Sportul Popular, iunie 1945 (Anul 1, nr. 55-59)

1945-06-24 / nr. 55

Itt * V 6 " * ’ înaintea Congresului Plugărimii Problema sportului la ţară Guvernul de concentrare demo­cratică Petru Groza şi-a propus Înfăptuirea reformei agrare­ Astăzi această reformă este un fapt îm­plinit iar prin aceasta dispar şi ul­timele rămăşiţe feudale din ţara noastră. Ţărănimea care numeric constitue elementul economic de bază obţine drepturile ei fireşti, putând râvni de aci înainte să se ridice într’un ritm accelerat la un nivel cultural care să situeze ţara noastră în rând cu ţările civilizate şi democratice. Premizele economice şi sociale pentru această desvoltare au fost create prin Înfăptuirea reformei a­grare, rămâne, ca fiecare din noi să ne dăm contribuţia noastră pen­­tru ca această desvoltare să fie cât mai rapidă şi temeinică. Sportul în această privinţă va fi un mijloc puternic pentru ridica­rea culturală a ţărănimii. Nu am uitat însă, că şi regimurile trecute au preconizat propagarea sportului printre tinerii­ ţărani, dar cu atâ­tea alte iniţiative lăudabile şi a­­cea­stă bună intenţie a degenerat în practica guvernanţilor noştri falşi democraţi şi dictatoriale, într’un regim militarist de esenţă fascistă Intr’adevăr s’a făcut la noi în me­diul rural „Straja ţării“ şi mai târ­ziu premilitării, pentru cari s’au risipit fonduri extraordinare fără să se reuşească prin aceste organi­zaţii fasciste, decât inocularea u­­nui şovinism patriotar, având ca scop propagarea urei de vară, tine­retul astfel educat putând fi utili­zat cu mai puţină rezistenţă pentru ţelurile imperialiste ale regimuri­lor fasciste. Guvernul democratic Petru Gro­za, care prin Compunerea lui este o garanţie că toate clasele poporu­lui vor fi egal tratate în calea spre o viaţă mai bună, a dovedit prin fante voinţa lui de a da ţărănimii locul cuvenit sub soare. In această operă pozitivă sportul îşi va găsi importanţa lui absolută ca un mij­loc de educare fizică şi culturală cu un rol deosebit de important în ridicarea păturii ţărăneşti. Ştim, că pentru a face o muncă eficace în ce priveşte propagarea sporturilor la ţară este nevoie înainte de toate de fonduri impor­tante. Ştim, mai departe, că în a­­cest scop guvernul nostru a şi pus la dispoziţia Organizaţiei Sportului Popular, primele fonduri bugetare, pentru ca această muncă să poată fi începută. De aceea salutăm cu bu­curie aceas­tă ocazie care se oferă şi sportului prin congresul Fron­tului Plugarilor de a avea întru­niţi la Bucureşti factorii responsa­bili ale plugărimii. De data aceasta sperăm, că nu se va neglija nici problema sportului care în acest cadru autorizat ar putea găsi for­me de organizare cât se poate de largi, care ar face posibil, ca stră­duințele O.S.P.-ului pentru răspân­direa sportului în mediul rural să găsească un ajutor eficace chiar în acel mediu care este cel mai în măsură să contribuie la reali­zarea acestor deziderate Se va găsi în acest fel calea cea mai facilă şi perfectă pentru a scoate tineretul ţărănesc pe tere­nurile de sport şi nu ne sperie de loc grandoarea acestei sarcini, ci din contră, pornim cu atât mai hotărât la realizarea acestei opere de cel mai mare folos. EH. TOATE SPORTURILE rtwxKU POPOR OFICIOS AL ORGANIZAŢIEI SPORTULUI POPULAR O frumoasa manifestare de colaborare sportivă româno-sovietică la Timişoara Armata Roşie Timişoara la egalitate cu echipa locală Romitea 1-1 (0-1) TIMIŞOARA (Prin telefon de la corespondentul nos­tru). — Pe arena Electrica din locali­tate, s’a disputat Duminică un inte­resant match de foot-ball intre o echipă a Armatei Roşii din Timişoara şi echipa munci­torească Romitex. In faţa reprezentanţilor Armatei Roşii, ai O. S. P.