Sportul Popular, august 1945 (Anul 1, nr. 92-121)

1945-08-01 / nr. 92

A trei*! ! 92 fiBONAMENTE ; tune lei 1.29C .tituţii Asociaţii şi Sprijinitor) 1.) an lei 30.001 i poştală plă­­ tită în numerar cont aprobării Di­recţiunii Generale PTT. Na 160 528­­ 946 TOATE SPORTURILE PENTRU Miercuri 1 August 1945 ^ IPS exemplarul *104*U­LAUR OFICIOS AL ORGANIZAŢIEI SPORTULUI POPULAR POPOR REDACŢIA : Str. Belvedei* TELEFON : Redacţia: 4.65.58 Tipografia: 4.84.48 ADMINISTRAŢIA : Str. Belvedere 6 Câteva propuneri pentru realizarea perceptului polisportiv . In acest loc al gazetei, se dezbate, de câtăva vreme, problema polsportivitătii. (polisportivitate­ai practicarea concomi­tenti a mai mutor sporturi de către cluburi si de către Indivizi). Acest prin­cipiu vine ca importantă i­media­t după principiul sportului de massfi. Dacă pen­tru introducerea sportului în conştiinţa masselor este binevenit orice mijloc, care poate atrage lumea spre stadion, pentru canalizarea folositoare a acestei tendinţa de a face sport trebui să cântărim cu multă atenţiune mijloacele. Aşa se ex­plică, deos forurile sportive privesc cu satisfacţie năvala tineretului spre Jocul de football. Este ştiut, că Jocul de football, prin antrenamentul necesar, este extrem de pretenţios, iar, prin efortul continuu de 90 de minute ale jocului, cere torţă şi rezistentă, colace numai un corp pregătit poate da. Tineretul neantrenat de vârstă fragedă, care se dedă cu trenezia acestui Joc frumos şi atrăgător, poate să sufere afecţiuni organice în urma efortului prea mare pretins de acest Joc. Foot­­ball-ul practicat fără o pregătire sufi­cientă şi complectă nu este sănătos şi va avea consecinţe nedorite pentru tine­ret. De aceia, dorinţa aceasta a tineretu­lui de a juca football, trebue supravs- Bbiată şi canalizată de conducători. Aceasta nin îrtsemnează, că tineretul trebue oprit de a mai juca football, a­­tunci când, astăzi, la noi, se joasă mai micat football ca oricând până acum. Nu putem să ne lipsim de forţa propagan­distică a acestui joc spectaculos, însă putem să complectăm jocul de football cu are discipline de educaţie fizică, cari să comp­lesteze pregătirea atletică a îlga­­retuilui. Jucătorii astfel pregătiţi vor câştige sigur şi în ce priveşte technica jocului şi în rezistenţă, iar pe de altă parte vor primi o pregătire sportivă mai com­­plectă, putându-i câştiga foarte probabil pentru arte sporturi mai folositoare. Antrenamentul de football ar trebui în primul rând combinat cu gimnastică. Antrenorii pricepuţi fac acest lucru şi fără ar­chi­lă sugestie, numai, că antre­norii pricepuţi li putem m­orţăi pe de­getele a două mâini în toată Ţara Ro­mânească, iar echipa de football sunt la număr, după apreciere, cifrele oficiale lipsind, vreo 3.000. Atletismul ar fi raljtocul cel mai util pentru complectarea pregătirii fizice a jucătorilor de football. Atletismul este şi el foarte atractiv, fiindcă cuprinde ele­mentul concurs. Afară de acest element, mai conţine şi criteriile de timp şi spa­ţiu, adică performanţele pot fi cântărite imediat în centimetri şi secunde, ceea ce permite atletului controlul randamentu­lui. Având în vedere aceste două ele­mente, precum şi făptui de a putea sări, fugi şi arunca fără prea multă pregătire technică. Iar că orice ameliorare tecto­nică se traduce in secunde şi centimetri, con­trib­ue eficace pentru ca atletismul să fie extrem de atractiv pentru oricine a încercat să-l practice. Făcând o propagandă mai intensă şi dând posibilităţi multiple jucătorilor de football pentru a practica atletismul vom putea atinge un scop dublu: complecta­­rea pregătirii jucătorilor de football şi vom putea câştiga un număr de atleţi. Mijloacele pentru a atinge aceste sco­puri sunt relativ simple şi ar fi urmă­toarele: 1) Obligarea cluburilor de a construi terenuri de atletism pe lângă terenurile de football exi­stente. 