Sportul Popular, aprilie 1945 (Anul 1, nr. 4-12)

1945-04-01 / nr. 4

Pe terenurile U.F.S.R. şi P.T.T. Şase echipe sindicale de rugby se vor întâlni în cadrul primei etape a cupelor I. Sfetescu şi Eugen Stoian După repetate amânări, sezo­nul de rugby se deschide irevo­cabil mâine cu două competiţii rezervate categoriilor onoare şi cat. ll-a. Cele opt matchuri ale zilei vor opune 16 adversari bine pregă­tiţi şi dornici de a fi câştigătorii primului match oficial a anului. Matchul cel mai important al zilei îl formează întâlnirea din­tre Arsenal şi Stadiul Român. Formaţia Arsenaliştilor ne-a anunţat din Târgovişte că se an­trenează intens, astfel că jo­cul cu roş-albaştrii se anunţă cât se poate de echilibrat, cunoscută fiind buna condiţie în care se găsesc actualmente stadiştii. Deşi Stadiul Român a câştigat în ultimele „eşiri amatoare” n’ar fi exclus însă să cedeze la limi­tă Arsenalului. Celelalte matchuri opun: for­maţia Poştei, echipei Sportului Studenţesc, un match tot atât de echilibrat ,ca precedentul, „bă­trânii” T.C..R.-ului vor primi re­plica tinerilor studenţi de la Poli­­technică şi C.F.R. cea a Viforu­lui Dacia. La categoria doua se dispută alte patru matchuri, după urmă­torul program: CATEGORIA Il-a Sportul Studențesc — Stadiul Român; ter. 1 U.F.S.R. — ora 9; arb. d. Bănică. C. F. R. Grivița — A. S. Poli­tehnica ; teren 2 U. F. S. R. ora 9; arb. d. Valeriu. T. C. R.—A. C. T.; teren 2 U. F. S. R., ora 16,30, arb. d. N. Ionescu. Telefoane—P. T. T., teren P. T. T., ora 15, arb. d. Buzoianu. CATEGORIA ONOARE Viforul Dacia—C. F. R., teren 2 U. F. S. R., ora 11, arb. N. Popa. P. T. T.—Sp. Studențesc, te­ren P. T. T., ora 16,30, arb. Bră­­nişteanu. Stadiul Român—Arsenal, te­ren 1 U. F. S. R., ora 11, arb. d. I. Anastasiade. T. C. R.—A.S.P.—teren 1 U.F. S.R., ora 16,30, arh. N. Nicolau. OrășelîBB pot contrafoiaâ cu mult folos la propria lor aprowisiosiare amorsa- Jâard cât mai msalt© gră­dini de legume pe locurile virane. -DOI CAMPIONI SOVIETICI (Urmare din pa ff­ina­l­a) toare a talentului lui Prosîn în iarna 1944 a trecut pentru mulți neobservată. A început sezonul 1944-45- Maeștrii se reunesc la o jambo­ree de antrenament la Kirov- La competitîunea finală a jam­­boreei Prosîn cade din nou în timpul cursei de 500 m. Dar la celelalte distanţe face o concu­renţă serioasă alergătorilor pe distanţe mijlocii şi mari. Şi cu toate că proba a fost câştigată într’un stil magistral de Igor Ippolitov, fiul fostului campion al Europei Vasîliî Ippolîtov, to­tuşi o clasă strălucită a fost de­monstrată şi de Vladimir Proşîn. După aceasta încep succesele depline ale lui Proşîn. La inau­gurarea sezonului de patinaj din Moscova, Proşîn îl învinge pe distanţa de 500 m­ pe records­­manul Kudreavţev. La campio­natul Moscovei Proşîn lasă în urmă pe concurenţii, săi, dega­­jându-se de cel mai apropiat din ei, Anîcanov, cu 4 puncte. La matchul din Sverdlovsk a celor 4 orașe Prosîn demonstrează superioritatea clasei sale nu nu­mai pe distanta de 1500 m. — probă la care e mai tare — dar îl învinge și pe renumitul aler­gător de distant® mari Nicolai petrov, campion al Uniunii So­vietice. Pe distanța de 10 mii metri și se găseau alături. Petrov se stră­duia­ să stabilească­­ un nou re­cord, considerând victoria sa ca sigură. La ultimele două tururi Prosîn a făcut un finish minunat (tururile de 400 m, câte 41 sec.) și le-a întrecut pe concurentul său extenuat de acest tempo-Actualmente Vladimir Proșîn este cel mai puternic patinator al