Sporthirlap, 1944. július-december (35. évfolyam, 79-99. szám)

1944-10-04 / 79. szám

SZERDA |" ~ ^ | _ Q|| 1944 október 4. | i wU iíll. Távbeszélő: 1 ^8®^ ||^ | .................* Szerkesztőség .... 14-04—98 | 3^' ||| S Külföldre ............. T«­ P Kiadóhivatal (csak délután 9 3tfw^Mr wjh | H A Nemzeti Sporttal együtt! *4raiff) ................ 13-39-77 jg |»p g Belföldre egy hóra # 78 P Levélcím: H # H Belföldre negyedévre 20.— P Budapest: 741 ............___p 1 Mai számunk ára 30 fillér Hét nagyváradi játékot erősítheti vasárnap a Nemzeti Vasast (?) Mely csapatokat szólította fel az MLSz a HB-ben való részvételre? A Ferencváros útban a régi nagyság felé Mi lesz a kiváló dunántúli labdarúgó egyletekkel az új helyzetben? A közlekedési nehézségek elmúltával megváltoztatják a HB kiírását és beveszik azoknak a vidéki városoknak a csapatait, ahol lehet játszani A Szolnok, Diósgyőr, Ungvár és Újvidék fe szólítást kapott hajlandó-e játszani a HB-ban? A Szeged belenyugodott az MLSz új határozatába, a SasBVC már igent mondott A Dunántúl nagy csapatairól nem esett még szó! Lehetséges, hogy az Újpest vasárnap már Salgótarjánban játszik WL­-Hi£ mérkőzést Hétfőin este fearfie g­yülek­ezteik az MLSz elnöki szobája előtt a Hadiba­jnok­ságba­n eddig­ már érdeklődtek és néhány vidé­ki egyesület képviselője, így elsősorban Hor­váth István, a Debrecen sze­vetet­i megbí­zottja jelentkezett és ő mondotta minden­ki syomorúságára: a Debrecen játékáról szó sem lehet. Én magam mentem le Debrecenbe a múlt hé­ten és egyetlen árva lelket sem találtam ott a DVSC vezetői, vagy játékosai közül Debrecenben — sajnos — sokáig szünetelni fog a labdarúgás és a sport. Boga Ödön, a Kolozsvári AC elnöke na­gyon ma­ly szeretet­tel üdvözölt vendég. A zavaros idők óta először jár a szövetség­be és szomorúan jelenti be:­­ Kolozsvárott egyelőre nem lehet ját­szani. A játékosaink nagy része katona, aki nem az, atz Budapesten van. Ezeket kiadjuk a társegyesületeknek. Hanu­szka dr, a SalBTC képviselője megállapítja: — A SalBTC körül semmi sem változott. Salgótarjánban lehet játszani és utazni is lehet oda, meg onnan Budapestre is NEM ÜL ÖSSZE ELNÖKI ÜLÉS, AZ ÜGYVEZETÉS HATÁROZ Közben már a budapesti egyesületek is jelen vannak. Sokat beszélnek az utazási nehézségekről és kialakul a vélemény, E­ogy ilyen körükmszények között alig­ha le­het 15ó a vidék azonnali visszakapcsolásá­­ról. Behívják a Saseged képviselőit az elnöki szobába. Kocsondy Gyula dar, a Szeged el­nöke, Markovn­é Szilárd ügyvezető elnök és Szönlössy Endre dr megy be tárgyalni, de csakhaanari utánuk megy Vass István dr is „segíteni" — min­t­ a többi kép­viselő csípősen megjegyzi. A tárgyalás sokáig elhúzódik és köziben kihallható Markovn­é Szilárd és Barcsai János kemény szó­csa­tája. Azután Ipolyvölgyi Ferenc főtitkár jön ki és ismerteti a® MLSz alábbi hatá­rozatát: „Az MLSz az OSK álláspontjának meg­felelően a folyó évi október 2-ára össze­hívott rendkívüli elnöki ülést nem tar­totta meg, mivel a vidéki csapatoknak a Hadibajnokságba való azonnali bekapcso­lására