2) Obligarea jucătorilor de football de a obţine insigna de atlet complect pentru a putea participa la jocurile oficiale. 3) Obligarea cluburilor de a participa săptămânal la con­cursurile de atletism, cu echipe complecte. In acest fel, vom putea crea condi­­ţiuni pentru o pregătire atletică mai complectă a tineretului, atletismul fiind unul din cete mai complecte sporturi, iar football-ul practicat paralel cu atletis­mul ar însemna, că am realizat sufi­­cient, In condîţiunile actuale, pentru sa­tisfacerea principiului de : d­isportivitata. Măsurile propuse sub cele 3 puncte de mai sus sunt relativ simple și obligati­vitatea lor s’ar putea impune și genera­liza în cd mul un an dela luarea deri­ziunilor, eeeaos ar însemna, că odată realizat am contribuit enorm la punerea unor baze sănătoase pentru sportul ro­mânesc. H E. Mandian un învingător merituos Beckman, Gnat şi Mihăilescu o deziluzie $indi­ca­liştii *■» progres Reuniunea imuiguraM a Velodro­mului din Şos. Olteniţei a corespuns — numai în parte — aşteptărilor. Şi aceasta din punct de vedere tehnic. Ne referim la comportarea majori­tăţii alergătorilor. Sla­ba comportare a participaniţilor probelor de eri poate fi socotită astfel : auto-încredere la o parte din concurenţi cu timiditate la alţii. Norflandian a meritat victoria Dar aceasta nu scade cu nimic din victoria rezultată ori de Norhandian. Pentru că viforistul a câştigat ambele probe rezervate licenţiaţilor de­ o ma­nieră categorică. Succesele sale se da­­toresc combativităţii­ conştiinciozităţii şi într-o oarecare măsură tacticei im­puse în faţa adversarului. Norhandi­an are marele merit de-a câştiga o fi­nală de viteza alergată în „3", adver­sarii fiiindu-i doi dintre cei mai buni pistari cu veleităţi pentru acest gen de curse. A făcut o cursă curajoasă şi victo­ria îi este pe deplin meritată. Atât la viteză cât şi la demi-fond — evident — victoria sa a surprins. Dar, aşa cum şi-a însuşit cele două victorii, marea sa performanţă îl în­dreptăţeşte săi anticipăm un sezon frumos. Bekmianu supra antrenat Reintrarea lui Bekman în acest se­zon a coincis cu o netă înfrângere. Primul contact cu pista şi cu aler­gările ne-a prezentat pe Metropolist — spre care erau îndreptate toate aş­teptările— su­b așteptări. Lipsă de an­trenament nu putem spune, dat fiind că Bekman, în-că din luna Aprilie își pregătea reintrarea de Duminică. Ori după 4 luni de pregătire — fie ea chiar pe șos. Jiamu — din ultima săp­tămână pe Velodrom, — rezultatul normal trebuia să fie altul. La viteză înfrângerea sa este netă. N’a reuşit nimic,, absolut nimic în cei 300 m. disputaţi. T­a semi-ford dea?.«­­meni. Bukman să fie oare supra antrenat? Alibanescp şi GtwBi o­ttorilwîwa Alţi don vdezi şi care au fost în­vinşi fără drept de apel —, Mihăi­es­cu Şi Gnat. Ambii au alergat sub ori­ce critică. : Este adevărat s­ă Retried Gnat la carte în prima ansă a sezonului (ÎJJiitiiiUCiC iii Qiliy* Sji) Aliniaţi în timpul festi­vităţii de deschidere B­ifle!s®reI şfrul a găzduit un musafir interesant D. Weiss, fostul antrenor al lui Boca Junior de Buenos Ayres, delegata Federaţie de football austriace la Bucureşti Federaţia de foot­ball Austriacă, cu sediul la Viena, l-a trimis pe E. Weiss la Bucureşti pentru a încheia un match între selecţionatele oraşelor Viena şi Bucureşti. D. Weiss a adus o scrisoare din partea dlui Zankl, preşedintele fe­deraţiei Austriace, adresată O. S. P.