-ului şi a unui nu­meros public care a aclamat călduros prezenţa pe teren a sportivilor sovie­tici, echipele s’au aliniat în faţa tri­bunei frumos pavoazată : „Toate sporturile pentru popor". „Prin sport la întărirea fizică pentru mărirea producţiei". „Trăiască guvernul Groza, spri­jinitorul Sportului Popular". „Trăiască eroica Armată Roşie". „Trăiască Mareşalul eliberator Stalin". D. avocat Popa aduce salutul O. S. P.-ulu­i, după care d. Kali, în nu­mele comitetului regional Banat al P. C. R. îşi exprimă mulţumirea de a vedea pentru prima oară pe o arenă timişoreană o echipă sovietică. „E un pas mnai mic — spune d. Kali — pe calea înfrăţirii popoarelor so­vietice cu poporul român. Apoi, căpitanul­ echipei Armatei Roşii lt. Bogdasenov înmânează un frumos buchet de trandafiri căpita­nului echipei Romitex. JOCUL După aceia arbitrul d. Ursu, flueră începutul jocului. Echipele joacă în următoarele formaţii: Armata Roşie : Dzejocskov — Baulni, Kv.loga — Vladimirski, Klimkov, Sicinula — Kowrin, Pe­­velet, Bogdasonov, Habibulin. Molocov. Romitex : Poian­a— Cureciu, Balint — Giuran, Vasiliu, Ungu­­reanu — Ciega, Rozgam. Török, frumoasă, înfloritoare şi puternica. Trăiască România li­beră democrată. Serbarea a luat apoi sfârşit într’o atmosferă de caldă şi strânsă priete­nie. Oradea participă din nou la viaţa sportivă a ţării Citiţi reportajul în pagina 3-a Echipa reprezentativă de basket­ball a oraş Atletele matchului Oradea Timişoara Ca o continu­are a „turneu­lui celor 6 aşi”, se va juca, în­cepând de as­tăzi, competiţia de tennis rezer­vată probelor de dublu­­ domni. Organizarea acestei reuniuni re­vine tot secţiei de specialitate din O. S. P., în colaborare cu T. C. Do­herty. După amiază, pe terenurile din Splaiu ale grupării T. C. Doherty,, se vor disputa urm­ătoarele mat­­churi: ora 16 Reti Caralulis contra Sturdza Bădin, ora 17,30 Tănă­­scu-Cobzuc contra Burac-Viziru. Este foarte greu de făcut pro­nosticuri în privința primului mat­­match, mai ales că acesta este ca­racterizat prin reintrarea lui Reti ,care n’a jucat mulţi ani. De ase­menea, Sturdza n’a luat parte la ultimul turneu, trebuind să cede­ze locul său lui G. Viziru. Cara­­lulis şi Bădin s’au clasat, respectiv la locurile 5 şi 6 în clasamentul primilor jucători de tennis din ţară. Prin simplă impresie vom ale­ge ca favorit cuplul Reti-Caralulis Cel mai interesant match Partida dintre Tănăsescu şi Cob­zuc cu Rurac şi Viziru va fi fără îndoială cel mai interesant match al zilei. In clasamentul „aşilor” Tănăsescu şi Cobzuc ocupă res­pectiv locurile 1 şi 3, iar Rurac şi Viziru locurile 2 şi 4. Vom admira­­deci într’un singur match pe pri­mii patru jucători He­­tennis din Credem că Tănăsescu şi Cobzuc îşi vor adjuca victoria, căci cam­pionul nostru naţional este într’o formă excepţională şi se întregeşte admirabil cu Cobzuc, care i-a fost şi în trecut un partener ideal pen­tru jocurile de dublu domni. Rurac