Sportul Popular, martie 1945 (Anul 1, nr. 1-3)

1945-03-20 / nr. 1

L Redactor responsabil: MIHAIL LUPESCU MANIFESTATII SPORTIVE DIN CAPITALA P.-ULUI. „ STRU­M»CUPA AREALULUI“. iitori, lucrători, frac­ii, şcolari şi studiili­, recreaţie şi odihnă,ca­re pentru copiii otm­e­­ne, fabrici şi întreprin­­gimnastică şi terei ani­late cu toată aparatura toate materialele urac­sa căutăm să organizăm o sportivă internaţionlă şi an stabilim legături prietenie şi colaborare ,­ muncitori, ţărani, mac­ulari şi studenţi din ţări­­în special cu cei din Ue­detîcă, să punem la îndemâia Iui, funcţionarului, me­iului dda ţară, şcolaristui lui la preţid cel mai rf­­izetă scrisă pentru el, în sească informaţia dreapt­ă, articole de îndrumare ilui de a se amenaja li fi terenuri de sport, nu­­privind antrenamentele,­­ rez­uitatele şi eroarile manifestaţiilor sindicale, lare, universitare şi par­at, dragi cititori, înfăţişat pe larg program STULUI POPULAR” vă re­comunicaţi părerea dacă cumva mai sunt­­ de organizat, — şi noi recunoaştem că nuc sunt » vor mai găsi chestiuni cât şi de îndreptat — ■og să ni Ie comunicaţi etmeşte, fiindcă aici la opular”, spiritul in care 9 fără gând de titluri scaune înalte pe care să I, numai ca să vorbim­­ părerea voastră, drag! Mihail Lupesc» . S. R.-ULUI aşteaptă de mulţi ani. astră comună va consta în 1, de a acfoce în arenele I mai mulţi adepţi ţi —■ din uzine, ateliere, bi­ete. lă muncă îţi vor da con­fraţii sportivi — tineri ţî sport»! românesc deschi­­jorţile tuturor acelora ce ucreze. i's'une a Comîs'unei este efeî sportive de toată bălăriile ce i-au scobo­­rt, —­ţii au căutat să n sportiv un element pă-­i cureţe sporttal de toţi difuzat­ura de rasă, sau procedee dictatoriale omânesc frefcue să devi­­zate în toate fărle derite­im mijloc de înfrăţire vi­traturile sociale şi între nafităfile conlocuitoare,­­ins că noua gazetă spor­­»fda U. F. S. R.-uri* tot întru realizarea dezidera­­care sunt ale Întregului iese. i inima îi doresc succes gă! Virgil ioAn­tele Comisiei Interulare a U. F. S. R .ului CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BOX LA MIJLOCI ION POP A FOST DECLARAT JIMN DUPĂ O LUPTĂ STRÂNSĂ MUNCITORUL TUDOR FILIP (LEONIDA) A CÂŞTIGAT CI­CLO-CROSS UL O. S. P.-ULUI S’AU REMARCAT CONCURENŢII A. P.-ULUI ŞI U. P.-ULUI AU ASISTAT PESTE 2000 DE SPECTATORI Din faţa ziarului „Scânteia“ s’a dat i­eri dimineaţă plecarea în al doilea A ciclo-cross al sezonului, organizat de la O. S. P. pentru sindicalişti, elevi şi de studenţi.­­ Traseu! cursei a fost următorul: Pe bicicletă din faţa ziarului „Scân­teia“ — Bd. Elisabeta la stânga Ciş­­m­igiu, pe jos prin Cişmigiu pe aleea Centrală până la Biserica Schitu Mă- *­ gureanu, pe bicicletă Biserica Schitu­­l Măgureanu — Popa Tatu — Buzeşti— Piaţa Victoriei, pe jos Piaţa Victoriei S1 — str. Roma pe bicicletă str. Roma S1 (Post Pompieri Cometa) Vasile Las­­n­căr, pe jos Vasile Lascăr—Lizeanu­—­­ str. Maica Domnului — str. Scheiul S1 de Sus până în fata Sălii Tei unde a I* avut loc sosirea. Au participat numeroşi concurenţi,­i reprezentând numeroase fabrici, in­ in­dustrii şi şcoli. „ Subliniem figura alergătorilor noi, Alexandru şi Ocneanu Ion, primul de la Apărarea Patrioţilor, şi al doilea de la Uniunea Patrioţilor, care s­-a re­marcat în mod deosebit. Desfăşurarea cursei şi consit­eraţiuni generale La plecare Rob­ert Ştefan (licen­ţiat), se detaşează de restul plutonu­lui, dar este prins la