Sporthirlap, 1941. augusztus (32. évfolyam, 61-69. szám)

1941-08-02 / 61. szám

f ggQMBAT, 19f1. AUGUSZTUS *. SPORTHIRLAP3 P——............................................. A magyar sport új korszaka veszi kezdetét a magyar királyi kormány most megjelent 5520— 1041. M. E. számú rendeletével, amely az ifjúság honvédelmi neve­lésének és a testnevelésnek egysé­ges vezetéséről intézkedik. A ren­delet kimondja, hogy az ifjúság honvédelmi nevelését és a test­nevelést egységesen kell vezetni és irányítani, s ezt az egységes veze­tést és irányítást egy országos ve­zetőre bízza. A honvédség, a leven­teintézmény és a lövészkötelezett­­séggel kapcsolatos sporttevékenység irányításától kezdve az­ iskolai és a társadalmi sport, valamint a sport­élettel kapcsolatos minden egész­ségügyi és nevelési tevékenység ezentúl az országos vezető feladat­körébe tartozik. Megszűnik tehát ezzel a magyar sport irányításának túlságosan bonyolult volta, amely­ben eddig a sport és a testnevelés ügyei részben a vallás- és közok­tatásügyi minisztérium és az OTT, részben a honvédelmi minisztérium, részben pedig a belügyminisztérium alá tartoztak. Azok a tisztán látó és a magyar sport érdekét szívükön viselő sport­emberek, akik régóta sürgetik a magyar sport átszervezését, irigy­kedve gondoltak a német sport­­szervezetre, amely a Harmadik Bi­rodalom sportjának rövid idő alatt páratlan fejlődést biztosított. — Tschammer und Osten német sport­­vezér, aki Hitler Adolf megbízásá­ból a német sport élén áll és a német sport fejlődésének első mun­kája, nemrégiben előadást tartott Magyarországon az új Németor­szág sportszervezetéről. Azt hisszük, ez az előadás nagy mértékben hozzájárult a magyar sport átszer­vezésére, eredményesebbé tételére törekvő korábbi szándékok végső kialakulásához. A kinevezendő magyar sport­­vezér, az országos vezető kezébe az új rendelet eddig elképzelhetetlen hatalmat ad, számára páratlan lehetőségeket biztosít. A magyar sporttársadalom felcsigá­zott várakozással tekint e lehető­ségek elé, hiszen a nagyhatalmú sportvezér és a magyar sport egy­séges szervezete együtt a legbizta­tóbb ígéret a szebb jövőre. Az országos vezető — az új ren­delet szerint — a leventeintézmény, a honvédség testnevelése és a lö­vészmozgalom irányítását a leven­ték országos főparancsnoka útján, a társadalmi sport irányítását pe­dig a társadalmi sport és a test­nevelés vezetője útján fogja ellátni, az új szervezet kettős tagozódásá­nak megfelelően. Az Országos Testnevelési Tanács és az Országos Testnevelési Alap megszűnik, a társadalmi sport irá­nyítására a vallás- és közoktatás­­ügyi minisztérium szervezetének ke­retében Országos Sport Központ létesül s emellett fog működni a Nemzeti Sportbizottságnak a régi testnevelési tanácshoz hasonló in­tézménye. A rendelet, amelyet Bárdossy László magyar királyi miniszter­elnök írt alá, 1941 július 31-én kelt. Ezzel a nappal fogják jelezni — erősen reméljük — a magyar sport új, szebb korszakának kezdetét. Bíró Sándor szittil harc készül a Ferencváros és az Újpest között A szipkafronton az elnököké és papáké a szó „A szipka-szorosban“ az utolsó napokban mintha már elült volna­­a nagy zaj, amely minden idők legna­gyobb játékosvándorlási mozgalmát kísérte. De a látszat ezúttal is csal, mert a kulisszák mögött