Uniunii Sovietelor-Recordurile lui personale sunt 500 m- — 45,1 sec.; 1500 m- — 2 luii 24,6 sec.; 5­000 m- - 8 mmn 40,1 sec..; 10 000 m- — 18 min- 10,1 sec. Toate acestea re­zultate au fost stabilite în sezo­nul curent. „ .. . . Prin tehnica alergarii Prosm este un stilist minunat­ El are o poziţie splendidă aplecată, un pas frumos nîezîs, mişcări uşoa­re libere ritmice, minunat coor­donate, la viraj are zmuncîtri puternice, viteză la sprint, rezis­tenţă la distanţele­ mari şi o vite­ză strălucită la finish­ Toată bogăţia tehnice a alergă­torilor din Moscova este con­centrată în stilul lui Vladimir lui Strunicov, Melnîcov şi Ani­­canov. Proşîn este fiul unui croitor şi actualmente este ofiţer al Ar­matei Roşii. El are 26 de ani-Cu un an mai tânără decât Proşîn este Maria Isacova din clubul sportiv „Dinamo”. Ea e originară din oraşul Kîrov, din familia unui fierar al combinatu­lui electric „Kîrovsk”. Maria nu avea nici 15 ani îm­pliniţi, când fratele ei i-a dăruit patinele lui de curse. Ghetele e­­rau „Numărul 42”, dar totuşi Maria pleca cu ele la patinaj. Văzând o fetaţă mică cu ghete enorme, băeţii o luară la început în râs, apoi batjocura se schimbă în aclamaţii de uimire . Maria Isacova îi întrecu pe toţi­ La vârstă de 16 ani şi jumă­tate Isacova a început să atingă recordurile mondiale. Astăzi ea deţine recordul mondial pe dis­tanta de 1500 m — 2 min­ şi 37,4 sec. Lai concursurile pe întreagă Uniunea Isacova a început să participe din 1936, dar debutul n’a avut succes. La primele trei turn­eu­rî pe toată tara ea căzu pe disanţa de 500 m­ La campio­natul ţării din anul 1944 ea con­ducea până la ultm­a cursă, dar a cedat brusc titlul de campion Zoev Holşcenîcova, pierzând în fața acesteia numai 0,1 puncte.. In sezonul curent Isacova se găsește în plină strălucire. In cinci concursuri — cinci victo­rii. La campionatul Moscovei Isacova a stabilit un record al capitalei pe o distanta de 1­000 metri — 1 min- 43,6 sec. La con­cursurile pe ţară a clubului „Di­namo” ea a depăşit recordurile din Moscova pe 1­500 m — par­curgând distanta în 2 min 42,3 sec. și pe 3000 m­ — în 5 min- 47,6 sec. Primul loc La indivi­dual” în campionatul oraşelor din 1945, Isacova l-a cucerit cu suma punctelor de 218, 133 cel mai bun scor feminin realizat vreodată îe ţara Sovietelor. Ca şi Prosîn, Isacova este re­prezentanta tehniceî sovietice cele mai modemne patinaj. Fuga Isacoveî oferă spectatorilor o plăcere estetică. La mişcările ei ritmice se adaugă puterea zmun­citurii, un pas larg, lipsa de gra­bă şi sculpturalitatea mişcărilor­ Recordsmana mondială are o smuncitură absolut fără sgomot Sportul sovietic a căpătat în Proşîn şi Isacova doi maeştri minunaţi ai pistelor de ghiaţă­ SPORTUL POPULAR Fabrica Wolff situată în sp­atele gării Filaret, Iţi atrage imediat atenţia prin­ clădirile imense şi zidurile roşii. O vizită la faţa locului ne-a convins pe deplin de importanţa ce se dă sportului în această întreprindere. Primii cu o deosebită, căldură de comitetul de fabrică, mi s’au pus la dispoziţiei toate datele privitoare la activitatea tinerei asociaţii sportive. ^Mai toţi erau mulţumiţi că „au călcat cu dreptul în campionat“. E­­chipa după cum se ştie a obţinut o preţioasă victorie în dauna Phsnix­­u­lui. Luk­s',»le8*u,I I ©ntesei« Ou« m£ih*u fondatori«! grupării Gruparea a luat fiinţă în 1941, din iniţiativa lucrătorului Ionescu Dumitru, începutul ca orice început, a fost ceva mai greu. Fostul antrenor al Monitorului Oficial, Şerb a condus