Matache Măce­­laru de Bulgă Alexandru­ (23 Au­gust). După o luptă frumoasă, Buli­gă este întrecut de Tudor Filip (Leo­­nida), dar îl ajunge şi sosesc îm­preună la demarajul final, care e câ­ştigat la două lungimi de Tudor Fi­lip. Clasamentul este următorul: Indivi­duali : 1) Tudor Filip (Leonida) 27 minute, 3 sec. 20; 2) Bulgă Alex. (23 August) 27 minute, 4 sec.; 3) Stănes­cu (Leonida) 29 minute; 4) Dumi­­trescu Firirea (Adesgo); 5) Robert St. (bors concurs); 6) Bocănea Gh. (Lares); 7) Nobilescu (Wolf-Maşini); 8) Boroneaţă (veteran, indiv.); 9) Wolf Sani (Solex); 10) Ciobanu­ Gh. (indiv.); 11) Praca St. (23 August); 12) Roth Alexandru (A. P.) 13) Oc­­neanu Ion (U. P.); 14) Druţă C-tin (Wolf-Maşini); 15) Athias Mihail (Li­ceul Cultura B.). Pe sindicate: 1) Leonida; 2) 23 August; 3) Adesgo; 4) Wolf-Maşini. Manifestaţia s’a bucurat de un succes desăvârşit fiind urmărită pe tot parcursul de un public extrem de numeros. L­a „Scânteia“, asistenţa s’a cifrat la peste 2000 de oameni. Oficiul Național Cinematografie a filmat toată desfășurarea cursei. ŞTIRI SPORTIVE DE PESTE HOTARE ANGLIA A ÎNVINS SCOŢIA LA RUGBY LONDRA,­­Serviciul nostru spe­cial­. — Sâmbătă a avut loc pe sta­dionul Murrayfield din Edinburgh a 12-a întâlnire între echipele de rugby ale Angliei şi Scoţiei. Contrar tuturor aşteptărilor, Anglia a câştigat matchul cu 16-5. Cu această ocazie, Anglia s'a re­vanşat asupra eşecului de anul tre­cut dela Leicester, când Scoţia a o învinsese cu 18-11. pana acum,­aca incepimii răz­boiului, Anglia a câştigat 8 partide, iar Scoţia 3. Un match de football Anglia - Belgia LONDRA, (Serviciul nosbu spe­cial). — In ziua de 24 Martie se va disputa în Belgia un match de foot­ball anglo-foeodian. Echipa britanîcă va fi compusă din cei maî buni jucători şi va cuprinde în mare măsură pe footballiştii cari au învins Scoţia în ultimul match, de la Birmingham. Formaţiile celor două state se an­trenează cu multă grije în vederea acestei partide care a­­strâm­t un in­teres deosebit în rândurile sportivi­lor englezi şi belgieni. Un pronostic în privinţa învingă­torul­­u­ î este destul de greu de dat. Totuş s© crede că va învinge An­glia. Pârtiile de tennis Fersinise « Anglia LONDRA (Serviciul nostru special). In curând vor reîncepe matchurile internaţionale de tennis între Franţa şi Anglia. Binecunoscutul tennisman fran­cez Cochet, este de părere că Franţa va câtiga, deoarece va trimite pe cei mai mari jucători: Petrot, Bern­hardt şi fr­ată Pellu­sac, în timp ce majoritatea Jucătorilor britanici se găsesc răspândiţi pe diferite fron­turi. Cercurile britanice păstrează, ca de obiceiu, o tăcere absolută tn privinţa «Wp*i pe o vor altera şi a şanselor Jucătorilor. Totuşi In­sularii au declarat indirect că n'au motive de îngrijorare. Se reia Turul­ Franţei PARIS, (Serviciul nostru special). Cercurile sportive pariziene discută cu multă seriozitate ideea reluării marei competîţiuni cicliste Turul Fran­ţei, care a cunoscut epoci cu urare strălucire, dela 1903 încoace. Desigur, francezii s’au gândit în primul rând la cea mai populară ea nu va putea fi - l«—r î-»-»re* răz­profoă, așa dar ornarwzM? ria-Ai r boiului. Deocamdată proectul este încă în studiu, urmând ca forurile compe­tente să-l puie la punct, iar la mo­mentul, potrivit sl-î scoată la iveală pentru a fi aplicat în mod practic. In primul Tur al Franţei după răz­­boiu, va participa, în afară de cursieri din Belgia, Luxemburg, O-icmoci£ nana, m­enija ansryaiwii um Uniunea Sovietică, Anglia, America şi ţările balcanice (România, Iugos­lavia şi Bulgaria). IffllFESTATlA C. S. P.