16-án komoly mérkőzésünk van. Fél öt óra tájban kezdődik az ed­zés. Éppen úgy mint máskor. De mégis ... Kezd egyre érdekesebb, derűsebb lenni a műsor. Most pél­dául váltófutás következik a­­ gyógylabdával. Külön alsó és felső dobással, ,Jirumi" egy erős át­adása földre dönti Kisst. Harsog a nevetéstől a tornaterem. A vestély­­csapat kétszer is győz a gyógy­­labda-váltóban. Aztán új „figura" jön. Egylábas váltófutás. Előbb bal, aztán jobb­lábbal. Ezekben Tátrai jeleskedik. Dimény edző még újabb és újabb szórakoztató játékokat mutat be. Ez aztán tetszik is a társaságnak. Gyerekei jó kedvvel játszanak. — így — szívja oda nekünk a vö­rös Taki — észre sem veszik, hogy minden testrészük mozog és enged a merevségihen játszva edzeni, ez a’ legjobb ... — Ez volt az utolsó tornatermi edzésünk, — mondja befejezésül Di­mény, — vasárnap mi is kivonu­lunk a pályára. Délelőtt fél 11 óra­kor kezdjük el az edzést s délben már abba is hagyjuk. Első szabad­téri edzésünk nem lesz hosszú. Ked­den kerül sor a második szabadtéri edzésünkre, szerdán pedig már edző­­mérkőzést játszunk a királyházai vasutas csapattal. Az edzéseket és az edzőmérkőzéseket is a Forinyák­­utcai pályán tartjuk. Én ugyan sze­rettem volna, ha itt, az üllőiúton játszunk, de aztán mégis úgy dön­töttünk, hogy kímélni kell a gyepet. Most egyébként mindegy, hogy itt, vagy a Forinyák­ utcában játszunk, teljesen egyforma a pályák talaja. Nem kell tehát úgy „fázniok“ a mieinknek a Forinyák­ utcától... • —«=18C==--------- 1 Farkas Mátyás előadása az MLSz-ben a gyorsaságról Az edzők alosztálya tegnap este tartotta az első szakelőadását, ame­lyen az előadó Farkas Mátyás, a MAC atlétikai edzője volt. Az elő­adásának tárgya a labdarúgók gyor­sasága volt. A labdarúgó szövetség földszinti tanácstermében az edzők alosztálya szinte teljes számmal jelent meg. A labdarúgók közül azonban csak Cseh Lászlót, Vincze Jenőt, Kincses Mi­hályt és a ferencvárosi játékosokat láttuk. Farkas Mátyás, mint volt labda­rúgó megállapította, hogy a magyar labdarúgás a „Bodnár—Borbás-idő­­ben“ igen gyors volt. Később a technika lett „divatos". Amióta azonban az új lesszabály van ér­vényben, azóta hiányzik a magyar labdarúgókból a kellő gyorsaság. Különösen szembetűnő ez külföldi viszonylatban. Pedig az olasz, vagy a jugoszláv vágtázó semmivel sem gyorsabb, vagy jobb, mint a ma­gyar. Farkas Mátyás ezután a gyorsa­ság fejlesztéséről, az állóképesség fokozásáról, a rugalmasság képzésé­ről, majd a jó erőnlétről, annak megszerzéséről és megtartásáról mondotta el gyakorlati tanácsait. Ott, ahol szükség volt rá, gyakor­lati példával is bemutatta a végze adő edzést. Az előadás végén az edzők feltett kérdéseire válaszolt. Cseh nem megy vissza Szegedre Szeged, január 31. Szegeden befejezték a tornatermi edzéseket és ma már a szabadban edz a szegedi csapat. Hesser Tibor edző a következőket mondta a torna­termi előkészületekről: — A csapat minden tagja nagy lelkesedéssel végezte el az eddigi edzés anyagát. Nagy örömmel lát­tam ezt, mert a lelkesedéstől várom a Szeged további jó szereplését. Tornatermi edzéseink igen nehezek voltak, de a fiúk dicséretesen el­végezték. Ez biztosan meg fog lát­szani az erőnlétükön is. ■ Elmondta az edző, hogy a jövőben igen szigorúan fogja venni az edzé­seket. Aki egyszer indokolás nélkül távolmarad az edzésről, azt mind­járt az első alkalommal fegyelmi elé állítják. Cseh Matyiről nincs semmi hír. Csak annyit tudnak, hogy felesége expresszlevelet kapott tőle s ebben azt írja: azonnal költözzék fel Budapestre. Ebből azt következtetik, hogy Cseh ismét a fővárosban akar elhelyez­kedni és nem szándékozik Szegeden maradni. Lenkey Gyula lemondott a Kispestben viselt igazgatói tisztségéről Lenkey Gyula, a Kispest igazga­tója bejelentette Farkas Mihály dr .elnöknek, hogy megrendült egész­ségi állapotára való tekintettel le­mond az egyesületben viselt igaz­gatói tisztségéről. Ugyanezt bejelen­tette Molnár József dr polgármes­ternek, az egyesület díszelnökének is. Lenkey lemondását Molnár dr is, Farkas dr is tudomásul vette. Lenkey Gyula különben már kór­házban fekszik, gyógyulása hosz­­szabb időt vesz igénybe. Gábori kikapott Helsinkiben , Asbóthtól 8:0-ra nyertük a finn-magyart Helsinki, január 31. A Helsinkiben szereplő