pregătirea technică a formaţiei. Apoi echipa a fost antrenată de Colea Vâl­­cov şi Bandrabura. In prezent această misiune i-a re­venit lui Mitoc, pe care A. S. Wolff, îi împrumutase grupare­ divizionare V­enus. Cei cari au adus primele victorii clubului sunt: Ionescu Mircea Hără­­tău V., Tudose Ion, Ticheli Cornel, Mină Ludovic, Ion Ion Ionescu Du­­mitru Mitoc Florian, Ştefănescu Şt.. In categoria IlI-a activează timp de un an, după care clasându-se pri­ma, trece îrn categoria Il-a, în 1943. In această categorie, deşi întâlneşte e­­chipe tari, reuşeşte să se instaleze la Jocul II. Continuă apoi activitatea în cadrul campionatului organizat pe cartiere, reuşînd să se claseze a IV-a în seria respectivă. Păună în semifinală într-o competiţie sindicală Pe lângă această activitate neîntre­ruptă de cars­p­ona, A. S. Wolff mai parîci­pă la o competiţie muncitorea­scă ce se desfăşoară sub fonna de cupă, reuşind să ajungă până în se­mifinală. Cu această ocaz­ie obţine o victorie asupra Vulturului de Mare, neînvins până atunci de nici o forma­ţie districtuală. Un timp echilpa n’a putut activa, însă reuşind să învingă greutăţile, s’a reinseris în campionat în seria III sindicală. Activitatea grupărea tinde să capete nouă energii prin contribuţia tot mai largă a muncitorilor. Ceva mai mult, conducerea fabrice­i încadrându-se în ritmul vremii a înţeles misiunea spor­tului­ în rândurile muncitorimii, a­­cordându-î tot sprijinul necerear. Trebue menţionat la acest capitol numele de Ior Wolff, propretarii fabri­ce­ şi Farcaş, directorul întreprinde­rii. Neavând­ teren propriu, gruparea participă cu o sumă la întreţinerea terenului Sp. Muncitoresc, pe care se antrenează şi joacă matchurile ofi­ciale. In afară de activitatea oficială, a­­c­eastă echipă a susţinut o serie de întâlniri amicale la T.­Măgurele Ro­şiori de Vede, Piteşti, Târgovişte şi Giurgiu reuşind cu excepţia unui a fabricator Wolff match nul la Piteşti, numai victorii. De curând a mai luat fiinţă o sec­ţie de tennis de masă, sport acces­ bp şi muncitoresc. Această secţie este în plină activitate, şi va participa în­ curând la Competiţii oficale. întreaga activitate sportivă este condusă de un comitet compus din opt membri şi anume Gherghevici ,„ Spineanu Ion, Mirică Andrei, Popa Ion, Grigore Marin Bâra Anghel, Fiorica Olaru şi Peliva Ion. întreaga echipă împreună cu cei ce se îngrijesc de activitatea ei privesc cu încredere viitorul. SPORTUL POPULAR PRINTRE CLUBURILE SINDICALE A. S. WOLFF GRUPAREA ÎNFIINŢATĂ DE LUCRĂTORUL DUMITRU IONESCU Activitate bogată într'i­n scurt timp. - Mitoc antrenor şi jucător.­­ O secţie specială de ping - pong TICHELI CORNEL (A. S. Wolff) Roibu Alexandru şi Fery Francisc. Echipa de footbal MARGINEANU ION (A. S. Wolff) REN­EPI CAMPATIL SINDICAL DE FOOTBALL (Urmare din patfina­l-a­ etapă, amândouă formaţiile ţin să persevereze. Totuşi, având mai multă experienţă, va învinge Mo­­netăria Naţională. Iată mai jos, programul şi fa­voriţii matchurilor de mâine : Univ. Luceafărul—Cartea de Aur, teren S. T. B., ora 9, arb. Desmereanu, Baralambie Pe­­trescu. Necunoscând încă prea bine posibilităţile celor două formaţii, dăm prin simplă impresie ca fa­vorit : Cartea de Aur 23 August—ASSAM Pipera, teren STB., ora 11, arb. H. Pe­­trescu, Ignat A. Favorit: 23 August. Migrai—Crata, teren, STB., ora 16,30, arb. Cristofor B., Pâr­­vulescu. Cele două formaţii au „stră­­lucit’’ prin absenţă prima etapă, de aceea, indicăm ca favorit­­— pe baza unor precedente : Drţita, Tăbăcăria Naţională — Voim, teren P. T. T., ora 11, arb. I­ Bă­­descu, Popa A. S’ar putea ca Voina să se rea­biliteze în dauna Tăbăcăriei, de­aceea indicăm favorit: Voina. (Cel puţin aşa ar vrea d. Moar­­caş). * Metropola A—STB. A., teren Colentina ora 11, arb. Ioachim M. Tulbure A. Dacă STB., ar avea echipa din trecut, am indica favorit : STB. Monet. Naţională—PTT, teren ACSA., ora 11, arb. Săranu Ni­­coara D. Cum­­am arătat mai sus, favo­rit este : Monet. Naţională. Metropola B.