úgysem kerülhet sor. Az MLSz a legfelsőbb sporthatóságok­­kal azonosan állandóan a felszínen tartja a kérdést és az első adandó alkalommal is­mét tevőlegesen bekapcsolja a labdarúgás él­onalába azokat a vidéki egyesületeket, amelyeket a jelenlegi helyzetben nélkü­lözni kénytelen. „A Labdarúgó szövetség egyébként a HB-nak kiírását oly módon fogja meg­változtatni, hogy abba mindazok a vi­déki egyesületek bekapcsolódhassanak, amelyeknek a háborús helyzet és az uta­zási viszonyok ezt lehetővé teszik. „Ismét felszólítja azonban az MLSz az érdekelt vidéki egyesületeket, hogy az Országos Elnökség szeptember 21-i hatá­rozatához híven a lehetőséghez képest azonnal kapcsolódjanak be a területileg illetékes KB küzdelmeibe. Ezt már egyes vidéki NB egyesületek dicséretes módon meg is tették, így szolgálják valóban a vidéki sport és a sportszerető közönség érdekeit.” így szól az ügyvezetés határozata. Az elnöki ülést tehát nem tartották meg. A Szeged képviselői a bizonyos kérdések szó­beli tisztázása után belenyugodtak a mai, megváltozhatatlan helyzetbe és tudomásul vették a szövetség határozatát. A SALETO MÁR MOST VA­SÁRNAP BEKAPCSOLÓDIK (?) A tárgyalás után megkérdeztük Ipoly­völgyi Ferenc főtitkárt, várjon gyakorla­tilag hogyan képzeli el az MLSz a hely­zet állaskulás­át. — Pillanatnyilag nem lehetett semmi mást sem határozni. Amennyiben az uta­zási nehézségek megszűnnek, vagy enyhül­nek, akkor az október 15-i fordulón már részt vesznek vidéki egyesületek is. Erre egyelőre csak a Szeged és a Sal BTC je­lentkezett., A DiMÁVAG­ot, Újvidéket, Ungvárt és Szolnokot táviratilag szólítot­tuk fel, hogy részt akarnak-e venni a HB- ban! Ennél sokkal érdekesebb az, hogy Majerszky János hajlandónak mutatkozott vasárnap az Újpesttel felutazni Salgótar­jánba, hogy ott a HB-be és az NB-be is esetleg beszámító bajnoki mérkőzését le­­játsza. Ez attól függ, hogy az utazást meg tudják-e oldani? Kocsondy Gyula dr, a Szeged elnöke az MLSz döntéseiről ezt mondta: ■— Azt hiszem, pontot tettünk a viták végére Most már nyugodtan várunk ad­dig, amíg bekapcsolódhatunk a Hadibaj­­nokságba A­­sportlapoknak külön hálás köszöntünket és elismerésünket fejezzük ki azért, mert olyan félreérthetetlenül ki­álltak ismét a vidékiek igaz ügye mellett. NEM ESETT SZÓ A DUNÁN­TÚLI NAGY CSAPATOK­RÓL Az ügy­vezetők tehát határozott és a leg­közelebbi rendies elnöki ülés minden bi­zonnyal szentesíteni fogja a fenti határo­zatot. A határozat azoknak a vidéki egye­sületeknek a bekapcsolásáról beszél,ame­lyeket a jelenlegi helyzetben nélkülözni kénytelen.­ Ez tehát azt jelenti, hogy nem vették számításba, hogy a Hadibajnok­ságból kiesett vidéki egyesületek helyére vidéki csapatokat osszanak be. Elsősorban a Győri ETO-ra és a Szombathelyi Hala­dásra kell gondoljunk, mint ké­t olyan dunántúli egyesületre, amelyek kedvező közlekedési helyzetüknél, tavalyi NB II- beli magasabb helyezésüknél és nem utolsó sorban sportbeli erejüknél fogva erre a beosztásra érdemesek és méltók volnának. Velük csak nyerne színben és játékerőben a Hadibajnokság. Az MLSz