şi Viziru au dovedit prin calitatea jocului furnizat, că sunt adversari de temut pentru oricare dintre jucătorii noştri. Nu ştim în ce măsură vor reuşi să colaboreze în matchurile de dublu, dar sun­tem siguri că tehnica lui Rurac şi iuţeala lui Viziru vor asigura un joc spectaculos. In dorinţa de a asigura împli­nirea programului lor care este po­pularizarea „Sportului Alb”, orga­nizatorii au acordat noui reduceri la intrare pentru sindicalişti, stu­denţi şi elevi. Având în vedere marea desvol­tare pe care a luat-o tennisul fo­­roasele concursuri cari au loc o­mânesc în ultimul timp — nume­­dovedesc — putem să sperăm că „Sportul Alb" va ajunge iarăși pe culmile pe care se afla altădată. In orice caz, începutul este cât se poate de promițător. Astăzi la T. C. Doherty începe competiția de tennis pentru sodiu d­imi rezervată primilor 8 jucători din țară I Oficialii reuniunei profesioniste de box din 24.VL1945 dela Teatrul Nou Delegat general: cpt. E. Marinescu. J. PITU­A OSCA Judecători: Al. Aureliu, C. Ionescu, cpt. E. Marinescu. Dir. de luptă: M. Drăgoi. Cronometrol: J. Ceaureanu, J. BAR­AS—M. MARINESCU Judecători: Al. Aureliu, N. Burilea­­nu, M. Drăgoi. Dir. de luptă: V. Dumitrescu. Cronometrar: C. îonescu, T. SARBATOARE-^­ILIE URSU Judecători: M. Drăgoi, J. Gruia, Tr Palu. Dir. de luptă: Z. Popazu­ Cronometrar: C. îonescu C. CUTARU—P. FUNGARU Judecători: C. îonescu, Mihail Ku­­pp­seu, Ion Dumitrescu. Dir. de luptă: I. Gruia, Cronometror: M. Cruţescu. I. IMPARATU—M. DOBRESCU Judecători: IMhail Icupescu, I. Gruia, N. Burileanu, Dir. de luptă: Ion Dumitrescu.­­ Cronometror: M. Cruţescu, GH. FLORE A—N. TINTCHEZ Judecători: Cpt v -----­Pavlu, ţţ, Duţner Dir. de luptă: N. Iorgulescu. Cronometrol: R. Apăteanu. Medici: Maior dr. Tr. Dumitrescu, dr. P. Rădulescu. Comisari de ring: Mihail Lupescu I. Dumitrescu, C. Păun. Speaker: N. Albu. Cântarul şi vizita medicală are loc la F. R. Box astăzi Sâmbătă 23 iunie 1945 ora 12. Delegaţi: Cpt. E. Mari­­nescu, dr . Rădulescu. Seara a urmat o masă comună la restaurantul „Modern". Au luat cuvântul d-mui. Gligor, din partea C. L. S., Almosdi din partea aspe. sportive Romitex, Nanu, Albui şi Ungureanu care a vorbit lol limba ucraineană. Tuturor le-a răspuns d. cpt. Cor­tucov, ajutor de comandant, care mulţumind conducerii O. S. P.-ului,am spus între altele: »România a fost târâtă intr’un război pe care po­porul Român nu-l voia. U. R. S. S. a fost arătat de propaganda fascistă în culorile cele mai ne­­gre și Românii au acum ocazia să se convingă care e realitatea. Noi nu am venit pentru cuceriri. Noi v’am adus libertatea şi dorim ca Ro­mânia să devină o ţară Eri a fost încheiat Matchul debox Cionoiu-Valentin In cadrul marei reuniuni de box care va avea loc Duminică 1 Iulie pe Arena Venus şi al cărei cap de afiş îl cons­ti­tue mult aş­teptata întâlnire Axioti—More­ion, ori au fost semnate la sediul Federaţiei Române de Box con­tractele matchului Cionoiu—An­drei Valentin. Disputa constitue un eveni­ment important în boxul nostru profesionist dat fiidcă Valentin a obţinut acum câteva luni o de­cizie la puncte asupra lui Cionoiu după un match de o rară specta­culozitate şi este privit ca cel mai îndrituit adversar al lui Mi­­hăilescu. I ei: i ti i-, üui tji j iI!* v '• ■'4 /. « *•" /. \ v / , * .y *.*.