még min­dig ádáz harcok dúlnak. Íme leg­újabb jelentéseink: T­I „ARCVONAL" BIRÓ SÁNDOR KÖRÜL Torda József, a BSzKRT vezetője őszinte ember. Amikor Bíró Sándor felől érdeklődtünk, „aperte“ így beszélt: — A BSzKRT vérző szívvel fi­gyeli Bíró Sándor játékosának ham­leti töprengését: lenni, vagy nem lenni válogatott labdarúgó továbbra is? Mert erről van szó. Bíró Sándor még érték a válogatott szempontjá­ból, de kérdéses, hogyha a II. osz­tályban játszik tovább, várjon ott is az a válogatott klasszis marad-e, mint az első osztály nehéz küzdel­meiben. Bíró Sándornak mi szabad választást engedtünk. Mehet, ha akar és maradhat is. A nálunk be­töltött állásra semilyen befolyással nem lesz, akármiként is esik ki a választás. Ez a sportszerű, sőt szokatlanul nagylelkű megnyilatkozás a BSzKRT részéről. Úgy látszik, a sporter­kölcs, az általános felfogás valóban az új időknek szellemében alakult át labdarúgásunkban. Ezek után azonban kíváncsian tapogatóztunk: mi Bíró Sándor terve? Biró Sándor­­— mint értesültünk — a „szerelmei”*­ecylla és charibdisei között hánykó­­dik. Először: szeretett volna marad­ni a BSzKRT játékosa és egyben ed­zője is. Ezzel egyidejűleg betöltötte volna az amatőr edzői tisztet leg­első „szerelménél", anyaegyesületé­­nél, a III. Kerületnél is. Ebből azon­ban nem lett semmi sem, mint ahogyan megfósult a Gammához való szerződése is. A második, illetve harmadik szá­mú „szerelem" az Újpest, illetve a Ferencváros lenne. Először a Fe­rencváros felé tekint Biró. Ez is régi „szerelem", hiszen már hungarista korában át akart menni a Ferenc­városba. De a nagy versenytárs, az Újpest sem maradt tétlen. A lilák részéről is megtörtént a tárgyalások fonalá­nak felvétele. Mindkét egyesület örömmel látná soraiban Birót. Dön­teni egyik sem bír azonban addig, am­íg az elnökök­ haza nem­ érkez­nek. Tehát az elnököké a szó a „szip­ka-fronton". GAVALLÉRI-MEGALLA­­PODÁS TÓTH MATYI ÜGYÉBEN Tóth Matyi ügye is az elnök miatt húzódik. Amíg az Újpest elnöke nem jön haza, addig nem intézhető el Tóth ügye sem. Egyelőre „fegyver­­­teüneti" állapot ál fenn az Újpest és a Nagyváradi AC között, a kö­vetkező feltételekkel: 1. Tóth Matyi akarata száz­­zálalékig respektálandó. 2. Az Újpest nem adja el Tóth Mátyást. 3. Ha Tóth Mátyás kijelente­né, hogy mégis marad a Újpest­ben, a NAC azonnal „kiszáll" a dologból és többé nem is próbálja befolyásolni Tóthot. 4. Ha Tóth Mátyás megmarad távozási szándéka mellett, az Új­pest lemond róla és átenegedi a NAC-nak (vérző szívvel és in­gyen!) — Mi a legújabb helyzet a Tóth Matyi-arcvonalon ? kérdeztük teg­nap a NAC elnökét. — Tóth Mátyás ragaszkodik ah­hoz, hogy semilyen körülmények kö­zött sem marad az Újpestben. Az Újpest még elnökének végső szavát várja. Tóth Mátyás — azt hiszem — hétfőn már Nagyváradon lesz. Ez a megállapodás is „új idők" szellemében köttetett. BEFOLYÁSOLHATÓ-E KAJDACSI? A Kispest ragaszkodik Kajdacsi­­hoz, aki a KAC részére belépési nyi­latkozatot is írt már alá. Ezt a KAC be is m­utattta a szövetségben. Ez­zel szemben a KTK (Kajdácsi egye­sülete) kimondotta: ■— Kajdácsi papájáé a döntő szó! A Kispestet ez „nem érdekli". A KTK pedig így érvel: ■— Kajdácsi annyira befolyásol­ható, hgo­y nem lehet elfogadni az aláírását. Saguly, a Kispest „robbanó­inté­­zője" így vág vissza: — Csak akkor rendes fiú Kajdá­csi, ha a Törekvéshez ír alá igazoló­lapot ? Az ügy hátterében ugyanis a Tö­rekvés áll. AZ OLAJKÁROK MÁR IDEGESÍTIK A KIS­PESTET Az Olajkár-ügyben egyelőre min­den csendes. Annyira csendes, hogy Kónya, a Kispest sportbizottságának tagja így háborgott: — Már az idegeinkre megy ez az Olajkár-dolog. Vagy vigyék, vagy hagyják őket. De ha vinni akarják, úgy sürgősen vigyék őket. — És mit szól hozzájuk Kolozs­vár? Hát ez a baj! Bemmtt sem! Idegtépően hallgat. Hát a „szipka-fronton" ez az ■ új­ság. Az arcvonal azonban minden percben változik- Egészen augusztus 20. délután 5 óráig, a Nemzeti Baj­nokság rajtjáig. Árpádfy Jenő ni Miiiii!i.~r.538gPT1 i­s érvényesek a* MTA*-igazol­vá­nyok a 6®eut Jetoto Kupa mérkőzései­re. Kilenc gólt rúgott 35 perc alatt a szabadkai VAK Szabadkai vélemény: Az UAC még nincs az NB I-ben! A Szabaddai VAK edzésén több mint negyven játékos jelent meg Nagyon ké­szül a visszavágóra a SzVAK... Az edzésen mindenki nagy szorgalom­mal végezte kötelességét. Látszott a fiúkon, hogy nagyon komolyan készülnek az ITAC elleni visszavágó mérkőzésre. A be­mek­erítés után a SzVAK a #Törekvéssel játszott 35 percig. A csapat így állt fel: Simon — Pertics, Zsáki — Jakab, Bo­gár, Hegedűs — Balázs I, Kecskés, Ne­mere, Balázs II, Kenyeres. A csapat friss­en, nagy kedvvel játszott. A 35 perc alatt killenc gól eset­t a Törek­vés hálójába. Mondogatták is a szurkolók: — Miért nem játszottatok így Újvidé­ken!? Az edzésen részt vett Demeter, a Bácska jeles csatára is, aki a SzVAK-ba lépett. A­­Bácska azonban nem adta ki Demetert, s így az UAC ellen még nem szerepelhet-Kint volt az edzésen Bakay József el­nök is, aki vidéki útjáról csak kedden érkezett vissza Szabadkára. Az elnöktől alapos fejmosást kaptak a fiúk. Meg is fogadták, hogy kiköszörülik a m­ár illeti csorbát, s behozzák az UAC előnyét. Szabadkán bíznak is a csapatban. Az általános vélemény ez: — AZ UAC még n­en­ érezheti magát az NB I-ben.. A Bezdáni SE-t az NB II-be osztották be­ Az MLSz elnöksége pénteken este az alábbi határozatokat hozta: A Bezdáni SE-t beosztották az NB II Zrinyi csoportjába. Az ugyan­ebbe a csoportba már előbb beosz­tott Ganz TE-t a Mátyás-csoportba helyezték a visszalépett kolozsvári Bástya helyére. Az NB III déldunán­túli csoportjába a Bezdáni SE he­lyére a Csáktornyai SE került. A D. Magyarság különféle kifogá­sokat támasztott az NB II Mátyás­csoportjába való beosztása miatt. Az elnökség és a Vasutas Liga meg­állapodott abban, hogy az NB II-be osztott vasutas csapatok döntsék el, ki melyik csoportban akar játszani. A szombat­­esti Kispest—WMFC mérkőzés előmérkőzése az ifjúsági edzőtábor A) és B) csapatainak já­téka lesz. A Kispest—WMFC kö­­lyök­mérkőzést máskor játszák le. Kovács Lászlót, az MLSz nagyvá­radi megbízottját az MLSz emlék­vezetével tüntették ki. A kolozsvári Bástya megóvta a Nagyváradi AC elleni ifjúsági baj­noki döntő mérkőzését. Az elnökség László András dr-ra osztotta ki az ügy kivizsgálását. * A bolgár szövetség edzőt kért az MLSz-től. Az elnökség Mészáros Istvánt ajánlotta bolgár szövetségi edzőnek. A klubcsapatok számára kért további edzőket később fogja az elnökség kijelölni. ■ —----­Közel 200 szurkoló kíséri Pécsre a MÁVAG-ot A MÁVAG sorsdöntő mérkőzés előtt áll. A vezetők és a szurkolók egyaránt szorongva várják a vasár­nap estét, amikor kiderül, közeled­tek-e az NB I-hez, vagy sem. A pi­ros-kékek szurkolói közül azonban sokan nem fogják bevárni a vasár­nap esti híreket, hanem...