—Gralex, teren Colentina, ora 9, arb. Tulbure M., Dimitriu Gh. Favorit: Gralex. Curierul—Assam Cotroceni, te­ren Stadion, ora 9, arb. Mitran C-tin, Văpoaica. Aşa cum am arătat mai sus, prima şansă o are ASSAM. Lemaitre—•U.C.R., teren AC­SA., ora 9, arb. Ţenţea, Nicoară Dumitru. Ţinând seama de prima eşire oficială, Lemaitre este favorit. Fug. Lăzărescu—Telefoane, te­ren Unirea, ora 9, arb. Popescu C., Dinulescu D. Cu o echipă remaniată, Tele­foanele se prezintă cu şanse mari în faţa adversarului. Indicăm deci favorit. Telefoane. B. N. R. — Laromet, teren Turda ora 16,30, arb. Mihăiţă A. I Constantinescu. Mai bine pusă la punct, for­maţia Loirometului este favorită. Vulturul de Mare—Socec, te­ren Venus, ora 11, arb. Freund, Gurian, Şerban N. In introducerea la acest pro­gram, am arătat şansele adversa­rilor. Indicăm: match nul. Griviţa C.F.R. — Siemens, te­ren Laromet, ora 16,30, arh. Gor­­cea M., Diaconescu I. Fiind formaţii cu totul noui, indicăm favorit după impresie : Griviţa CFR I Iuta — Leonida, teren Stadion,­­ora 16,30, arh. Ciofrac, Desme­­reanu. Reapare una din vechile for­maţii districtuale. Dacă tata va reuşi să-şi formeze din nou ca­­drele de care dispunem atunci, va fi un adversar greu. Până a­­tunci, Leonida cu o echipă puter­nică este mâine favorit, Fichete Standard, teren Sta­dion ora 14,45, arh. Buimaz Eu­gen., Manoilă P. Până acum, aceste două for­maţii s’au învins reciproc. Acumi, e rândul Fichet-ului sa învingă. Wolff—AS PI M (AMSM), teren Stadion, ora 11, arb. Ganţu M., Mitran C. Dacă se prezintă ASMM­-ul, a­­tunci Wolff, este favorit. ICAR—Phenix, teren Militari, ora 16,30, arb. Ionescu L., Dorin V. Favorit: Phenix ACSA—Sp. Muncitoresc, teren ACSA., ora 16,30, arb. Pavlovici, Stepleanu. Match­­ul. Activitatea seriei a IV-a, înce­pând abia Duminica viitoare, s’au­ programat două matchuri a­­micale și anume : STB. C. — Tricorache, teren STB., ora 14,30, arb. Constanda­­che, Cristofor. Favorit: S. T. B. I. A. R. — Tip. Dacia Traiană, teren Unirea, ora 14,30, arb. Ra­ , du, Niculescu. Shoo-t! portarul a plonjat, dar, p­rea târziu... Mingea a intrat in­ gq­an­ Favorit: Dacia Traiană. I pagina 3-a Amânată cu o săptămână, a doua etapă a Cupei Ardealul, pro­gramează Sâmbătă şi Duminică întâlniri cuplate, perfect echili­brate. Astăzi sunt programate înâlni­­rile Lares-Macabi la ora 15 şi Carmen — Unirea Tricolor la ora 17. Pentru matchul de azi, LARES aliniază formaţia obişnuită cu mici modificări. In schimb, MACABI, prezintă o formaţie cu totul remaniată, fa­ţă de aceea din primul match. Buna desfăşurare a întâlnirei va fi aigurată de d. Crist­ea Marin, căruia i se alianiză formaţiile: LARES: Gavrilescu, Simiones­­cu, Lăzărescu, Ionescu-Ciupi, Fili­­pescu, Mircea Du­mitrescu, Beldi­­m­an, Comba II, Samoilescu, Nicu­­­lescu, Baroc. MACABI: Frenkel I, Frenkel II, Bregher, Sic, Carpeles, Krau­ser, Cohn, Lupu Hauptmann, Mosko, Moisescu. Un matdita „verfe­ră“ Vedea programului de azi, este fără îndoială un match. tare. Pe deoparte