•** *. ■«. > * * •/ i., ■: 5 ; : ■ . i i;1 WNI 25 Primal n atletic fer neutra «tuna Mi spor ţst f®eni «vârstei care a loc Duminică și Luni și amânată pentru 1 Iulie, Sportului Popular a progi tra Luni 25 Iunie ora 8 di stadionul UFSR de la Arcul UN CONCURS ATLETIC ÎNCEPĂTOARE, constând toarele probe: 1) 60 m. pliat 2) 500 m. plat 3) Săritura în lungime 4) Săritura în înălţime 5) Aruncarea greutăţii. Se contează pe participarea unui mare număr de atlete din acele care se antrenează regulat în cadrul pre­gătirilor ce au loc pe stadioanele ANEF, UFSR şi PTT. Printre câşti­gătoarele şi plasatele probelor de mai sus se vor distribui un mare număr de plachete şi alte premii pentru În­curajarea asiduităţii cu care se pre­gătesc aceste începătoare pentru a se iniţia în tainele atletismului. înscrierile pentru toate probele se primesc şi colectiv pe întreprinderi precum şi individual la sediul OSP­ str. Batiste No. 4, et. I. ufigigss mBÎ FEMKK­ SPOAlfFE­. ........................................ rin .....im tu'tt Deschiderea Mii federaţiei de vinot Concursul de mâine Deschiderea activităţii federaţie­ de nataţie a fost fixată pentru ziua de mâine. Cu această ocazie va avea loc la ştrandul Kiseleff primul concurs de înot organizat de liga Muntenia sub conducerea unui juriu compus din : Emeric Freund, Paul Stroescu şi Husărescu. Concursul începe la ora 9 dimi­neaţa şi cuprinde în program ur­mătoarele probe: 100 liber seniori ; 100 spate seniori; 100 brasse seniori; 50 spate juniori; 50 liber juniori; 50 brasse juniori ; 50 liber doamne ; 50 brasse doamne 50 spate doamne. Un match de polio pe apă va complecta programul. Vor partici­pa două combinate ale cluburilor Viforul Dacia și C. F. R. In corpul ziarului • „SPORTUL SIN­D­I­C­A­L“ Campionatele naţionale de volley şi basket vor începe în toamna aceasta Mâine şi Luni, important meeting de basket-bail, la Tg. Mureş Cu toate desmin­­ţirile difuzate prin presă, ce căutau să demonstreze inutili­tatea proectului or­­ganizării unor cam­pionate naţionale de volley şi basket­­probabilitatea şi tendinţele se transforma în fapt precis, odată îceputul lunei Septembrie, fete de 8—15 sunt acelea la cari oprit iniţiatorii acestor campio­­iniţiatori cari se întrunesc în mana colectivului secţiei de spe­rare din Organizaţia Sportului ilar. înţelege de la sine, — odată fiind cu rea ce trebue şi se va imprima ei însemnate competiţiuni, pre­­şi faptul că ea ar servi astfel itivei consacrări a volley şi bas­­s 11-ului, — amănunte de organi­­sm­t încă multe de stabilit. T­urneul dela Tg. Mureş bine cunoscut turneul Între­prins de reprezentativele sindicale la Tg. Mureş, de unde jucătorii s-au în­tors cu victorii, dar cu şi mai multe învăţăminte. Jucătorii noştri au putut vedea în faţa lor o formaţie de autentici atleţi, cu un suflu inepuizabil, toţi posedând un fizic robust, siguranţă pe balon şi clar­viziune în jocul de asociaţie. Campionatele naţionale vor fi, prin prezenţa basket­ball-iştilor din Tg. Mureş, prilej de surprize plăcute şi a­­les spectacol pentru spectatorii bucu­­reşteni. Ce se joacă la Tg. Mureş Până la campionatele naţionale, însă, selecţionatele sindicale masculi­ne şi femenine de basket-ball se vor deplasa la Tg. Mureş, unde vor sus­ţine, fiecare, câte două­ match-uri în compania Clubului Muncitoresc