­­• Hivatalosan csak Jakab intéző, továbbá a gyúrónk és jómagam kí­sérjük ugyan a csapatot Pécsre, — mondta Opata Zoltán, a MÁVAG edzője, — de azért mégis többen le­szünk ott hazaiak. Közel kétszáz szurkolónk fogja kísérni a gárdát és az ő biztatásuk valószínűleg serken­tőleg hat majd a fiúkra. — Tizenhat játékossal utazunk és csak közvetlenül a mérkőzés előtt csináljuk meg a csapatösszeállítást. Remélem , sikeresen... A MÁVAG szombaton délután fél négy órakor ül vonatra s már nyolc óra körül Pécsett lesz. AZ UAC VASÁRNAP REGGEL MEGY SZABADKÁRA Az UAC pénteken nem tartott ed­zést. Vasárnap reggel gépkocsikon megy a csapat Szabadkára­ Az ösz­­szeállítás még nem végleges, de minden valószínűség szerint a múlt heti csapat játszik. AZ 1948—11. ÉVI ORSZÁGOS IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG selejtező mérkőzéseit augusztus második felében­­játszók le főleg vidéken, s zentem­ber 7. és S­án Budamesten lesznek mér­kőzések. A következő ifjúsági csapatok jogosultai az indulásra: Páldunántúl: Kaposvári Turul SE, Északdunántú­l: Soprofli VSZE. Tel­vidék: Salgótarjáni SE, Közös vid­ék: Békéscsabai Törekvés, Er­dély: Nagyváradi AC, Felsőtiszai: Nyír­egyházi TVE, Alföld: U­jszegedi TC, MOVE: Pestsaon­­.erzsébeti Rákóczi SE, Budapest: Gs. MOVE és MAVAG- A ti­zenegyedik helyre a brákcsfellérvéri AR­AK-ot ontották fel. Kalocsai ún szerződtette a­z­ellást Zsengellér lesz a jobbösszekötő, Zörgő a bal­­összekötő a Szent István Kupa mérkőzésein Pénteken délután, az edzés meg­kezdése előtt Zsengellér odaszólt Barna bácsinak, az újpestiek szer­tárosának: " Van itt egy tehetséges fiatal próbajátékos, szerelést leérünk a ré­szére. Hamarosan kiderül, hogy a próba­játékos nem más, mint Kalocsai Géza dr, a Ferencváros volt váloga­tott szélsője. Kalocsai mondja ne­künk: •­ Már többízben tárgyaltam az újpesti vezetőkkel, valószínű, hogy itt fogok játszani a következő idény­ben. Az edzés után megtörténik a szer­ződés aláírása is, így Kalocsai dr péntektől kezdve már az Újpest já­tékosa. Az újpestiek egyik vezetője Kalocsai szerződésével kapcsolatban a következőket újságolja:­­— Reméljük, hogy Kalocsai dr szerződtetésével a balszélső kérdést megoldottuk. Ezzel kapcsolatban még annyit mondhatok, hogy Tóth ügye még nem intéződött el, az ő távozása — mint már közöltük — csak az elnök úr hazaérkezése után dől el véglegesen. Megkérdeztük Takács Gézától, hogy is fog festeni az újpesti csa­társor összeállítása a Szent István- kupa mérkőzésem: — Természetesen Kalocsai úr lesz a balszélső, — feleli az edző.­­— Hörgő játszik balösszekötőt, Szusza középcsatárt, Zsengellér jobböszekö­­tőt. A két összekötő helyén esetleg csere is lehetséges. A közvetlen vé­delem s a fedezetsor a már közölt összeállításban fog játszani. ................mi mink ■ Tihanyi II. Csepelen marad! Még bizonytalan, hogy Rökk, vagy Pintér lesz-e a WHFC b­okszélsője A csepeli szurkolók idegeit ezen a héten nagyon próbára tette a hír, amely szerint Tihanyi II, a kitűnő csatár nem térne többé vissza Cse­pelre. Pénteken azután eldőlt, hogy Ti­hanyi II mégsem