Árkágyev, B. A.: A futballjáték taktikája (Budapest, 1950)

­. A. ÁRKÁNYEV: A FUTBALLJÁTÉK KÉZIKÖNYVE Sportirodalmunkból egészen napjainkig hiányoztak a megfe­jelő, haladó szellemű szakköny­vek. Nem voltak olyan könyvek és tanulmányok, amelyek kellő­képpen bemutatták volna a szo­cialista sport magasabbrendű­­ségét és elvitathatatlan fölényét a kapitalista országok sportjá­val szemben. Most végre sikerült a futball­­sportot kedvelő dolgoztók kezébe olyan könyvet adni, amely hoz­zájárul a labdarúgás taktikai ismeretének további fejlesztésé­hez s egyszersmind utat mutat egy magasabb kultúrájú labda­rúgójáték felé. B. A. Arkagyev, a szovjet sport érdemes mestere, a Di­namo volt és a CDKA jelenlegi edzője, tizenkét év hatalmas sporttapasztalatai alapján írta meg ezt a könyvet. Azok a szakemberek, akik olvasták a könyv kéziratát, egyöntetűen arra a véleményre jutottak, hogy a­­»Futballjáték kéziköny­vét« el kell juttatni a legszéle­sebb sportoló tömegek közé, ed­zőknek, játékvezetőknek, szak­osztályvezetőknek, különösen pe­dig maguknak a játékosoknak el kell olvasniuk. Ha meghono­sítjuk azokat az elveket, ame­lyekre Arkagyev mester felhívja a figyelmünket, labdarúgóspor­tunk soha nem látott fejlődésen fog keresztül menni. NÉPSZAVA

Next