-ului, prin care a oferit selecţio­nata de foot-ball a Vienei pentru data de 26 August la Bucureşti, cu 8 zile după jocul acestei echipe la Budepesta. Austriacii au oferit condiţiuni avantajoase, însă O. S. P. nu a putut accepta această dată, ce­rând fixarea unui termen pentru luna Aprilie 1946. D. Weise, care este o figură cu­noscută a football-ului continental, a relatat fapte interesante despre situaţia actuală a soccerului Vie­­nez. La Viena s-a făcut o epuraţie to­tală şi printre sportivi. Toţi jucă­tori de fotball care au activat sub Hitler au fost epuraţi, iar naziştii dintre ei au fost arestaţi, la toate acestea, multe nume celebre figu­rează şi azi în echipele vieneze, cari activează din plin­, în cadrul unui campionat local, parte ani­mat şi care atrage un mare număr de spectatori. In acest campionat conduce Admira, urmată de Viena şi Rapid. Hakoah figurează la lo­cul 8. Jucătorii sunt în formă bună şi d. Zanki, care este şi subprefectul poliţiei din Viena, speră să proţie un rezultat frumos în jocul de la Bu­dapesta la 19 August. D. Wess, cu care am stat de vor­bă de repetate ori, a fost interul stânga al echipei Hakoah, din Vie­na, din vremea ei de glorie ,de prin 1922-1926. A jucat alături de Konnrad Schaefer şi Eisenhofer. (Pe acesta din urmă vrea să-l aducă Carmen ca antrenor la Bucureşti) De aci a ajuns în Franţa unde a antrenat echipa A. S. Metz, iar pe urmă în Olanda unde a fost an­trenorul echipei Ajax Amsterdam, care a câştigat de 14 ori campio­natul Olandei. De aci, a fost angajat la cel mai mare şi mai vestit club al lumii, la Boca Juniors din Buenos Ayres, unde a câştigat cu meseria lui sume mari în dolari. Se ştie, că argentinienii nu sunt de loc zgârciţi cu vedetele lor de football şi nici cu antrenorii D-sa a stat mai mult timp în Uruguay, la Montevideo, şi cunoaşte bine ce­lebrele echipe National şi Penarol. După părăsirea sa, aceste echipe de acolo­ sunt superioare celor englezeşti şi prin technică, dar mai ales prin viteză şi prin pătrundere. In persoana d-lui Weiss, federa­ţia austriacă are un secretar de mare experienţă, care cunoaşte toate tainele jocului de fotball şi va contribui desigur efectiv la ridi­carea soccerului austriac, acolo unde a ajuns graţie neuitatului promotor şi organizator ce a fost Hugo Meisl. D. Weiss ne-a părăsit ori dimi­neaţă, plecând spre Budapesta. In pagina 3 a ,Sportul sindical" Wh­arm sodica e de mari importanţă pentru înzestrarea mişcarii sportive cu avioane I.C.I.R şi U.C.R debutează cu construct­a unor terenuri moderne de sport Majoritatea publicului din Ca­pitală au început să-şi dea seama de importanţa ce o prezintă viaţa sportivă pentru lumea muncito­rească. Astfel, pe zi ce trece, încep să apară tot mai multe dovezi de ade­vărul acestei afirmaţii. întreprin­derile cu o mişcare sportivă orga­nizată dar, care nu dispun de tre­nurile de sport necesare caută să rezolve această problemă, fie cons­­truindu-le din proprie iniţiativă, fie recurgând la solidaritatea sin­dicală. Şi astfel, noi terenuri de sport vin să îmbogăţească mişcarea sportivă a muncitorimii. Un exemplu edificator îl furni­zează fabricile I. C.A.R. şi U.C.R., care studiază astfel în fruntea miş­cării pentru construcţia terenurilor de sport. Intre