hagyja cserben a WMCT-t. Az egyik csepeli vezető­nek, aki az ügyében Szegedre uta­zott, kijelentette, hogy mégis a WMFC-ben marad. — Gondolkoztam a dolgon és arra a megállapodásra jutottam, hogy maradok, — mondotta Tihanyi II. — A hír Csepelen futótűzként ter­jedt el és nagy örömet szerzett a lelkes szukolóknak, — így már sokkal nagyobb az esélyünk a Kispest ellen, mint Ti­hanyi II nélkül lett volna, — hallat­szott mindenfelé. A mérkőzés iránti érdeklődés igen nagy a gyárvárosban. A hat csavar­­gőzösre, amely a szurkolókat a La­torca­ utcába szállítja, már alig le­het jegyet kapni. Jó idő esetén leg­alább kétezer csepeli fogja biztatni a WMFC-t! Az összeállítás felől Jávor edző­vel beszéltünk. — Tihanyi II-vel a balszárnyunk kérdése megoldódott, mondotta. Most már csupán a jobbszélső kiléte bizonytalan. Itt Rökk és Pintér kö­zül fogunk választani. - ' ' ' '•'BBCtgamgaa SS&pa&rato-a., 11 ■ LEGÚJABB! Tóth Gyulát, a Kispest csatárát mégis szerződteti© a Gamma „A miskolczi Ivánkát mi nem csábítottuk“ mondja Jánossy . Néhány nappal ezelőtt beszélget­tünk Jánosi Bélával, a Gamma sport­­igazgatójával. Arra a kérdésünkre, hogy befejezte-e már a Gamma a csapaterősítést, Jánosi így válaszolt: — Szó sincs róla. Most jön majd a csatársor erősítése! Pénteken Jánosi Béla közölte ve­lünk, hogy a Gamma leszerződtette Tóth Gyulát, a Kispest csatárát, aki előbb a Törekvés játékosa volt. Jánosi Bélának megemlítettük Ivánkónak, az MVSC fedezetének az esetét. A miskolciak Ivánkával kap­csolatban csábítási vádat emleget­nek. — Elmondom az esetet, úgy, aho­gyan történt — mondotta Jánosi Béla. — Néhány nappal ezelőtt va­laki jelentkezett nálam, hogy Ivánka, az MVSC játékosa a Gammához szeretne kerülni. Ezzel az úrral meg­üzentem Ivánkónak, hogy szívesen látjuk őt, ha elintézi egyesületével a kiadatását. Nemsokára jelentkezett nálam Ivánkó azzal, hogy az egyesü­letével mindent elintézett. Meglepe­téssel hallom, hogy most Ivánkó csá­bításával vádolnak bennünket. Erről szó sincs. Amint a csábítás vádja hozzám jutott, azonnal elhatároz­tam, hogy érintkezésbe lépek az MVSC vezetőségével. Remélem, hogy a miskolci vezetőkkel sikerül majd tisztáznom ezt az ügyet. Ha nem gördítenek komoly akadályt a játé­kos távozása elé, akkor le is szer­ződtetjük, Ivánkát. * A Gamma ma, szombaton délután 5 órakor a Phöbus-pályán edzőmér­kőzést játszik a BLE csapata ellen. MÉGSEM SIKERÜL A SZABADKAI SE ÉS A SZAFC EGYESÜLÉSE (?) Már úgy volt, hogy a hét szabadkai klub egyesülési befejezett tény, fiúikor — váratlanul — a játékosok egy része fel­­lépett az egyesülés élén. Iveket bocsátot­tal­ ki és alá­ínatokét gyű­jti­­tek azoknak a köréből, akik nem óhajtják az egyesü­lést. A Sport összehívta választmányát, hogy kimondja az egyesülést, de az ellen­zés hallatára — amint azt a nyilvános­­sággal közöltéik — nem döntött eb­bon a kérdésben. Utólag kiderült, hogy a vá­lasztmány nagy harcok után kimondotta ugyan az egyesülést, de­­ nem akadt senki, aki a határozatért a felelősségeit vállalja. A jegyzőkönyvet senki sem akarja hitelesíteni, mert azt mondják, hogy a választmány hozhat döntést ilyen fontos üg­yben, az egyesülés kérdésében csak a közgyűlés dönthet. Ilyen körül­mények között a két egylet egyesülése egyelőre a levegőben lóg.

Next

/
Thumbnails
Contents