-UllH DELA ATEfSEUL U. T. C. POLITEHNICA $1 PR. CAROL HMM IHiERStARI StOlMK MÎÎEI­­­MIEVMIL Eri dimineaţă s’au disputat, în sala Ateneului 10­C, întriuin cadru de adevă­rată sărbătoare sportivă, finalele cam­pionatelor Interşcolare şi universitare de volley şi basket, precum şi două din cele mai bune matdhuri sindicale, orga­nizate de OSP. Sala a fost frumos pavoazată, având o serie de lozinci in legătur­u sportul popular. Din numeroasa asistenţă am remarcat pe d-nii: Gh. Vântu, subsecre­tar de Stat la Ministerul de Interne, Rangheţ din comitetul central al parti­dului comunist, Virgil Ioan, preşedintele TJ.F.S.R.-ului, Neaga Boerescu, repre­zentantul ministerului Educaţiei Naţio­nale la T­.F.S.R., Udrişte Olt, preşedin­tele O.N.T.-uluî, col. Slitinescu, preşe­dintele F.R.F.A.-ului, O. Pârvulescu, Petre Georgescîi, etc. Jocurile au fost foarte viu disputate, captivând pe numeroşii spectatori. Cel mai frumos match l-au realizat echipele Politehnica şi Ac. Comercială, care numără pe cei mai buni jucători de basket de la noi. Dintre partidele sindicale, Telef. Club şi P.T.T. au făcut un match într’adevăr mare. Tot spectacolul a lăsat o impresie deo­sebită asupra numerosului public, care a aplaudat la scenă deschisă pe toti jucă­torii elevi și muncitori. Iată rezultatele tehnice: Sc. Politehnică—Ac. Comercială 43—38 (22—13) (finala camp, universitar de basket). Die. Principele Carol—Şincai 15—11— (15—10) (finala camp, scolar de volley). Telefon Club—P.T.T. 41—30 (24—13) (match sindical de basket-ball) Telefon Club—Concordia Ploeşti 15— 3 (15—19) (match sindical de volley-bal). C.F.R. ŞI P.T.T. CÂŞTIGĂTORI LA RUGBY Eri s’au disputat pe cele două terenuri de rugby UFSR şi PTT cinci în­tâlnirii amicale constituind preludiul competi­ţiilor oficiale care vor începe Duminica viitoare. Cele zece echipe au căutat prin matchurile de eri să se pună din primul rrând la punct cu antrenamentul, lăsând pe planul al doilea scorul. Totuşi, partidele au fost disputate, rugbiştii încercând să prezinte spectato­rilor spectacole reuşite. C. F. R. - RAPID 9­0 (3sQ) După un match frumos şi deschis, fe­roviarii au reuşit să-şi adjudece victo}*' xia in dauna colegilor lor de institute. Jocul ofensiv al ceferiştilor a p­j,tiut fi însă anihilat într’o oarecare ipasură de­­apărarea Rapidului, CFR­­în&criind trei încercări prin Cocor, TeodorPac­. I și Teodorescu II. A arbitrat foarte corect d. : Sergiu Fascu (Arsenal) P. T. T. - VIF. DAC SA 0—0 Pe stadionul PTT s’a disputat rr­atchul OTT *i Vî#rtw,1 CflBwl„cS Celelalte partide au avut următoarele rezultate: Stadiul Român—Sp. Studenţesc 9—6 (3—3); Arh. d. Panes­cu. Au marcat: Gabay, Vogel şi Carol Ion pentru St. Român Ss Andrieş şi Condeescu pentru Sp. Studenţesc. Tennis Club—A. S. Politehnica 16—6 (8—0). Arh d. Moldoveanu. Au marcat: D. Ghica, Popovici, pentru TCR şi Mo­rari« şi Vasilescu pentru ASP. La categoria doua a avut loc „un m­are»itatná®'--SÎ~Tennii, Clufe. Au învins Stadiştiî cu scorul de ti­—0 (3—0). CLASA­MENTUL CUPEI „ARDEALUL" 1. Carmen 1 1 0 0 9:8 2 2. Juventus 1 1 0 0 5:1 3 3. Unirea Trio 1 1 0 8 3:1 2 4. Rapid (CFR) 1 0 1 0 1:1 1 K­rums 1 0 1 0 1:1 1 BRATESCU A DISPUS CATEGORIC DE BA ADANA A CÂŞTIGAT IIL OR IN FATA LUI . Reuniunea a fost deschisă de mat­­chul dintr amatori: Necula V­icolae (Tirul) şi Luca Ro­­mano (A. Q. T.). Romano » boxat inteligent reuşind în repriza treia să plaseze un puter­nic croşet în bărbia adversarului care s’a privălit la podea k. o. Cu acest j prilej am constatat un fapt foarte grav — conform regula­mentelor pokaua ringului trebuie să fie tapisată cu pâslă groasă de circa 2% cm. acoperită cu pânză solida bine întinsă. Această pisici are drept scop să a­­mortizeze esentualele căderi ale bo­xerilor. Ringul pe care s’au desfăşurat match­urile alt ori dimineaţa nu avea această pâslă, fapt inadmisibil şi care putea să aibe urmări grave în cazul boxerurilui Necula Nicolea care s’a isbit puternic cu capul de podeaua ringului. Este regretabil că vechiul comitet al F. R. Box a’« observat acest lucru și nu a luat măsi Al doilea mate Gh. Marinescu Brebenel (Victori Un match vii terminat eu vieli Marinescu. Matchwpile Partea profes a fost deschisă 162.500 kg.) si 1 kgr.­ Toriarwl. profé făcut o impresie foarte boxat energic și inteligent lentele sale reflexe l’au aut­­ernica lovitură de stânga rasch să nu-şi ajungă nici. Cele opt reprize, cât a­­ au fost toate câştigate de care şi-a asigurat vicoria fi­delung aplaudată de publi­tor. Semi vedeta, nes­pre Benjamin Adam­a (66.200 Leonida Cotidis (68.400). După opt reprize, în cat­tidis a sângerat abundent, revenit de su­cl de uşor pri­­n ultim match, dublul Constantin Ciond­ai (67.501 pus în joc titlurile categon și semi grea pe care le del lui Ion Popa (65.500 bgr.) Contrar tuturor aștept noiu a făcut un match n sionis dibadu el nu a per lui vijelie« pe care l-a a să-și realizeze intenţiile. 1 SECRETĂ FLEAC in p BALCANIAD, ATLETISM, 1 GHIUL­AR LA CICLIST AL B Plecarea d­ hi­tarul general al lui Popular, în rna, a fost defi ziuia de Marţi . D-sa se duce al organization din ţările vecii trateze o serie privind destol colaborare spo Bulgaria şî R« CATEVA M­PORTANTE NI MESAGIU P SPORTIV JUI D. Orbán v SPORTUL IN SOC O MARE ANCHETA IN LUI LIBERI PROFESIONIST! §1A­POI RĂSPUNSUL D-LUI N. CIAUŞESCU, SECRE­ T Sportul Popular", care era pro­pus, printre altele, să contribuie cu idei şi să provoace găsirea celor mai bune soluţii pentru rezolvarea problemei sportului în societatea de mâine, a socotit necesar să deschidă o mare anchetă în lumea oamenilor politici, liber profesionişti şi a con­ducătorilor sportivi de la noi. Prin aceasta vrem să stăm de vor­bă cu cele mai calificate persoane, ale căror răspunsuri competente vor fi publicate, în ordinea primirii lor, în pagina de ziarului nostru. Deşi tema este una pentru toţi in­terlocutorii noştri, noi vom căuta, totuşi să lămurim cât mai le­ne toate aspectele problemei, aducând su­gestii pentru fiecare ramură sportivă în parte. Deocamdată ne oprim a face co­mentarii şi a veni cu propuneri per­sonale. Intervenţia noastră se va produce la urmă, după ce vom epuiza lista persoanelor înscrise să ia cuvântul. Astăzi vom publica răspunsul d-lui N. Ceauşescu, secretarul comitetului central al U. T. C.-ului. --------- 83----------------A lux, de care neretului nu­so­ciştii au folos pregăti tinerei lor criminal ! In România trebuie să fie largi ale tinei sprijinite atât treprinderi. Ci se cere din p­­erial. Tineretul «ese în miş P La întrebări neretul mişcări d. Ceauşescu: „In rânduri un deosebit e de sportul pop tregului tine sport. Cu deos primite aceste lui muncitores care până acu meni în mod s­i deosebită

Next

/
Thumbnails
Contents