susamintitele fabrici, se a­­flă o groapă de dimensiuni uriaşe, care în trecut a fost o carieră de nisip. In ultimii ani această groapă nu a avut nici o întrebuinţare stând astfel în paragină. In ultimul timp, tineretul spor­tiv din cele două fabrici, dându-şi seamă că acolo se pot amenaja te­renuri de sport, a înaintat memo­rii direcţiunilor fabricilor, cerân­­du-le să le pună la dispoziţie un fond necesar pentru executarea lu­crărilor. Ambele fabrici au alocat acestui scop suma de 18 milioane lei. Din aceşti bani urmează să se construiască următoarele terenuri: 4 terenuri de volley, 1 teren de basket, 1 teren de tennis, 1 bazin de beton pentru înnot de dimensiu­nile 30,30x15 m., 1 pistă de atle­tism, 8 m. lat. şi 400 m. lungime, 1 groapă pentru sărituri, 1 teren pentru aruncări şi în sfârşit un mare teren de foot-ball, înzestrat cu tribune betonate şi peluze, ves­tiare ,totul amenajat cu canali­zare. In afară de suma acordată, di­recţiunea fabricei I. C. A. R. a mai aprobat şi un pa­rterpilat cu care se va face nivelarea terenu­rilor, şi fără de care lucrările nu pot fi începute. Totul era gata pentru începerea lucrărilor, când direcţiunea I. C. A. R.-ului s’a răsgândit şi nu mai vrea să dea carterpillarul. Şi astfel această frumoasă ini­ţiativă a căzut din pricina unei chestiuni secundare, totuşi de mare importanţă fără de care nu se poa­te realiza nimic. Tinerii sportivi au făcut toate demersurile necesare fără a primi până acum vreo rezoluţie favora­bilă. In ceea ce ne priveşte, sperăm că direcţia fabricei I. C. A. R. în fru­ntea căreia stau persoane care prin situaţia lor ar trebui să înţe­leagă nevoile tineretului celor două fabrici va binevoi să dea carterpillarul pentru că astfel Ca­pitala, dar mai ales sutele de muncitori, tineri sportivi, ai celor 2 fabrici să poată avea acele tere­nuri care nu vor putea decât să fie mândria noastră şi a lor. Aştepatăm cu nerăbdare solu­ţionarea cât mai urgentă a acestei probleme şi începerea lucrărilor. In privința acestei chestiuni vom mai reveni. L M. Reprezentativa oraşului Tg. Mureş joacă Duminică in Capitală Duminică va juca în Capitală, selecţionata sindicală de football a oraşului Tg. Mureş... Mureşenii vor întâlni sindicala de football bucu­­reşteană. Oaspeţii aliniază o for­maţie alcătuită din jucători ai clu­burilor U. A. M. şi CI. Sp. Tg. Mureş. In şedinţa de­­seară a Comisiei Interimare FRCA s-a hotărît ca formaţia ce va reprezenta Capitala să fie formată din jucători ai am­belor formaţii cari au reprezentat Capitală în m­atchurile de Duminică. Tineretul formează marea massă activă, el iniţiază mişcările sportive­ şi de aceea trebue să joaca un rol activ în conducerea organizaţiilor de educaţie fizică din „Rezoluia Comisiei a X-a privitor la proble­mele de Cultură Fizică” (Belgrad) (J.) Sportul, a doua familie Toţi avem o familie căreia ne dedicăm, asta o recunoaş­tem fără înconjur. Şi nu am vrea ca rândurile de faţă să puie în mâinile părinţilor un nou cap de acuzare împotriva sportului. Pentru că tot atât de clar este că an­ băiat aparţine camarazilor şi profesorilor săi, ca şi familiei. Un copil ţinut în poalele mamei şi sub amenin­ţările tatălui, miroase, de obi­­ceiu, a mediocritate. Desigur că aceste gânduri ne-au fost sugerate de sport. Şi fără nicio remuşcare sau fără a suferi vreo contrazicere, CONSIDERAM SPORTUL A DOUA FAMILIE. Pentru că sportul protejează, sportul a­­cordă tânărului, aterizat in mijlocul lui, camarazi şi pro­fesori, adică mediul favorabil în care