echipa cu cea mai bună formă şi cu cele mai mari şanse de a cuceri cupa şi pe de altă par­te Unirea Tricolor, formaţia sur­prizelor care azi se prezintă după o victorie asupra Venus­uhu şi a­­liniază o formaţie întinerită. A­­fel că prevedem o desfăşu­rare plăcută şi un match strâns, înclinăm spre victoria Carmenu­­luî. D-lui Costa Ştefan, î se vor ali­nia formaţiile: CARMEN: Ionescu St., Panaît, Novac, Sim­atoc, Mincea, Saclovan, Fabian, Marian, Bona­ţiu, Forjoc, Cireş. UNIREA TR.: Nanculescu, Iani­da, Neniţă, Florea, Mihai, Boţea­­nu (Simionescu), Dl­ţi Marinescu, Joh­ny, Petculescu (Ozon), Rugiu­­hei, Cricitoiu. AZI LA ViNUS Ora 15: Lares-Macabi Ora 17: Carmen-Unirea Tricolor Program suprat cu matchuri echilibrate SCRIMA, SPORT DE MASSE In actuala campanie, de difuza­re a sportului întreprinsă de Or­ganizaţia Sportului Popular pe bazele cele mai largi, propagan­da în scris si pe teren joacă un rol principal, deoarece mimai astfel pot fi făcute cunoscute li­nele ramuri cari până în prezent ocupau prea puţin loc in mişca­rea de la noi■ Ne referim în spe­cial la scrimă, Hr, tennis, moto­­ciclism si chiar iinot. Accesibile numai unui număr restrâns pe adepţi, fie din cauză că necesitau cheltueli prea mari fie din cauza lipsei de terenuri de specialitate sau a materiale­lor, unele din aceste sporturi erau aproape inexistente. Bunăoară scrima, sport com­plect, drag celui ce l-a pătruns înţelesul şi plăcut ochiului, poate fi practicat până la vârste foarte înaintate. Sunt multe cazuri când câştigătorii de concursuri, chiar internaţionale, erau trecut d­­e 40 ani, iar numărul celor care mai practică scrima, după 50, uneori 60 de ani, este destul de mare.Până acum consatăm în scri­mă o variaţie din cele mai cu­rioase dein maximum la mini­mum; apărea o generaţie de trăgători în care se puteau nu­măra chiar câţiva campioni au­tentici, pentru ca după ea să nu mai urmeze nimic. După un nu­măr de ani, fenomenul se repeta- Este uşor de înţeles că la cea mai mică împrejurare nefavorabilă acest sport este ameninţat să dispară. Iniţiativa O­­S­­P -urii umple aceste lipsuri prin gratui­tatea predării şi punerea la dis­poziţie de săli ş i materiale. Deschiderea cursului de scri­mă va face ca epocile de decă­dere ale acestui sport să nu mai fie posibile. Prin mărirea numă­rului trăgătorilor, va exista o permanentă atracţie către spor­tul însuşi ş i o posibilitate mereu actuală de selecţie. Vom vedea activând din aci înainte în spor­tul armelor, muncitori, şcolari şi studenţi de ambe sexe, adică tocmai acei care reprezintă nu­mărul şi cari n’au aşteptat decât să li se dea posibilitatea de a*-i manifesta calităţile în ori ce ra­mură ori sport- A. GaSSmis* La „Loto-Săptămânal“ jocul este simplu. Cereţi colectorului să vă complecteze buletinul cu 3 numere alese între 8 şi 90. Dacă aceste 3 nu­mere sunt cuprinse între cele 5 ce se scot în ziua tragerii din urnă aţi câştigat jucaţi imediat la „loto - Săptămânal“ BLUZE SPORT şi W­IND JAKE Halate şi combinezoane pentru lucrători Calităţi bune cu preţuri eitin© găsiţi numai la Calea Moşilor Nr. 78 (Ii curte)’ Rer- Corn. 907/932 Telefon 3.90.82 ffit 59OCHELARI DE SOARE ŞI MEDICAl MODELE ORIGINALE LA MARELE MAGAZIN CENTRALA LABORATOARELOR | Stad. Academiei io, i RECORD CUPE PLACHETE INSIGNE DECOMED Str. Carp! Ne. 8 Reg. Com 68491932 SPORTIVI! atSoft iALLQNSEIDE NATURALE CELE MAI CON­VIN AB S L H PRETURI LA VICTORIA -SPORTTMVI s§ Pss. VIC i'QsîSlj Nr. 3 Heg. Com 248C113 6 TeL 4.28. 88 1­­36 i

Next