Tg. Mureş şi a Selecţionatei Sindicale lo­cale. Disputele se vor desfăşura mâi­ne 24 şi Luni 25 Iunie crt. Sindicalii bucureşteni vor deplasa următorul lot de jucători şi jucătoare de basket­ball. ECHIPA MASCULINA: Herold, Puiu Abramovici, Gică Petrescu, George Niculescu, Sim. Sădeanu, Bor­­deianu și Tony Kästner. ECHIPA FEMENINA: Bas, Despina Mavroci Trandafirescu, Stella Buc, Sădeanu, Magda Niculesi Tomes­cu. Plecarea lotului se fac­ea zilei de azi, cu trencu Gara de Nord. Ţinem să înregistrat pentru că am menţionat im­portanţa acestui turneu feetarea campionatelor volley şi basket, — fapta Gruenstein — şeful gecţi li­ta­te din O. S. P. — îns la Tg. Mureş, ca delega susnum­itei Organizaţii,­­ cuta unele detalii organizatorice şi va pune la punct lacunele ce există încă înaintea soluţionării proectului ce ne preocupă. Astăzi d. », înce­pând de la orele 5 d. a. se vor desfășura în Arena Teatrului Nou (Moiceanui) din cal. Văcărești 32, pen­ultima reuniu­ne intersindicală de box pentru Cupa C. G. M. box pentru Cupa C. S. M. Ca deobiceiu programul cuprinde 13 matchuri la zece categorii cari vor fi disputate cu deosebită înverşunare dat fiind că învingătorii de astăzi vor boxa Sâmbătă 30 Iunie în finala ma­rei competiţiuni Categoria Minimă Anghel Petre (Metalurgic — D. Sa­calas (C.F.R­). Matchurile au vor disputa în ordi­nea următoare: Categoria Hârtie Gh. Florescu (C.F.R.) — Ev.g. Bres­teanu (Florari). Anton Nicolae (Mocioriţa) — Roşu Ştefan (Malaxa). Categoria Muscă D. Badea (Malaxa) — Cionoiu Gh. (heonida). Categoria Coco* V. Paiscar (heonida) — Gh. Măcriş (heonida). C. Gherasim (Alimentar) — Ion Ciolca (îmbrăcăminte) (C. F. R.). Categoria­ Pană N. Florescu (Malaxa) — F. Marco,­viei (Ambulanți). N. Boncilă (C. F. R.) — C. Vasila■ ehe (îmbrăcăminte). Categoria Uşoară M. Stoicovici (Malaxa) — Ion Du­­mitresan (C.F.R.). Categoria Semi-Mijloci­e A. Niculescu (Cinematografic) Lueian David (Primărie). Categoria Mijlocie S. Adamescu (Metalurgic) — M. Lu­­povici (Funcţ. Part.). Categoria Semi-Grea L. Canter (Textile) —­ Ion Gherea (Mociorniţa). Categoria Grea •*­ N. Rădulescu (Primărie) —■ Alex. Ionescu (C.F.R.). Iată numele învingătorilor proba­tori: D. Sacalaş, Gh. Florescu, Ştefan Rusu, D. Badea, V. Paiscar, L Ciol­ca, N. Florescu, C. Vasilache, M. Stoi­­covici, A. Niculescu, S. Adamescu, L. Canter şi Alex. Ionescu. După competiţii se vor decerne ur­mătoarele premii: Se vor mai decerne: permise de liberă intrare la ştranduri şi reuniuni sportive, cupe, cărţi, excursii, obiecte de sport, etc. Cupa C. G. M. întreprinderii sau sindicatului cu cei mai mulţi cam­pioni. Cupa O. S. P. 1. Cupa F. R. Box celu mai merituos participant. Cupa col. Ore­ste Alexandrescu câş­tigătorului la categoria uşoară. Plachetele O. S. P. campionilor, plachete de aur, finaliştilor, argint. Diploma, campionilor, finaliştilor şi celor mai merituoşi. Insigne campionilor, finaliştilor şi celor merituoşi. , U. F. S. R, echipamente şi plachete campionilor, finaliştilor şi celor mai merituoşi. Astăzi după amiaza la Teatrul Nou REUNIUNE a semi-finalelor pentru cupa C.G.M. ULTIMA Prin sport la de prietenie strângerea legăturilor dintre naţionalităţile conlocuitoare din România ’Antrenamentele pentru, ,Amn­a femeii sportive - *« plina desfășurare

Next

/
Thumbnails
Contents