pot şi trebuie să se des­­volte bunele lui sentimente, fa­milia care-l încălzeşte şi-l înal­ţă, la sânul ei. Departe de noi gândul de a considera frazele de mai sus o apologie împotriva familiei. Ele vor numai să facă remarcat aportul sportului în creşterea unui tânăr. Şi nu atât sportul în sine, ca simplă educaţie fi­zică, ci sportul cu toate acce­soriile lui, privit dintr’un un­­ghiu social-uman: stadionul, antrenorii, colegii, etc. Stadionul! Această familie in braţele căreia te asvârli fără vreun gând meschin, această familie în care colegii şi peda­gogii îţi sunt rude mai depăr­tate de sânge, dar mult m mai a­­propiate de suflet, de năzuinţi, de pasiuni, care se confundă­­ într-o comunitate iride­tructi­­bilă. Există oare rudenie mai­­ strânsă decât cea consfinţită­­ prin sport ?. La urma urmei, şi „schimba­rea de aer" ar fi un argument­­ convingător pentru că un tânăr să-şi creieze a doua familie in sport. Am citit undeva că nimeni nu se însoară decât pentru a­­ găsi o atmosferă opusă celei in care a trăit. Va mai fi nevoie atunci să ne mirăm când mii de tineri vor asalta pistele, sau terenu­rile de foot-ball unde găsesc exact contrarul celor lăsate a­­casă, reguli de „real", făr­ă de care orice o­m este învins în a­­renă ? De­sigur nu. Dimpotrivă, ar trebui să ne obișnuim tot­­ mai mult să considerăm mor-­­­tul şi un lăcaş al sufletului, nu numai un altar al trupului, să-l­­ considerăm un cămin (al doi­lea dacă vreţi) al tuturor tine­rilor cu dorul evadării, al tut­­turor îmbăcsiţilor (de alţii) cu idei preconcepute, bolnave faţă de sănătatea mortului­­. Z®r~i Fabian II şi Baratky au fost suspendaţi de FRFA pe câte 2 ani In şedinţa de aseară a comisiei interimare F.R.F.A. s-a luat în dis­cuţie cazurile jucătorilor Fabian II şi Baratky. Comisia a ratificat suspendarea pe timp de 2 ani a jucătorului Fa­bian II, suspendare hotărâtă de Carmen şi a fixat un termen de 2 ani suspendării lui Baratky (K. A. R. E. S.) Grupările RARES şi C. S. M. C. (Cluj) vor fi înştiinţate prin tele­grame, pentru a nu mai utiliza P® aceşti jucători, iar în cazul când vor călca dispoziţiile FRFA, vor fi suspendate şi ele. In ceea ce priveşte cazul jucă­torului Mircea David (Venus) co­misia a hotărât să ceară relaţii clu­bului Venus înainte de a trece la judecarea cazului Săptămâna sportivă în U.R.S.S A­ LMAATA. — Puţine oraşe ale lumii sunt situate lângă înăl­ţimi muntoase atât de mari, cum e capitala Kazahstanului, Almaata. In obiceiul populaţiei intrase alpi­­vasmui încă cu mult ţirrup înainte de războiul mondial. Mii de persoane petrec Duminicile în ascensiuni inte­resante pe gheţarii şi piscurile mun­ţilor. Un număr de 7.000 de persoane au trecu­t peste vârful stâncos al Piscului Tineretului care domină de la 4.300 metri deasupra nivelului mării, re­giunea. Escuricile alpine anuale atrag nu rsunnii pe locuitorii Armaatei ci şi ti­neretul întregului ţinut de stepa al Kazahstanului. Mulţi cazaci au câşti­gat titlul de maeştri ai sportului, după ce au făcut ascensiuni remar­cabile. Grupul sportivului Tiuitim­ikov a „învins" Khan Tengri-ul care se ri­dică la mai mult de 7.000 metri înăl­ţime. In greii ani ai războiului, kaza­­kilor le-a folosit mult antrenamentul lor în munţi. Locotentul Cazarc Aşhr­­bakh­ov a reamintit de multe ori, în cursul adâncilor lui incursiuni făcute în spatele inamicului, în Nord, ascen­siunile lui pe Tiagsang care îl călise pentru greutăţile campaniei militare. Maeştrii sportului din URSS, ma­iorul Tiuthmikov şi căpitanul