magyar tenisz válogatott csapat a finnek el­leni mérkőzés harmadik napján is kitűnően szerepelt. A még hátralévő két mérkőzést is megnyerték és így végeredményben 8:0 arányban győz­tünk az első magyar-finn fedettpá­lya teniszversenyen. Az utolsó nap eredményei: Asbóth, Gábori—Salo, Forsmann 8:6, 6:0, 6:3, Somogyi—Hellström 6:3, 6:3. A verseny után Asbóth és Gábori bemutató mérkőzést játszott. A fa­padlón már otthonosabban mozgó két magyar játékos remek játékot mutatott. Eredmény: Asbóth—Gábori 6:3, 3:6, 6:3, így legalább a finn közönség magyar játékost is látott veszteni... Pompás mezőny a RÁC I. o. kizárásos tőrversenyén Vasárnap két vívóeseménye is lesz a fővárosnak. A RÁC I. osztályú ki­járásos tőrversenyt rendez, az FTC pedig III. osztályú kardversenyt bo­nyolít le. A RÁC I. osztályú versenyéből ki vannak zárva azok a vívók, akik magyar-, Európa-, világ- és olimpiai bajnokságot nyertek tőrvívásban, így is igen népes és nagy erőt kép­viselő mezőny jött össze a ver­senyre. Egyletenként a következők neveztek: HTVK: Gözsy dr, Bedő, Homo­­ródy, Berczelly, Hennyey, Kőhegyi. BBTE: Tilly E. BSE: Toperczer, Da­­bóczy, Posta. MAC: Páll, Szmolár, Pesthy, Dunay. LASE: Áprili. UTE: Palócz, Eszerhás. PSE: Mészáros, Balthazár. RAC: Nedeczky dr. Ebből a mezőnyből — egy-két versenyző kivételével — bárki meg­nyerheti a versenyt. Olyan sok az egyforma képességű vívó, hogy csak nagy harc után fog kialakulni a végső sorrend. Az első helyekre a következőket várjuk: Gözsy dr, Bedő, Berczelly, Pesthy, Palócz és Nedeczky dr. A versenyt vasárnap délelőtt ki­lenc órakor kezdik a RÁC Ferenc­ József-téri vívótermében. Az FTC II. osztályú kardverse­­nyére eddig 44 nevezés érkezett. Fia­tal kardvívóink színe-java vesz részt ezen az összecsapáson. A selejtezőket délelőtt 9 órakor vívják, a döntőre pedig délután öt órakor kerül sor. A versenyt az FTC üllői úti tornater­mében bonyolítják le. Az NB II. csapatok közül is megjelen­nek lassan-lassan az első fecskék a pályán. Vasárnap délután fél 3 órakor a békeúti pályán a Vasas csapata a BVSC ellen játszik edzőmérkőzést. Fél egykor a tartal­ékcsapatok mérkőznek. A franciák is jönnek az ökölvívó EB-rel Egyre-másra futnak be a jelentkezések a május elején Budapesten megrendezés­re kerülő ökölvívó EB-re. Először a németek jelentették be, hogy teljes csapattal vesznek részt a versenyen, azután az olaszok. Most újabb jelent­kezésekről adhatunk hírt. Ezek között legéredekesebb a franciák jelentkezése. Borotta, a legfőbb francia sportvezető megbízásából egy kiküldött személyesen jelentette be Rankovszky Artúrnak, a nemzetközi ökölvívó szövetség főtitkárá­nak a francia ökölvívók részvételét. A franciákon kívül újabban a dánok és a svájciak jelentkeztek a nagyszabásúnak ígérkező versenyre Mindkét nemzet 4—1 résztvevőt jelentett be. A személy­­szerinti nevezést azonban csak a bajnok­ságok lezajlása után közlik. — Az európabajnoki verseny sportbeli része már nem okozhat gondot — mon­dotta nekünk Rankovszky Artúr —, sok­kal jobban félek attól, hogy nem lesz kész a Sportcsarnok kiscsarnoka a meg­ígért időre. Ez nagyon kellemetlen hely­zet elé állíthatja a MÖSz-t. Mehetünk a Városi Hombárba! A MÁV sportliga március 2-án , Szegeden rendezi meg országos , vasutas súlyemelő bajnokságait. A Játékvezetők Testületének budapesti , körzete megcsinálta a jelölést a JT országos közgyűlésére. A tizenkét kikül­dött személyét a következőkből jelölte: Gálffy András, Ipolyi-I­ollós Béla, Kará­csonyi József, Kékesy József, Kis M. Ernő, Kőhalmi Ferenc, Kőrösy Till Ferenc, Lantos Gusztáv, Palásty Ferenc, Kabint Lajos, Szabó János, Iljvári Ferenc. Obitz Gábor vette át a Zugló edzései­nek a vezetését. A fekete-fehérek vasár­nap szabadtéri edzést tartanak. A Pénzügy annyira előre van edzései­ben, hogy már az elmúlt vasárnap két­­kapus játékot tartott. Vasárnap nagy „visszavágás"* lesz. Kalas edző irányítása mellett hat tornatermi edzést tartott eddig a Postás. Vasárnap már szabadtéri edzés lesz. 1684 JÁTÉKVEZETŐ szerepel azon a listán, amely, a JT országos közgyűlésén 39 kiküldöttet fog választani. Ezek a 10 kerületből választott kiküldöttek fogják azt az öt személyt megválasztani, akik az MLSz országos közgyűlésén a JT-t képviselni fogják.

Next

/
Thumbnails
Contents