elnökségének legközelebbi ülésén remélhetőleg erről is hallani fognunk, mégpedig kedvező formá­ban A. J. ........................................................................... Ma szerdán a DEÁK Filmszínházban ördöglovas a Délibáb nagy magyar történelmi filmjének bemutatója Főszereplők: Fényes Aliz, Kiss Mán­yi, Sulyok Mária, Cserna Brigitta, Makláry, Szakács, Fáy. Címszereplő: vitéz Benkő Gyula. Forgatókönyv: Asztalos Miklós. Zene: Polgár Tibor. Rendezte: Hamza D. Ákos. Csütörtöktől az ÁTRIUMBAN is! Babolcsai és Tolnai csütörtökön a 2. Danuviáé lesz A 7. Danuvia háza táján még a fásult­­akat is felvillanyozta a pompás rajt. — Sok gondunk egy csapásra megol­dódott — mondja boldogan Proczenkó Ferenc edző — Estek közül a legsúlyo­sabb az volt, hogy hosszú ideje nem volt szakosztályelnökünk Nagy örömet okozott, hogy Kálesz Béla személyében hozzáértő, lelkes sportember került lab­­darúgó szakosztályunk élére. Kálesz Béla három évvel ezelőtt­­ as egyesület fénykorában már állott egyszer a szak­osztály élén. A fiúk ismerik és szeretik Ez igen biztató a jövőre nézve. Most már bizonyossá vált, hogy Ba­bolcsai, a Kolozsvári AC és Tolnai, a Marosvásárhelyi SE kiváló csatárai zuglói játékosok lesznek. Csütörtökön kerül sor a két játékos igazolására. . A Z. Danuvia szerdán délután a Szőnyi­­úti BVSC-pályán kétkapus edzést tart Ellenfél a „kettő”. Végletre­ • Szombaton lesz a Szentlőrinc-Gamma mérkőzés A Ferencvárosi Nemzeti Vasas vasár­napi „közönség-rangadó” elől menekül a Hadibajnokság mezőnye. A Szentlőrinc máris határozott és be is jelentette a szövetségnek, hogy a Gamma elleni mér­kőzését szombatra hozza előre és azt a MOVE-pályán délután negyed 4 órai kezdéssel rendezi meg. A szövetség is és a Gamma is tudomásul vette a Szent­lőrinc bejelentését. A BSzKRT is szombaton rendezte volna a Ganz elleni mérkőzését, de a Ganz kérésére úgy határozott, hogy va­sárnap délelőtt játsszák HB-mérkőzésü­­ket a Sport­ utcában. Valószínűleg 11 órakor kezdenek Schmidt, az OTE III kér­­kullancsa a Krisztinavárosi EMSzo csapatát válasz­totta új­ egyesületéül. Vasárnap fél 3 óra a legkésőbbi kezdés Az MLSz ügyvezetése kihirdette az ér­dekelt egyesületek előtt, hogy vasárnap, október 8-án az egész ország területén a bajnoki és barátságos mérkőzések leg­későbbi időpontja fél 3 óra (tizennégy óra 36 perc) lesz. Kivétel csak a szom­batra előrehozott Szentlőrinc—Gamma mérkőzés. Engedélyt adtak, hogy ezt negyed 4 órakor kezdhessék A vasárnap délelőtti BSzKRT—Ganz TE mérkőzés kezdését az érdekeltek még nem jelentették be. Valószínűleg 11 órakor kezdenek a Sport­ utcában. Nyíregyházán a KB hiánya miatt jól sikerült villámtornát endeztek a MOVE Szabolcs, a Német katonavegyes, a Nyíregyházi VSC és az Ny. Hunyadi részvételével. Az eredmények a követ­­kezők voltak: Ny. Hunyadi—NyVSC 3:2, MOVE Szabolcs­—­Német katonavegyes 1:0, NyVSC—Német katonavegyes 2:0, MOVE­ Szabolcs—Ny. Hunyadi 5:1. Körzeti Bajnokság ALFÖDI K­ÖRZ.F­T A Szegedre kitűzött Újszeged­ TC-­ Hajas TISE mérkőzés elmaradt.