Kolo­­kolnikov, au pregătit divizii întregi de alpinişti în Caucaz şi în Carpaţi. Alpinistul Satenov comanda un de­taşament de partizani şi a fost de­corat cu ordinul ,„Lenin". Mulţi alpi­­nişti din Kazahstan au fost decoraţi pentru faptele lor de arme. Acum când războiul s’a terminat în mod victorios, camioane pline cu ti­neri se îndreaptă din nou Sâmbetele seara, spre piscurile înalte ale mun­ţilor. Şiruri întregi de alpinişti urcă pe gheţarul Tu-Iuk şi spre înaltele vârfuri cari îl înconjoară. In momentul de faţă se fac pregă­tiri pentru ascensiunea pe şirul mun­tos, puţin cunoscut, Kalgart ale cărui înălţimi se ridică cu câteva sute de metri mai sus decât Mount Blanc. Tiang Sang-ul de Nord devine din nou centrul alpinismului în massă Rin­colrduri niBrociclisie , şoseaua Minsk au avut loc curse lansate şi de pe loc, la care au participat alergători din Moscova. In mare formă motociclista Lidia Frotevscaia (Rezervele Muncii), a sta­­bilit 4 noui recorduri. Lansat a parcurs 137 km., iar de pe loc 96 km. Antrenorul ei a fost d. Ghingasut, iar maşina a fost pregăti­tă de M. Ghiuţborg. Tânărul sportman Serghei Ovciuciv de 18 ani (Rezervele Muncii), pe o motocicletă de 125 cm3, a reuşit 75 km. lansat şi 68 km. de pe lofc. La fel, a reuşit recorduri N. Bara­nov (Dinamo). Pe o maşină de 250 cm3, el a reuşit 108 şi 85 km., iar stu­denta de la conservator A. Tumaniav, pe o maşină de 250 cm3, 107 și 84 km. G. Hristoforov Burevestiuc), la moto­­ciclistă cu ataș a scos 117,5 și 91 km. In cinstea celo 15 ani ai fabricei de tractoare S­TALINGRAD.­­ La aniversarea celor 15 ani, ai fabricei de trac­toare, pe stadionul „Tractor“, au avut loc întreceri atletice. Timp bun, la copii, pe 100 m, a scos elevul școalei Nr. 2, Kuzmenco (Re­zervele Muncii) cu 13,8 sec. La se­(Continuare in paff. S­af Comunicat O. S. P. către sportivii din provincie Pentru a putea răspândi spor­tul atletic în masele populare provinciale, secţia de atletism a Organizaţiei Sportului Popular a luat hotărîrea de a cere în pri­mul rând, tuturor liceelor pro­vinciale să trimeată certificate semnate de directorul şi profe­sorul de gimnastică al liceului respectiv, însoţite de ştampila liceului, prin care să se certi­fice reuşita la probele impuse de regulamentul Insignei de atlet complect BRONZ, a elevilor trecuţi pe certificat. Comisia organizatoare va ex­pedia în urmă un colet cu bre­vetele și insignele respectivilor câștigători. KARES — Arsenal (Sibiu) 4:2 (1 :2) Echipa KARRES din Mediaş a susţinut un match amical la Sibiu cu Arsenal din localitate şi a învins cu scorul de 4—2 (1—2). Formaţia CARRES-ului este ur­mătoarea: Varday, Ioanovici, Suk­och, Şer­­ban, Armeanu, Băcilă, Moldovea­­nu, Farkaş, Dascălu, Laris, Dobay, POSIBIL ! LA 9 SEPTEMBRIE: «STEAUA ROŞIE» LA BUCUREŞTI La 23 tentamne: schia: Sarai ,cică la 51:i.e.t­ Deşi s’a anticipat în această choestiune, S. P. a trimis abia în cursul zilei de eri, prin­­­tr’aan curier special, o seră soare adresată foru­lui sportiv din Iugoslavia!, la Belgrad» Se cere — prin această scrisoare — esmtfor­­«narea venirii la București, a echipei belgrăde»­ne, Steaua Roşie. Daftja matchul&*i a fost pmttu­să penitru ziua d® 9 Sepîend­irîe* flaspunsul ws jj s*»s5 probabil în 8 zsE­e» Totodată, tot eri s’a trimis o telegramă ur­­gentă Uniunii Centrate Sportive din Bulgaria (Zentralai Sportvv Soviet) prinsoare s-a cerut confirmarea jocului echipei Sofiei pentru data de 23 Septembrie la București. Echipa de football înainte de match.. • •• și după k

Next