­ FELVIDÉKI KÖRZET Mátravidéki csoport Salgóbányai BTK—Pálfalvi BVSE 2:1 (1:1) Salgótarján Vezette: Csata. SBTK: Hacskor — Szabó, Tóth — Paulenda, Repnik II. Csiskó — Oravart, Dubravszky, Antal, Lantos, Molnár. PROSE: Kaszt — Nagy, Márkus — Huszár. Bozó, Som — Gartnyi, Ferencz, Pozsonyi, Mohácsi. Parditka Végig erőssiramú küzdelem, a jobb erőnlét dön­tött. Góllövő: Csiskó és Lantos, illetve Parditka Jó: Hacskor, Paulencia és Csiskó, illetve Kaszt, Márkim és Mohácsi. Bükkvidéki csoport MOVE ósdi VTK—Kassai VSC 5:3­­1:21 ór). Vezette: Kárpáti. MOVTK: Sztáni — Hamar, Kálnai II — Szilágyi, Löffter, Hankó — Danya, Tóth, Kálnai I, Alberti, Felvidéki. KVSC: Jeles — Leskó, Marga — Hutyka, Zibrinyi, Simonyi — Milovai, Fóliák, Kassai, Gres­­kovics, Tóth Hatalmas küzdelemben megérdmelten győzött a hazai csapat. Góllövő: Tóth (4) és Alberti, illetve Kassai, Pollák és Greskovics. Jó: Löffler, Felvidéki és Kálnai I, illetve Leskó, Zibrinyi és Pollák. A játékvezetői Hutykát és Kassait kiállítóii KÖZÉPMAGYAR KOSZÉT Postás—Ceglédi VSC 2:1 (2:0) * Lóversenytőr Vezette: Barabás. Postás: Koncz — Csere I. Csere TI — Virágh, Wekerlei, Koltai — Bukov, Szalai, Di Sandri, Lőrincz, Kassai CVSE: Győr — Oldal, Juhász — Sas. Sárkány II: Csermák — Vasy, Buják­ IV, Reznák, Fehérvári, Korom. A vendégek késése miatt hétfőn került sorra a mérkőzés. Nagyon szép, változatos küzdelem. A Postás első félidei jó játékával rá­szolgált a győzelem­­re, de a lelkesen játszó vendégek egy kis szerencsével az egyik pontot megszerezhették volna­. Góllövő: Di Sandri és Szalai, illetve Korom Jó, Koncz, Csere I, Szalai és Kassai, illetve Korom, Győr és Vass. A Kecskemétre kitűzött Kecskeméti AC— Szolnoki MÁV mérkőzés elmaradt, mert a vendégek táviratilag lemondtak Az Orsára kitűzött Irsai N­OE—BSzKRT mérkőzés elmaradt, mert a BSzKRT nem jelent meg. ÉSZAKDUNÁNTÚL KÖRZET Szombathelyi FC—Komáromi FC 3:2 (1:*) Komárom. Vezette: Damai. SzFC: Mesterházi — Farkas Tóth — Szalay, Halmos, Kulcsár — Szálinger, Kovács, Hegedűs, Viktora. Tisza. KFC: Merzsényi — Dorozsmai, Hajas — Nagy I, Palást. Szecsődi — Nagy II, Bakács, Antos, Rákosi, Kurucz. Mély talajú Pályán nehezen győzött a vendégcsapat A játékvezető Tóthot és Kuruczot kiállí­totta. Góllövő: Viktora (2) és Hegedűs, illetve Szecsődi és Rákosi. Jg: Farkas, Kulcsár és Viktora, illetve Szecsődi, Palást és Rákosi­. BUDAPESTI KÖRZET Monori MOVE­P Rákóczi 3:2 (2:2) Erzsébet­ utca. Vezette: Csepreghy II. Monor: Magócsi — Kertényi I, Pokornyi — Feher, Simon, Szabó II — Szabó I, Ke­­rényi II, Antal, Darázsi.­­ Rákóczi- Barth — Vargha II, Pálinkás — László, Márta, Török — Bors, Kiss, Emdrődy II, Kovács Varga III. A vendégcsapat jó em­berrel ajt fel és az első félidőben Szabó I megsérült, ettő­l kezdve kilenc emberrel játszották. A mérkőzésen a lelkes vendégfő­csapat szép győzelmet aratott. Góllövő: ?«‚b° N­ ¦ £ Antal, ill Bors és Eratrődy II Jo: Fehér (a mezőny lel­­jobb.Ki), Magdocsi, Pokornyi és Szabó II ilL Bors, Endrődy II és Varga III közönségét a !IS­­.6110*!6131SZZSI IV., PETŐFI SÁNDOR-UTU 14. tehfon ■*'wi-634

Next

/
Thumbnails
Contents